RAPORT ESG
Grupy Kapitałowej ENEA
2022 rok

Ryzyka niefinansowe

Na podstawie informacji pozyskanych w ramach procesu ERM, Departament Zarządzania Ryzykiem Grupy Kapitałowej w uzgodnieniu z właściwymi spółkami dokonał analizy ryzyk korporacyjnych1) pod kątem negatywnego wpływu na obszar pracowniczy, społeczny, środowiskowy, praw człowieka lub przeciwdziałania korupcji. Uznano przy tym, że za istotne dla działalności GK ENEA ryzyka niefinansowe będą uznawane te ryzyka korporacyjne, które zostały ocenione jako ryzyka kluczowe lub krytyczne dla którejś ze spółek, a także ocenione jako ryzyka niskie lub średnie w ramach spółki, ale które mogą dotyczyć więcej niż jednej spółki. W wyniku analizy zidentyfikowano istotne ryzyka niefinansowe w obszarach: pracowniczym, społecznym, środowiskowym i praw człowieka. W rejestrach ryzyk korporacyjnych spółek Grupy ENEA aktualnie nie ma natomiast ryzyk, które można by przypisać do obszaru przeciwdziałania korupcji.

1) Zgodnie z definicją przyjętą w regulacjach dotyczących procesu ERM za ryzyka korporacyjne uznaje się ryzyka, których prawdopodobieństwo materializacji zostało przez jednostki organizacyjne ocenione jako większe niż 10%.

Ryzyko Sposoby zarządzania ryzykiem
Ryzyko luki pokoleniowej − zapewnianie motywacyjnego systemu wynagrodzeń,
− działania z zakresu employer branding mające na celu pozyskanie najlepszych kandydatów do pracy, w tym działania adresowane do studentów i absolwentów,
− realizacja programów patronackich w szkołach technicznych i branżowych.
Ryzyko utraty kompetencji − realizacja procesów rekrutacyjnych,
− szkolenia i inne formy kształcenia Pracowników,
− bieżący monitoring wskaźnika rotacji,
− zapewnienie motywacyjnego systemu wynagrodzeń.
Ryzyko wypadków przy pracy lub chorób zawodowych − kompleksowe i bieżące kontrole BHP,
− podnoszenie świadomości Pracowników w ramach szkoleń wstępnych i okresowych oraz konkursów,
− prowadzenie działań profilaktycznych: technicznych, organizacyjnych i wyposażanie Pracowników w środki ochrony zbiorowej i indywidualnej w celu obniżenia narażenia na szkodliwe dla zdrowia czynniki środowiska pracy,
− monitorowanie środowiska pracy poprzez przeprowadzanie pomiarów czynników szkodliwych na stanowiskach pracy.
Ryzyko niedostępności Pracowników w wyniku epidemii − stosowanie się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
Ryzyko udzielania informacji przez nieupoważnionych Pracowników − ścisła współpraca z jednostką odpowiedzialną za relacje inwestorskie w GK ENEA,
− szkolenia w obszarze obowiązków Emitenta i osób posiadających dostęp do informacji poufnych,
− prowadzenie działań w obszarze PR i CSR tylko przez uprawnione osoby.

Ryzyko Sposoby zarządzania ryzykiem
Ryzyko niewłaściwego zarządzania informacją w sytuacji kryzysowej (niedostosowanie treści komunikatu i kanałów komunikacji do interesariuszy, podanie nieprawdziwej informacji) − stosowanie w sytuacjach kryzysowych procedur komunikacji mitygujących ryzyko przekazywania informacji niepełnych lub z opóźnieniem,
− utrzymywanie sprawnych kanałów komunikacji z kluczowymi jednostkami biznesowymi.
Ryzyko utraty dobrego wizerunku − prowadzenie właściwej komunikacji z interesariuszami,
− podejmowanie inicjatyw proekologicznych.
Ryzyko niepokoju społecznego, pogorszenia relacji z partnerami społecznymi w związku z wdrażaniem ważnych zmian organizacyjnych lub biznesowych − aktywny i otwarty dialog ze stroną społeczną w zakresie informacji dotyczących działalności firmy.
Ryzyko nałożenia kar w konsekwencji nawiązania lub utrzymania współpracy z podmiotem objętym sankcjami − weryfikowanie klientów na liście sankcyjnej w procesach sprzedażowych,
− weryfikacja zawartych umów/aneksów pod kątem listy sankcyjnej
− bieżąca aktualizacja listy sankcyjnej.

