RAPORT ESG
Grupy Kapitałowej ENEA
2022 rok

GRI:[ ]

Zarządzanie zrównoważonym rozwojem w GK ENEA

 • 2-9
 • 2-12
 • 2-13
 • G-P1

W Grupie Kapitałowej ENEA tworzeniem, przyjmowaniem i aktualizowaniem misji, wizji i wartości, a także strategii, polityk i celów związanych ze zrównoważonym rozwojem zajmuje się Zarząd ENEA S.A. Najważniejszy kierunkowy dokument Grupy, jakim jest jej strategia rozwoju, jest opiniowany przez Komitet ds. Strategii i Inwestycji Rady Nadzorczej ENEA S.A. i finalnie zatwierdzany przez Radę Nadzorczą ENEA S.A.

Operacyjne zarządzanie zrównoważonym rozwojem

W zarządzaniu poszczególnymi kwestiami istotnymi z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju, Zarząd ENEA S.A. wspierają odpowiednie kompetencyjnie departamenty Spółki, jak również komitety Grupy ENEA:

 1. Komitet Inwestycyjny Grupy ENEA – w zakresie zarządzania inwestycjami rzeczowymi i kapitałowymi Grupy Kapitałowej ENEA, a w szczególności Grupy ENEA.
 2. Komitet Zarządzania Grupy ENEA – w zakresie zarządzania właścicielskiego spółkami zależnymi.
 3. Komitet Finansów i IT Grupy ENEA – w zakresie podejmowania decyzji ze sfery zarządzania finansami oraz IT w GK ENEA.
 4. Komitet Handlu i Promocji Grupy ENEA – w zakresie zarządzania działaniami prowadzonymi w obszarach: handlu, promocji i obrotu paliwami.
 5. Komitet Ryzyka Grupy ENEA – w zakresie zarządzania ryzykami korporacyjnymi, ciągłością działania, obszarem compliance oraz polityką ubezpieczeniową.

Kompetencje komitetów, nadane im w regulaminach, polegają na podejmowaniu decyzji albo wydawaniu rekomendacji dla Zarządu ENEA S.A. Na poziomie spółek zarządzaniem kwestiami istotnymi z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju zajmują się ich odpowiednie jednostki. Departamenty ENEA S.A. nadzorują i zarządzają poszczególnymi obszarami funkcjonowania Grupy ENEA w oparciu o sformalizowane normy współpracy z odpowiednimi jednostkami. Formalny kanał komunikacji pomiędzy danym departamentem a właściwymi komórkami spółek zależnych stanowią piony zarządcze.

 • Pion Zarządczy Komunikacji, do którego celów należy:
  • wspieranie Zarządu ENEA S.A. w podejmowaniu decyzji mających kluczowe i długofalowe znaczenie dla kształtowania wizerunku i polityki komunikacji Grupy ENEA na zewnątrz i wewnątrz organizacji,
  • wprowadzenie jednolitego sposobu zarządzania komunikacją w Grupie ENEA,
  • rozwój kompetencji w zakresie komunikacji w Grupie ENEA,
  • optymalizacja kosztów realizacji funkcji komunikacji i zakupów promocyjnych w Grupie ENEA.
 • Pion Zarządczy Bezpieczeństwa, którego celem jest zarządzanie procesami, wyznaczanie, wdrażanie i doskonalenie standardów oraz optymalizacja kosztów w obszarze bezpieczeństwa w Grupie ENEA i spółkach zależnych.
 • Pion Zarządczy Compliance i Obsługi Prawnej, którego celem jest zarządzanie procesami, wyznaczanie, wdrażanie i doskonalenie standardów oraz optymalizacja kosztów w obszarze Compliance i Obsługi Prawnej w ENEA i spółkach zależnych.
 • Pion Zarządczy Zakupów, którego celem jest prowadzenie jednolitej polityki zakupowej poprzez:
  • wytyczanie standardów dotyczących zakupów w Grupie ENEA,
  • analizę procesów zakupowych w Grupie ENEA;
  • optymalizację procesów zakupowych w Grupie ENEA.
 • Pion Zarządczy HR, do którego celów należy:
  • wspieranie Zarządu ENEA S.A. w podejmowaniu decyzji strategicznych mających kluczowe znaczenie dla kształtowania i realizacji polityki personalnej w Grupie ENEA,
  • zwiększenie efektywności zarządzania obszarem HR w Grupie ENEA,
  • usprawnienie komunikacji HR w Grupie ENEA,
  • optymalizacja kosztów związanych z wdrażaniem nowych rozwiązań HR w Grupie ENEA,
  • nadzór nad standaryzacją procesów i spójnością wdrażanych rozwiązań HR.
 • 2-17

W 2022 r. kontynuowano działania mające na celu zwiększenie wiedzy członków Zarządu ENEA S.A oraz zarządów spółek zależnych w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Audyt i kontrola wewnętrzna

Departament Audytu i Kontroli Grupy Kapitałowej jest odpowiedzialny za funkcję audytu wewnętrznego, prowadzenie planowych i pozaplanowych audytów oraz kontroli wewnętrznych, a także za koordynację obiegu informacji w zakresie czynności prowadzonych w Grupie przez zewnętrzne organy kontrolne. Poza wymienionymi zadaniami, wspomniana jednostka prowadzi również stały monitoring realizacji rekomendacji wydanych w ramach zrealizowanych audytów i zaleceń po kontrolach, w tym informuje spółki Grupy o stanie ich wdrożenia, a także bierze udział w obiegu informacji w zakresie zidentyfikowanych w Grupie ryzyk oraz nieprawidłowości w obszarze compliance.

Efektywność wdrożenia rekomendacji i zaleceń jest oceniania w kontekście skuteczności zrealizowanych działań naprawczych oraz wpływu tych działań i określonych elementów systemu kontroli wewnętrznej w ujęciu modelu zarządzania ryzykiem COSO I i COSO II.

Dyrektor Departamentu dwa razy do roku przekazuje informację o stanie wdrożenia rekomendacji oraz zaleceń, w tym o ewentualnych odstąpieniach, a także podsumowanie realizacji celów menadżerskich, tj. osiągniętych poziomów kluczowych wskaźników (KPI). Powyższe informacje otrzymują:

 • członkowie Zarządu ENEA S.A.,
 • dyrektorzy departamentów w ENEA S.A.,
 • członkowie zarządów spółek zależnych Grupy Kapitałowej.

Poprzednia strona

Władze Grupy ENEA

Następna strona

Kultura organizacyjna

Wyniki wyszukiwania