RAPORT ESG
Grupy Kapitałowej ENEA
2022 rok

GRI:[ ]

Ryzyka i szanse związane z klimatem

Metodologia identyfikacji i oceny ryzyk korporacyjnych w GK ENEA nie jest wprost nakierowana na ocenę wpływu firmy na klimat ani wpływu klimatu na działalność firmy. Ryzyka związane z klimatem są wybierane spośród ryzyk korporacyjnych, które są identyfikowane, priorytetyzowane i cyklicznie oceniane przez swoich właścicieli w ramach procesu zarządzania ryzykiem korporacyjnym, zgodnie z założeniami Polityki Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym w Grupie ENEA oraz Metodyki Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym w Grupie ENEA. Ryzyka te, tak jak pozostałe rodzaje ryzyk korporacyjnych, podlegają bieżącemu i cyklicznemu monitorowaniu oraz raportowaniu na potrzeby spółki dominującej i GK ENEA. Działania mitygujące podejmowane są dla wszystkich kategorii ryzyk.

Do momentu publikacji Raportu  GK ENEA nie określiła celów służących zarządzaniu ryzykami i szansami związanymi z klimatem. Kompleksowa identyfikacja takich szans i ryzyk oraz opracowanie planu zarządzania nimi będzie miało miejsce w toku trwających prac nad polityką klimatyczną Grupy.

W ramach procesu raportowania niefinansowego za 2022 r., Grupa dokonała aktualizacji wstępnej listy ryzyk i szans wynikających ze zmian klimatu, które mogą spowodować znaczące zmiany w jej działalności, przychodach lub kosztach, sporządzonej na potrzeby sprawozdania za 2021 r. W analizach uwzględniono perspektywę krótkoterminową (do końca 2024 r.), średnioterminową (do końca 2027 r.) oraz długoterminową (do końca 2036 r.).

Na potrzeby sporządzenia Oświadczenia na temat informacji niefinansowych stanowiącego wyodrębnioną część Sprawozdania z działalności, ryzyka związane z klimatem przypisano do kategorii zastosowanych w Wytycznych do raportowania ESG, przewodniku opublikowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, które identyfikują:

Wynikające z transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, w tym: ryzyko prawne i regulacyjne (wynikające z obecnych lub nadchodzących regulacji), ryzyko technologiczne (np. konieczność inwestycji w innowacyjne technologie), ryzyko rynkowe (wynikające ze zmieniających się zachowań konsumentów, wzrostu kosztów surowców itp.), ryzyko utraty wizerunku.

Wynikające ze zmieniającego się klimatu, w tym ryzyko ostre (wynikające z ekstremalnych zjawisk pogodowych takich jak susze, powodzie lub pożary) i ryzyko chroniczne (wynikające z długofalowych procesów jak zmiany temperatury czy podniesienie poziomu wód oceanów).

Należy zaznaczyć, że model zarządzania ryzykiem opisany w Oświadczeniu identyfikuje inne kategorie ryzyk niż wymienione we wspomnianych wytycznych.

W momencie publikacji Oświadczenia trwały prace nad Polityką Klimatyczną Grupy ENEA, na potrzeby których przeprowadzona zostanie kompleksowa analiza ryzyk i szans wynikających ze zmian klimatu. Finalizacja prac przewidywana jest na 2023 r.

Ryzyka dla GK ENEA związane z klimatem

  • 201-2
  • E-P3

Obszar biznesowy GK ENEA Ryzyko związane z klimatem Opis czynnika ryzyka W jaki sposób ryzyko oddziałuje na GK ENEA Metody zastosowane do zarządzania ryzykiem
DYSTRYBUCJA Ryzyko wystąpienia szkód katastroficznych w elementach infrastruktury w wyniku ekstremalnych zjawisk pogodowych wywołujących wzrost kosztów działalności

Kategoria ryzyka: fizyczne

Perspektywa: długoterminowa.

Zwiększona częstotliwość występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych Szkody materialne w elementach infrastruktury sieciowej w wyniku wystąpienia ekstremalnych zjawisk pogodowych 1. Prowadzenie oględzin, przeglądów i zabiegów eksploatacyjnych zgodnie z terminami określonymi w rocznych Planach Zabiegów Eksploatacyjnych.

