RAPORT ESG
Grupy Kapitałowej ENEA
2022 rok

Harmonogram dojścia do neutralności klimatycznej

Podczas prac nad aktualizacją strategii założono poniższy spadek intensywności emisji CO2, uwzględniający zarówno planowane wydzielenie wybranych aktywów wytwórczych opartych na węglu kamiennym do NABE, jak i inwestycje w nowe instalacje OZE oraz w bloki gazowo-parowe na terenie Elektrowni Kozienice:

Szacowana emisja CO₂*

* Dla lat 2020-2022 przestawiono wartości z wykonania (emisja CO2 bezpośrednio związana z produkcją energii elektrycznej), a od 2023 r. podano wartości szacowane. Jednostkowa emisja dla lat 2020 i 2021 została skorygowana względem wcześniej publikowanych wartości dzięki dostępowi do bardziej precyzyjnych danych dla MEC Piła i ENEA Ciepło.

Zgodnie ze strategią rozwoju szacowana emisja CO₂ przełoży się na następujące poziomy wskaźnika jednostkowej emisji [kg CO₂/MWh]:

Model przeniesienia aktywów konwencjonalnych do NABE

Głównym założeniem realizowanego procesu reorganizacji GK ENEA jest wyodrębnienie elektrowni węglowych do NABE, przy jednoczesnym pozostawieniu w strukturze Grupy jednostek ciepłowniczych i kogeneracyjnych, które będą stopniowo zastępowane jednostkami gazowymi dostosowanymi do zasilania w przyszłości paliwami nisko- i zeroemisyjnymi. Założenia transformacji polskich koncernów energetycznych przewidują m.in. integrację aktywów zasilanych węglem kamiennym w ramach jednego podmiotu, tj. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – spółki zależnej PGE S.A., która będzie docelowo działała pod firmą NABE.

W ramach procesu reorganizacji w 2022 r. kontynuowane były prace doradcy strategicznego, działającego na zlecenie grup kapitałowych PGE, ENEA i TAURON oraz PGE GiEK, obejmujące doradztwo w obszarze strategii, modelu finansowego, strukturyzacji transakcji i opracowania modelu operacyjnego oraz w zakresie koncentracji i notyfikacji potencjalnej pomocy publicznej. Równolegle Grupa realizowała prace związane z wewnętrznymi zmianami własnościowymi oraz reorganizacyjnymi. Jednym z takich działań było przyjęcie planu podziału ENEA Trading. Zgodnie z nim, część majątku (aktywów i pasywów) tej spółki w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa zostanie przeniesiona na zarejestrowaną 23 maja 2022 r. spółkę ENEA Power&Gas Trading sp. z o.o.

W 2022 r. GK ENEA realizowała zadania związane z wydzieleniem aktywów węglowych na rzecz Skarbu Państwa zgodnie z zaktualizowanym harmonogramem utworzenia NABE.

Zbywanie aktywów wydobywczych

Równolegle do procesu wydzielania aktywów wytwórczych zasilanych węglem kamiennym podejmowane są działania mające na celu wyłączenie ze struktur GK ENEA spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka”. 7 czerwca 2022 r. ENEA Wytwarzanie zakończyła proces zbywania wszystkich posiadanych akcji LWB. 18 czerwca 2022 r. podpisano obowiązujący do 31 grudnia 2023 r. list intencyjny w sprawie potencjalnego nabycia przez Skarb Państwa wszystkich akcji LWB posiadanych przez ENEA S.A. W 2022 r. wybrano doradcę, który sporządzi kompleksową analizę możliwych wariantów transakcji i wyda stosowne rekomendacje, w tym w odniesieniu do harmonogramu (zależnego od terminu przekazania aktywów wytwórczych opartych na węglu kamiennym do NABE).
3 sierpnia 2022 r. zawarta została warunkowa umowa sprzedaży, zgodnie z którą 25 października 2022 r. ENEA S.A. dokonała zbycia na rzecz Skarbu Państwa wszystkich posiadanych przez siebie akcji Polskiej Grupy Górniczej S.A.

Budowa bloków gazowo-parowych

Od dnia 1 maja 2022 r. projekt Odtworzenie mocy wytwórczych bloków węglowych klasy 200 MW w Elektrowni Kozienice w oparciu o technologię spalania paliwa gazowego realizowany jest przez powołaną przez ENEA S.A. 16 marca 2022 r. spółkę ENEA ELKOGAZ (wcześniej, od 2019 r. do kwietnia 2022 r. projekt realizowała spółka ENEA Wytwarzanie, wykonując m.in. analizy techniczno-ekonomiczne wraz ze studium wykonalności projektu).

W dniu 24 maja 2022 r. ENEA Wytwarzanie i ENEA ELKOGAZ zawarły umowę sprzedaży aktywów projektów wytworzonych do 30 kwietnia 2022 r.

18 lipca 2022 r. rozpoczęło się postępowanie przetargowe na wybór generalnego wykonawcy inwestycji, które zgodnie z założonym harmonogram w IV kw. 2023 r. powinno się zakończyć zawarciem umowy.

Prowadzone w 2022 r. projekty rozwoju odnawialnych źródeł energii zostały opisane w sekcji Rozwój produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Wyniki wyszukiwania