RAPORT ESG
Grupy Kapitałowej ENEA
2022 rok

Strategia rozwoju do 2030 r.

Wiarygodne i efektywne dostosowanie funkcjonowania Grupy Kapitałowej ENEA do wyzwań, przed którymi stoi polski sektor energetyczny, będzie możliwe dzięki realizacji ogłoszonej w grudniu 2021 r. Strategii Rozwoju Grupy Kapitałowej ENEA do 2030 r. z perspektywą 2040 r. Nadrzędnym celem sformułowanym w tym dokumencie jest Zielona zmiana, rozumiana jako zrównoważona transformacja Grupy budująca wzrost jej wartości, przy założeniu długofalowego celu, jakim jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r.

Planujemy osiągnąć neutralność klimatyczną dzięki rozwojowi odnawialnych źródeł energii Wzrost mocy zainstalowanej w OZE będzie się odbywać poprzez akwizycje, rozwój własnych projektów (zwłaszcza na terenach wiejskich), a także przy współudziale partnerów biznesowych. Równolegle kontynuowane są działania w kierunku wydzielenia ze struktur Grupy aktywów związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej w konwencjonalnych jednostkach węglowych do NABE. Jednocześnie, w początkowej fazie drogi do neutralności klimatycznej, dla zachowania bezpieczeństwa energetycznego kraju, zamierzamy wykorzystywać gaz jako niskoemisyjne paliwo przejściowe. Inwestycje w tym zakresie będą ograniczały się do odtworzenia części mocy wytwórczych (ok. 1,9 GW) w oparciu o istniejącą infrastrukturę. Niskoemisyjne źródła konwencjonalne będą stabilizowały rozwijające się OZE.

Strategia identyfikuje 13 kluczowych kierunków rozwoju GK ENEA, którymi są:

W listopadzie 2022 r. w celu uszczegółowienia i operacjonalizacji strategii rozwoju opracowano i przyjęto strategie dla poszczególnych obszarów biznesowych Grupy.

Zakładane efekty realizacji strategii rozwoju

Założono następujące kluczowe rezultaty transformacji:

1) Wzrost zainstalowanych mocy w OZE (brutto) liczony względem roku 2020, ale bez Zielonego Bloku ENEA Elektrownia Połaniec. Wzrosty mocy w OZE nie uwzględniają magazynów energii.
2) Bez mocy wytwórczych zasilanych węglem kamiennym (bez Zielonego Bloku ENEA Elektrownia Połaniec).

Zielona zmiana GK ENEA a transformacja energetyczna Polski i Unii Europejskiej

Strategia rozwoju GK ENEA wpisuje się w założenia transformacji energetycznej Polski, której ramy wyznacza Polityka energetyczna Polski do 2040 r., przygotowana przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska w odpowiedzi na zreformowane założenia wspólnej polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030, zawarte przede wszystkim w dokumencie pn. Europejski Zielony Ład, wyznaczającym Unii Europejskiej cel osiągnięcia zerowej emisji netto do 2050 r. Dokument uwzględnia ponadto cele i ustalenia trzech zawartych w 2021 r. porozumień sektorowych, mających na celu wzmocnienie krajowych korzyści ekonomicznych, środowiskowych, technologicznych, energetycznych i społecznych z rozwoju branż: morskiej energetyki wiatrowej, energetyki wodorowej i fotowoltaiki.

Istotny wpływ na europejską i polską transformację energetyczną ma inwazja Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczęta w lutym 2022 r., która była m.in. bodźcem do opracowania planu REPowerEU. Ta oraz inne zmiany w otoczeniu GK ENEA mają istotny wpływ na przyjęte przez nas cele strategiczne i kierunki rozwoju. Z tego powodu ewentualna aktualizacja strategii rozwoju będzie odpowiednio odzwierciedlać wspomniane zmiany.

Anna Striżyk Dyrektor Departamentu Zarządzania Strategią i Rozwojem Grupy Kapitałowej

Dane na temat planowanych terminów wyłączenia z produkcji poszczególnych bloków Elektrowni Kozienice i Elektrowni Połaniec zasilanych węglem kamiennym oraz konwencjonalnych źródeł ENEA Ciepło zestawiono poniżej.

Blok B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11
Moc zainstalowana [MW] 230 230 230 230 230 230 230 230 560 560 1 112
Planowany rok wyłączenia z produkcji 2025 2025 2025 2025 2027 2027 2027 2027 2041 2042 2048

Powyższe dane dla bloków B1-B8 zostały sporządzone w oparciu o harmonogram odtworzenia mocy wytwórczych według jednego z dwóch równolegle rozważanych wariantów realizacji odtworzenia mocy wytwórczych poprzez zabudowę bloków gazowo-parowych (dalej BGP), a dla pozostałych bloków w oparciu o aktualnie obowiązujący harmonogram pracy bloków i ujętych w nim odstawień jednostek wytwórczych. W 2022 r. ENEA Wytwarzanie realizowała działania zmierzające do odtworzenia całości posiadanych mocy wytwórczych z istniejących bloków 200 MWe poprzez zabudowę wysokosprawnych i niskoemisyjnych BGP w jednym z dwóch wariantów realizacji, tj. dwóch BGP klasy 1100 MW każdy lub budowa trzech BGP klasy 700 MW każdy. 16 marca 2022 r. ENEA S.A. zawiązała spółkę celową pod firmą ENEA ELKOGAZ z siedzibą w Warszawie, w której objęła 100% udziałów. Nowo powołana spółka zajmie się odtworzeniem mocy wytwórczych bloków klasy 200 MW w oparciu o technologię spalania paliwa gazowego.

Blok B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 GU (B9)
Moc zainstalowana [MW] 200 242 242 242 242 242 239 230
Planowany rok wyłączenia z produkcji 2023 2034 2034 2034 2034 2034 2034 2042

Powyższe dane zostały sporządzone w oparciu o aktualnie obowiązujący harmonogram pracy bloków i ujętych w nim odstawień jednostek wytwórczych. Aktualnie realizowany jest projekt Dostosowanie ENEA Elektrownia Połaniec do wymagań Rynku Mocy po 1 lipca 2025 r. oraz trwają prace nad opracowywaniem koncepcji modernizacji bloku 1.

Blok B1 B2 B3 B41) Kotły wodne K1 K2 K3 K4 K5
Moc zainstalowana [MW] 55 55 70 23,5 Moc zainstalowana [MW] 0 0 0 0 0
Moc termiczna [MWt] 98,4 108 108 0 Moc termiczna [MWt] 33 35 35 40 40
Planowany ostatni rok produkcji 2028 2045 2055 2061 Planowany ostatni rok produkcji
1) Turbozespół kondensacyjny zasilany z upustów bloku B1.

Proces opracowywania strategii oraz łączące się z nią szanse i ryzyka związane ze zrównoważonym rozwojem zostały opisane w rozdziale Zarządzanie ryzykami niefinansowymi.

Wyniki wyszukiwania