RAPORT ESG
Grupy Kapitałowej ENEA
2022 rok

Etyczne praktyki rynkowe

  • 2-23
  • 2-24
  • 2-25

Stosujemy Dobre Praktyki Sprzedawców Energii Elektrycznej i Paliw Gazowych Towarzystwa Obrotu Energią, a także opracowane przez siebie Standardy Sprzedaży Enea S.A. dla Klientów biznesowych, Kodeks Dobrych Praktyk w zakresie przetwarzania danych osobowych w obszarze sprzedaży oraz Politykę Zrównoważonego Marketingu Bezpośredniego ENEA S.A., dzięki czemu nasi Klienci mają gwarancję uczciwego traktowania i przestrzegania ich praw. Firma starannie realizuje warunki podpisywanych z nimi umów. Dokładnie analizuje reklamacje oraz inne zgłoszenia odbiorców swoich usług i na tej podstawie modyfikuje procesy oraz edukuje swoich Pracowników.

ENEA Operator realizuje wytyczne Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie rozdzielenia działalności dystrybucyjnej od sprzedażowej (unbundling) m.in. poprzez następujące działania:

  1. niepromowanie i nierekomendowanie osobom trzecim jakichkolwiek przedsiębiorstw zajmujących się wytwarzaniem bądź sprzedażą energii elektrycznej, w tym nieeksponowanie materiałów promocyjnych bądź reklamowych przedsiębiorstw energetycznych przy okazji realizacji procesów związanych z obsługą Klienta,
  2. posiadanie własnej identyfikacji wizualnej,
  3. korzystanie z odrębnych kanałów komunikacji (strona internetowa, domena adresów mailowych, numery telefonów).
  • 206-1
  • 417-3

W 2022 r. wobec spółek Grupy ENEA nie toczyły się żadne procesy dotyczące zachowań antykonkurencyjnych i naruszenia przepisów antymonopolowych. Nie naruszyły one także żadnych regulacji ani dobrowolnych kodeksów poświęconych komunikacji marketingowej. Standardy etyki reklamy naruszyło natomiast Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie, współtworzone m.in. przez dwie spółki z Grupy ENEA: ENEA Elektrownia Połaniec oraz ENEA Wytwarzanie. W 2022 r. organizacja realizowała kampanię billboardową poświęconą przyczynom wzrostu cen energii w Polsce i Europie. Rada Reklamy orzekła, że inicjatywa naruszyła standardy Kodeksu Etyki Reklamy w zakresie przekazywania konsumentom rzetelnych informacji. Rada oznajmiła, iż zgodnie z szacunkami ekspertów polityka klimatyczna Unii Europejskiej jest odpowiedzialna za ok. 20-30% kosztów produkcji energii, a nie 60%, jak głosiły komunikaty.

Wyniki wyszukiwania