RAPORT ESG
Grupy Kapitałowej ENEA
2022 rok

Znaczenie dla rozwoju regionalnego i lokalnego

 • 203-1

Zwiększanie przez nas mocy przyłączeniowej umożliwia rozwój regionów i społeczności lokalnych, m.in. ułatwiając samorządom pozyskiwanie inwestorów. Rozbudowa i modernizacja sieci elektroenergetycznych pozwala na lepsze zagospodarowanie przestrzenne miast, gmin i powiatów, umożliwia przyłączanie instalacji OZE i rozwój klastrów energetycznych. Wpływ na życie lokalnych społeczności wywieramy także tworząc miejsca pracy oraz wnosząc do samorządowych budżetów podatki i opłaty. Z kolei przyłączanie nowych odbiorców do naszych elektrociepłowni poprawia warunki życia społeczności lokalnej poprzez poprawę mikroklimatu.

Istotne znaczenie dla rozwoju regionalnego może mieć wspieranie przez GK ENEA rozwoju odnawialnych źródeł energii. Gminy, na terenie których realizowane są takie inwestycje, uzyskują wpływy z podatków: od nieruchomości, od osób prawnych inwestujących w OZE oraz od osób fizycznych, np. rolników wydzierżawiających swoje nieruchomości pod elektrownie wiatrowe i uzyskujących z tego tytułu opodatkowane dochody. Co istotne, OZE zaliczają się do przemysłu nieuciążliwego, dlatego tereny przeznaczone na takie inwestycje nie tracą walorów użytkowych i turystycznych.

Inwestycje spółek GK ENEA w obiekty i usługi będące źródłem dobra wspólnego w 2022 r.

Budowa nowych sieci, przyłączy i węzłów ciepłowniczych, które umożliwiły przyłączenie kolejnych odbiorców do miejskiego systemu ciepłowniczego Białegostoku. Dodatkowo podjęto działania modernizacyjne, które m.in. zmniejszyły prawdopodobieństwo wystąpienia awarii, ograniczyły straty ciepła oraz zwiększyły pewność dotrzymania standardów jakościowych dla dostarczanego czynnika. Powyższych inwestycji dokonano ze środków własnych spółki i funduszy UE.

Spółka realizowała inwestycje jako Operator Systemu Dystrybucyjnego. Ich głównych celem było umożliwienie przyłączania do sieci nowych Klientów, poprawa niezawodności dostaw oraz zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego. Koncentrowała się na przyłączaniu nowych odbiorców oraz związanej z tym budowie nowych sieci, modernizacji i odtwarzaniu istniejącego majątku oraz działaniach związanych z poprawą jakości usług i/lub wzrostem zapotrzebowania na moc. Ponadto, spółka planuje realizację zadań koniecznych do przystosowania i przebudowy swojej sieci w związku z coraz większą dynamiką przyłączeń źródeł rozproszonych (w tym prosumenckich), rozwojem e-mobilności i klastrów energii.

Więcej na temat inwestycji ENEA Operator istotnych z punktu widzenia rozwoju regionalnego i lokalnego można przeczytać w sekcji Kluczowe inwestycje ENEA Operator.

Spółka prowadziła modernizację oświetlenia drogowego na terenie swojego działania. W ramach modernizacji wymienione zostały 6583 oprawy oświetleniowe, dobudowano 557 słupów oraz 23,8 km linii oświetleniowych. Modernizacje zakończone w 2022 r, wykonano na terenie gmin: Czempiń, Krzemieniewo, Nowa Wieś Wielka, Puszczykowo, Sadki, Wijewo, Kargowa, Jasień, Sława, Żagań i Sulęcin.

Spółka przeprowadziła wymianę sieci cieplnych w ramach projektu „Przebudowa sieci ciepłowniczej dla efektywnej dystrybucji ciepła w Pile”. Dzięki temu 784 metry odcinków sieci zamieniono na odcinki preizolowane, co przełoży się na znacznie niższe ubytki ciepła. Wymieniono także 8 węzłów cieplnych grupowych na indywidualne, co zwiększy bezpieczeństwo i efektywność dystrybucji.

Miejsca pracy, staże i praktyki tworzone dla młodych ludzi

 • WSKAŹNIK WŁASNY 29

Współpracujemy z lokalnymi szkołami zawodowymi i technicznymi, w tym ze szkołami o profilu energetycznym, w ramach programu szkół patronackich, a także zapewniamy studentom kształcenie praktyczne we współpracy z uczelniami (studia dualne). Realizujemy program płatnych staży oraz bezpłatnych lub płatnych praktyk dla studentów „Zainstaluj się w ENEI”. W ramach programu szkół patronackich finansowane są stypendia dla najzdolniejszych uczniów, dofinansowywany zakup wyposażenia dla pracowni dydaktycznych oraz organizowane wycieczki i konkursy. Uczniowie placówek odbywają w spółkach Grupy obowiązkowe praktyki zawodowe. Dodatkowo w ramach IV edycji programu Enea Akademia Talentów wychodzimy z propozycją do uczniów szkół podstawowych (od IV klasy) i ponadpodstawowych oraz szkół i organizacji z inicjatywą, które stawiają na aktywne wspieranie uzdolnionej młodzieży. Programem objęte są dzieci i instytucje z obszarów, na których nasza Grupa jest szczególnie aktywna biznesowo – przede wszystkim z województw północno-zachodnich, a także okolic Kozienic, Połańca, Białegostoku i Łęcznej na Lubelszczyźnie. Dzięki stypendium od ENEI, swoje naukowe pasje będą mogli rozwijać np. pasjonaci elektroniki, biologii, matematyki czy muzyki.

 • Technikum Energetyczne w Poznaniu
 • Zespół Szkół Technicznych – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie
 • Technikum Elektryczno-Energetyczne w Bydgoszczy
 • Zespół Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wielkopolskim
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli
 • Centrum Kształcenia Zawodowego w Chodzieży
 • Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Szczecinie
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie
 • Zespół Szkół w Połańcu
 • Zespół Szkół nr 4 w Szczecinie
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gnieźnie
 • Zespół Szkół Elektrycznych nr 2 w Poznaniu
 • Zespół Szkół nr 1 w Kozienicach
 • Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej
 • Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim
 • Zespół Szkół Elektronicznych w Lublinie
 • Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie
 • Politechnika Warszawska
 • Politechnika Białostocka
 • Politechnika Lubelska
 • Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Wojskowa Akademia Techniczna

Wyniki wyszukiwania