RAPORT ESG
Grupy Kapitałowej ENEA
2022 rok

Komunikacja i badania satysfakcji

W celu zwiększenia dostępności, Klienci mogą się z nami kontaktować za pośrednictwem wielu kanałów, m.in.:

Stale modernizujemy zaplecze techniczne naszej infolinii i eBOK. W 2022 r. w IVR  (serwisie samoobsługowym) infolinii 611 111 111 dodaliśmy opcje umożliwiające Klientom samodzielny dostęp do dodatkowych informacji, np. dotyczących procesu zawarcia lub przepisania umowy z ENEĄ oraz przyłączenia mikroinstalacji do sieci i zmian w umowie w zakresie rozliczeń dla prosumentów. Dodaliśmy również informacje do samodzielnego odsłuchania przez Klienta dotyczące Rządowej Tarczy Solidarnościowej oraz złożenia oświadczenia odbiorcy uprawnionego do zamrożenia cen energii elektrycznej lub zastosowania cen maksymalnych w 2023 r. W eBOK dodaliśmy formularze eWniosków, które również ułatwiają Klientom samodzielne składanie dyspozycji bez konieczności dopytywania konsultantów o szczegóły.

Powyższe rozwiązania ułatwiają obsługę Klientów bez konieczności kontaktu z konsultantem i zapewniają im dostęp do informacji 24 h na dobę przez 7 dni w tygodniu. Dostosowaliśmy tym samym infolinię do oczekiwań Klientów oraz zmian w otoczeniu biznesowym i prawnym.

  • WSKAŹNIK WŁASNY 11

W celu stałej poprawy jakości świadczonych usług badamy poziom zadowolenia Klientów z obsługi w Biurach Obsługi Klienta i za pośrednictwem Contact Center.

76
%
Klientów zadowolonych z obsługi konsultantów w 2022 r.

Do 25% Klientów kontaktujących się danego dnia telefonicznie oraz do wszystkich Klientów odwiedzających BOK i zawierających lub rozwiązujących umowy albo zgłaszających jakąś sprawę lub reklamację, za pośrednictwem połączenia telefonicznego z automatycznym kwestionariuszem kierowana jest prośba o ocenę zadowolenia ze sposobu załatwienia sprawy oraz z zaangażowania konsultanta. Wskaźnik satysfakcji jest liczbą osób zadowolonych z obsługi w stosunku do wszystkich Klientów, którzy poprawnie wypełnili całą ankietę. Standardowo badania prowadzone są w trybie ciągłym, a wyniki ankiet agregowane w cyklu miesięcznym.

Ponadto, od kilku lat przeprowadzamy cykliczne badania poziomu satysfakcji (CSI) we wszystkich segmentach Klientów (gospodarstwa domowe, mały biznes oraz średnie i duże przedsiębiorstwa). Celem badania jest uzyskanie informacji na temat zadowolenia Klientów z oferty GK ENEA i jakości obsługi oraz poznanie ich oczekiwań. W 2022 r. takie badania nie zostały przeprowadzone.

W 2022 r. badania satysfakcji swoich Klientów w formie bezpośrednich wywiadów telefonicznych opartych o przygotowany kwestionariusz przeprowadziły spółki LWB oraz ENEA Oświetlenie:

  • Spółki GK LWB kontaktowały się z przedstawicielami gmin kupujących węgiel w oparciu o Ustawę z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Badania wykazały zadowolenie Klientów z poziomu obsługi oraz realizacji sprzedaży,
  • ENEA Oświetlenie zrealizowała badania satysfakcji za 2021 r., przede wszystkim w zakresie głównego produktu spółki, tj. eksploatacji oświetlenia. Poziom satysfakcji Klientów w tym zakresie wzrósł do 85,1% (dla roku 2020 wyniósł 81,7%).

Wyniki wyszukiwania