2. Bieżące usuwanie skutków awarii i usterek linii i urządzeń elektroenergetycznych.

3. Realizacja zadań inwestycyjnych związanych z odtworzeniem majątku sieciowego zgodnie z Planem Inwestycyjnym.

WYTWARZANIE Ryzyko utrwalenia się silnego trendu wzrostowego na rynku EUA przy jednoczesnych nieproporcjonalnych wzrostach cen energii elektrycznej

Kategoria ryzyka: przejścia

Perspektywa: krótko-, średnio-i długoterminowa

Wysoka cena uprawnień do emisji CO2 może skutkować niską lub ujemną wartością tzw. marży pierwszego pokrycia (CDS, clean dark spread) Spadek lub utrata rentowności wytwarzania energii elektrycznej 1. Zamiana paliwa węglowego na paliwa niskoemisyjne, w tym zwiększenie udziału współspalania biomasy.

2. Projekt zabudowy w ENEA Wytwarzanie bloków gazowo-parowych w miejsce obecnie pracujących bloków 8×200 MW przez ENEA ELKOGAZ.

Ryzyka związane z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi

Kategoria ryzyka: fizyczne

Perspektywa: krótko-, średnio- i długoterminowa

Zwiększona częstotliwość występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych (susze, powodzie wpływające na poziom wody w Wiśle, intensywne opady śniegu, mrozy, oblodzenia, huragany) może powodować zakłócenia w produkcji energii Przerwanie ciągłości działania, utrata przychodów i poniesienie znaczących kosztów 1. System monitorowania poziomu wody w rzece Wiśle.

2. Coroczna ocena stanu technicznego obiektów elektrowni.

3. Stały nadzór personelu ruchowego nad pracą elektrowni.

4. System zabezpieczeń przeciwpowodziowych na wypadek wzrostu poziomu wody w Wiśle (szandory).

5. Bieżący nadzór nad urządzeniami oraz optymalna gospodarka remontowa.

6. Monitorowanie oraz nadzór nad poziomem wody w rzekach prowadzony przez elektrownie wodne (ścisła kontrola w celu nieprzekroczenia parametrów określonych w pozwoleniach wodnoprawnych).

7. System monitorowania warunków pogodowych farm wiatrowych dostosowujący parametry produkcji do aktualnych warunków.

Ryzyko katastrof budowlanych w elektrowniach wodnych

Kategoria ryzyka: fizyczne

Perspektywa: średnio- i długoterminowa

Czynniki takie jak deszcze nawalne mogą potęgować niekorzystny wpływ wody na obiekty hydrotechniczne Częściowe lub całkowite uszkodzenia urządzeń hydrotechnicznych 1. Prowadzenie przeglądów stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli zgodnie z wymaganiami prawnymi.

2. Realizacja wymaganych zadań remontowych i inwestycyjnych mających na celu utrzymanie urządzeń hydrotechnicznych w co najmniej dobrym stanie technicznym.

Ryzyko katastrof budowlanych na farmach wiatrowych

Kategoria ryzyka: fizyczne

Perspektywa: średnio i długoterminowa

Ekstremalne warunki pogodowe, takie jak silne wiatry, huragany i trąby powietrzne, mogą stanowić zagrożenie dla wybranych elementów infrastruktury farm Częściowe lub całkowite uszkodzenia obiektów wytwórczych 1. Prowadzenie przeglądów stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli zgodnie z wymaganiami prawnymi.
Ryzyko katastrof budowlanych w elektrociepłowniach

Kategoria ryzyka: fizyczne

Perspektywa: średnio i długoterminowa

Zmienne warunki pogodowe w ciągu roku powodują konieczność transportowania paliwa przenośnikami taśmowymi na terenie elektrociepłowni w „zamkniętych” obiektach technologicznych (tunele, galerie, itd.), co może doprowadzić do wybuchu pyłu węglowego lub biomasy Częściowe lub całkowite uszkodzenia obiektów wytwórczych 1. Prowadzenie przeglądów stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli zgodnie z wymaganiami prawnymi – utrzymywanie pozytywnej oceny stanu technicznego.

2. Prowadzenie wymaganych konserwacji, remontów i inwestycji mających na celu utrzymanie obiektów w co najmniej dobrym stanie.

