RAPORT ESG
Grupy Kapitałowej ENEA
2022 rok

GRI:[ ]

Komunikacja i angażowanie interesariuszy

Zrównoważone zarządzanie rozwojem naszej organizacji wyrażamy także w budowaniu pozytywnych relacji z naszymi interesariuszami. Dążymy do tego, aby w ważnych decyzjach społeczno-gospodarczych uwzględnione zostały ich oczekiwania. Ważny jest dla nas również efekt synergii wynikający ze współpracy z różnymi podmiotami.

Natalia Górna Dyrektor Departamentu Komunikacji Korporacyjnej i Relacji z Otoczeniem Grupy Kapitałowej

Komunikacja i angażowanie interesariuszy

 • 2-29

Dążymy do tego, by podejmowane przez nas kluczowe decyzje uwzględniały potrzeby i oczekiwania naszego otoczenia społeczno-gospodarczego. W tym celu prowadzimy stałą komunikację z interesariuszami, której kanały i stosowany język dopasowujemy do poszczególnych grup. Nie tylko informujemy o naszej działalności, ale także zbieramy opinie i prowadzimy otwarty dialog na jej temat.

Najważniejsi interesariusze GK ENEA

Wybrane narzędzia komunikacji z otoczeniem GK ENEA i jej spółek oraz jego angażowania

 • badania ankietowe,
 • intranet korporacyjny, w tym biuletyny „Enea News” i „Enea Flash” oraz zakładka Strefa Pracownika, a także intranety spółek,
 • SAP Portal Pracowniczy,
 • aplikacja na telefony komórkowe mobiBogdanka (wdrożona w 2022 r.), powielająca funkcjonalności intranetu LWB,
 • mailingi informacyjne,
 • chaty (Jabber),
 • gazetki zakładowe,
 • radiowęzły,
 • tablice ogłoszeń,
 • totem zewnętrzny w Elektrowni Kozienice (od 2022 r.),
 • spotkania (w tym z zarządami spółek),
 • tele- i wideokonferencje,
 • szkolenia i warsztaty, w tym online,
 • współpraca ze związkami zawodowymi i radami Pracowników,
 • spotkania i inne formy bezpośredniej komunikacji z wybranymi Pracownikami,
 • skrzynka do zgłaszania pomysłów mogących usprawnić pracę i procesy (inicjatywy@enea.pl),
 • skrzynka do zadawania pytań w sprawach pracowniczych (HRnapiszdonas@enea.pl),
 • spotkania i newslettery dla menadżerów
 • badania satysfakcji (w tym badania fokusowe),
 • Biura Obsługi Klienta i Biura Sprzedaży,
 • partnerzy handlowi i opiekunowie Klienta,
 • komunikaty i informacje online (medialne oraz dotyczące oferty i mechanizmów rozliczeń na stronie WWW),
 • Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (eBOK),
 • czat z konsultantem,
 • infolinia dla Klientów (+48 611 11 11 11),
 • wnioski elektroniczne,
 • komunikaty SMS lub e-mail informujące o statusie sprawy Klienta,
 • wkładki informacyjne do faktur (tzw. inserty),
 • współudział w kampaniach społeczno-informacyjnych organizowanych przez wyspecjalizowane podmioty.
 • informacje giełdowe, wyniki finansowe,
 • strona WWW wraz z zawartą dokumentacją techniczną dla dostawców paliw, komponentów i surowców,
 • Kodeks Kontrahentów Grupy ENEA, określający nasze podstawowe oczekiwania względem kontrahentów dotyczące zgodności ich działań z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, standardami rynkowymi oraz etycznymi, Kodeks Etyki Grupy ENEA, kształtujący normy i przejrzyste zasady w relacjach z Klientami i otoczeniem,
 • serwis BIP,
 • platforma zakupowa dla kontrahentów i dostawców oraz procesy przetargowe,
 • spotkania branżowe, targi.
 • raporty bieżące i okresowe,
 • strona dla inwestorów ENEA S.A. i strona dla inwestorów LW „Bogdanka”A. (dostępne także w języku angielskim),
 • Elektroniczny System Przekazywania Informacji (ESPI) oraz Elektroniczna Baza Informacji (EBI),
 • spotkania bezpośrednie, np. w ramach Dni Inwestora czy podczas branżowych konferencji,
 • spotkania indywidualne Zarządu ENEA S.A. oraz menedżerów z obszaru finansów z analitykami i inwestorami,
 • konferencje wynikowe (transmitowane na żywo w Internecie), podczas których ponadto udzielane są odpowiedzi na nadesłane pytania,
 • mailing do analityków
 • współpraca informacyjna ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych,
 • bezpośrednie kontakty mailowe i telefoniczne Pracowników Biura Relacji Inwestorskich,
 • Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 • kontakt i współpraca z Fundacją ENEA,
 • programy wolontariatu pracowniczego,
 • bezpośrednie spotkania i współpraca z przedstawicielami społeczności lokalnych,
 • udział w wydarzeniach branżowych oraz poświęconych odpowiedzialności społecznej,
 • współudział w kampaniach społeczno-informacyjnych.
 • sprawozdania i raporty dla poszczególnych instytucji,
 • komunikacja bezpośrednia,
 • konferencje.
 • członkostwo, udział w grupach roboczych oraz organach zarządzających i decyzyjnych,
 • wspólna i wspierająca komunikacja w mediach społecznościowych oraz komunikaty prasowe,
 • współudział w kampaniach społeczno-informacyjnych,
 • wspólne analizy merytoryczne dotyczące rynku i zjawisk gospodarczych wspierających działania Grupy ENEA w otoczeniu rynkowym,
 • udział przedstawicieli ENEA S.A. i Grupy ENEA w debatach merytorycznych, kongresach i konferencjach branżowych
  i gospodarczych,
 • spotkania bezpośrednie.
 • spotkania bezpośrednie, udział w lokalnych wydarzeniach, w tym związanych z inwestycjami GK ENEA,
 • konferencje
 • bieżąca działalność biura prasowego oraz rzecznika prasowego w ENEA S.A. i jednostek komunikacji w spółkach;
 • korespondencja za pośrednictwem skrzynki prasowe@enea.pl,
 • transmisje na żywo konferencji prasowych, m.in. za pośrednictwem naszego kanału na YouTube,
 • strona enea.pl
 • konferencje prasowe, briefingi, śniadania prasowe,
 • bezpośrednie kontakty mailowe i telefoniczne Pracowników Biura Relacji Inwestorskich.

Do komunikacji z wszystkimi powyższymi grupami interesariuszy wykorzystywane są w szczególności:

Z uwagi na skutki epidemii COVID-19 w 2022 r. komunikacja z interesariuszami była w znacznej mierze realizowana za pośrednictwem kanałów zdalnych (tele- i wideokonferencje, strony internetowe, media społecznościowe itd.).

Wyniki wyszukiwania