RAPORT ESG
Grupy Kapitałowej ENEA
2022 rok

GRI:[ ]

Gwarantowanie równości i wspieranie różnorodności

  • 3-3
  • 2-23
  • 2-24
  • 2-25

Zróżnicowanie naszej kadry uważamy za wartość samą w sobie, ale też czynnik rozwoju organizacji. Choć nasza polityka zarządzania różnorodnością nie została przyjęta w formie osobnego dokumentu (posiada go jedynie Lubelski Węgiel „Bogdanka”), od lat dokładamy starań, by w praktyce uwzględniać zróżnicowanie zatrudnionych osób, np. wynikające z posiadanego doświadczenia, wiedzy czy zainteresowań.

Kwestie związane z różnorodnością są uwzględnione w Kodeksie Etyki Grupy ENEA, zakładowych układach zbiorowych pracy, Polityce przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz innym nieakceptowalnym zachowaniom oraz w Polityce Compliance Grupy ENEA.

Aktualnie w skład Zarządu ENEA S.A. nie wchodzą kobiety, a w skład Rady Nadzorczej ENEA S.A. wchodzą zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Aktualny udział kobiet i mężczyzn w organach spółki nie zapewnia zróżnicowania pod kątem płci na poziomie nie niższym niż 30%, co zalecają Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021. Należy podkreślić, że wybór członków organów spółki dokonywany jest zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami oraz jej statutem, w oparciu o otrzymane dokumenty aplikacyjne. Dobór osób wchodzących w skład Zarządu oraz Rady Nadzorczej, m.in. przy uwzględnieniu kryteriów płci, kierunku wykształcenia, wieku i doświadczenia zawodowego, jest dokonywany przez organy spółki uprawnione do powoływania tych osób.

Dane dotyczące różnorodności nie były dotąd raportowane do zarządów i rad nadzorczych spółek. Wybrane informacje dotyczące tego zagadnienia można znaleźć w sekcji Zatrudnienie w GK ENEA.

Wyniki wyszukiwania