RAPORT ESG
Grupy Kapitałowej ENEA
2022 rok

GRI:[ ]

Nowe linie biznesowe

  • 203-2

Realizowana strategia rozwoju zakłada uruchomienie nowych linii biznesowych – nie tylko w oparciu o własne zasoby, ale także we współpracy z partnerami z innych branż. Podejmowane są działania ukierunkowane na rozwój nowych pakietów produktowych i usługowych oraz wprowadzenie ich do oferty handlowej Grupy.

Kluczową nową linią biznesową będą magazyny energii, jako technologia niezbędna dla zapewnienia stabilności OZE i budowania bezpieczeństwa energetycznego Polski. Kolejne nowe linie biznesowe będą związane z zagospodarowaniem elementów po zużytych instalacjach OZE i magazynach energii. Zamierzamy także w jeszcze większym stopniu zaangażować się w zagospodarowanie ubocznych produktów spalania z sektora przemysłowego, w tym m.in. z energetyki konwencjonalnej i ciepłownictwa – zarówno z jego bieżącej działalności, jak i z istniejących już składowisk. W planach znajduje się ponadto rozszerzenie oferty dla prosumentów, w tym współpraca z samorządami i ruchami miejskimi, a także udział w tworzeniu i zarządzaniu wyspami energetycznymi (klastrami energii). W sferze naszych zainteresowań znajdują się także projekty budowy instalacji w technologii SMR (małe modułowe reaktory jądrowe) oraz MMR (mikro modułowe reaktory jądrowe).

W 2022 r. przeprowadziliśmy pogłębione analizy potencjału biznesowego kilkunastu inicjatyw i pomysłów innowacyjnych, m.in. z zakresu magazynowania energii, produkcji i wykorzystania paliw alternatywnych oraz wdrażania idei gospodarki o obiegu zamkniętym.

Jacek Dziuba Prezes Zarządu ENEA Innowacje

W I  kwartale 2022 r., w ramach projektu Innowacyjne usługi systemowe magazynów energii zwiększające jakość i wydajność wykorzystania energii elektrycznej, ENEA Operator zakończyła testy pięciu prototypowych magazynów energii elektrycznej, działających w oparciu o zróżnicowane technologie. Testy przeprowadzono w warunkach rzeczywistych w Bydgoszczy, Zielonej Górze, Gubinie, Pogorzelicy i Opalenicy. Wykazały one, które z urządzeń, w zależności od specyfiki sieci, optymalnie spełniają oczekiwania operatora sieci. Zadaniem prototypowych magazynów było podniesienie jakości i bezpieczeństwa dostaw prądu, a także efektywności wykorzystania OZE podłączonych do sieci niskiego napięcia. Przeprowadzone przez spółkę testy są wstępnym etapem wdrożenia magazynów energii na dużą skalę. Zdobyta wiedza i doświadczenie w zakresie technologii magazynowania energii przyczyniły się do rozpoczęcia w III kwartale 2022 r. postępowania przetargowego na budowę magazynu energii na sieci niskiego napięcia w ramach projektu eNeuron, finansowanego z programu H2020.

Ponadto, w 2022 r. ENEA Operator kontynuowała współudział w projekcie DRES2Market: Technical, business and regulatory approaches to enhance the renewable energy capabilities to take part actively in the electricity and ancillary services markets, finansowanym ze środków unijnego programu Horyzont 2020. Głównym celem projektu jest opracowanie kompleksowego i opłacalnego podejścia w celu ułatwienia skutecznego udziału generacji rozproszonej opartej na energii odnawialnej na rynkach energii elektrycznej oraz umożliwienie świadczenia usług bilansowania i magazynowania zgodnie z kryteriami rynkowymi.

GK ENEA jest zainteresowana budową instalacji w technologii SMR (małe modułowe reaktory jądrowe) oraz MMR (mikro modułowe reaktory jądrowe). W 2022 r. ENEA Innowacje i amerykańska spółka Last Energy podpisały list intencyjny w sprawie budowy w Polsce SMR, które mogłyby znaleźć zastosowanie w produkcji energii elektrycznej, ale także przy zapewnianiu dostaw ciepła do systemów ciepłowniczych. Technologia firmy Last Energy pozwala na skrócenie czasu i obniżenie kosztów budowy elektrowni jądrowych.

Wyniki wyszukiwania