RAPORT ESG
Grupy Kapitałowej ENEA
2022 rok

Zapobieganie korupcji

  • G-P3
  • 3-3
  • 2-23
  • 2-24
  • 2-25

Grupa ENEA nie toleruje jakichkolwiek przejawów korupcji ani nie podejmuje decyzji w oparciu o takie działania. Pracownicy spółek Grupy ENEA co do zasady nie wręczają i nie przyjmują upominków od współpracowników i partnerów biznesowych oraz społecznych, a także potencjalnych Klientów czy kontrahentów.

Artur Ciszkowski Dyrektor Departamentu Prawnego i Zarządzania Operacyjnego Grupy Kapitałowej,
Compliance Oficer Grupy ENEA

Standardy postępowania ograniczające ryzyko korupcji zawarte zostały w  Polityce Compliance Grupy ENEA Kodeksie Etyki Grupy ENEA oraz Kodeksie Kontrahentów Grupy ENEA. Ponadto, kierując się dbałością o jakość relacji biznesowych, chcąc wzmacniać i promować transparentne, etyczne i odpowiedzialne praktyki na rynku, opracowaliśmy Kodeks Kontrahentów Grupy ENEA i umieściliśmy go na stronie internetowej Grupy, umożliwiając tym samym kontrahentom zapoznanie się z naszymi oczekiwaniami dotyczącymi ważnych dla nas obszarów funkcjonowania Grupy, w tym kwestii przeciwdziałania korupcji. Akceptacja tych oczekiwań jest każdorazowo potwierdzana przez kontrahentów w postanowieniach zawieranych z nimi umów.

Zagadnienia odnoszące się do zapobiegania korupcji doprecyzowane zostały w regulacjach o bardziej technicznym charakterze, tj. w:

  • Zasadach przyjmowania i wręczania upominków w Grupie ENEA, które określają szczegółowe wytyczne i ograniczenia dotyczące przyjmowania i wręczania upominków, w tym charakter upominków, progi wartościowe, stosowne zgody oraz niezwykle istotną „ocenę własną”, która obejmuje wykaz pytań, na które Pracownik winien odpowiedzieć przed przyjęciem czy wręczeniem upominku w celu ustalenia, czy nie będzie to niestosowne nawet w przypadku, gdy będzie prawnie możliwe. Zasady obowiązują wszystkich Pracowników spółek Grupy, bez względu na podstawę zatrudnienia, zajmowane stanowisko czy pełnioną funkcję;
  • Polityce zgłaszania naruszeń i ochrony sygnalistów w Grupie ENEA, która w sposób kompleksowy uregulowała kwestie związane ze zgłaszaniem podejrzeń w sprawie naruszeń, w tym o charakterze korupcyjnym. Głównym celem przedmiotowej regulacji jest zapewnienie, aby sygnały o możliwych naruszeniach zostały przyjęte, poddane wnikliwej analizie i właściwie zarządzone, a osoba zgłaszająca je w przekonaniu o prawdziwości uzyskała ochronę przed ewentualnymi działaniami odwetowymi;
  • Zasady dokonywania oceny Wykonawców w Obszarze Zakupowym Zakupy Ogólne.

Eliminacji nadużyć w omawianej sferze służą także odpowiednie postanowienia aktów wewnętrznych poszczególnych spółek Grupy, takich jak regulaminy udzielania zamówień (przewidują one wymóg, by osoby dokonujące czynności w postępowaniu lub mogące wpłynąć na wynik tego postępowania lub osoby udzielające zamówienia, w szczególności osoby wykonujące czynności kierownika zamawiającego, członkowie komisji przetargowej i biegli, składali oświadczenia potwierdzające brak związków z wykonawcami biorącymi udział w postępowaniu) czy regulaminy pracy.

System antykorupcyjny Grupy ENEA jest zgodny ze Standardami rekomendowanymi dla systemu zarządzania zgodnością w zakresie przeciwdziałania korupcji oraz systemu ochrony sygnalistów w spółkach notowanych na rynkach organizowanych przez GPW.