3. Prowadzenie bieżącego nadzoru nad obiektami do rozładunku, magazynowania i podawania paliw a w szczególności w strefach zagrożenia wybuchem pyłu węgla lub biomasy.

Ryzyko związane z niepewnością otoczenia legislacyjnego, w tym ryzyko ograniczenia produkcji energii elektrycznej z węgla kamiennego ze względu na planowane przez Komisję Europejską radykalne zaostrzenie regulacji dotyczących emisji zanieczyszczeń do powietrza

Kategoria ryzyka: przejścia

Perspektywa: średnio- i długoterminowa

Zmiany w unijnych lub krajowych przepisach skutkujące np. nieuznawaniem biomasy za zeroemisyjne źródło energii. Utrata przychodów lub poniesienie kosztów związanych ze zmianą kontekstu funkcjonowania firmy 1. Monitorowanie i uczestnictwo w pracach legislacyjnych.

2. Lobbowanie w Komisji Europejskiej za zmianą/złagodzeniem obecnej polityki klimatycznej, odejście lub przesunięcie w czasie przyjętych terminów rezygnacji z paliw kopalnych za pośrednictwem krajowych organizacji branżowych.

3. Zabudowa w ENEA Wytwarzanie bloków gazowo-parowych w miejsce obecnie pracujących bloków 8×200 MW przez ENEA ELKOGAZ

4. Opracowanie i wdrożenie koncepcji ograniczenia emisji CO2 poprzez zabudowę instalacji CCS (Carbon Capture Storage) i/lub CCU (Carbon Capture and Utlilisation).

Ryzyko spadku przychodów z tytułu sprzedaży energii cieplnej

Kategoria ryzyka: fizyczne

Perspektywa: krótko-, średnio- i długoterminowa

Trend wzrostu średnich temperatur w sezonie grzewczym może doprowadzić do znaczącego spadku zapotrzebowania na energię cieplną Spadek przychodów z tytułu sprzedaży energii cieplnej Dywersyfikacja źródeł przychodów dzięki rozwojowi kogeneracji.
Ryzyko podwyższenia opłat z tytułu korzystania ze środowiska, w szczególności wzrostu kosztów zakupu uprawnień do emisji CO2

Kategoria ryzyka: przejścia

Perspektywa: krótkoterminowa

W związku ze zmianami klimatu zaostrzane są regulacje środowiskowe, w tym podwyższane opłaty i kary Wyższe koszty opłat z tytułu korzystania ze środowiska, skutkujące wyższymi kosztami prowadzenia procesów produkcyjnych 1. Bieżące monitorowanie przepisów.

2. Bieżące monitorowanie ważności decyzji, umożliwiające odpowiednio wczesne przygotowanie wniosków w sprawie zmian.

3. Bieżący nadzór nad sposobem wdrażania i dotrzymywania warunków określonych w posiadanych decyzjach.

Ryzyko wstrzymania produkcji energii elektrycznej/ciepła w wyniku niedostosowania technologii do wymogów przepisów ochrony środowiska

Kategoria ryzyka: przejścia

Perspektywa: krótkoterminowa

Konieczność dostosowania jednostek wytwórczych m.in. do wymogów Dyrektywy IED Wstrzymanie produkcji energii elektrycznej/ciepła w wyniku niedostosowania technologii 1. Regularne modernizacje i inwestycje w:

  •  instalacje do produkcji energii ze źródeł odnawialnych,
  • układy akumulacji ciepła,
  • instalacje odzysku ciepła ze spalin,
  • instalacje odsiarczania spalin,
  • kotły.

2. Modernizacja infrastruktury przesyłowej i węzłów ciepłowniczych, poszerzanie zakresu stosowania systemów telemetrycznych.

3. Stosowanie w wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła odpowiednich systemów chłodzenia.

4. Dbanie o właściwy stan techniczny urządzeń, w których stosowane są gazy fluorowane.

Ryzyko niedotrzymania ciągłości dostaw paliw

Kategoria ryzyka: przejścia

Perspektywa: krótko-, średnio- i długoterminowa

1. Katastrofy naturalne takie jak huragany, powodzie, susze czy wymrożenia mogą spowodować ograniczoną dostępność lub brak biomasy

2. Katastrofy naturalne w sektorze wydobywczym i w procesie dostaw mogą spowodować ograniczoną dostępność lub brak węgla

Przerwanie lub ograniczenie ciągłości dostaw paliw i związana z tym utrata przychodów. 1. Optymalizowanie dostaw paliw.

