RAPORT ESG
Grupy Kapitałowej ENEA
2022 rok

GRI:[ ]

Działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym

  • E-S6

Prowadzona przez nas działalność, przede wszystkim wydobywcza i wytwórcza, nierozerwalnie wiąże się z powstawaniem różnego rodzaju odpadów. Dbamy, by było ich jak najmniej oraz aby w możliwie jak najmniejszy sposób oddziaływały na środowisko, jak również o ich dalsze wykorzystanie. Stale podnosimy świadomość Pracowników wszystkich szczebli w kwestiach związanych z odpadami, recyklingiem itd.

Przykładowe inicjatywy na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym:

  • Elektrownia w Połańcu wytwarza gips syntetyczny powstający w procesie odsiarczania spalin, popioły lotne powstające w procesie odpylania spalin oraz mieszanki popiołowo-żużlowe. Gips syntetyczny oraz popioły lotne z bloków węglowych posiadają status produktu – wydano dla nich decyzje produktowe. Wytwarzane w procesie produkcji energii elektrycznej  uboczne produkty spalania są przedmiotem umów handlowych i znajdują zastosowanie w gospodarce,
  • ENEA Logistyka do pakowania przewożonych materiałów wykorzystuje kartony z innych dostaw,
  • Lubelski Węgiel „Bogdanka” używa odpadów górniczych do rekultywacji terenów, utwardzania dróg i placów oraz produkcji cementu, a odpady przemysłowe (m.in. drewno, złom, oleje przepracowane, tworzywa sztuczne) przekazuje uprawnionym jednostkom do zagospodarowania. Z kolei wody dołowe wykorzystuje do celów technologicznych w procesie uzdatniania urobku w zakładzie przeróbki mechanicznej węgla oraz produkcji wód technologicznych na stacji uzdatniania wody będącej własnością spółki Łęczyńska Energetyka,
  • ENEA Operator stosuje ponowne użycie, naprawę i odnawianie transformatorów, liczników czy słupów betonowych.

W spółkach Grupy funkcjonują niszczarki do dokumentów, kosze do segregacji odpadów oraz specjalne pojemniki na konkretne odpady (np. baterie). Rozwijamy działania na rzecz ograniczenia zużycia papieru, przede wszystkim poprzez cyfryzację obiegu dokumentów. Największa odpowiedzialność w tym zakresie spoczywa na ENEA Centrum, świadczącej na rzecz pozostałych spółek usługi w zakresie m.in. księgowości, kadr, obsługi Klienta, windykacji, zakupów oraz administracji.

  • 306-3

Odpady wygenerowane przez GK ENEA w 2022 r.

Wygenerowane odpady [Mg]1) 2020 2021 2022
Całkowita waga wygenerowanych w GK ENEA odpadów: 6 328 559 5 973 745 6 028 435
w tym odpady niebezpieczne 833 976 951
w tym odpady inne niż niebezpieczne 6 327 726 5 972 769 6 027 484
1) Nie uwzględniono nieruchomości, dla których brak szczegółowych danych na temat wytworzonych odpadów (np. ze względu na rozliczanie się przez spółki z administratorami w formie ryczałtu).

Dodatkowe dane środowiskowe można znaleźć w rozdziałach Wytwarzanie, Inwestycje związane z ochroną środowiskaŚrodowisko naturalne Sprawozdania Zarządu z działalności ENEA S.A. oraz Grupy Kapitałowej ENEA w 2022 r.

Wybrane działania na rzecz ponownego wykorzystania wody opisano w sekcjach Wykorzystywane zasoby naturalne oraz Działania GK ENEA na rzecz środowiska w 2022 r.

Wyniki wyszukiwania