RAPORT ESG
Grupy Kapitałowej ENEA
2022 rok

Bezpieczeństwo i higiena pracy

 • 3-3
 • S-S1
 • 403-7

Spółki Grupy ENEA w obszarze BHP działają zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na bieżąco dostosowując regulacje wewnętrzne do zmian w tym zakresie. Dążą one do eliminacji wypadków przy pracy i chorób zawodowych, a także do zwiększania świadomości Pracowników w zakresie zagrożeń zawodowych (m.in. za pośrednictwem szkoleń i konkursów wiedzy) oraz ich odpowiedzialności i zaangażowania w poprawę bezpieczeństwa w miejscu pracy. Wprowadzają także kolejne udogodnienia w zakresie ergonomii pracy (np. doposażanie stanowisk pracy w podnóżki czy podkładki pod nadgarstki, wymiana foteli biurowych na posiadające regulację podłokietników).

Wiktoria Kępczyńska Starszy specjalista ds. BHP w ENEA S.A.

Grupa śledzi nowe rozwiązania techniczne oraz organizacyjne wpływające na poziom BHP. Jego stan jest stale monitorowany i poprawiany, co gwarantują przyjęte polityki, procedury oraz instrukcje. Wymagają one m.in. regularnego dokonywania przeglądów narzędzi i sprzętu, bieżącego kontrolowania warunków pracy oraz wpływania na świadomość i zachowania Pracowników.

 • 403-4

W części zakładów funkcjonują społeczni inspektorzy pracy, powoływani zgodnie z Regulaminem wyborów Społecznych Inspektorów Pracy w GK ENEA S.A., którzy w imieniu Pracowników kontrolują stan BHP i zgłaszają postulaty w kwestii jego poprawy. Reprezentanci zatrudnionych biorą także udział w działających w niektórych spółkach Komisjach BHP.

Ze względu na utrzymujący się stan zagrożenia epidemicznego w 2022 r. kontynuował działalność Sztab kryzysowo-koordynacyjny dla Grupy ENEA ds. zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, który na bieżąco monitorował sytuację związaną z COVID-19, oceniał ryzyko, wydawał zalecenia w kwestii organizacji pracy oraz prowadził komunikację z Pracownikami na temat zagrożeń poprzez informatory, instrukcje i komunikaty. Praca w biurze została zorganizowana zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego, a jednocześnie zapewniono możliwość wykonywania pracy zdalnej. Zarządzenia, wskazania i wytyczne dotyczące BHP w kontekście trwającej epidemii są opracowywane przez działające na poziomie spółek sztaby ds. przeciwdziałania, zapobiegania i zwalczania COVID-19. Ponadto zagrożenia związane z tą chorobą i sposoby ochrony przed nią są uwzględniane w procesach oceny ryzyka zawodowego. Aktualnie ze względu na brak obostrzeń wrócono do pracy stacjonarnej.

Najważniejsze działania podejmowane przez GK ENEA w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w pracy:

 • wdrażanie skutecznych zabezpieczeń przeciwpożarowych,
 • respektowanie zaleceń służby medycyny pracy, z uwzględnieniem badań lekarskich,
 • prowadzenie regularnych szkoleń z zakresu BHP, zarówno programów dla nowych Pracowników, jak i szkoleń okresowych,
 • kształtowanie właściwych warunków pracy oraz minimalizowanie pojawiających się ryzyk,
 • opracowanie odpowiedniej dokumentacji, określającej ryzyko na stanowiskach pracy oraz sposoby zapobiegania wypadkom,
 • dbanie o ergonomię pracy przed komputerem,
 • stałe monitorowanie i analizowanie zdarzeń wypadkowych,
 • edukowanie kadry w zakresie bezpieczeństwa.