2. Dywersyfikacja portfela paliw.

3. Interwencyjne zakupy paliw.

4. Przenoszenie części lub całości procesu przewozu paliwa na dostawcę.

5. Monitoring wykonania wraz z analizą odchyleń oraz aktualizacja planów realizacji umów na dostawy paliw produkcyjnych oraz usług logistycznych.

Ryzyko wzrostu kosztów produkcji biogazu

Kategoria ryzyka: fizyczne

Perspektywa: średnioterminowa

Susza hydrologiczna może wpływać na dostępność i ceny kiszonki z kukurydzy, będącej głównym substratem wsadowym w produkcji biogazu Pogorszenie opłacalności ekonomicznej produkcji biogazu z substratów pochodzenia roślinnego 1. Stosowanie szerokiej akcji zakupowej w odniesieniu do substratów i przygotowywanie jej odpowiednio wcześniej.

2. Ciągłe monitorowanie rynku substratów.

Ryzyko wzrostu kosztów pozyskania kapitału i/lub ubezpieczenia majątku

Kategoria ryzyka: przejścia

Perspektywa: krótko-, średnio- i długoterminowa

Globalny kryzys klimatyczny sprawia, że działalności oparte na paliwach kopalnych mają coraz trudniejszy dostęp do źródeł finansowania, a firmy ubezpieczeniowe traktują sektor wytwórczy energii z węgla jako branżę wysokiego ryzyka Wzrost kosztów działalności związany z wyższymi kosztami pozyskania kapitału i/lub ubezpieczenia majątku 1. Wykorzystanie strategii transformacji Grupy w konsultacjach z rynkiem reasekuracyjnym.

2. Poszukiwanie nowych metod zabezpieczania majątku.

3. Wydzielenie ze struktur Grupy ENEA aktywów wytwórczych opartych na węglu kamiennym

Ryzyko związane z działalnością organizacji ekologicznych

Kategoria ryzyka: przejścia

Perspektywa: krótko-, średnio- i długoterminowa

Działalność organizacji ekologicznych, prowadzących agresywne kampanie przeciwko elektrowniom poprzez:
− zaskarżanie i żądanie unieważnienia posiadanych przez nie pozwoleń zintegrowanych i decyzji środowiskowych,
− powoływanie się na interes społeczny i włączanie się do postępowań w sprawie zmiany pozwoleń zintegrowanych, opóźnia lub uniemożliwia uzyskanie pozytywnych decyzji
Ograniczenie lub zaprzestanie działalności elektrowni z powodu trudności w otrzymaniu lub utrzymaniu decyzji i pozwoleń z obszaru ochrony środowiska 1. Współpraca z wiodącymi kancelariami prawnymi.

2. Współpraca z organizacjami ekologicznymi.

Ryzyko ubytków mocy spowodowanych warunkami hydrologicznymi

Kategoria ryzyka: fizyczne

Perspektywa: krótko, średnio i długoterminowa

Niekorzystna sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna kraju przekłada się na pogorszenie warunków hydrologicznych funkcjonowania elektrowni Niskie przepływy i wysokie temperatury wody Wisły mogą powodować ubytki moc w związku z, odpowiednio, problemami z zapewnieniem niezbędnej ilości wody chłodzącej (wynikającymi z konieczności zachowania przepływu nienaruszalnego) oraz z dotrzymaniem dopuszczalnej temperatury zrzucanych wód pochłodniczych 1. Wykonana została koncepcja rozbiórki progu tymczasowego oraz rekonstrukcji dna rzeki Wisły mająca na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu wody w okresie tzw. niżówki. Projekt jest wstępnie uzgodniony z Państwowym Gospodarstwem Wodnym – Wody Polskie. Ponadto zostały przebudowane budowle hydrotechniczne przekierowujące większość nurtu rzeki w kierunku brzegu elektrowni.
OBRÓT Ryzyko wykorzystania nieaktualnych założeń dla długoterminowych projekcji finansowych

Kategoria ryzyka: przejścia

Perspektywa: średnio i długoterminowa

Postępujące zmiany klimatu wpływają na politykę klimatyczną poszczególnych państw i organizacji, a tym samym mogą kształtować zasady funkcjonowania systemu uprawnień do emisji CO2 i cenę tych uprawnień Powstawanie niezaplanowanych kosztów związanych z błędnymi założeniami długoterminowych projekcji finansowych.

