RAPORT ESG
Grupy Kapitałowej ENEA
2022 rok

Projekty społeczne i wolontariat pracowniczy

  • 3-3

Grupa podejmuje różnorodne działania odpowiadające na potrzeby i oczekiwania interesariuszy w skali lokalnej, regionalnej i ogólnopolskiej. Podstawowymi dokumentami regulującymi zasady jej zaangażowania społecznego są:

- Zasady postępowania z wnioskami o Wsparcie w obszarze zaangażowania społecznego w Grupie ENEA,
- Zasady prowadzenia działań public relations i działań partnerstwa społecznego w Grupie ENEA,
- Regulamin Wolontariatu Pracowniczego w Grupie ENEA,
- Polityka Zaangażowania Społecznego Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. (zaktualizowana w 2022 r.).

Za koordynację zaangażowania społecznego Grupy odpowiada Biuro Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (dalej CSR), stanowiące część Departamentu Sponsoringu, Promocji i Zarządzania Marką Grupy Kapitałowej. Centrum kompetencyjnym w zakresie inicjatyw prospołecznych Grupy, a także podmiotem wspierającym finansowo cele społeczne ze środków z darowizn przekazywanych przez należące do niej spółki, jest Fundacja ENEA, będąca organizacją pożytku publicznego. Jej cele oraz zasady działania określają:

- Statut Fundacji ENEA,
- Regulamin organizacyjny Fundacji ENEA,
- Regulamin udzielania wsparcia przez Fundację ENEA.

Fundacja, realizując politykę społecznej odpowiedzialności biznesu GK ENEA, prowadzi działania przynoszące trwałe efekty społeczne. W tym celu organizuje przemyślane i innowacyjne projekty w sferach takich jak bezpieczeństwo, edukacja, ochrona środowiska, pomoc osobom potrzebującym oraz sport, kultura i sztuka. W sytuacjach wyjątkowych, takich jak epidemie, klęski żywiołowe czy kryzysy humanitarne wywołane wojną, fundacja udziela bezpośredniego wsparcia poszkodowanym i jednostkom ochrony zdrowia. Obok prowadzenia własnych działań, wspiera inicjatywy prospołeczne innych podmiotów, a także wspomaga Pracowników i byłych Pracowników.

Aktywna w obszarze zaangażowania społecznego jest także Fundacja „Solidarni Górnicy”, powołana przez LWB. Jej celem jest pomoc Pracownikom spółek GK LWB i ich rodzinom: osobom poszkodowanym w wypadkach losowych, chorym czy znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Organizacja zajmuje się także wspieraniem talentów oraz przedsięwzięć kulturalnych, ekologicznych i prozdrowotnych.

Spółki Grupy organizują i wspierają liczne akcje charytatywne, przedsięwzięcia edukacyjne oraz wydarzenia lokalne (np. warsztaty, konkursy, turnieje, festyny czy pikniki). Wspomagają finansowo, rzeczowo i organizacyjnie inicjatywy społeczne, instytucje edukacyjne i opiekuńcze, kluby sportowe itd. Zaangażowani w życie swoich społeczności są ponadto Pracownicy Grupy, która wspiera ich działania, podejmowane m.in. w ramach wolontariatu pracowniczego.

Zaangażowanie społeczne GK ENEA w 2022 r.

W związku z agresją Rosji na Ukrainę przez cały ubiegły rok podejmowane były działania pomocowe na rzecz uchodźców. Grupa ENEA udostępniła swoje trzy ośrodki wypoczynkowe, oferując w najtrudniejszym okresie bezpieczne schronienie dla około 270 osób, głównie matek z dziećmi. Ponadto we współpracy z organizacjami pożytku publicznego zorganizowana została pomoc na terenach przygranicznych i w ośrodkach w głębi kraju. Łącznie w roku 2022 Fundacja przekazała na cele związane ze wsparciem dla ludności Ukrainy ponad 5,5 mln złotych.

Łukasz Nowakowski Prezes Zarządu Fundacji ENEA

Dzieci i młodzież znajdujące się w ośrodkach mogły liczyć na wsparcie Fundacji ENEA, która wspólnie z Caritas Polska wyposażała je w pomoce naukowe i pozostałe niezbędne artykuły szkolne. W przypadku zgłoszenia takiego zapotrzebowania przez administratorów ośrodków fundacja każdorazowo doposażała je w niezbędne artykuły życia codziennego, takie jak odzież i środki czystości. Organizacja zrealizowała ponadto specjalną edycję programu wsparcia inicjatyw Pracowników „Potęga poMocy”, pod hasłem „Na pomoc Ukrainie!”.

