RAPORT ESG
Grupy Kapitałowej ENEA
2022 rok

Grupa Kapitałowa ENEA

 • 2-1

Jednostką dominującą w Grupie Kapitałowej ENEA jest ENEA S.A. Jej większościowym akcjonariuszem jest Skarb Państwa, który posiada 52,29% udziałów w kapitale zakładowym.

Akcjonariusz Liczba akcji
/liczba głosów
na WZ
Udział w kapitale zakładowym
/udział w ogólnej liczbie głosów
Skarb Państwa 277 015 422 52,29%
Pozostali 252 715 671 47,71%
RAZEM 529 731 093 100,0%

Struktura Grupy Kapitałowej ENEA

Stan na dzień 31.12.2022 r. Uwzględniono również udziały mniejszościowe posiadane przez ENEA S.A. oraz jej spółki zależne.

1) Postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego / spółka nie prowadzi działalności gospodarczej.
2) 16 stycznia 2023 r. sąd rejestrowy zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego. Obecnie ENEA S.A. posiada 2,30% akcji w kapitale zakładowym.
3) 28 lutego 2023 r. ENEA Innowacje dokonała zbycia 1 udziału w ENEBIOGAZ 1 sp. z o.o. o wartości nominalnej 50,00 zł, za cenę 50,00 zł oraz 1 udziału w ENEBIOGAZ 2 sp. z o.o. o wartości nominalnej 50,00 zł, za cenę 50,00 zł, na rzecz ENEA Nowa Energia.
4) 16 stycznia 2023 r. nastąpiło połączenie ENEA Połaniec Serwis z ENEA Elektrownia Połaniec S.A.

 • 16 marca 2022 r. ENEA S.A. zawiązała spółkę ENEA ELKOGAZ sp. z o.o. i objęła w niej 100% udziałów. Zadaniem spółki będzie odtworzenie mocy wytwórczych w Elektrowni Kozienice w oparciu o technologię spalania paliwa gazowego. Spółka została wpisana do KRS w dniu 12 maja 2022 r.
 • 30 marca 2022 r. ENEA S.A. zawiązała spółkę ENEA Power&Gas Trading sp. z o.o. i objęła w niej 100% udziałów. Zadanie spółki to prowadzenie obsługi w ramach „centrum handlu hurtowego” dla ENEA S.A., ENEA Ciepło, ENEA Nowa Energia oraz ENEA Operator. Obsługa będzie się odbywać w obszarach: handlu hurtowego energią elektryczną (z uwzględnieniem uczestnictwa poszczególnych spółek Grupy w rynku bilansującym) oraz paliwem gazowym, handlu paliwami produkcyjnymi (węgiel, biomasa, oleje opałowe), handlu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia energii elektrycznej oraz świadectw efektywności energetycznej, handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, Rynku Mocy (pierwotnego i wtórnego).

Dotychczas te zadania były realizowane przez spółkę ENEA Trading, która zostanie wydzielona wraz z aktywami wytwórczymi do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (dalej NABE)1).

27 września 2022 r. Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników ENEA Trading oraz ENEA Power&Gas Trading podjęły uchwały w sprawie podziału spółki ENEA Trading poprzez przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki na spółkę ENEA Power&Gas Trading. 13 stycznia 2023 r. Sąd Rejestrowy właściwy dla ENEA Trading wydał postanowienie podziałowe oraz dokonał stosownego wpisu w KRS.

