RAPORT ESG
Grupy Kapitałowej ENEA
2022 rok

Działania GK ENEA na rzecz środowiska w 2022 r.

W okresie objętym Raportem spółki GK ENEA prowadziły liczne działania na rzecz zmniejszenia swojego negatywnego wpływu na środowisko. Miały one postać zarówno dużych inwestycji infrastrukturalnych, umożliwiających obniżenie emisji do atmosfery i powietrza zanieczyszczeń powstających podczas procesów produkcyjnych, jak i mniejszych zmian w codziennym funkcjonowaniu. Nieprzerwanie podejmowaliśmy także wysiłki na rzecz zwiększania świadomości ekologicznej Pracowników. Co więcej, prowadziliśmy edukację prośrodowiskową otoczenia Grupy oraz realizowaliśmy projekty z zakresu aktywnej ochrony przyrody.

Wybrane inicjatywy prośrodowiskowe spółek GK ENEA w 2022 r.

  • 304-3
  • WSKAŹNIK WŁASNY 25

Inicjatywy na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazu Inicjatywy na rzecz minimalizacji zużycia wody Inicjatywy na rzecz minimalizacji powstawania/ponownego wykorzystania odpadów Inicjatywy z sfery edukacji ekologicznej Inicjatywy na rzecz zmniejszania zużycia energii/efektywności energetycznej Inicjatywy na rzecz zmniejszania emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń
Wymiana sieci kanałowych na wykonane w technologii preizolowanej.

Modernizacja i telemetryzacja węzłów ciepłowniczych.

Modernizacja kotłów węglowych K-2 i K-3 w Ciepłowni „Zachód” – przebudowa instalacji odpylania.

Inicjatywy na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazu Inicjatywy na rzecz minimalizacji zużycia wody Inicjatywy na rzecz minimalizacji powstawania/ponownego wykorzystania odpadów Inicjatywy z sfery edukacji ekologicznej Inicjatywy na rzecz zmniejszania zużycia energii/efektywności energetycznej Inicjatywy na rzecz zmniejszania emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń
Ograniczenie zapotrzebowania na energię elektryczną na potrzeby własne poprzez wymianę silników na energooszczędne na pompie wody chłodzącej PR1 oraz pompach próżniowych 1PRO, 2PRO, 3PRO.

Modernizacja oświetlenia zewnętrznego.

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku przesypowym oraz galerii taśmociągów nawęglania.

Dostawa i montaż trzeciego pakietu katalizatorów instalacji SCR kotła K-7 pozwalających zmniejszyć emisję NOx do powietrza.

Inicjatywy na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazu Inicjatywy na rzecz minimalizacji zużycia wody Inicjatywy na rzecz minimalizacji powstawania/ponownego wykorzystania odpadów Inicjatywy z sfery edukacji ekologicznej Inicjatywy na rzecz zmniejszania zużycia energii/efektywności energetycznej Inicjatywy na rzecz zmniejszania emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń
Udział w projekcie zarybiania rzeki Wisły. Zob. sekcja Wykorzystywane zasoby naturalne. Organizacja szkoleń dla Pracowników w zakresie ich odpowiedzialności za środowisko.

Konkursy dla Pracowników dotyczące problematyki ochrony środowiska.

Konkurs plastyczny dla dzieci „Ekoludki – to my”, promujący wykorzystywanie surowców wtórnych.

Wykonanie audytu efektywności energetycznej modernizacji oświetlenia wewnętrznego bloku energetycznego nr 3
i rozpoczęcie realizacji tego przedsięwzięcia.

Wykonanie audytu przedrealizacyjnego przedsięwzięcia pn. „Wymiana i remont transformatora blokowego TWBm 270000/400 PN
w Enea Elektrownia Połaniec S.A.”.

Zastępowanie węgla biomasą, w wyniku którego w 2022 r. uniknięto emisji blisko 1,4 mln ton CO2.

Inicjatywy na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazu Inicjatywy na rzecz minimalizacji zużycia wody Inicjatywy na rzecz minimalizacji powstawania/ponownego wykorzystania odpadów Inicjatywy z sfery edukacji ekologicznej Inicjatywy na rzecz zmniejszania zużycia energii/efektywności energetycznej Inicjatywy na rzecz zmniejszania emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń
Organizacja, wspólnie z ELEKTROEKO, szkoleń dla Pracowników zwiększających świadomość ekologiczną.