Niezwykle ważnym elementem systemu przeciwdziałania korupcji jest odpowiednie kreowanie kultury organizacyjnej Grupy, w szczególności realizowane przez Biuro Compliance w ENEA S.A. Służą temu m.in. e-learningowe szkolenia dla Pracowników, promujące etyczne i zgodne z prawem zachowania, a także kampanie informacyjne mające na celu stałe poszerzanie wiedzy i budowanie świadomości Pracowników w zakresie postępowania zgodnie z wymogami prawnymi i rynkowymi, ale również standardami moralnymi. Biuro Compliance bierze także aktywny udział w tworzeniu regulacji wewnętrznych i ich opiniowaniu pod kątem compliance, prowadzi współpracę z osobami zajmującymi się tym obszarem w poszczególnych podmiotach GK ENEA, jak również identyfikuje i dokonuje ocen potencjalnych ryzyk braku zgodności, korupcji i konfliktu interesów.

Wybrane działania z zakresu przeciwdziałania korupcji zrealizowane w
2022 r.

W 2022 r. Biuro Compliance w ENEA S.A. wspólnie z Compliance Oficerem Grupy ENEA, dbając o stałe zwiększanie poziomu świadomości Pracowników w zakresie braku tolerancji dla jakichkolwiek przejawów korupcji, opracowało przy wsparciu Departamentu Komunikacji Korporacyjnej i Relacji z Otoczeniem Grupy Kapitałowej oraz zewnętrznej agencji reklamowej kampanię informacyjną. W ramach kampanii powołana została „Drużyna z zasadami #EneaJestFair” stanowiąca element kampanii edukacyjnej pod hasłem „Warto być uczciwym, wszyscy na tym zyskujemy!”. Celem kampanii jest promowanie dobrych praktyk prowadzenia biznesu, uświadamianie otoczenia w zakresie zapobiegania sytuacjom korupcyjnym oraz budowa kultury organizacyjnej opartej o uczciwość. W ramach akcji stworzono stronę internetową www.enea.pl/jestem-fair, na której można znaleźć informacje na temat przeciwdziałania korupcji oraz regulacji antykorupcyjnych obowiązujących w Grupie ENEA, a także instrukcję w sprawie zgłaszania potencjalnych naruszeń. Powstała również animacja, w której znajdują się wskazówki, jak zachować się w sytuacji korupcyjnej. Dodatkowo temat przeciwdziałania korupcji był poruszany na łamach ENEA News, wewnętrznego informatora GK ENEA.

„Drużyna #EneaJestFair” kieruje się siedmioma zasadami:

1. Nie dajemy i nie przyjmujemy łapówek
2. Co do zasady, nie wręczamy i nie przyjmujemy upominków
3. Reagujemy na zachowania korupcyjne
4. Weryfikujemy kontrahentów
5. Zgłaszamy naruszenia
6. Dajemy przykład innym
7. Uświadamiamy współpracowników

Ponadto w 2022 r. w GK ENEA uruchomiony został nowy cykl szkoleń e-learningowych poświęconych m.in. przeciwdziałaniu zjawisku korupcji, obowiązkowych dla wszystkich Pracowników. Również wszyscy członkowie Zarządu ENEA S.A. ukończyli szkolenia antykorupcyjne.

Z dniem 1 stycznia 2022 r. Pracownicy ENEA Bioenergia przejęli awizację dostaw biomasy i innych addytywów używanych w procesie produkcji energii elektrycznej na bramach wjazdowych Elektrowni Połaniec. Wyłączenie z procesu obsługi dostaw podmiotu zewnętrznego, tj. firmy ochroniarskiej, poprawiło kontrolę dostawców.

ENEA Operator wdrożyła do zamówień obowiązek składania przez osoby biorące udział w przygotowaniu postępowania publicznego oraz kierownika zamawiającego oświadczeń o braku skazania za przestępstwo popełnione w związku z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia oraz o braku konfliktu interesów w związku z realizacją zadań związanych z przygotowaniem opisu przedmiotu zamówienia, szacowaniem przedmiotu zamówienia oraz układaniem listy wykonawców zapraszanych do udziału w postępowaniu.

Wyniki w zakresie przeciwdziałania korupcji

  • 205-3

W 2022 r. w spółkach GK ENEA nie odnotowano przypadków korupcji.

