RAPORT ESG
Grupy Kapitałowej ENEA
2022 rok

Ograniczanie śladu węglowego

  • 3-3
  • E-S2

Dążymy do minimalizacji emisji dwutlenku węgla w całym łańcuchu wartości, aż do osiągnięcia neutralności klimatycznej w 2050 r. Wpisujemy się przez to w realizację celów klimatycznych Unii Europejskiej oraz oczekiwania społeczne. Najważniejsze kierunki działań na rzecz neutralności klimatycznej GK ENEA to, poza odchodzeniem od spalania paliw kopalnych, rozwój odnawialnych źródeł energii oraz zwiększanie efektywności energetycznej.

Nasza strategia dekarbonizacyjna opiera się na założeniach porozumienia paryskiego, które stanowi, iż gospodarka UE stanie się jako pierwsza neutralna klimatycznie do
2050 r., co umożliwi realizację celu, jakim jest ograniczenie wzrostu średniej globalnej temperatury tak, by wyniósł on nie więcej niż 1,5°C względem poziomu z czasów przedprzemysłowych.

  • 305-1
  • 305-2
  • 305-3
  • E-P1

Emisje gazów cieplarnianych w GK ENEA w 2022 r.

Spółka Zakres 1
[w tonach CO2e]
Zakres 2
metoda
location-based

[w tonach CO2e]
Zakres 3
metoda
location-based

[w tonach CO2e]
ENEA S.A. 500 Brak danych Brak danych
ENEA Ciepło – Centrala 13 018 3 132 2 957
ENEA Ciepło – Oddział Białystok 282 020 126 83 167
ENEA Elektrownia Połaniec 7 089 617 Brak danych Brak danych
ENEA Bioenergia Brak danych Brak danych Brak danych
ENEA Nowa Energia 6 250 983 83
ENEA Wytwarzanie 15 537 632 37 029 32 014
PEC Oborniki 15 516 Brak danych Brak danych
MEC Piła 84 230 Brak danych Brak danych
ENEA Połaniec Serwis Brak danych Brak danych Brak danych
ENEA Ciepło Serwis Brak danych Brak danych Brak danych
ENEA Operator 7 973 Brak danych Brak danych
ENEA Trading Brak danych Brak danych Brak danych
ENEA Innowacje Brak danych Brak danych Brak danych
ENEA Serwis Brak danych Brak danych Brak danych
ENEA Centrum Brak danych Brak danych Brak danych
ENEA Pomiary 45 121 Brak danych
ENEA Logistyka 929 4231) Brak danych
ENEA Oświetlenie 20 238 0
Grupa Kapitałowa Lubelski Węgiel „Bogdanka” 46 275 228 192 19 176 537
Łącznie 23 084 025 270 244 19 294 758
1) Obliczone metodą market-based.

Emisje biogenicznego CO2 w GK ENEA w 2022 r.

Spółka Emisja biogenicznego CO2 [w tonach]
ENEA Elektrownia Połaniec 1 620 595
Grupa Kapitałowa Lubelski Węgiel „Bogdanka” 202
ENEA Ciepło – Oddział Białystok 26 743
Łącznie  1 647 5401)
1) Dokonano korekty omyłki rachunkowej względem informacji opublikowanej w Sprawozdaniu Zarządu z działalności ENEA S.A. oraz Grupy Kapitałowej ENEA w 2022 r.

Emisje CO2 z poszczególnych jednostek wytwórczych
GK ENEA

Emisja CO2 [Mg] Produkcja energii elektrycznej brutto [MWh] Wskaźnik emisji [kg/MWh]
Elektrownia Kozienice bloki 1-10
2021 11 593 312,0 13 694 800,6 847,0
2022 11 876 117,0 13 818 432,1 859,0
Zmiana % 2,4% 0,9% 1,4%
Elektrownia Kozienice blok 11
2021 4 262 224,0 5 681 541,2 750,0
2022 3 664 595,0 4 764 590,2 769,0
Zmiana % -14,0% -16,1% 2,5%
ENEA Elektrownia Połaniec
2021 6 029 838,01) 8 553 965,9 704,9
2022 7 088 659,0 9 223 962,8 768,5
Zmiana % 17,6% 7,8% 9,0%
Elektrociepłownia Białystok  
2021 312 696,0 517 388,3 188,8
2022 255 232,0 470 410,3 165,5
Zmiana % -18,4% -9,1% -12,3%
Ciepłownia Zachód Białystok 2)  
2021 18 138,0
2022 12 851,0
Zmiana % -29,1%
MEC Piła
2021 83 881,01) 49 494,8 1 694,7
2022 41 667,0 55 359,4 752,7
Zmiana % -50,3 % 11,8% -55,6%
1) Korekta ilości w wyniku audytu w stosunku do sprawozdania za 2021 r.
2) W tabeli dla Ciepłowni Zachód Białystok nie wskazano danych dotyczących produkcji energii elektrycznej i wskaźnika emisji, gdyż Ciepłownia Zachód wytwarza tylko energię cieplną.

Intensywność emisji gazów cieplarnianych z jednostek wytwórczych Grupy ENEA

  • 305-4
  • E-S1
  • WSKAŹNIK WŁASNY 25

Jednostkowa emisja CO2 związana z wytwarzaniem energii elektrycznej [kg/MWh]1) 2020 2021 2022
Łączna intensywność emisji gazów cieplarnianych z jednostek wytwórczych Grupy ENEA 752 764 793
1) Iloraz emisji CO2 związanej z produkcją energii elektrycznej i całkowitej produkcji energii elektrycznej brutto. W przypadku elektrowni w Kozienicach i Połańcu do obliczeń wykorzystano łączną emisję CO2 dla źródeł produkujących wyłącznie energię elektryczną lub jednocześnie energię elektryczną i nieznaczne ilości ciepła, gdyż dla drugiego typu instalacji rozdzielenie emisji związanych z produkcją poszczególnych rodzajów energii nie jest możliwe. W przypadku spółek MEC Piła i ENEA Ciepło zaprezentowane dane dotyczą wyłącznie emisji CO2 bezpośrednio związanych z produkcją energii elektrycznej, tj. nie obejmują emisji związanych z produkcją energii cieplnej. Jednostkowa emisja dla lat 2020 i 2021 została skorygowana względem wcześniej publikowanych wartości dzięki dostępowi do bardziej precyzyjnych danych dla MEC Piła i ENEA Ciepło.

ENEA Ciepło jest w trakcie realizacji projektu Modernizacja kotłów węglowych w Ciepłowni Zachód w celu dostosowania do wymagań środowiskowych - ETAP II. Spółka ta planuje konwersję 2 kotłów wodnych WR-40 K-4 i K-5 (moc kotła 40 MW) opalanych węglem kamiennym na kotły dwupaliwowe opalane olejem opałowym lub gazem, co znacząco wpłynie na poziom emisji CO2.

Informacje o planowanym harmonogramie ograniczania emisji znajdują się w sekcji Harmonogram dojścia do neutralności klimatycznej. 

Wyniki wyszukiwania