Straty lub wyższe wyniki finansowe związane z niedoszacowaniem/przeszacowaniem założeń ścieżek cenowych.

1. Cykliczna aktualizacja ścieżek cenowych.
Ryzyko poniesienia dodatkowych kosztów lub powstania strat w następstwie zmienności cen towarów na rynku terminowym

Kategoria ryzyka: przejścia

Perspektywa: krótko-, średnio- i długoterminowa

Inne niż zakładane temperatury w sezonie letnim i zimowym mogą spowodować odchylenia cen energii elektrycznej i gazu na Towarowej Giełdzie Energii w stosunku do cen zakontraktowanych we wcześniejszych miesiącach Dodatkowe koszty i/lub niższe przychody w następstwie zmienności cen towarów na rynku terminowym
Starty lub wyższe wyniki finansowe związane z niedoszacowaniem/przeszacowaniem założeń handlowych.
1. Utrzymywanie i rozwój wewnątrz Grupy ENEA kompetencji w zakresie zarządzania tym ryzykiem.

2. Wewnętrzne procedury optymalizujące ryzyko.

3. Monitorowanie i analiza czynników wpływających na ceny na TGE.

4. Dostosowywanie składanych zleceń, zarówno w zakresie ceny, jak i wolumenów, do aktualnej sytuacji na rynku.

Ryzyko zmienności cen towarów na rynku spot

Kategoria ryzyka: przejścia

Perspektywa: krótko-, średnio- i długoterminowa

Warunki meteorologiczne:
– w sezonie zimowym (grudzień-luty) średnie temperatury miesięczne powyżej normy wieloletniej,
– w sezonie letnim (czerwiec-sierpień) średnie temperatury miesięczne powyżej normy wieloletniej), mogą generować straty finansowe na otwartych pozycjach
Dodatkowe koszty i/lub niższe przychody w następstwie zmienności cen towarów na rynku spot
Starty lub wyższe wyniki finansowe związane z niedoszacowaniem/przeszacowaniem założeń handlowych.
1. Utrzymywanie i rozwój kompetencji wewnątrz spółki do zarządzania tym ryzykiem.

2. Wewnętrzne procedury regulujące optymalizację na rynku spot.

3. Bieżąca analiza czynników wpływających na ceny.

4. Monitorowanie i prognozowanie czynników wpływających na ceny.

5. Dostosowanie składanych zleceń, zarówno w zakresie ceny, jak i wolumenów, do aktualnej sytuacji na rynku.

Ryzyko wystąpienia zakłóceń/awarii w produkcji energii

Kategoria ryzyka: fizyczne

Perspektywa: krótko-, średnio- i długoterminowa

Zmiany klimatu mogą powodować:
a) w sezonie zimowym:
− mniejszą generację wiatrową wywołaną niższą prędkością wiatru,
− bardzo niską generację fotowoltaiczną z uwagi na duże zachmurzenie,
− niższą generację z elektrowni wodnych z powodu niskich stanów wód;
b) w sezonie letnim:
− mniejszą generację wiatrową spowodowaną niższą prędkością wiatru,
− niskie stany wód powierzchniowych/podziemnych, których konsekwencją jest brak możliwości ich wykorzystywania na potrzeby technologiczne w elektrowniach,
− ekstremalne zdarzenia meteorologiczne (gwałtowne burze, porywiste wiatry, powodzie błyskawiczne), skutkujące ograniczeniami w dostępie do energii na znacznym obszarze
Dodatkowe koszty związane z zarządzaniem zakłóceniami/awariami
Generowanie start finansowych związanych z nakładem finansowym na naprawy infrastruktury, modernizacją sieci (odporniejszą na znaczne wyższe temperatury)
1. Utrzymywanie i rozwój kompetencji wewnątrz spółki do zarządzania tym ryzykiem.