Dokumenty dotyczące BHP w wiodących oraz kluczowych dla tego zagadnienia spółkach GK ENEA

 • Regulamin Pracy w ENEA S.A.
 • Programy szkoleń BHP dla ENEA S.A.
 • Ocena ryzyka zawodowego
 • Inne instrukcje (Instrukcja oceny i dokumentowania ryzyka zawodowego, instrukcje pierwszej pomocy, instrukcje postępowania na wypadek pożaru)
 • Procedura oceny i dokumentowania ryzyka zawodowego w ENEA Operator sp. z o.o.
 • Procedura ochrony przeciwpożarowej w ENEA Operator sp. z o.o.
 • Procedura określająca zasady współpracy w zakresie BHP pomiędzy ENEA Operator sp. z o.o. a Wykonawcą
 • Procedura szkoleń okresowych BHP w ENEA Operator sp. z o.o.
 • Procedura prac pod napięciem przy urządzeniach elektroenergetycznych w ENEA Operator sp. z o.o.
 • Procedura prac pod napięciem w sieciach napowietrznych 15 i 20 kV w ENEA Operator sp. z o.o.
 • Procedura szkoleń prac pod napięciem w ENEA Operator sp. z o.o.
 • Procedura asekuracji przy pracach na wysokości w ENEA Operator sp. z o.o.
 • Procedura organizacji bezpiecznej pracy przy agregatach prądotwórczych w ENEA Operator sp. z o.o.
 • Procedura organizacji pracy przy wycince drzew, gałęzi i podrostów w ENEA Operator sp. z o.o.
 • Procedura dotycząca zasad prowadzenia ruchu urządzeń elektroenergetycznych w ENEA Operator sp. z o.o.
 • Procedura nadawania upoważnień do wydawania poleceń wykonania pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych ENEA Operator sp. z o.o.
 • Procedura nadawania upoważnień dyspozytorskich oraz upoważnień do wykonywania czynności łączeniowych w ENEA Operator sp. z o.o.
 • Procedura ewidencjonowania i kontroli sprzętu ochronnego elektroizolacyjnego i wskazującego napięcie w ENEA Operator sp. z o.o.
 • Procedura obiegu dokumentów dla instruktażu specjalistycznego z zasad asekuracji i ewakuacji przy pracach na wysokości w ENEA Operator sp. z o.o.
 • Procedura Środki pierwszej pomocy przedmedycznej w ENEA Operator sp. z o.o.
 • Procedura bezpieczeństwa obiektów i terenów ENEA Operator sp. z o.o.
 • Procedura komisji kwalifikacyjnych ds. stwierdzania wymagań kwalifikacyjnych osób zajmujących się eksploatacją i dozorem urządzeń energetycznych działających przy ENEA Operator
 • Regulamin przygotowania zawodowego dla nowo zatrudnionych Pracowników Posterunków Energetycznych
 • Instrukcje (Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych w ENEA Operator z o.o., Instrukcja organizacji pracy przy zabudowie i wymianie liczników bilansujących i zestawów modułów komunikacyjnych w stacjach transformatorowych SN/nn na potrzeby projektu AMI (Advanced Metering Infrastructure) instrukcje eksploatacyjne obiektów i urządzeń elektroenergetycznych, instrukcje stanowiskowe)
 • Inne instrukcje (Standard wyposażenia Posterunków Energetycznych oraz wozów brygad Posterunków Energetycznych, Metody asekuracji i ewakuacji przy pracach na wysokości w ENEA Operator sp. z o.o., Zawiadomienie do Państwowej Inspekcji Pracy / Prokuratury Rejonowej o wypadku śmiertelnym, ciężkim, zbiorowym, Zgłoszenie zdarzenia wypadkowego, Standaryzacja – tablice i znaki bezpieczeństwa oraz tablice identyfikacyjne – wzory i zasady ich stosowania w ENEA Operator sp. z o.o.)
 • Zintegrowany System Zarządzania obejmujący System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
 • Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w ENEA Elektrownia Połaniec S.A.
 • Instrukcja postępowania w razie wypadków i nagłych zachorowań oraz zasady postępowania powypadkowego
 • Instrukcja przeprowadzania i dokumentowania szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nadawania upoważnień w procesie organizacji pracy w ENEA Elektrownia Połaniec S.A.
 • Instrukcja przydzielania pracownikom odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej oraz środków czystości
 • Instrukcja ochrony przeciwpożarowej w ENEA Elektrownia Połaniec S.A.
 • Instrukcja w sprawie zakazu palenia wyrobów tytoniowych w tym palenia nowatorskich wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych
 • Procedura monitorowania bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Procedura identyfikacji zagrożeń, oceny ryzyka zawodowego oraz innych ryzyk dla systemu zarządzania BHP
 • Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego i BHP
