RAPORT ESG
Grupy Kapitałowej ENEA
2022 rok

Nasze wartości

  • G-P2
  • 2-23
  • 2-24
  • 2-25

W Grupie ENEA funkcjonuje Kodeks Etyki Grupy ENEA,, definiujący wartości, którymi powinni się kierować Pracownicy, wyłonione przez nich w badaniu ankietowym, a także wskazujący wzorce postępowania dla wszystkich Pracowników oraz określający standardy dla relacji z Klientami, partnerami biznesowymi, akcjonariuszami, społecznościami lokalnymi i współpracownikami.

Wartości, którymi kierujemy się w codziennej pracy:

Postępowanie zgodne z zasadami etycznymi, przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, wzajemne poszanowanie i akceptacja otwartości w wyrażaniu opinii i poglądów.

Dotrzymywanie deklaracji w zakresie jakości, terminowości i niezawodności usług, realizacja obowiązków pracowniczych i dotrzymywanie zobowiązań wynikających z umów społecznych.

Dzielenie się wiedzą i ciągłe podnoszenie kwalifikacji, umożliwienie Pracownikom zdobywania nowych doświadczeń.

Podejmowanie działań profilaktycznych i naprawczych w celu zapewnienia bezpiecznego środowiska pracy i ochrony środowiska naturalnego oraz ochrony danych wrażliwych, danych osobowych i informacji chronionych.

W Lubelskim Węglu „Bogdanka” obowiązuje Kodeks Etyki GK LW Bogdanka, spójny z zasadami przyjętymi dla całej Grupy.

Sformułowaliśmy zasady postępowania w GK ENEA. Pokazują nam one, jak powinniśmy postępować w codziennych sytuacjach zawodowych, względem siebie, naszych interesariuszy oraz środowiska naturalnego, w którym działamy. Dzięki nim niemal siedemnaście tysięcy Pracowników Grupy ENEA ma podobne postawy w pracy i tworzy spójny wizerunek przedsiębiorstwa.

Zasady postępowania można znaleźć na naszej stronie internetowej.

Wyniki wyszukiwania