RAPORT ESG
Grupy Kapitałowej ENEA
2022 rok

Zielona zmiana a Pracownicy

Jednym z kluczowych elementów transformacji GK ENEA będzie opracowanie i wdrożenie kompleksowego programu w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Celem będzie zagospodarowanie luki pokoleniowej i luki kompetencyjnej, a także stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi kompetencji w całej organizacji i zwiększających zaangażowanie oraz identyfikację Pracowników z jej celami. W ramach programu będzie miało miejsce zarówno wspieranie rozwoju obecnych Pracowników poprzez szkolenia i przekwalifikowywanie, jak i pozyskiwanie nowych kadr, we współpracy ze szkołami średnimi i uczelniami wyższymi.

W odpowiedzi na zachodzące i przewidywane zmiany demograficzne oraz wynikające z nich konsekwencje dla rynku pracy, już teraz zapewniamy naszym Pracownikom bezpieczne i atrakcyjne środowisko pracy, a także aktywnie wspieramy ich rozwój oraz inwestujemy w podnoszenie kwalifikacji, niezależnie od wieku. Ponadto, jednym z naszych priorytetów jest edukacja zawodowa przyszłych Pracowników.

Działania w tym zakresie to m.in:

  • Kształcenie dualne (studia o profilu praktycznym) – prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów,
  • Programy patronackie dla szkół branżowych i technicznych na terenie działania spółek Grupy, będące formą promocji pracy w branży elektroenergetycznej oraz wsparcia uczniów w edukacji i rozwoju,
  • Staże i praktyki,
  • Organizacja ogólnopolskiej konferencji dla nauczycieli oraz uczniów szkół patronackich,
  • Udział w targach edukacyjnych,
  • Konkurs stypendialny Moc na start, promujący GK ENEA jako atrakcyjnego pracodawcę oraz wspierający zainteresowanie badawcze uczniów tematyką elektroenergetyczną i nowoczesnymi technologiami,
  • Partnerstwo w organizacji konferencji naukowych, m.in. Akademii Energii (wspólnie z Fundacją im. Lesława A. Pagi),
  • Prowadzenie profili w mediach społecznościowych i na portalch rekrutacyjnych (LinkedIn, pracuj.pl),
  • Doradztwo zawodowe.

Cały proces transformacji Grupy będzie się odbywał w dialogu z reprezentantami Pracowników, z poszanowaniem interesów obu stron.

Wyniki wyszukiwania