 • Procedura Monitorowanie BHP
 • Procedura Identyfikacja zagrożeń oraz ocena ryzyk i szans dotyczących BHP
 • Instrukcje (Instrukcja oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, Instrukcja badania wypadków przy pracy, chorób zawodowych i zdarzeń potencjalnie wypadkowych, Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy, instrukcje stanowiskowe, instrukcje BHP, instrukcje BHP eksploatacji urządzeń)
 • Regulamin pracy dla Pracowników ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.
 • Polityka przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz innym nieakceptowalnym zachowaniom w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.
 • Zarządzenie w sprawie odpowiedzialności pracodawcy w zakresie BHP
 • Programy szkoleń wstępnych, stanowiskowych i okresowych dla Pracowników
 • Regulamin Jednostek Organizacyjnych ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.
 • Dokument Bezpieczeństwa Zakładu Górniczego
 • PZ/S/05/01 Wypadki przy pracy oraz inne incydenty w zakresie bhp
 • PZ/S/05/02 Wypadki w drodze do lub z pracy
 • PZ/S/05/03 Zarządzanie ryzykiem zawodowym
 • PZ/S/05/04 Monitoring obszaru bhp
 • PZ/S/05/05 Monitoring przepisów prawnych oraz norm w obszarze bhp
 • PZ/S/05/06 Prace szczególnie niebezpieczne
 • PZ/S/05/07 Postępowanie przy podejrzeniu choroby zawodowej
 • PZ/S/05/08 Plany poprawy warunków bhp
 • PZ/S/05/09 Zarządzanie Dokumentem Bezpieczeństwa
 • PZ/S/05/10 Monitoring środowiska pracy
 • Regulamin pracy
 • Wytyczne i instrukcje Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i Bezpieczeństwem
 • Zakładowy układ zbiorowy pracy
 • Zarządzenia Zarządu i Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego
 • Polecenia Zarządu i Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego
 • Procedura zgłaszania wypadków przy pracy
 • Instrukcje BHP w magazynie (Instrukcja przy użytkowaniu wózka widłowego, Instrukcja przy użytkowaniu podestu ruchomego, Instrukcja przy ręcznych pracach transportowych)
 • Instrukcja przy eksploatacji i konserwacji regałów półkowych
 • Instrukcja przy obsłudze plombownicy pneumatycznej stołowej
 • Instrukcja podczas malowania natryskowego liczników energii elektrycznej pistoletem natryskowym
 • Instrukcja postępowania w przypadku pożaru
 • Inne instrukcje (Instrukcja przy obsłudze komputera z monitorem ekranowym i drukarki, Instrukcja przy obsłudze niszczarki)
 • Szereg instrukcji dotyczących bezpiecznej pracy w spółce w dobie pandemii COVID-19 (instrukcje: noszenia maseczki ochronnej, użytkowania rękawic ochronnych, skutecznej dezynfekcji rąk, bezpiecznej pracy zdalnej itp.)
 • Instrukcja ruchu osobowego dla budynku C ENEA Pomiary sp. z o.o. przy ul. Strzeszyńskiej 58 w Poznaniu
 • Procedura zgłaszania wypadków przy pracy oraz wypadków w drodze do pracy lub z pracy w ENEA Serwis sp. z o.o.
 • Procedura prac pod napięciem
 • Instrukcje (Instrukcja stanowiskowa biurowo-administracyjna, Instrukcja stanowiskowa elektromonter, inne instrukcje stanowiskowe)
 • Regulamin Pracy Pracowników ENEA Oświetlenie sp. z o.o.
 • Procedura prac pod napięciem przy urządzeniach elektroenergetycznych w ENEA Operator sp. z o.o.
 • Instrukcje związane z BHP (m.in. Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych w ENEA Oświetlenie sp. z o.o., Instrukcja stanowiskowa elektromontera, Instrukcja stanowiskowa nieelektryka, Instrukcja eksploatacji linii i urządzeń oświetlenia drogowego w ENEA Oświetlenie sp. z o.o., Instrukcja stanowiskowa elektromontera pomiarów urządzeń energetycznych przewoźnego laboratorium pomiarowego, instrukcje oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym, Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy podczas transportu, rozładunku/załadunku, składowania oraz montażu słupów oświetleniowych, Instrukcja BHP magazynowania i składowania materiałów, Instrukcja BHP przy pracach transportowych, Instrukcja BHP przy pracach z drabiną, Instrukcja BHP na stanowisku pracy z komputerem i drukarką)
 • Instrukcje BHP przy obsłudze urządzeń biurowych (m.in. bindownicy oraz kserokopiarki) oraz instrukcje BHP przy obsłudze innych urządzeń (np. wiertarki, pilarki tarczowej do drewna, szlifierki)
 • Zasady prowadzenia ruchu urządzeń elektroenergetycznych w ENEA Operator sp. z o.o. 