Ważnym obszarem wsparcia Fundacji pozostały inicjatywy adresowane do Pracowników, np. program profilaktyki zdrowotnej „Misja Profilaktyka” oraz finansowanie oddolnych działań grup pracowniczych poprzez cykliczny projekt grantowy „Potęga poMocy”. Wspomagała ona także m.in. integrację i reintegrację zawodową oraz społeczną osób zagrożonych wykluczeniem, kulturę fizyczną i sport (w tym paraolimpijski i amatorski) oraz edukację historyczną i ekologiczną.

Fundacja „Solidarni Górnicy” udzielała wsparcia ofiarom wojny w Ukrainie. Zapewniła im zakwaterowanie w ośrodku szkoleniowym LWB w Starym Tartaku i transport z granicy w głąb kraju, a także przekazywała darowizny rzeczowe. Wspierała pracowników LWB zaangażowanych w pomoc na granicy polsko-ukraińskiej i w tymczasowych miejscach pobytu Ukraińców. Współpracowała z samorządami i organizacjami pozarządowymi, w tym pośredniczyła w przekazywaniu darów od fundacji z Wielkiej Brytanii. Obok działań na rzecz osób pokrzywdzonych przez wojnę, fundacja koncentrowała się na problemach społecznych będących konsekwencją epidemii: na finansowaniu zakupu niezbędnego sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej oraz na wspieraniu organizacyjnym, rzeczowym i finansowym placówek ochrony zdrowia, wychowawczych, oświatowych i opiekuńczych, m.in. w kwestii zakupu sprzętu medycznego i lekarstw oraz w remontach.

W 2022 r. Fundacja kontynuowała współpracę m.in. z Teatrem Wielkim i Teatrem Muzycznym w Poznaniu oraz Filharmonią Pomorską w Bydgoszczy, a także wsparła zakup dzieł sztuki, wchodzących w przeszłości w skład kolekcji króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, dla Zamku Królewskiego w Warszawie.

Darowizny pieniężne i rzeczowe

  • WSKAŹNIK WŁASNY 30

Darowizny pieniężne i rzeczowe [tys. zł] 2021 2022
Łączna wartość darowizn przekazanych przez GK ENEA: 4 986,2 9 705,1
w tym wartość środków przekazanych przez spółki Grupy na rzecz Fundacji ENEA 3 956,6 6 961,2
w tym wartość środków przekazanych przez spółki Grupy na rzecz Fundacji „Solidarni Górnicy” 251,5 750
w tym wartość środków przekazanych przez spółki Grupy bezpośrednio innym podmiotom 778,1 1 993,9
w tym wartość środków przekazanych Fundacji ENEA i Fundacji „Solidarni Górnicy” przez ENEA S.A. 1 800 6 000
w tym wartość środków przekazanych bezpośrednio innym podmiotom przez ENEA S.A. 0 0

Wybrane projekty społeczne realizowane przez GK ENEA i jej spółki w 2022 r.

  • WSKAŹNIK WŁASNY 31

GK ENEA kontynuowała współpracę z United Nations Association – Poland (UNAP) w zakresie edukacji dotyczącej Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Firma została partnerem strategicznym II edycji raportu Zrównoważony rozwój miast w Polsce – od teorii do praktyki, pokazującego, jak 30 samorządów ze wszystkich województw działa na rzecz realizacji Agendy 2030. Raport, którego stworzenie zostało poprzedzone otwartymi debatami z mieszkańcami oraz formalnymi spotkaniami z władzami miast, zawiera również głos przedstawicieli biznesu, organizacji pozarządowych, środowisk młodzieżowych oraz administracji publicznej. Ponadto Grupa wsparła program Ambasador/-ka Zrównoważonego Rozwoju oraz Letnią Akademię Zrównoważonego Rozwoju. Oba przedsięwzięcia mają na celu edukowanie młodzieży, zarówno poprzez bezpłatne warsztaty, jak i promowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju już realizowanych przez aktywnych studentów i uczniów szkół średnich.