  • 205-2

Spółka Odsetek członków organów zarządzających, których poinformowano o polityce i procedurach antykorupcyjnych Odsetek członków organów zarządzających, którzy przeszli szkolenie w zakresie przeciwdziałania korupcji Odsetek Pracowników, których poinformowano o polityce i procedurach antykorupcyjnych spółki Odsetek Pracowników, którzy przeszli szkolenie w zakresie przeciwdziałania korupcji
ENEA S.A. 100% 100% 100% 100%
ENEA Ciepło – Centrala1) 100% 100% 100% 100%
ENEA Ciepło – Oddział Białystok Nie dotyczy Nie dotyczy 100% 100%
ENEA Elektrownia Połaniec 100% 100% 100% 98%
ENEA Bioenergia 100% 100% 100% 100%
ENEA Nowa Energia 100% 100% 100% 100%
ENEA Wytwarzanie 62% 62% 39%2) 37%2)
PEC Oborniki 100% 100% 100% 100%
MEC Piła 100% 100% 100% 100%
ENEA Połaniec Serwis 100% 100% 100% 33%3)
ENEA Operator4) 100% 73% 100% 61%
ENEA Trading 50% 50%5) 100% 74%6)
ENEA Innowacje 100% 100% 100% 100%
ENEA Serwis 100% 78% 100% 97%
ENEA Centrum 100% 100% 100% 97%
ENEA Pomiary 100% 75% 100% 100%
ENEA Logistyka 29% 29% 86% 85%
ENEA Oświetlenie 63%7) 50%7) 100% 79%
Lubelski Węgiel „Bogdanka” 36% 0 100% 07)
ENEA ELKOGAZ8) 67% 67% 100% 100%
Łęczyńska Energetyka Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
MR Bogdanka 100% 100% 11% 11%
RG Bogdanka 0% 100% 0% 0%
1) Z dn. 3.10.2022 r. Spółka ENEA Ciepło przejęła spółkę ENEA Ciepło Serwis, w związku z czym w trybie przepisu art. 231 k.p. przeszło do niej 145 Pracowników ENEA Ciepło Serwis. Wspomniane osoby zostały przeszkolone po dniu przejęcia.
2) Dane dotyczą Pracowników, którzy posiadają dostęp do komputera umożliwiający im odbycie szkolenia w formie e-learning. Pozostali Pracownicy, zgodnie z Polityką Compliance Grupy ENEA, są zapoznawani z zakresem regulacji i standardów obowiązujących w Grupie ENEA przez bezpośrednich przełożonych.
3) Dane podane w zakresie Pracowników spółki, którzy przeszli szkolenie z zakresu przeciwdziałania korupcji, dotyczą tylko Pracowników z dostępem do komputera – szkolenia zostały zrealizowane w formie e-learning.
4) Dane dotyczą: a) 2810 Pracowników, którzy zostali poinformowani o szkoleniu e-learning z tematyki antykorupcyjnej. b) 1711 Pracowników, którzy nie mają dostępu do szkoleń e-learning, zgodnie z Polityką Compliance Grupy ENEA są zapoznawani z zakresem regulacji i standardów obowiązujących w Grupie ENEA przez bezpośrednich przełożonych. Ponadto, Pracownicy informowani są na szkoleniach wstępnych oraz za pośrednictwem biuletynu informacyjnego w przypadku zmian regulacji. Spółka, w ramach komunikacji z partnerami biznesowymi, udostępnia na stronie internetowej https://www.operator.enea.pl/ospolce/podstawowe-informacje podstawowe oczekiwania względem wszystkich kontrahentów dotyczące zgodności ich działań z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, standardami rynkowymi oraz etycznymi.
5) Spółka nie raportuje wykonania szkoleń przez członków Rady Nadzorczej, stąd raportowana liczba osób, które zostały poinformowane/przeszły szkolenie z zakresu przeciwdziałania korupcji obejmuje 4 osoby (tj. byłych i obecnych członków Zarządu).
6) Wszyscy Pracownicy przyjmowani do pracy są zobowiązani do odbycia obowiązkowego szkolenia antykorupcyjnego w formule online.  W toku szkolenia są zaznajamiani m.in. z obowiązującymi w Grupie ENEA regulacjami dotyczącymi. przeciwdziałania korupcji, stąd liczba osób poinformowanych o polityce i procedurach antykorupcyjnych jest co do zasady tożsama z liczbą osób, które takie szkolenie odbyły i wynosi 100%. Zaraportowany odsetek dotyczy tych Pracowników, którzy wykonali już nową edycję szkolenia (wprowadzoną w 2022).
7) Zdecydowana większość Pracowników spółki to Pracownicy fizyczni. Z zakresu przeciwdziałania korupcji przeszkolono kadrę menadżerską.
8) ENEA ELKOGAZ nie posiada polityki antykorupcyjnej. W momencie przystąpienia tej spółki do Grupy ENEA, co jest planowane w 2023 roku, zaczną w niej obowiązywać wszystkie regulacje Grupy ENEA.”

Wyniki wyszukiwania