Kwestie związane z BHP są uwzględnione również w zakładowych układach zbiorowych pracy.

 • 403-1
 • 403-8

W spółkach ENEA Bioenergia, ENEA Elektrownia Połaniec, ENEA Wytwarzanie i LWB wdrożono systemy zarządzania BHP, zgodne ze standardem PN-ISO 45001:2018 i obejmujące wszystkich Pracowników oraz osoby, których praca lub miejsce pracy jest kontrolowane przez spółkę.

Wypadki przy pracy w GK ENEA w 2022 r.

 • 403-9

Wypadki przy pracy w GK ENEA w 2022 r.
Liczba wypadków śmiertelnych Liczba wszystkich raportowanych wypadków
2020 2021 2022 2020 2021 2022
Pracownicy 1 0 3 163 162 1221)
W tym w ENEA S.A. 0 0 0 0 0 0
Podwykonawcy 02) 02) 12),3) 952) 1072) 972),3)
W tym w ENEA S.A. 0 0 0 0 0 0
1) Dla Pracowników RG Bogdanka brak danych.
2) Dla Pracowników podwykonawców ENEA Serwis brak danych.
3) Dla Pracowników podwykonawców RG Bogdanka, MEC Piła i ENEA Operator brak danych.

W lutym 2022 r. doszło do tragicznego wypadku podczas naprawy sieci energetycznej ENEA Operator w Wojcieszycach. Pracownik dokonujący napraw po weekendowej wichurze został śmiertelnie porażony prądem. W reakcji spółka omówiła przyczyny wypadku na szkoleniach okresowych BHP oraz przeprowadziła dodatkowe szkolenia dla Pracowników odpowiedzialnych za ruch sieci elektroenergetycznej.

W spółce ENEA Wytwarzanie we wspomnianym roku także doszło do wypadku śmiertelnego podczas wykonywania obowiązków służbowych. W reakcji powołano zespół, który dokonał przeglądu tokarki, w wyniku którego ujawniono naderwane i uszkodzone elementy maszyny. Przeprowadzono prace naprawcze oraz zaktualizowano ocenę ryzyka zawodowego na stanowisku, na którym doszło do wypadku.

Przyczyną wypadku śmiertelnego w LWB było grawitacyjne obsunięcie się zawodnionego urobku we wnętrzu zbiornika retencyjnego. Działania powypadkowe stanowiły: przebudowa stanowisk obsługi zbiorników retencyjnych, wyposażenie tych stanowisk w monitoring wizyjny oraz aktualizacja instrukcji i oceny ryzyka zawodowego.

Wybrane działania zrealizowane w obszarze BHP w 2022 r.

 • WSKAŹNIK WŁASNY 14
 • 403-5
 • 403-7

W ENEA Centrum przeprowadzono audyty sprawdzające w miejscach, gdzie w toku kontroli warunków pracy w 2021 r. zauważone zostały niezgodności ze sfery BHP.