 • 15 kwietnia 2022 r. odbyły się Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników SUN Energy 7 sp. z o.o. oraz GPK Energia z o.o. w sprawie połączenia przez przejęcie z ENEA Nowa Energia sp. z o.o. (spółka przejmująca). W dniu 20 maja 2022 r. połączenie spółek zostało zarejestrowane w KRS.
 • 3 sierpnia 2022 r. ENEA S.A. nabyła od Polskiej Grupy Energetycznej S.A. 33,81% udziałów w spółce Elektrownia Wiatrowa Baltica-4 sp. z o.o., 33,81% udziałów w spółce Elektrownia Wiatrowa Baltica-5 sp. z o.o. oraz 33,76% udziałów w spółce Elektrownia Wiatrowa Baltica-6 sp. z o.o. Zadaniem wspomnianych podmiotów jest budowa morskich farm wiatrowych w polskiej części Morza Bałtyckiego.
 • 25 sierpnia 2022 r. odbyły się Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników ENEA Ciepło sp. z o.o. i ENEA Ciepło Serwis sp. z o.o. w sprawie połączenia spółek, gdzie spółką przejmującą była ENEA Ciepło. Połączenie spółek nastąpiło 3 października 2022 r.
 • 25 października 2022 r. nastąpiło zbycie przez ENEA S.A. na rzecz Skarbu Państwa wszystkich posiadanych przez ten podmiot akcji PGG, stanowiących 7,66% kapitału zakładowego wspomnianej spółki.
 • 17 listopada 2022 r. ENEA Nowa Energia sp. z o.o. oraz ENEA Innowacje sp. z o.o. zawiązały spółki ENEBIOGAZ 1 z o.o. w organizacji oraz ENEBIOGAZ 2 sp. z o.o. w organizacji. Zadaniem wspomnianych podmiotów będzie wytwarzanie energii elektrycznej z biogazu. Pierwsza ze wspomnianych spółek została zarejestrowana w KRS w dniu 1 lutego 2023 r., druga – 19 stycznia 2023 r.
 • 13 grudnia 2022 r. ENEA S.A. zawiązała spółkę EN102 sp. z o.o. i objęła w niej wszystkie udziały. Zadaniem spółki będzie realizacja projektu fotowoltaicznego. Spółka została wpisana do KRS w dniu 22 grudnia 2022 r.
 • 27 grudnia 2022 r. ENEA S.A. zawiązała spółki EN103 sp. z o.o., EN201 sp. z o.o. oraz EN203 sp. z o.o. i objęła w nich wszystkie udziały. Zadaniem spółki będzie realizacja projektów fotowoltaicznych. Pierwsza ze spółek została wpisana do KRS w dniu 28 grudnia 2022 r., dwie pozostałe – 30 grudnia 2022 r.

1) 1 marca 2022 r. Rada Ministrów przyjęła dokument Transformacja sektora elektroenergetycznego w Polsce. Wydzielenie aktywów węglowych ze spółek z udziałem Skarbu Państwa, który zawiera koncepcję wydzielenia z grup kapitałowych poszczególnych spółek energetycznych aktywów związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej w konwencjonalnych jednostkach węglowych do NABE.

Notowania akcji ENEA S.A.

Akcje ENEA S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (dalej GPW) od 17 listopada 2008 r. W 2022 r. kurs akcji ENEA S.A. spadł z 8,51 zł do 6,00 zł, tj. o 2,51 zł, czyli o 29,5%. Najwyższy kurs zamknięcia akcje ENEA S.A. osiągnęły 20 czerwca 2022 r. (10,15 zł), natomiast najniższy – 24 października 2022 r. (4,52 zł).

Dane za 2022 r.
Liczba akcji [szt.] 529 731 093
Kurs zamknięcia – minimum [zł] 4,52
Kurs zamknięcia – maximum [zł] 10,15
Kurs na koniec okresu [zł] 6,00
Kurs na koniec poprzedniego okresu [zł] 8,51
Średni wolumen [szt.] 593 551

Udział akcji spółki w indeksach na 31 grudnia 2022 r.:

0,7
WIG30
2,5
mWIG40
11,6
WIG energia
0,5
WIG Poland

Od 3 września 2019 r. ENEA S.A. jest notowana na GPW także w indeksie WIG-ESG, czyli odpowiedzi Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie na globalne zainteresowanie tematyką społecznie odpowiedzialnego inwestowania. W jego składzie znajdują się spółki zaliczane do indeksów WIG20 i mWIG40, czyli największe spółki notowane na GPW. O tym, na którym miejscu znajdzie się dana spółka, decyduje to, ile waży ona w indeksie WIG-ESG. A to ile waży, zależy od liczby akcji w wolnym obrocie skorygowanej o dwa czynniki:

 • wyniki rankingu ESG przygotowanego przez Sustainalytics – niezależną firmę badawczą, która zajmuje się dostarczaniem danych z zakresu ESG dla największych firm inwestycyjnych i indeksowych na świecie,
 • ocenę stosowania zasad ładu korporacyjnego opisanych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021.

Kryteria ESG, z ang. environmental, social, and (corporate) governance, oznaczają w praktyce czynniki środowiskowe, społeczne i dotyczące ładu zarządczego. Głównym celem indeksu WIG-ESG jest zwrócenie uwagi spółek i inwestorów na te kwestie w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Wyniki wyszukiwania