RAPORT ESG
Grupy Kapitałowej ENEA
2022 rok

Szanse i ryzyka związane ze zrównoważonym rozwojem

W ramach prac nad obowiązującą strategią rozwoju została przeprowadzona analiza SWOT (silne strony, słabe strony, szanse, zagrożenia/ryzyka), odnosząca się również do zagadnień ze sfery zrównoważonego rozwoju.

Wybrane zidentyfikowane szanse związane ze zrównoważonym rozwojem:

 • Wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną,
 • Możliwość wejścia na regulowany rynek ciepłowniczy dzięki budowie jednostek kogeneracyjnych (uwzględniając rozwój technologii małych poligeneracji z wykorzystaniem czystych technologii węglowych),
 • Rozwój projektów z zakresu magazynowania energii,
 • Możliwość wejścia na rynek lokalnych obszarów bilansowania i mikroklastrów energetycznych lub rozwiązań o podobnym charakterze na terenach miejskich (spółdzielnie energetyczne, wirtualny prosument), dzięki wykorzystaniu doświadczeń w zarządzaniu siecią,
 • Możliwość budowania przewagi konkurencyjnej na bazie wdrażania innowacyjnych rozwiązań w energetyce, w tym poprzez osiąganie pozycji lidera zmian,
 • Rozwój inteligentnych sieci energetycznych,
 • Rozwój technologii komunikacyjnych i teleinformatycznych,
 • Rozwój elektromobilności,
 • Możliwość wydzielenia aktywów wytwórczych zasilanych węglem kamiennym do NABE.

Wybrane zidentyfikowane ryzyka związane ze zrównoważonym rozwojem:

 • Destabilizacja systemu elektroenergetycznego w związku z wysokim zapotrzebowaniem na energię elektryczną, przy jednoczesnych uwarunkowaniach pogodowych, które niekorzystnie wpływają na poziom wytwarzania energii z OZE (energia z wiatru, PV),
 • Stopniowa redukcja energochłonności przemysłu i wzrastający trend w zakresie termomodernizacji,
 • Utrata Klientów i spadek ogólnego wolumenu sprzedaży energii do Klientów końcowych,
 • Niestabilność regulacyjna skutkująca dodatkowym ryzykiem inwestycyjnym,
 • Zwiększające się obostrzenia środowiskowe dla funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych wynikające z regulacji UE,
 • Zwiększające się preferencje UE dla rozwoju OZE względem konwencjonalnych źródeł wytwórczych,
 • Rosnący poziom kosztów – pracy, materiałów, urządzeń elektroenergetycznych,
 • Rosnące ceny uprawnień do emisji CO2,
 • Utrzymujący się trwały import energii elektrycznej do Polski (rozwój połączeń transgranicznych),
 • Utrzymujący się trwały import węgla energetycznego do Polski (niezbilansowanie podaży węgla z polskich złóż z popytem krajowym).

Strategia powstała m.in. w odpowiedzi na wymienione powyżej szanse i ryzyka.

Zarządzanie ryzykiem jest nie tylko kwestią bezpieczeństwa i stabilności finansowej, ale również wpływa na naszą reputację jako solidnego partnera i firmy społecznie odpowiedzialnej. Podejmujemy działania ograniczające prawdopodobieństwo oraz zapewniamy właściwe przygotowanie organizacji na potencjalne skutki materializacji zidentyfikowanych ryzyk. Skuteczne zarządzanie ryzykiem jest kluczowe zarówno dla osiągnięcia naszych celów biznesowych jak i zapewnienia zrównoważonego rozwoju ENEI.

Paweł Piwowarczyk Dyrektor Departamentu Zarządzania Ryzykiem Grupy Kapitałowej

Obecnie jednym z głównych źródeł ryzyk dotyczących sfery społecznej, środowiskowej i ładu zarządczego są zmiany klimatu i sytuacja geopolityczna. Zmiany te, jak również transformacja energetyczna mająca na celu ich spowolnienie, mogą stwarzać nowe możliwości, ale i zagrożenia dla działalności GK ENEA, dlatego stale analizuje ona możliwe scenariusze. Jeżeli cele i rozwiązania uwzględnione w obowiązującej strategii okażą się niewystarczające wobec zmian zachodzących w otoczeniu przedsiębiorstwa, rozważy ono jej aktualizację.

Wyniki wyszukiwania