W ENEA Ciepło – Oddział Białystok szkolenia BHP obejmowały, poza podstawowym programem, zagadnienia dotyczące obsługi defibrylatorów zewnętrznych. Podjęto także szereg działań z zakresu minimalizacji zagrożeń ze strony obiektów i maszyn, takie jak m.in.: wzmocnienie barierek luków transportowych w obszarze nawęglania; wymiana zabezpieczenia przenośnika taśmowego rębaka; zabezpieczenie elementów infrastruktury, gdzie występowało ryzyko upadku z wysokości; zabezpieczenie daszków nad urządzeniami elektrycznymi na obszarze zewnętrznym; zmiana nożyków wykorzystywanych w Wydziale Laboratorium na bezpieczne, z samochowającym się ostrzem; wymiana na nowe oznaczeń informujących o wysokiej temperaturze; oznaczenie w sposób czytelnych obiektów/instalacji wyłączonych z eksploatacji; zmiana umiejscowienia piktogramów informujących o zagrożeniach występujących wewnątrz pomieszczeń instalacji biomasy, dzięki czemu obecnie są one widoczne również w przypadku, kiedy drzwi są otwarte.

W ENEA Elektrownia Połaniec odbył się audyt nadzoru Zintegrowanego Systemu Zarządzania, w wyniku którego nie stwierdzono nieprawidłowości w obszarze BHP. Co więcej, spółka zorganizowała kolejną edycję konkursu tytuł „Lider BHP”, w ramach którego wspomniany tytuł, stanowiący formę docenienia postaw i działań wpływających na poprawę bezpieczeństwa i zdrowia Pracowników, otrzymało 12 osób zatrudnionych w elektrowni oraz spółkach GK ENEA pracujących na jej rzecz. Przeprowadziła także 24. edycję konkursu upowszechniającego wiedzę na temat przepisów i zasad BHP oraz kontynuowała kampanię „Pracujemy bezpiecznie albo wcale” na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy wykonawców. W jej ramach Pracownicy firm zewnętrznych zobowiązani są m.in. do odbycia poszerzonego szkolenia wstępnego realizowanego przez służbę BHP spółki; w 2022 r. zostały przeszkolone 2464 osoby.

Komisja Wyboru Liderów Bezpiecznej Pracy, działająca przy Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie, podjęła decyzję o przyznaniu ENEA Elektrowni Połaniec Złotej Karty Lidera Bezpiecznej Pracy na lata 2022 – 2023.

ENEA Połaniec Serwis zakupiła środki ochrony indywidualnej do pracy na wysokości oraz sprzęt utrzymania urządzeń transportu bliskiego, służący zwiększeniu mechanizacji prac serwisowo-remontowych. Ponadto opracowała instrukcje technologiczne zawierające procedury organizacji bezpiecznego wykonywania prac serwisowo-remontowych. 30 chętnych Pracowników przeszkolono w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy przedlekarskiej.

W ENEA Bioenergia część prac wykonywanych dotąd ręcznie zaczęto wykonywać z wykorzystaniem maszyn (kosiarka, zamiatarka, posypywarka piasku itd.). Ponadto wspólnie z CIOP-PIB zorganizowano seminarium „Zagrożenia chemiczne w środowisku pracy”, w którym uczestniczyli pracownicy biura BHP. Również we współpracy z instytutem wykonano ilościowe i jakościowe badania szkodliwych czynników mikrobiologicznych w punktach pomiarowych na terenie spółki.

ENEA Operator i ENEA Pomiary w ramach prewencji wypadków i chorób zawodowych zredagowały i wydały 12 numerów biuletynu „Bezpieczna praca”, w którym poruszono m.in. temat zagrożeń pożarowych dla obiektów energetycznych, bezpieczeństwa składowania słupów, bezpieczeństwa technicznego pojazdów oraz ergonomii pracy przy monitorach ekranowych. Pierwsza ze wspomnianych spółek kontynuowała ponadto kampanię edukacyjną „Nasz wybór – bezpieczna praca”.

Wyniki wyszukiwania