RAPORT ESG
Grupy Kapitałowej ENEA
2022 rok

GRI:[ ]

Wolność zrzeszania się, dialog społeczny i współdecydowanie

 • S-P4

Szanujemy prawo naszych Pracowników do zrzeszania się i aktywnej działalności w związkach zawodowych, a także z uwagą traktujemy zastrzeżenia, sugestie i opinie przekazywane za ich pośrednictwem.

Związki zawodowe w wiodących i zatrudniających największą liczbę Pracowników spółkach GK ENEA

 • Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Związku Zawodowego Inżynierów i Techników przy ENEA S.A.
 • Międzyzakładowy Związek Zawodowy Energetyków w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.
 • Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Grupy Kapitałowej ENEA
 • Międzyzakładowy Związek Zawodowy „Synergia” Pracowników Grupy Kapitałowej ENEA
 • Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” ENEA
 • Międzyzakładowy Związek Pracowników Ruch Ciągłego Grupy Energetycznej ENEA S.A.
 • Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Związku Zawodowego Inżynierów i Techników przy ENEA S.A.
 • Międzyzakładowy Związek Zawodowy Energetyków Zakładowa Organizacja Związkowa w ENEA Operator sp. z o.o.
 • Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Grupy Kapitałowej ENEA
 • Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego Grupy Energetycznej ENEA S.A.
 • Międzyzakładowy Związek Zawodowy „Synergia” Pracowników Grupy Kapitałowej ENEA
 • Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” ENEA
 • Międzyzakładowa Organizacja Związkowa „Energetyk” w Połańcu
 • Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Elektrowni Połaniec i Spółek
 • Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Dozoru przy Elektrowni w Połańcu
 • Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego w Połańcu
 • Międzyzakładowy Związek Zawodowy przy Elektrowni Połaniec S.A. w Zawadzie
 • Międzyzakładowy Związek Zawodowy „Synergia” Pracowników Grupy Kapitałowej ENEA
 • Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.
 • Międzyzakładowy Związek Zawodowy Energetyków w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.
 • Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Zmianowych w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.
 • Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Związku Zawodowego Inżynierów i Techników przy ENEA S.A.
 • Międzyzakładowy Związek Zawodowy Energetyków w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.
 • Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Dozoru przy Elektrowni w Połańcu
 • Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Grupy Kapitałowej ENEA
 • Międzyzakładowy Związek Zawodowy przy Elektrowni Połaniec S.A. w Zawadzie
 • Międzyzakładowy Związek Zawodowy „Synergia” Pracowników Grupy Kapitałowej ENEA
 • Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” ENEA
 • Międzyzakładowa Organizacja Związkowa przy ENEA Ciepło sp. z o.o. w Białymstoku Krajowego Związku Zawodowego Ciepłowników
 • Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego Grupy Energetycznej ENEA S.A.
 • NSZZ „Solidarność” Organizacja Międzyzakładowa Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.
 • Związek Zawodowy Górników w Polsce Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.
 • Związek Zawodowy „Kadra” Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.
 • Związek Zawodowy Pracowników Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla w Polsce „Przeróbka” w Lubelskim Węglu „Bogdanka” S.A.

Zarządy spółek Grupy prowadzą stały dialog ze związkami zawodowymi. Spotkania z nimi organizowane są co najmniej kilka razy w roku, a informacje o planowanych zmianach operacyjnych przekazywane są stronie społecznej bez zbędnej zwłoki. Pracownicy mają możliwość zgłaszania skarg dotyczących naruszenia ich uprawnień i innych nieprawidłowości.

W 2019 r. została podpisana umowa społeczna, która w szczególności określa zasady stabilizacji zatrudnienia. Ponadto, odpowiedzią na postulaty związków zawodowych w zakresie wzrostu wynagrodzeń są coroczne negocjacje płacowe, chyba że strony wspólnie ustalą inaczej.

W LWB w 2021 r. powołano Zespół ds. prowadzenia negocjacji z organizacjami związkowymi działającymi na terenie spółki w zakresie zmian treści ZUZP oraz do wyjaśniania spornych postanowień ZUZP obowiązującego w LWB. W pozostałych spółkach w przypadku potrzeby zmian w ZUZP powoływane są zespoły zadaniowe.

W większości spółek GK ENEA Pracownicy są objęci umowami zbiorowymi, tj. np. zakładowymi układami zbiorowymi pracy:

 • 2-30

Spółka Odsetek objętych umowami zbiorowymi
wśród Pracowników (stan na 31.12.2022)
ENEA Centrum 100%
ENEA Ciepło – Centrala 100%
ENEA Ciepło – Oddział Białystok 100%
ENEA Elektrownia Połaniec 100%
ENEA Logistyka 100%
ENEA Nowa Energia 100%
ENEA Operator 100%
ENEA Oświetlenie 100%
ENEA Pomiary 100%
ENEA Serwis 100%
Lubelski Węgiel „Bogdanka” 100%
PEC Oborniki 100%
ENEA Wytwarzanie 99%
ENEA S.A. 93%
ENEA ELKOGAZ 73%
ENEA Trading 25%
ENEA Bioenergia 0%
ENEA Innowacje 0%
ENEA Połaniec Serwis 0%
MEC Piła 0%
MR Bogdanka 0%
RG Bogdanka 0%

Pracownicy Grupy mają wpływ na jej funkcjonowanie oraz na funkcjonowanie zatrudniających ich spółek także poprzez wybieranie swoich przedstawicieli do rad nadzorczych (większość spółek Grupy1)) oraz możliwość wyboru przedstawicieli Pracowników do rad pracowników (obecnie jedynie w ENEA Elektrownia Połaniec).

1) W przypadku ENEA S.A. i ENEA Wytwarzanie uprawnienie to wynika wprost z Ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników.

Na dzień publikacji niniejszego raportu (26 maja 2023 r.) w GK ENEA nie toczyły się spory zbiorowe.

Wyniki wyszukiwania