RAPORT ESG
Grupy Kapitałowej ENEA
2022 rok

GRI:[ ]

Zasady współpracy z dostawcami

  • 414-1

Ogólnodostępny Kodeks Kontrahentów Grupy ENEA określa nasze podstawowe wymagania względem dostawców w zakresie zgodności ich działań z prawem oraz standardami rynkowymi i etycznymi w zakresie praw człowieka i bezpieczeństwa pracy, ochrony środowiska naturalnego, przeciwdziałania korupcji i konfliktowi interesów oraz przestrzegania zasad uczciwej konkurencji. Kodeks przenosi wartości i zasady postępowania określone w innych dokumentach na sferę szeroko rozumianej współpracy z dostawcami. Dostawcy potwierdzają akceptację zapisów dokumentu poprzez postanowienia zawieranych umów.

W Polityce Zakupowej Grupy ENEA jako jedną z zasad kształtowania procesów zakupowych przyjęto stosowanie przy wyborze dostawców kryteriów pozacenowych, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów społecznych (w tym integracji zawodowej i społecznej bezrobotnych, młodocianych i osób z niepełnosprawnościami), aspektów środowiskowych (w tym efektywności energetycznej przedmiotu zamówienia) oraz innowacyjności. Kryteria oceny ofert są określane w oparciu o regulacje zakupowe, indywidualnie dla każdego postępowania przetargowego. W danym postępowaniu identyczne kryteria obowiązują wszystkich wykonawców.

W 2021 r. wprowadzony został nowy akt pochodny pt. Zasady dokonywania oceny Wykonawców w Obszarze Zakupowym Zakupy Ogólne w Grupie ENEA. Jego celem jest ujednolicenie zasad oceny współpracy z wykonawcami z wspomnianego obszaru.

Wyniki wyszukiwania