2. Wewnętrzne procedury regulujące optymalizację na rynku spot.

3. Bieżąca analiza czynników wpływających na ceny.

4. Monitorowanie i prognozowanie czynników wpływających na ceny.

5. Dostosowanie składanych zleceń zarówno w zakresie ceny jak i wolumenów do aktualnej sytuacji na rynku.

WYDOBYCIE Ryzyka związane z koniecznością zmian w funkcjonowaniu spółki, z którymi wiązałyby się dodatkowe nakłady inwestycyjne

Kategoria ryzyka: przejścia

Perspektywa: średnio- i długoterminowa

Zmiany klimatu wpływające na coraz bardziej restrykcyjną politykę klimatyczną UE, co bezpośrednio i pośrednio przekłada się na podwyższanie wielu standardów środowiskowych, które spełniać muszą zakłady górnicze Dodatkowe koszty związane z podwyższaniem standardów środowiskowych 1. Bieżący nadzór nad spełnianiem standardów środowiskowych.

2. Stały monitoring zmian w polityce klimatycznej UE i wynikających z niej zmian w przepisach krajowych.

3. Aktywny udział w konsultacjach w sprawie nowych regulacji.

4. Stałe poszukiwanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych minimalizujących wpływ spółki na klimat, np. poprzez zwiększanie poziomu efektywności energetycznej.

Ryzyko spadku zapotrzebowania na węgiel energetyczny w Polsce i na świecie

Kategoria ryzyka: przejścia

Perspektywa: średnio- i długoterminowa

Zmiany w miksie energetycznym kraju, w tym Grupy ENEA i spadek zapotrzebowania na energię elektryczną produkowaną z węgla (m.in. wskutek działań na rzecz efektywności energetycznej, wyeliminowania z portfela kontrahentów odbiorców indywidualnych, upowszechniania się przechodzenia na własne źródła energii i ciepła, wzrostu przeciętnych temperatur otoczenia zimą) będzie prawdopodobnie powodował stopniowy spadek zapotrzebowania na dotychczas oferowane produkty Ograniczenie możliwości sprzedaży wydobywanego węgla 1. Poszukiwanie nowych odbiorców węgla w kraju.

2. Poszukiwanie nowych, zagranicznych rynków zbytu węgla.

3. Wdrażanie nowej strategii biznesowej, w tym dywersyfikacja przychodów w kierunku wydobycia węgla koksującego będącego surowcem strategicznym w UE.

4. Uwzględnienie prognoz modeli klimatycznych w ustalaniu zakresów kontraktów z odbiorcami

Ryzyko wzrostu kosztów funkcjonowania poprzez konieczność wypłat większych odszkodowań z tytułu strat w użytkach zielonych i gruntach rolnych związanych z niwelowaniem środowiskowych szkód górniczych

Kategoria ryzyka: fizyczne

Perspektywa: krótko-, średnio- i długoterminowa

Prowadzona działalność wydobywcza związana jest ze szkodami górniczymi i może prowadzić do powstawania niecek osiadań, zakłócać lokalne stosunki wodne – powodować lokalne podtopienia Wzrost kosztów funkcjonowania w związku z koniecznością wypłat zwiększonych odszkodowań z tytułu strat w użytkach zielonych i gruntach związanych z niwelowaniem środowiskowych szkód górniczych 1. Skuteczna polityka zarządzania szkodami górniczymi. Stały dialog z lokalną społecznością.

2. Stały monitoring ruchów górotworu przez zastosowanie nowoczesnych metod pomiaru.

3. Monitoring aspektów środowiskowych poprzez Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem i Bezpieczeństwem.

4. Bieżąca rekultywacja terenów objętych niekorzystnym oddziaływaniem działalności wydobywczej.

Ryzyko wzrostu kosztów pozyskania kapitału i/lub ubezpieczenia majątku

Kategoria ryzyka: przejścia

Perspektywa: krótko-, średnio- i długoterminowa

Globalny kryzys klimatyczny sprawia, że działalności oparte na paliwach kopalnych mają coraz trudniejszy dostęp do źródeł finansowania, a firmy ubezpieczeniowe traktują sektor górniczy jako branżę wysokiego ryzyka Wzrost kosztów działalności związany z wyższymi kosztami pozyskania kapitału i/lub ubezpieczenia majątku 1. Wykorzystanie strategii transformacji Grupy w konsultacjach z rynkiem reasekuracyjnym.

