RAPORT ESG
Grupy Kapitałowej ENEA
2022 rok

Niezbędne nakłady inwestycyjne oraz ich finansowanie

Nakłady na realizację strategii w latach 2023-2042 we wszystkich obszarach działalności GK ENEA oszacowano na ponad 68 mld zł.

1) Około 0,03% w strukturze nakładów na źródła odnawialne będzie przeznaczone na elektrownie wodne; w wyniku zaokrągleń suma udziałów nakładów na poszczególne technologie może różnić się od 100%.

Planowane inwestycje będą mogły być finansowane zarówno środkami własnymi Grupy, jak i kapitałem pozyskanym przez należące do niej spółki ze źródeł zewnętrznych, przy zachowaniu bezpiecznej wartości wskaźnika długu netto do EBITDA. W 2022 r. ENEA S.A. z sukcesem przeprowadziła proces podwyższenia kapitału, pozyskując ponad 750 mln zł na finansowanie programu inwestycyjnego Grupy. Emisja akcji umożliwi realizację jednego z kluczowych kierunków strategii rozwoju. Pozyskane środki będą przeznaczane na inwestycje w obszarze dystrybucji, w tym wsparcie rozwoju OZE i inteligentnych sieci energetycznych.

Istotnym źródłem finansowania będą zwrotne i bezzwrotne środki publiczne, zarówno unijne, jak i krajowe:

  • Polityka Spójności,
  • Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności,
  • Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji,
  • ReactEU,
  • Program InvestEU,
  • fundusze wspierające transformację systemu energetycznego w Polsce, takie jak Fundusz Modernizacyjny na lata 2021-2030 i Fundusz Transformacji Energetyki,
  • pozostałe instrumenty (np. programy priorytetowe Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środki Wspólnej Polityki Rolnej).

W strategii rozwoju założono, że ok. 50% inwestycji w OZE będzie finansowanych z wykorzystaniem struktury joint-venture, a 50% na bilansie Grupy ENEA (poza projektami offshore, które będą w całości realizowane w formule joint-venture).

Zgodnie z Wytycznymi Komisji Europejskiej w sprawie pomocy państwa na cele związane z klimatem, energią i ochroną środowiska, wsparcie publiczne środkami unijnymi i krajowymi jednostek wytwórczych zasilanych gazem ziemnym było możliwe jedynie w perspektywie krótkoterminowej, dodatkowo przy znaczącym ograniczeniu zakresu kosztów kwalifikowanych do dofinansowania.

2 lutego 2022 r. Komisja Europejska zatwierdziła projekt aktu delegowanego włączającego określone rodzaje działalności w zakresie energetyki jądrowej i gazowej do wykazu rodzajów działalności gospodarczej uznawanych przez Unię Europejską za zrównoważone środowiskowo, co jest kluczowe w kontekście możliwości pozyskiwania finansowania na takie projekty.

Wyniki wyszukiwania