Kampania edukacyjna poświęcona rzece Wiśle, realizowana wspólnie z „Tygodnikiem Nadwiślańskim”.

„Kwiat za grat” – akcja wymiany elektrośmieci na sadzonki, zorganizowana wspólnie ze szkołami patronackimi.

Założenie regulatora temperatury na węzłach ciepłowniczych.

Inicjatywy na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazu Inicjatywy na rzecz minimalizacji zużycia wody Inicjatywy na rzecz minimalizacji powstawania/ponownego wykorzystania odpadów Inicjatywy z sfery edukacji ekologicznej Inicjatywy na rzecz zmniejszania zużycia energii/efektywności energetycznej Inicjatywy na rzecz zmniejszania emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń
Wybudowano barierę naprowadzającą w celu zwiększenia efektywności  funkcjonowania przepławki dla ryb przy Elektrowni Wodnej Kamienna. Modernizacja ogrzewania w budynku administracyjno-warsztatowym w Gorzowie Wielkopolskim  (wymiana starego źródła ogrzewania na pompę ciepła).

Inicjatywy na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazu Inicjatywy na rzecz minimalizacji zużycia wody Inicjatywy na rzecz minimalizacji powstawania/ponownego wykorzystania odpadów Inicjatywy z sfery edukacji ekologicznej Inicjatywy na rzecz zmniejszania zużycia energii/efektywności energetycznej Inicjatywy na rzecz zmniejszania emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń
Wyniesiono na platformy 91 gniazd bocianich w celu dbałości o bezpieczeńs two ptaków oraz infrastruktury. Najważniejsze zadania inwestycyjne spółki zostały opisane w sekcji  Działania na rzecz niezawodności dostaw energii .

Inicjatywy na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazu Inicjatywy na rzecz minimalizacji zużycia wody Inicjatywy na rzecz minimalizacji powstawania/ponownego wykorzystania odpadów Inicjatywy z sfery edukacji ekologicznej Inicjatywy na rzecz zmniejszania zużycia energii/efektywności energetycznej Inicjatywy na rzecz zmniejszania emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń
Stały nadzór przyrodniczy terenów Elektrowni Kozienice oraz przyległych prowadzony przez przyrodników z Mazowiecko-Świętokrzyskiego Towarzystwa Ornitologicznego. Zawarto umowę na dokumentację koncepcyjną dla gospodarki o obiegu zamkniętym w zakresie wodno-ściekowym. Organizacja, wspólnie z  Mazowiecko-Świętokrzyskim Towarzystwem Ornitologicznym, wycieczek przyrodniczych i wystawy Zielone Oblicze Elektrowni Kozienice. Zakończenie modernizacji klapy zwrotnej na klapę
z podtrzymaniem hydraulicznym  dla pomp PC2 i PC3.
W wyniku realizacji przedsięwzięcia planuje się zaoszczędzenie 200 toe/rok energii finalnej.

Zakończenie modernizacji instalacji oświetleniowej stacji demineralizacji wody DEMI II, pompowni bagrowych nr 1,2,3.
W wyniku realizacji tego przedsięwzięcia planuje się zaoszczędzenie 13 toe/rok energii finalnej.

Inicjatywy na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazu Inicjatywy na rzecz minimalizacji zużycia wody Inicjatywy na rzecz minimalizacji powstawania/ponownego wykorzystania odpadów Inicjatywy z sfery edukacji ekologicznej Inicjatywy na rzecz zmniejszania zużycia energii/efektywności energetycznej Inicjatywy na rzecz zmniejszania emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń
Rozpoczęcie wykonywania układu pompowego wód dołowych na rowie RE „Żelazny” i przebudowa rowu. Rozpoczęto, we współpracy z Grupą CZH S.A., realizację Programu Rewitalizacji i Eksploatacji Hałd Kopalnianych. Pozyskany z hałd węgiel, nawet 2 mln ton rocznie, będzie mógł być wykorzystywany przez energetykę, a rekultywacja składowisk pozwoli na uwolnienie terenów, na których w przyszłości powstaną odnawialne źródła energii, takie jak farmy fotowoltaiczne.

Analiza nowych możliwości odzysku odpadów górniczych.

Uzyskanie decyzji marszałka województwa o uznaniu odpadów wydobywczych w ilości 50 000 Mg/rok o granulacji 20-50 mm za produkt uboczny.

