RAPORT ESG
Grupy Kapitałowej ENEA
2022 rok

Działania na rzecz niezawodności dostaw energii

 • 3-3
 • WSKAŹNIK WŁASNY 13

Jednym z naszych strategicznych celów są działania na rzecz bezpieczeństwa energetycznego kraju: zapewnienia ciągłości dostaw energii elektrycznej i cieplnej oraz niezawodności funkcjonowania sieci dystrybucyjnej.

Aby zapewnić niezawodność dostaw energii do Klientów, spółki Grupy ENEA:

 • wprowadzają najnowsze standardy techniczne,
 • działają ściśle według procedur,
 • utrzymują wymagany stan infrastruktury,
 • wykonują prewencyjne pomiary diagnostyczne,
 • inwestują w rozwój aktywów wytwórczych,
 • przyłączają do sieci nowe OZE w celu zapewnienia wymaganych mocy systemu elektroenergetycznego,
 • modernizują i automatyzują sieci energetyczne,
 • stale podnoszą kwalifikacje zespołów,
 • odpowiednio planują wyłączenia podczas prac modernizacyjnych,
 • analizują przyczyny awarii.

Wybrane działania podjęte w 2022 r. na rzecz ciągłości produkcji energii

ENEA Elektrownia Połaniec zrealizowała kapitalne remonty bloku nr 3 oraz Zielonego Bloku (blok nr 9), obejmujące wymianę bądź kompleksową naprawę kluczowych obszarów kotłów i turbin.

ENEA Wytwarzanie dokonała modernizacji bloków nr 6, 10 i 11, zabudowy połączenia kolektora pary technologicznej bloków nr 1-10 z kolektorem parowym bloku nr 11 oraz połączenia układu elektrycznego potrzeb ogólnych bloków 1-10 z analogicznym układem bloku nr 11.

W ENEA Ciepło zabudowano filtry workowe przy kotłach węglowych WR-25 (K2 i K3) oraz dokonano wymiany 6,8 km sieci kanałowych na sieci preizolowane. Miał także miejsce okresowy przegląd Systemu Zarządzania Ciągłością Działania, w wyniku którego oceniono jego „dojrzałość” oraz zaplanowano inicjatywy doskonalące. Ponadto spółka przeprowadziła testy i ćwiczenia w obrębie infrastruktury do wytwarzania, przesyłu i dystrybucji ciepła – zrealizowano test powiadamiania oraz test w postaci gry sztabowej, odnoszące się do procesów krytycznych Wytwarzanie ciepła i Zarządzanie incydentami z zakresu cyberbezpieczeństwa. Co więcej, odbył się przegląd oraz aktualizacja procedur i instrukcji z zakresu wytwarzania, przesyłu i dystrybucji ciepła, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu postępowania w sytuacjach awaryjnych.

MEC Piła przeprowadziła remonty i konserwacje źródeł ciepła, a w celu zmniejszenia strat podczas dystrybucji energii cieplnej dokonała wymiany sieci kanałowych na preizolowane. Zapewnienie ciągłości produkcji energii miała na celu także modernizacja stacji uzdatniania wody.

PEC w Obornikach wybudowało instalację fotowoltaiczną zapewniającą ciągłość dostaw energii niezbędnej do produkcji ciepła.

Łęczyńska Energetyka dokonała rewizji stanu technicznego kanałowej sieci ciepłowniczej podczas wymiany izolacji na wytypowanych odcinkach magistrali.

Działania na rzecz niezawodności funkcjonowania sieci dystrybucyjnej

W ENEA Operator obowiązują m.in. następujące regulacje dotyczące działań na rzecz niezawodności dostaw energii:

