RAPORT ESG
Grupy Kapitałowej ENEA
2022 rok

Kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności GK ENEA

Obszar Wskaźnik 2020 2021 2022 Zmiana 2022/2021
Ekonomiczny Podatki zapłacone na szczeblu międzynarodowym, krajowym
i lokalnym1)
734 mln zł 986 mln zł 575 mln zł -42%
Wpłaty do budżetu państwa
z tytułu dywidend2)
0 mln zł 0 mln zł 30 mln zł +100%
Liczba Pracowników3) 17 480 17 461 17 588 +0,7%
Wynagrodzenia i świadczenia pracownicze 2,0 mld zł 2,1 mld zł 2,5 mld zł +19%
Potwierdzone przypadki korupcji 0 0 0
Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami dotyczącymi komunikacji marketingowej, w tym reklam, promocji i sponsoringu Nie raportowano Nie raportowano 0
Całkowita liczba postępowań sądowych i administracyjnych dotyczących naruszeń zasad wolnej konkurencji lub przepisów antymonopolowych, których spółki Grupy były stroną Nie raportowano Nie raportowano 0
Środowiskowy Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych (Zakres 1) 18 671 299 ton CO24) 22 415 951 ton CO2e 23 084 025 ton CO2e +3%
Pośrednie emisje gazów cieplarnianych (Zakres 2) Nie raportowano 292 410 ton CO2e 270 244 ton CO2e -8%
Intensywność emisji gazów cieplarnianych5) 752 kg/MWh 764 kg/MWh 793 kg/MWh +4%
Produkcja energii ze źródeł odnawialnych 2 392 GWh 2 415 GWh 1 949 GWh -19%
Kwota przeznaczona na inwestycje w obszarze środowiska naturalnego 272,5 mln zł 156 mln zł 80 mln zł -49%
Kwota istotnych kar z tytułu nieprzestrzegania prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska 0 0 0
Społeczny Łączna wartość przekazanych darowizn pieniężnych i rzeczowych6) Nie raportowano 5,0 mln zł 9,7 mln zł +94%
Liczba wypadków śmiertelnych Pracowników i podwykonawców Grupy 17) 07) 47),8)
Liczba incydentów o charakterze dyskryminacyjnym 0 0 0
Kliencki Segment Obrót: liczba Klientów indywidualnych (odbiorców energii elektrycznej i paliwa gazowego)9) 2 565 tys. 2 615 tys. 2 681 tys. +3%
Segment Dystrybucja: liczba Klientów/odbiorców energii9) 2 661 tys. 2 703 tys. 2 753 tys. +2%
Sprzedaż energii elektrycznej
i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym
21,1 TWh 24,5 TWh 23,7 TWh -3%
SAIDI – średni czas trwania wyłączenia zasilania10) 77 min. 77 min. 89 min. +14%
SAIFI – przeciętna systemowa częstość przerw długich w dostawie egergii10) 2,06 1,94 1,98 +0,5%
Naruszenia ochrony danych Klientów, które kwalifikowały się do zgłoszenia do PUODO 0 3 0
1)Pozycje ze Skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów: Podatki i opłaty, Podatek bieżący.
2) Pozycja za Skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych: Dywidendy wypłacone.
3) Liczba wszystkich umów o pracę w spółkach GK ENEA według stanu na ostatni dzień roku. Uwzględniono Pracowników czasowo zawieszonych w zatrudnieniu, tj. przebywających na urlopach wychowawczych bądź urlopach bezpłatnych powyżej 30 dni lub otrzymujących świadczenia rehabilitacyjne. Osoby przebywające na urlopie bezpłatnym w jednej spółce Grupy i w tym samym czasie zatrudnione na podstawie umowy o pracę w innej są wykazywane podwójnie.
4) Suma emisji związanych z wytwarzaniem energii przez Elektrownię Kozienice, Elektrownię Połaniec, Elektrociepłownię Białystok, Ciepłownię „Zachód”, MEC Piła i PEC.
5) Iloraz całkowitej emisji CO2 związanej z produkcją energii elektrycznej i całkowitej produkcji energii elektrycznej brutto. W przypadku elektrowni w Kozienicach i Połańcu do obliczeń wykorzystano łączną emisję CO2 dla źródeł produkujących wyłącznie energię elektryczną lub jednocześnie energię elektryczną i marginalne ilości ciepła (ze względów metodologicznych nie było możliwe rozbicie danych dla tego drugiego typu instalacji). W przypadku spółek MEC Piła i ENEA Ciepło zaprezentowane dane dotyczą wyłącznie emisji CO2 bezpośrednio związanych z produkcją energii elektrycznej, tj. nie obejmują emisji związanych z produkcją energii cieplnej. Jednostkowa emisja dla lat 2020 i 2021 została skorygowana względem wcześniej publikowanych wartości dzięki dostępowi do bardziej precyzyjnych danych dla MEC Piła i ENEA Ciepło.
6)Suma środków przekazanych przez spółki Grupy na rzecz Fundacji ENEA, Fundacji „Solidarni Górnicy” oraz bezpośrednio innym podmiotom.
7) Dla Pracowników podwykonawców ENEA Serwis brak danych.
8) Dla Pracowników RG Bogdanka oraz dla Pracowników podwykonawców RG Bogdanka, MEC Piła i ENEA Operator brak danych.
9) Stan na koniec okresu sprawozdawczego.
10)Dotyczy planowanych i nieplanowanych przerw w dostawach energii elektrycznej dla wysokiego i średniego napięcia.

Poprzednia strona

Programy promocji zdrowia

Następna strona

O raporcie

Wyniki wyszukiwania