RAPORT ESG
Grupy Kapitałowej ENEA
2022 rok

Tabele zgodności

Zgodność raportu z ustawą o rachunkowości

Wymóg ustawy o rachunkowości Rozdział
Model biznesowy (art. 49b ust. 2 pkt 1)
Kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności (art. 49b ust. 2 pkt 2)
Polityki w obszarach niefinansowych i ich rezultaty (art. 49b ust. 2 pkt 3)
Polityka w obszarze środowiskowym
Polityka w obszarze pracowniczym
Polityka w obszarze społecznym
Polityka w obszarze praw człowieka
Polityka w obszarze przeciwdziałania korupcji
Procedury należytej staranności (art. 49b ust. 2 pkt 4)
Istotne ryzyka niefinansowe i sposób zarządzania nimi (art. 49b ust. 2 pkt 5)

Zgodność raportu z rekomendacjami TCFD

Rekomendacje TCFD Rozdział
ŁAD KORPORACYJNY
Opis nadzoru zarządu i rady nadzorczej nad ryzykami i szansami związanymi ze zmianami klimatu Zarządzanie ryzykami niefinansowymi
Opis roli zarządu i rady nadzorczej w identyfikacji, ocenie i zarządzaniu ryzykami i szansami związanymi ze zmianami klimatu Zarządzanie ryzykami niefinansowymi
STRATEGIA
Opis ryzyk i szans związanych ze zmianami klimatu, które organizacja zidentyfikowała w krótkim, średnim i długim horyzoncie czasu Zarządzanie ryzykami niefinansowymi
Opis wpływu ryzyk i szans związanych ze zmianami klimatu na działalność biznesową, strategię i finanse organizacji Zarządzanie ryzykami niefinansowymi
Opis odporności strategii organizacji na zmiany klimatu w różnych scenariuszach, w tym w scenariuszu uwzględniającym wzrost średnich temperatur o 2 lub mniej stopni Celsjusza Zarządzanie ryzykami niefinansowymi
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
Opis procesów identyfikacji i oceny ryzyk związanych ze zmianami klimatu Zarządzanie ryzykami niefinansowymi
Opis procesów zarządzania ryzykami związanymi ze zmianami klimatu Zarządzanie ryzykami niefinansowymi
Opis sposobu integracji procesów identyfikacji, oceny i zarządzaniu ryzyk związanych ze zmianami klimatu w całościowych procesach zarządzania ryzykiem w organizacji Zarządzanie ryzykami niefinansowymi
WSKAŹNIKI I CELE
Opis wskaźników wykorzystywanych przez organizację do oceny ryzyk i szans związanych ze zmianami klimatu zgodnie ze strategią i procesami zarządzania ryzykiem Ryzyka i szanse związane z klimatem
Ujawnienie emisji gazów cieplarnianych w zakresach 1, 2 i, jeśli ma to znaczenie, 3 oraz odpowiadających im ryzyk Ograniczanie śladu węglowego
Opis celów stosowanych przez organizację do zarządzania ryzykiem i szansami związanymi z klimatem oraz wyników w stosunku do celów. Strategia rozwoju do 2030 r.

Wykorzystane wskaźniki ESG rekomendowane przez GPW

Obszar Wskaźniki Rozdział
ŚRODOWISKO
Zmiana klimatu
E-P1 Emisje gazów cieplarnianych Ograniczanie śladu węglowego
E-P2 Zużycie energii Ograniczanie zanieczyszczeń gazowych i pyłowych
EP-3 Ryzyka i szanse związane z klimatem Ryzyka i szanse związane z klimatem
ES-1 Intensywność emisji gazów cieplarnianych Ograniczanie śladu węglowego
ES-2 Zarządzanie emisjami Ograniczanie śladu węglowego
Zasoby naturalne
ES-3 Zużycie wody Wykorzystywane zasoby naturalne
ES-4 Zarządzanie zasobami wodnymi Wykorzystywane zasoby naturalne
ES-5 Wpływ na bioróżnorodność Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu
Zanieczyszczenia i odpady
ES-6 Zarządzanie odpadami Gospodarka surowcami i materiałami
SPOŁECZEŃSTWO Różnorodność
S-P1 Różnorodność w organach nadzorczych Kultura organizacyjna
S-P2 Wskaźnik równości wynagrodzeń Kultura organizacyjna
Zatrudnienie
S-P3 Rotacja zatrudnienia Odpowiedzialne kształtowanie miejsca pracy
S-P4 Wolność zrzeszania się i negocjacji zbiorowych Odpowiedzialne kształtowanie miejsca pracy
S-S1 Bezpieczeństwo i higiena pracy Odpowiedzialne kształtowanie miejsca pracy
Prawa człowieka
S-P5 Polityka praw człowieka Kultura organizacyjna
S-P6 Procedury należytej staranności dotyczące praw człowieka Kultura organizacyjna
ŁAD KORPORACYJNY Etyka biznesu
G-P1 Struktura organów zarządczych Struktura zarządzania
G-P2 Kodeks etyczny Kultura organizacyjna
G-P3 Polityka antykorupcyjna Kultura organizacyjna
G-P4 Mechanizm zgłaszania naruszeń Kultura organizacyjna
Bezpieczeństwo i ochrona danych
G-S1 Polityka ochrony danych Relacje z Klientami

Wyniki wyszukiwania