2. Poszukiwanie nowych metod zabezpieczania majątku – na bieżąco monitorowane jest nastawienie banków do udzielenia finasowania spółce.

Ryzyko związane z działalnością pozarządowych organizacji ekologicznych

Kategoria ryzyka: przejścia

Perspektywa: średnio- i długoterminowa

Działalność organizacji prośrodowiskowych, w tym ewentualne protesty związane z inwestycjami i rozwojem, może wpłynąć na społeczną legitymizację spółki Utrudnienia w zakresie wszelkich procedur administracyjnych z udziałem organizacji ekologicznych 1. Realizacja projektów w partnerstwie z organizacjami prośrodowiskowymi.

2. Bieżące komunikowanie działań zwiększających bezpieczeństwo otoczenia przyrodniczego.

3. Wzrost efektywności środowiskowej spółki, np. dzięki inwestycjom.

4. Poszanowanie państwowych form ochrony przyrody (np. brak wydobycia i planów wydobycia w przyszłości pod Poleskim Parkiem Narodowym).

Ryzyko utraty reputacji w związku z prowadzeniem działalności w branży paliw kopalnych

Kategoria ryzyka: przejścia

Perspektywa: średnio- i długoterminowa

Branża górnicza z powodu kryzysu klimatycznego, polityki UE oraz działalności organizacji prośrodowiskowych może być postrzegana jako winna zmian klimatycznych Straty wizerunkowe 1. Uczestnictwo w inicjatywach biznesowych.

2. Zaangażowanie w inicjatywy na rzecz lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego.

3. Intensywne działania komunikacyjne, stawiające przede wszystkim na pokazanie roli spółki na Lubelszczyźnie, jej efektywności środowiskowej oraz otwartości na zmiany.

Obszar biznesowy GK ENEA Sfera działalności Źródło szansy rozwoju W jaki sposób szansa oddziałuje na GK ENEA
OBRÓT Handel hurtowy i detaliczny energią

Kategoria szansy: rynkowa/technologiczna

Perspektywa: krótko-, średnio- i długoterminowa

Implementacja przez Grupę ENEA i jej otoczenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych wspierających walkę ze zmianami klimatu Możliwość handlu „zieloną energią” z uwzględnieniem rynków zagranicznych.

Zwiększona płynność rynku, na którym funkcjonuje wielu różnych wytwórców, prosumentów i graczy zarządzających wirtualnymi aktywami, pozwalająca na optymalizację własnych aktywów, lepsze zabezpieczenie portfela produktowego oraz generowanie stabilniejszych i lepszych wyników finansowych.

Możliwość przygotowywania zaawansowanych, niskoemisyjnych produktów i usług, w tym ofert multiproduktowych i dostosowanych do indywidualnych potrzeb Klienta biznesowego lub indywidualnego (np. energia elektryczna, CO2, paliwa, zarządzanie portfelem).

Możliwość budowania przewagi konkurencyjnej i/lub lojalizacji Klientów poprzez stworzenie oferty udziału w realizowanych przez nich inwestycjach prośrodowiskowych, np. modernizacjach elektrociepłowni przemysłowych oraz rozbudowach i modernizacjach przyłączeń bądź sieci zakładowych.

Wielowymiarowe korzyści z instalowania magazynów energii i zarządzania nimi, np. arbitraż cenowy, przesunięcia czasowe szczytów i dolin zapotrzebowania, wyrównywanie obciążeń, usługi rynku bilansującego, interwencyjna podaż i odbiór mocy, wspomaganie i stabilizacja systemu nasyconego OZE i prosumentami, rezerwy systemowe, zasilanie awaryjne, kompensacja strat w elektrowniach i elektrociepłowniach, bilansowanie sieci wyspowych i klastrów energii, wspomaganie wykorzystania przemysłowej energii odpadowej.

Konieczność recyklingu zużytych i uszkodzonych paneli fotowoltaicznych oraz zużytych baterii trakcyjnych z samochodów elektrycznych.