Uczestniczący w projekcie Pracownicy GK ENEA za każdym razem, gdy pokonali dystans minimum 1,5 km pieszo, biegiem, na rowerze lub rolkach, otrzymywali punkty, rejestrowane przez specjalną aplikację. Dodatkowo punktowane były dojazdy do pracy rowerem oraz wykonanie kilku aktywności sportowych dziennie. Zebrane punkty zostały przez firmę przeliczone na złotówki, a zebrana suma, 50 tys. zł, przeznaczona na termomodernizację budynku domu dziecka w Szamotułach. Najnowsza edycja programu miała dodatkowy walor edukacyjny. Uczestnicy po pokonaniu określonej liczby kilometrów otrzymywali kolejne dawki wiedzy o Celach Zrównoważonego Rozwoju oraz wskazówki, jak mogą wesprzeć ich osiąganie.

W ramach programu Fundacja ENEA wspomaga Pracowników w realizacji ważnych dla nich inicjatyw na rzecz otoczenia. W roku 2022 zgłosili oni ponad 40 pomysłów, a fundacja na realizację zwycięskich projektów przekazała 67 tys. zł. Dzięki temu w ramach wolontariatu pracowniczego zrealizowano m.in. kąciki przyjazne dzieciom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, wspierano rehabilitację osób z niepełnosprawnościami i profilaktykę raka piersi oraz promowano aktywność ruchową wśród dzieci.

W 2022 r. rozpoczęła się IV edycja konkursu edukacyjnego Enea Akademia Talentów. Uczniowie, organizacje pozarządowe i szkoły ponownie stanęły przed szansą zdobycia dodatkowych środków na rozwój zainteresowań i realizację pomysłów. Do konkursu zgłosiło się ponad 600 uczniów i blisko 100 podmiotów, spośród których w styczniu 2023 r. wybrano prawie 60 wygranych. W formie stypendiów i grantów Fundacja ENEA przekazała im łącznie blisko 300 tys. zł.

ENEA S.A. wraz z Towarzystwem Projektów Edukacyjnych zrealizowała dwa projekty historyczne: upamiętniający bohaterów powstania wielkopolskiego oraz popularyzujący powojenną historię Szczecina. W ich ramach przygotowano lekcje multimedialne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz zorganizowano konkursy wiedzy dla uczniów: „Niepokorny Szczecin” oraz „Z Wielkopolski do Wolnej Polski”.

Projekt realizowany przez spółkę Lubelski Węgiel „Bogdanka” we współpracy z samorządem lokalnym. Wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Łęcznej w każdej z sześciu gmin powiatu wytypowano po jednym kole gospodyń wiejskich posiadającym doświadczenie w pracy na rzecz lokalnej społeczności. Wybrane zespoły otrzymały wsparcie mentoringowe, mające na celu m.in. zwiększenie świadomości kobiet w zakresie ich praw, identyfikację ich mocnych stron oraz wzmocnienie aktywności.

Dzięki współpracy ENEA Wytwarzanie i Fundacji Energia–Działanie powstała m.in. broszura zawierającą porady psychologa dotyczące sposobu rozmowy z dziećmi o wojnie oraz bajka terapeutyczna „Jeżyk Igiełka” (obie dwujęzyczne, polsko-ukraińskie), a także cyfrowa wersja bajki (w dwóch wersjach językowych).

ENEA Wytwarzanie i Fundacja Zdrowe Dziecko zainicjowały lokalny program profilaktyki depresji u dzieci i młodzieży. W jego ramach m.in. powstała broszura informacyjna, w której znajdą one podstawowe informacje na temat tego zaburzenia oraz instytucji świadczących pomoc, a także historie swoich rówieśników cierpiących z powodu problemów ze zdrowiem psychicznym.

Już trzeci kolejny rok ENEA S.A. realizowała działania przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami słuchu. Miały one formę serii bezpłatnych letnich koncertów nad poznańskim jeziorem Rusałka, zrealizowanych z wykorzystaniem pętli indukcyjnej, która pomaga niedosłyszącym. W wydarzeniach, w ramach których wystąpiło ponad 50 młodych polskich artystów, zarówno debiutantów, jak i doświadczonych muzyków znanych z największych festiwali muzycznych w Polsce, wzięło udział niemal 8 tys. widzów.

Inicjatywy na rzecz środowiska naturalnego zostały opisane w sekcji Działania GK ENEA na rzecz środowiska w 2022 r.

Projekty społeczne z zakresu profilaktyki zdrowia Pracowników opisano w sekcji Programy promocji zdrowia.

Wyniki wyszukiwania