RAPORT ESG
Grupy Kapitałowej ENEA
2022 rok

GRI:[ ]

Struktura zarządzania

  • 2-9
  • G-P1

Ład korporacyjny to system zarządzania Grupą ENEA, w tym podejmowania decyzji wewnątrz Grupy, oparty na przyjętym przez spółki Kodeksie Grupy ENEA. Wspomniany dokument określa tworzenie, organizację oraz funkcjonowanie spółek należących do Grupy. Jednym z najistotniejszych założeń ładu korporacyjnego funkcjonującego w Grupie, mającym odzwierciedlenie w zapisach umów i statutów spółek, jest założenie, że celem spółki jest prowadzenie działalności ukierunkowanej na realizację misji i strategii Grupy ENEA, determinujących interes Grupy ENEA.

Działalnością Grupy Kapitałowej ENEA kieruje Zarząd ENEA S.A., czyli jednostki dominującej. Organem nadzoru we wspomnianej spółce jest Rada Nadzorcza ENEA S.A.

Struktura organizacyjna ENEA S.A. na dzień 31 grudnia 2022 r.

Formalne odzwierciedlenie zależności ustanowionych w ENEA S.A., w tym struktury organizacyjnej spółki oraz podziału zadań, odpowiedzialności i uprawnień, stanowią Regulamin Organizacyjny Przedsiębiorstwa Spółki oraz Regulamin Jednostek Organizacyjnych ENEA S.A.

  • 2-10
  • 2-18

Więcej na temat powoływania, uprawnień i zasad działania Zarządu i Rady Nadzorczej ENEA S.A., a także na temat zasad oceny ich działań, można znaleźć w Oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego, stanowiącym wyodrębnioną część Sprawozdania Zarządu z działalności ENEA S.A. oraz Grupy Kapitałowej ENEA w 2022 r.

Komitety Grupy ENEA oraz piony zarządcze zostały opisane w sekcji Zarządzanie zrównoważonym rozwojem.

W 2022 r.:

Uznano Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi Grupy Kapitałowej za strategiczny dla funkcjonowania przedsiębiorstwa i w związku z tym zaczął on podlegać bezpośrednio Prezesowi Zarządu (wcześniej podlegał Członkowi Zarządu ds. Korporacyjnych).

Dla lepszej specjalizacji i wyższej efektywności realizowanych zadań podzielono kompetencje dotychczasowego Departamentu Public Relations i Komunikacji Grupy Kapitałowej pomiędzy dwie nowe jednostki organizacyjne, tj. Departament Komunikacji Korporacyjnej i Relacji z Otoczeniem Grupy Kapitałowej oraz Departament Sponsoringu, Promocji i Zarządzania Marką Grupy Kapitałowej.

Wyniki wyszukiwania