RAPORT ESG
Grupy Kapitałowej ENEA
2022 rok


Wzrost i
transformacja

Nasza strategia zakłada osiągnięcie neutralności klimatycznej przy jednoczesnym zapewnieniu wzrostu przedsiębiorstwa i bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Zobacz więcej

Planowana struktura mocy zainstalowanych

Planujemy osiągnąć neutralność klimatyczną dzięki rozwojowi odnawialnych źródeł energii. Równolegle podjęliśmy działania w kierunku wydzielenia ze struktur Grupy aktywów związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej w konwencjonalnych jednostkach węglowych do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE).

 • 6,0 GW z OZE
  do 2040 r.
 • 0% użycia węgla
  do 2025 r.
Zobacz więcej

Wspieramy rozwój zielonych mocy

ENEA Operator prowadziła szereg inwestycji koniecznych ze względu na szybki wzrost liczby rozproszonych instalacji wytwórczych, nowe obowiązki w zakresie wspierania rozwoju lokalnych rynków energii oraz pojawienie się społeczności energetycznych (klastry i spółdzielnie energetyczne, lokalne obszary bilansowania, właściciele magazynów energii, pojazdów elektrycznych i stacji ich ładowania).

Zobacz więcej

Harmonogram dojścia do neutralności klimatycznej

Podczas prac nad aktualizacją strategii założono poniższy spadek intensywności emisji CO2, uwzględniający zarówno planowane wydzielenie wybranych aktywów wytwórczych opartych na węglu kamiennym do NABE, jak i inwestycje w nowe instalacje OZE oraz w bloki gazowo-parowe na terenie Elektrowni Kozienice.

 • 2050 Planowana data dojścia
  do neutralności klimatycznej
Zobacz więcej

Planowane nakłady inwestycyjne

Nakłady na realizację strategii w latach 2023-2042 we wszystkich obszarach działalności GK ENEA oszacowano na ponad 68 mld zł. W strategii rozwoju założono, że ok. 50% inwestycji w OZE będzie finansowanych z wykorzystaniem struktury joint-venture, a 50% na bilansie Grupy ENEA (poza projektami offshore, które będą w całości realizowane w formule joint-venture).

 • 68 mld zł na realizację strategii
  w latach 2023-2042
Zobacz więcej

1) Około 0,03% w strukturze nakładów na źródła odnawialne będzie przeznaczone na elektrownie wodne; w wyniku zaokrągleń suma udziałów nakładów na poszczególne technologie może różnić się od 100%

Bezpośrednia wartość ekonomiczna generowana przez GK ENEA

GK ENEA posiada wielowymiarowy wkład w polską gospodarkę: dostarcza energię elektryczną i cieplną oraz innowacyjne usługi klientom indywidualnym i biznesowym, jest dużym pracodawcą, generuje miejsca pracy w łańcuchu wartości i
jest znaczącym płatnikiem podatków w tym 6. największym płatnikiem CIT wśród podatkowych grup kapitałowych za 2021 r.

 • 10 mln zł na inwestycje
  społeczne (darowizny)
Zobacz więcej

Gotowi na zmiany

Założenia Strategii potwierdzają, że idea zrównoważonego rozwoju znajduje praktyczne odzwierciedlenie we wszystkich naszych kluczowych działaniach biznesowych. Jesteśmy skoncentrowani na osiąganiu założonych celów ekonomicznych, ale odbywa się to z poszanowaniem środowiska i społeczeństwa.

Paweł Majewski Prezes Zarządu

ESG w modelu biznesowym

Gospodarka o obiegu zamkniętym

Lubelski Węgiel „Bogdanka” używa odpadów górniczych do rekultywacji terenów, utwardzania dróg i placów oraz produkcji cementu, a odpady przemysłowe (m.in. drewno, złom, oleje przepracowane, tworzywa sztuczne) przekazuje uprawnionym jednostkom do zagospodarowania.

 • 2023 r.

  Planowane uruchomienie instalacji fotowoltaicznej na terenach LW „Bogdanka”

Rozwój produkcji energii ze źródeł odnawialnych

W 2022 r. pracę rozpoczęły pierwsze w Grupie elektrownie fotowoltaiczne: w Jastrowiu (woj. wielkopolskie), Likowie (woj. zachodniopomorskie) oraz Lubnie (woj. lubuskie). Kolejne projekty PV osiągnęły gotowość do rozpoczęcia prac inwestycyjnych w 2023 r.

 • 1949 GWh

  Łączna produkcja z OZE GK ENEA w 2022 roku

 • 449 MW

  Moc zainstalowana w OZE na koniec 2022 roku

Działania na rzecz efektywności energetycznej

Naszym głównym priorytetem w sferze efektywności energetycznej jest ograniczanie strat energii elektrycznej powstających w procesie jej dystrybucji.

 • 1,4 mld zł

  Wydatki poniesione przez ENEA Operator w 2022 r. na inwestycje zwiększające niezawodność dostaw energii elektrycznej

Modernizacja zaplecza technicznego infolinii i eBOK

Wprowadzone przez nas rozwiązania ułatwiają obsługę Klientów bez konieczności kontaktu z konsultantem i zapewniają im dostęp do informacji 24 h na dobę przez 7 dni w tygodniu.

 • 76 %

  Klientów zadowolonych z obsługi konsultantów w 2022 r.

Wybrane inicjatywy ESG

Wskaźniki efektywności

Fotowoltaika+

Wprowadzona w 2022 r. oferta obejmuje: urządzenia pozwalające wytwarzać, gromadzić i efektywnie wykorzystywać wytworzoną energię elektryczną.

Dialog z dostawcami

Umowy ze wszystkimi dostawcami zawierają zobowiązanie do przestrzegania postanowień Kodeksu Kontrahentów Grupy ENEA, w którym zapisano oczekiwania m.in. w zakresie ochrony środowiska naturalnego.

Nowa instalacja kogeneracyjna MEC Piła

Na początku 2022 r. Grupa uruchomiła w Pile nowe źródło kogeneracyjne oparte o trzy silniki gazowe i kolektory słoneczne, którego działanie przekłada się na redukcję zużycia węgla w systemie ciepłowniczym.

Kształcenie zawodowe

ENEA Operator realizowała projekt mający na celu wypracowanie innowacyjnej ścieżki kształcenia w zawodzie technik elektryk oraz dopasowanie kształcenia zawodowego i ustawicznego do obecnej sytuacji na rynku pracy.

Wyniki wyszukiwania