Ryzyko Sposoby zarządzania ryzykiem
Ryzyko nieprawidłowego działania IOS, SCR i/lub elektrofiltrów spowodowanej awarią tych urządzeń, co może skutkować zwiększeniem emisji zanieczyszczeń do powietrza − ciągłe monitorowanie poziomu emisji w zakresie zanieczyszczeń środowiska,
− bieżący przegląd instalacji,
− stałe utrzymywanie zapasów strategicznych części zamiennych,
− przeprowadzanie testów.
Ryzyko ograniczenia lub konieczności zaprzestania działalności z powodu nieposiadania ważnych decyzji i pozwoleń z obszaru ochrony środowiska − bieżące monitorowanie przepisów prawa oraz cykliczne uczestnictwo w szkoleniach z zakresu przepisów ochrony środowiska,
− bieżące monitorowanie ważności decyzji,
− bieżący nadzór nad sposobem wdrażania i dotrzymywania warunków określonych w posiadanych decyzjach.
Ryzyko nieprzestrzegania warunków obowiązujących pozwoleń w zakresie:
− gospodarki wodno-ściekowej (w tym dotyczących przepływu nienaruszalnego i dopuszczalnej temperatury wód pochłodniczych),
− gospodarki odpadami, w tym szlamem z instalacji odsiarczania spalin (dalej IOS),
− emisji zanieczyszczeń do powietrza, w tym NOx, SO2 i pyłów
− bieżąca kontrola stanu wody i temperatury w Wiśle oraz podejmowanie stosownych działań w przypadku m.in. bardzo niskich lub wysokich stanów wody lub wzrostu temperatury wody,
− ciągłe monitorowanie poziomu emisji w zakresie zanieczyszczeń środowiska i przeprowadzanie testów.
Ryzyko wyrządzenia szkód w elementach środowiska naturalnego w związku z prowadzeniem prac eksploatacyjnych lub inwestycyjnych w obszarze dystrybucji energii elektrycznej − ciągły monitoring sieci energetycznej i cykliczne przeglądy transformatorów,
− wyposażanie nowych/modernizowanych obiektów w szczelne misy olejowe.
Ryzyko braku skutecznego zagospodarowania odpadów niebezpiecznych − przeglądy i aktualizacja powierzchni magazynowych oraz monitorowanie czasów magazynowania odpadów,
− weryfikacja potencjalnych odbiorców odpadów i w konsekwencji zawieranie umów na zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych z podmiotami posiadającymi kompetencje niezbędne do ostatecznego przetworzenia odpadu,
− uwzględnianie w umowach na odbiór odpadów zapisów gwarantujących przekazywanie firmie informacji niezbędnych do realizacji obowiązku monitoringu drogi pokonanej przez odpady do momentu końcowego ich odzysku lub unieszkodliwienia.
Ryzyko pożaru biomasy − wyposażenie urządzeń do transportu biomasy w automatyczne urządzenia odpylające, zapobiegające powstawaniu nadmiernego zapylenia w miejscach nadmiernego pylenia (przesypy),
− wykonywanie okresowych przeglądów instalacji wentylacyjnych w strefach zagrożonych wybuchem pyłu biomasowego,
− bieżący nadzór nad obiektami do rozładunku, magazynowania i transportu biomasy na ternie elektrociepłowni,
− regularne przeglądy instalacji ochronnych, modernizacja i wymiana czujek przeciwpożarowych na instalacjach biomasowych,
− ścisłe przestrzeganie zatwierdzonych procedur i instrukcji postępowania, dbałość o sprawność urządzeń i instalacji chroniących ludzi i instalacje, bieżące kontrole, cykliczne szkolenia Pracowników, podnoszenie świadomości potencjalnego ryzyka, wspólne ćwiczenia z Państwową Strażą Pożarną oraz okresowe kontrole interdyscyplinarne w zakresie BHP.
Ryzyko samozapłonu węgla spowodowanego jego utlenianiem się − pomiar temperatury węgla na placach składowych,
− wymiana na placach węgla o dłuższym okresie składowania,
− ubijanie zwałowanych warstw węgla na placach składowych oraz skarp bocznych placów.
Ryzyko ograniczenia produkcji energii elektrycznej z węgla kamiennego ze względu na planowaną przez Komisję Europejską radykalną redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza − zabudowa w ENEA Wytwarzanie bloków gazowo-parowych w miejsce obecnie pracujących bloków 8×200 MW,
− opracowanie i wdrożenie koncepcji ograniczenia emisji CO2 poprzez zabudowę instalacji CCS (Carbon Capture Storage) i/lub CCU (Carbon Capture and Utlilisation).

Ryzyko Sposoby zarządzania ryzykiem
Ryzyko naruszenia przepisów prawa i regulacji wewnętrznych dotyczących ochrony danych osobowych − szkolenia wstępne i okresowe Pracowników i współpracowników,
− regularne okresowe przeglądy systemów przetwarzających dane osobowe i ich ocena pod względem zapewnienia bezpieczeństwa,
− zabezpieczenie systemów przetwarzających dane osobowe poprzez zabezpieczenia systemowe (wymuszanie zmiany haseł, firewall, programy antywirusowe),
− usprawnienie procesów na podstawie zidentyfikowanych incydentów,
− zapewnienie dostępności Inspektora Ochrony Danych.
Ryzyko naruszenia przepisów o ochronie konkurencji i Konsumentów − wdrażanie działań poprawiających komunikację z Konsumentem (na etapie sprzedaży i prezentacji oferty),
− opiniowanie pod kątem prawnym i księgowym wzorców umów i zapisów umownych oraz materiałów marketingowych,
− okresowy monitoring i sprawozdawczość w zakresie przypadków nieuczciwej konkurencji i podejmowanie działań naprawczych.

Wyniki wyszukiwania