Możliwość wykorzystania łopat zużytych wiatraków w nowych projektach, zgodnie z ideą gospodarki o obiegu zamkniętym. Mogą one znaleźć zastosowanie m.in. jako części słupów linii energetycznych i dachów mieszkań awaryjnych, w produkcji włókien polimerowych i tanich mieszkań z materiałów zawierających granulaty polimerowe, a także we współprzetwarzaniu cementu i produkcji pelletu lub desek.

Rozwój współpracy z lokalnymi społecznościami i budowanie nowoczesnych, kompleksowych rozwiązań, np. w związku z realizacją koncepcji klastrów energii (spółdzielni energetycznych, samowystarczalnych wspólnot energetycznych).

DYSTRYBUCJA Dystrybucja energii elektrycznej

Kategoria szansy: rynkowa/technologiczna

Perspektywa: średnio- i długoterminowa

Implementacja przez Grupę ENEA i jej otoczenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych wspierających walkę ze zmianami klimatu Stopniowe przekształcanie sieci pasywnej (jednokierunkowej) w bardziej elastyczną aktywną (dwukierunkową), w celu zwiększania jej elastyczności dla umożliwienia rozwoju energetyki rozproszonej i popularyzacji energetyki prosumenckiej oraz instalowania punktów ładowania i magazynów energii.

Wdrażanie rozwiązań sieci inteligentnej, w tym inteligentnych liczników, elementów sterowania i automatycznej rekonfiguracji, urządzeń diagnostyki i analizy pracy sieci, monitorowania oraz zarządzania jakością energii elektrycznej.

Rozwinięcie współpracy między OSD oraz OSP w celu zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Krajowego Systemu Elektroenergetycznego z uwzględnieniem generacji rozproszonej z OZE.

Rozwinięcie współpracy pomiędzy OSD i samorządami lokalnymi w celu zapewnienia korelacji rozbudowy i modernizacji sieci elektroenergetycznej z ekologicznymi potrzebami i planami gmin.

Rozwój magazynów energii do regulacji częstotliwości, regulacji napięcia, kompensacji mocy biernej, zasilania awaryjnego oraz wspomagania planowania sieci – odraczania inwestycji w sieci dystrybucyjne, wspomagania sieci inteligentnych.

WYTWARZANIE Produkcja energii elektrycznej i ciepła

Kategoria szansy: rynkowa/technologiczna

Perspektywa: krótko-, średnio- i długoterminowa

Inwestycje we własne odnawialne źródła energii Redukcja kosztów produkcji energii i zapewnienie ciągłości działania przy jednoczesnej redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Dostosowanie konwencjonalnych źródeł energii do mieszania węgla z paliwami bezemisyjnymi lub niskoemisyjnymi.

Wymiana węglowych źródeł energii na źródła gazowo-parowe, zasilane paliwem alternatywnym i biomasowe.

Rozwój energetyki wiatrowej na morzu (offshore).

Zmniejszenie zużycia surowców (np. wody), emisji gazów cieplarnianych i produkcji odpadów.

Zabezpieczenie dostępu do terenu i infrastruktury, aby Grupa ENEA mogła w miejscu bloków węglowych wybudować bloki gazowo-parowe lub inne aktywa wytwórcze nieoparte na węglu.

Możliwość wykorzystania odpadów do produkcji ciepła i energii elektrycznej.

Możliwość wykorzystanie ubocznych produktów spalania (popioły lotne, reagips, żużel energetyczny, mieszanina popiołowo-żużlowa) do budowy dróg i produkcji materiałów budowlanych.

WYDOBYCIE Wydobycie węgla

Kategoria szansy: rynkowa/technologiczna

Perspektywa: krótko-, średnio- i długoterminowa

Inwestycje we własne odnawialne źródła energii Zabezpieczenie terenów pogórniczych na potrzeby przyszłego rozwoju OZE.
WYTWARZANIE, OBRÓT, DYSTRYBUCJA B+R+I

Kategoria szansy: technologiczna

Perspektywa: krótko-, średnio- i długoterminowa

Implementacja przez Grupę ENEA i jej otoczenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych wspierających walkę ze zmianami klimatu Rozwój technologii energetycznych i inwestycji w B+R, obejmujących m.in. technologie magazynowania energii, inteligentne opomiarowanie i systemy zarządzania energią, elektromobilność, paliwa alternatywne, technologie wodorowe, udział w tworzeniu i obsłudze wysp energetycznych.

Wyniki wyszukiwania