Okresowe szkolenia Pracowników mające na celu aktualizację ich wiedzy w sprawach związanych m.in.
z oddziaływaniem kopalni na środowisko.Warsztaty terenowe dla studentów pozwalają na uzyskanie praktycznej wiedzy związanej z pracą kopalni i działaniami prośrodowiskowymi.
Zastosowanie nowoczesnych urządzeń zużywających mniej energii elektrycznej, np. silniki do napędów, wentylatory główne. Budowa farmy fotowoltaicznej (planowane zakończenie:
2023 r.).

Zmniejszenie emisji poprzez wykorzystanie alternatywnego sposobu transportu ludzi do przodka – dostosowanie przenośników PIOAMA 1000 do jazdy ludzi.

Inicjatywy na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazu Inicjatywy na rzecz minimalizacji zużycia wody Inicjatywy na rzecz minimalizacji powstawania/ponownego wykorzystania odpadów Inicjatywy z sfery edukacji ekologicznej Inicjatywy na rzecz zmniejszania zużycia energii/efektywności energetycznej Inicjatywy na rzecz zmniejszania emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń
Wymiana izolacji sieci ciepłowniczej, co według audytów umożliwi ograniczenie emisji CO2 o 98,51 t rocznie.

Inicjatywy na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazu Inicjatywy na rzecz minimalizacji zużycia wody Inicjatywy na rzecz minimalizacji powstawania/ponownego wykorzystania odpadów Inicjatywy z sfery edukacji ekologicznej Inicjatywy na rzecz zmniejszania zużycia energii/efektywności energetycznej Inicjatywy na rzecz zmniejszania emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń
Montaż urządzeń energooszczędnych, m.in. przetwornicy częstotliwości do sterowania pompami odżużlania na kotłowni rejonowej KR Zachód, oraz układów automatycznej regulacji  pracy źródła kogeneracyjnego. Modernizacja sieci ciepłowniczej  na odcinku 0,67 km – wymiana sieci ciepłowniczych, kanałowych na preizolowane.

Przebudowa sieci preizolowanych niskoparametrowych na wysokoparametrowe w ramach zadania likwidacji węzła grupowego na odcinku sieci ciepłowniczej o długości 0,12 km.

Likwidacja wysokiej emisji przez likwidację starych pieców w lokalach mieszkalnych w mieście Piła i podłączenie ich do sieci ciepłowniczej.

Inicjatywy na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazu Inicjatywy na rzecz minimalizacji zużycia wody Inicjatywy na rzecz minimalizacji powstawania/ponownego wykorzystania odpadów Inicjatywy z sfery edukacji ekologicznej Inicjatywy na rzecz zmniejszania zużycia energii/efektywności energetycznej Inicjatywy na rzecz zmniejszania emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń
Montaż nowoczesnej centrali wentylacyjnej z filtrami węglowymi o redukcji zanieczyszczeń do 99,9%. Zakup energooszczędnych półautomatów spawalniczych inwertorowych.

Inicjatywy na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazu Inicjatywy na rzecz minimalizacji zużycia wody Inicjatywy na rzecz minimalizacji powstawania/ponownego wykorzystania odpadów Inicjatywy z sfery edukacji ekologicznej Inicjatywy na rzecz zmniejszania zużycia energii/efektywności energetycznej Inicjatywy na rzecz zmniejszania emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń
Wybudowanie instalacji fotowoltaicznej na obiekcie K1.

Inicjatywy na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazu Inicjatywy na rzecz minimalizacji zużycia wody Inicjatywy na rzecz minimalizacji powstawania/ponownego wykorzystania odpadów Inicjatywy z sfery edukacji ekologicznej Inicjatywy na rzecz zmniejszania zużycia energii/efektywności energetycznej Inicjatywy na rzecz zmniejszania emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń
Zakup nowych, energooszczędnych maszyn i urządzeń, wymiana oświetlenia na lampy LED.

Nakłady na ochronę środowiska

W 2022 r. na inwestycje w obszarze ochrony środowiska naturalnego spółki GK ENEA przeznaczyły łącznie 80 mln zł.

Inwestycje GK ENEA związane z ochroną środowiska w 2022 r.

  • WSKAŹNIK WŁASNY 8
  • WSKAŹNIK WŁASNY 22
  • WSKAŹNIK WŁASNY 25

Wyszczególnienie [mln zł] Wykonanie 2022
Dostosowanie do konkluzji BAT (Elektrownia Połaniec) 51,8
Pozostałe 28,2
Łącznie inwestycje związane z ochroną środowiska 80,0

Wyniki wyszukiwania