RAPORT ESG
Grupy Kapitałowej ENEA
2022 rok

Przedmiot działalności

 • 2-6

Grupa Kapitałowa ENEA prowadzi działalność biznesową w formie skoordynowanej współpracy wyspecjalizowanych, autonomicznych w sensie cywilnoprawnym, spółek. W jej obrębie funkcjonuje 7 wiodących podmiotów, tj. ENEA S.A. (obrót energią elektryczną), ENEA Operator sp. z o.o. (dystrybucja energii elektrycznej), ENEA Wytwarzanie sp. z o.o., ENEA Elektrownia Połaniec S.A. i ENEA Nowa Energia sp. z o.o. (produkcja i sprzedaż energii elektrycznej), ENEA Trading sp. z o.o. (handel hurtowy energią elektryczną) oraz LW „Bogdanka” S.A. (dalej LWB)1) (wydobycie węgla). Pozostałe spółki świadczą w odniesieniu do nich działalność pomocniczą.

1) W dalszej części Raportu nazwy spółek mogą być prezentowane bez wskazania ich formy organizacyjno-prawnej.

Obszary działalności biznesowej GK ENEA

 • Dostarczanie energii elektrycznej
 • Planowanie i zapewnianie rozbudowy sieci dystrybucyjnej, w tym przyłączanie nowych Klientów
 • Eksploatacja, konserwacja i remonty sieci dystrybucyjnej
 • Zarządzanie danymi pomiarowymi
 • Wytwarzanie energii w oparciu o węgiel kamienny, biomasę, gaz, wiatr, wodę, biogaz i farmę fotowoltaiczną
 • Wytwarzanie ciepła
 • Przesyłanie i dystrybucja ciepła
 • Obrót energią elektryczną
 • Produkcja węgla kamiennego
 • Sprzedaż węgla kamiennego
 • Zabezpieczenie bazy surowcowej dla Grupy Kapitałowej
 • Optymalizacja portfela kontraktów hurtowych energii elektrycznej i paliwa gazowego
 • Działania na rynkach produktowych
 • Zapewnienie dostępu do rynków hurtowych
 • Obrót energią elektryczną i paliwem gazowym na rynku detalicznym
 • Oferta produktowa i usługowa dostosowana do potrzeb Klientów
 • Kompleksowa Obsługa Klienta

Główne obszary działalności biznesowej GK ENEA

Wydobycie

Lubelski Węgiel „Bogdanka”, kontrolowany przez ENEA S.A. (posiadającą łącznie 64,57% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy tej spółki), jest jednym z liderów krajowego rynku producentów węgla kamiennego, wyróżniającym się wynikami finansowymi, wydajnością wydobycia oraz planami udostępnienia nowych złóż. Odbiorcami jego produktów są przede wszystkim podmioty prowadzące działalność w branży elektroenergetycznej, w tym spółki wytwórcze GK ENEA.

Wytwarzanie

Produkcja energii odbywa się w elektrowniach: w Kozienicach (11 wysokosprawnych i zmodernizowanych bloków energetycznych) i Połańcu (7 bloków węglowych oraz największy na świecie blok opalany wyłącznie biomasą), w elektrociepłowniach w Białymstoku, Pile i Obornikach, na farmach wiatrowych w miejscowościach Bardy, Darżyno i Baczyna, w 21 elektrowniach wodnych, farmie fotowoltaicznej w Jastrowiu, Likowie, Lubno I, Lubno II oraz w biogazowniach w Gorzesławiu i Liszkowie.

Wyszczególnienie Moc zainstalowana elektryczna [MWe] Moc osiągana elektryczna [MWe] Moc zainstalowana cieplna [MWt] Moc zainstalowana
w OZE [MWe]
Elektrownia Kozienice 4 071,8 4 007,0 125,4
Elektrownia Połaniec 1 879,0 1 899,0 130,0 230,0
Farmy wiatrowe Bardy, Darżyno i Baczyna (Lubno I i Lubno II) 71,6 70,1 71,6
Elektrownia fotowoltaiczna PV Jastrowie I, PV Likowo, PV Lubno I i PV Lubno II 6,0 6,0 6,0
Biogazownie Liszkowo i Gorzesław 3,8 3,8 3,1 3,8
Elektrownie Wodne 58,8 55,8 58,8
MEC Piła 20,4 18,4 130,91) 0,02)
PEC Oborniki 27,4
ENEA Ciepło (Elektrociepłownia Białystok, Ciepłownia Zachód) 203,5 156,6 684,1 78,5
Razem 6 314,9 6 216,7 1 100,9 448,7
1) Moc zainstalowana cieplna uległa zmniejszeniu w wyniku usunięcia z koncesji jednego kotła
2) Zmiana prezentacyjna, 0,1 MW odnosi się do instalacji solarnej, pozycja w tabeli prezentuje moce MWe
 • EW Trzebiatów II [0,315 MWe],
 • EW Trzebiatów I [0,2 MWe],
 • EW Rejowice [2 MWe],
 • EW Płoty [0,18 MWe],
 • EW Likowo [0,945 MWe],
 • EW Prusinowo [0,135 MWe],
 • EW Gucisz [0,132 MWe],
 • EW Międzylesie [0,2 MWe],
 • EW Kamienna [0,96 MWe],
 • EW Bledzew [0,932 MWe],
 • EW Podgaje [2,352 MWe],
 • EW Jastrowie [1,752 MWe],
 • EW Ptusza [1,32 MWe],
 • EW Dobrzyca [1,89 MWe],
 • EW Koszyce [1,28 MWe],
 • EW Oborniki [0,5 MWe],
 • EW Żur [7,04 MWe],
 • EW Gródek [3,888 MWe],
 • EW Koronowo [24,8 MWe],
 • EW Tryszczyn [4 MWe],
 • EW Smukała [4 MWe].

Dystrybucja

ENEA Operator pełni funkcję operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego (dalej OSD). Podstawowy zakres działalności spółki to dystrybucja energii elektrycznej i dostarczanie jej odbiorcom (dystrybucja rozumiana jest tu jako jej transport sieciami dystrybucyjnymi, składającymi się z sieci wysokiego, średniego i niskiego napięcia). ENEA Operator odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego na obszarze swojego działania, tj. za utrzymanie ciągłych i niezawodnych dostaw energii elektrycznej o odpowiednich parametrach jakościowych.

Do spółki należy sieć dystrybucyjna w północno-zachodniej Polsce (ok. 1/5 powierzchni kraju).

Obrót

Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej i paliwa gazowego jest realizowana przez ENEA S.A. na terenie całego kraju za pośrednictwem opiekunów Klientów i partnerów handlowych oraz przez ENEA Centrum w imieniu ENEA S.A. poprzez 31 nowoczesnych Biur Obsługi Klienta, Salon Sprzedaży, mobilne biuro obsługi Klientów (mBOK) oraz Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (eBOK). Łącznie ENEA S.A. dostarcza produkty i usługi ok. 2,7 mln Klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych.

Wyniki wyszukiwania