RAPORT ESG
Grupy Kapitałowej ENEA
2022 rok

Mapa serwisu

O firmie

List Prezesa Zarządu

Podstawowe Informacje na temat Grupy Kapitałowej ENEA

Podstawowe informacje na temat Grupy Kapitałowej Enea – wstęp

Przedmiot działalności

Kreowanie wartości przedsiębiorstwa

Wykorzystywane paliwa

Grupa Kapitałowa ENEA

Wyniki finansowe

Kluczowe dane operacyjne dla GK ENEA

Wyniki finansowe w segmentach działalności GK ENEA

Strategia rozwoju do 2030 r.

Strategia rozwoju do 2030 r.

Harmonogram dojścia do neutralności klimatycznej

Nowe linie biznesowe

Działania strategiczne w obszarze dystrybucji

Strategia rozwoju GK ENEA a zmiany klimatu

Zielona zmiana a Pracownicy

Niezbędne nakłady inwestycyjne oraz ich finansowanie

Odpowiedzialność środowiskowa

Zarządzanie wpływem na środowisko i klimat

Ograniczenie śladu węglowego

Ograniczanie śladu węglowego

Rozwój produkcji energii ze źródeł odnawialnych

Działania na rzecz efektywności energetycznej

Ograniczanie zanieczyszczeń gazowych i pyłowych

Gospodarka surowcami i materiałami

Gospodarka surowcami i materiałami

Wykorzystywane zasoby naturalne

Działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym

Produkty GK ENEA o pozytywnym wpływie na środowisko

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Działania GK ENEA na rzecz środowiska w 2022 r.

Zgodność z klasyfikacją działalności zrównoważonej środowiskowo (Taksonomią UE)

Odpowiedzialność społeczna

Relacje z klientami

Nasza oferta

Etyczne praktyki rynkowe

Wspieranie odbiorców wrażliwych energii elektrycznej

Działania na rzecz niezawodności dostaw energii

Jakość obsługi

Bezpieczeństwo danych Klientów

Komunikacja i badania satysfakcji

Relacje z otoczeniem

Komunikacja i angażowanie interesariuszy

Zasady współpracy z dostawcami

Udział w inicjatywach i członkostwo w organizacjach

Wkład GK ENEA w społeczeństwo

Wkład GK ENEA w społeczeństwo

Znaczenie dla gospodarki i postępu technicznego

Projekty społeczne i wolontariat pracowniczy

Odpowiedzialne zarządzanie

Struktura zarządzania

Struktura zarządzania

Władze Grupy ENEA

Zarządzanie zrównoważonym rozwojem w GK ENEA

Kultura organizacyjna

Kultura organizacyjna

Nasze wartości

Gwarantowanie równości i wspieranie różnorodności

Przeciwdziałanie mobbingowi, dyskryminacji i innym naruszeniom praw człowieka

Zapobieganie korupcji

Zarządzanie ryzykami niefinansowymi

Zarządzanie ryzykami niefinansowymi – wstęp

Ryzyka niefinansowe

Ryzyka i szanse związane z klimatem

Odpowiedzialne kształtowanie miejsca pracy

Odpowiedzialne kształtowanie miejsca pracy

Zasady pracy

Zatrudnienie w GK ENEA

Wolność zrzeszania się, dialog społeczny i współdecydowanie

Szkolenia i wspieranie rozwoju Pracowników

Wybrane działania zrealizowane w obszarze pracowniczym w 2022 r.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Programy promocji zdrowia

Kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności GK ENEA

Wyniki wyszukiwania