 • Plan Ciągłości, na którym opierają się procedury awaryjne,
 • Procedura dotycząca planowania i zgłaszania prac na sieci WN, SN i nn na potrzeby realizacji inwestycji i eksploatacji oraz prowadzenia ruchu sieci w ENEA Operator sp. z o.o.,
 • Procedura prac pod napięciem przy urządzeniach elektroenergetycznych w ENEA Operator sp. z o.o.,
 • Procedura prac pod napięciem w sieciach napowietrznych 15 i 20 kV w ENEA Operator sp. z o.o.,
 • Procedura prowadzenia ewidencji wykonanych prac w technologii PPN oraz obliczania dostarczonej energii elektrycznej do odbiorców w trakcie wykonywania prac pod napięciem w ENEA Operator sp. z o.o.,
 • Procedura wymiany informacji oraz raportowania zdarzeń w sieci elektroenergetycznej przez służby ruchu ENEA Operator sp. z o.o. i współpracy ze sztabami zarządzania kryzysowego w sytuacjach awarii rozległych,
 • Procedura zarządzania wycinkami drzew i krzewów w pasach linii elektroenergetycznych ENEA Operator sp. z o.o.,
 • Katalog standardowych zabiegów eksploatacyjnych sieci elektroenergetycznej WN, SN i nn w ENEA Operator sp. z o.o.,
 • Procedura likwidacji kolizji,
 • Szczegółowe regulacje dotyczące prawidłowej eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych,
 • Standardy w zakresie stosowanych w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator rozwiązań technicznych budowy linii i urządzeń elektroenergetycznych, w tym Elektroenergetyczne linie napowietrzne i kablowe 110 kV, Elektroenergetyczne linie kablowe średniego napięcia, Elektroenergetyczne linie kablowe niskiego napięcia, Pomiary i diagnostyka linii kablowych wysokiego i średniego napięcia, Aparatura pomiarowo-diagnostyczna do linii kablowych średniego napięcia.

Poprawie niezawodności pracy sieci, szczególnie SN, mającej największy wpływ na wskaźniki czasu trwania i częstości przerw w dostawach energii, służą m.in. następujące programy i działania wspomagające:

 • dostosowywanie potrzeb własnych stacji energetycznych tak, by zagwarantować 24-godzinne podtrzymanie zasilania,
 • dostosowywanie automatyki SCO (samoczynne częstotliwościowe odciążanie),
 • realizacja Koncepcji rozwoju sieci SN, która uwzględnia również rozwój automatyki w głębi sieci,
 • kablowanie sieci SN przebiegających przez tereny leśne,
 • likwidacja ograniczeń aparaturowych,
 • wdrażanie w wybranych ciągach SN funkcji FDIR (Faul Detection, Isolation & Restoration),
 • likwidacja sieci 6 kV na terenie aglomeracji poznańskiej,
 • działania w zakresie pomiarów oraz diagnostyki linii kablowych średniego napięcia,
 • systemowe działania związane z wycinkami drzew i krzewów w pasach linii elektroenergetycznych.

ENEA Operator dokłada wszelkich starań, aby ograniczać skutki awarii oraz przywracać odbiorcom zasilanie w możliwie najkrótszym czasie. W tym celu stosuje zasilanie wydzielonej sieci elektroenergetycznej z agregatów prądotwórczych, o ile jest to możliwe pod względem technicznym, a także współpracuje z innymi operatorami systemów dystrybucyjnych i przesyłowego. Maksymalne ograniczanie przerw w dostawach energii elektrycznej do odbiorców realizowane jest również poprzez systematyczne zwiększanie zakresu prac realizowanych w technologii prac pod napięciem (SN i nn), a także prewencyjne pomiary diagnostyczne. Prace w zakresie zlokalizowania miejsca wystąpienia uszkodzeń w sieci, wykonania niezbędnych przełączeń oraz naprawcze dla przywrócenia zasilania odbiorcom są podejmowane niezwłocznie po wystąpieniu awarii przez Pracowników ENEA Operator i zewnętrznych wykonawców. Dla awarii prowadzone są analizy przyczyn, które są jednym z elementów oceny stanu technicznego i stanowią podstawę do formułowania zakresów modernizacji/wymiany urządzeń w ramach funkcjonujących w spółce programów modernizacyjnych i inwestycyjnych lub decyzji eksploatacyjnych.

Na zwiększenie bezpieczeństwa zasilania odbiorców duży wpływ mają również wprowadzone przez spółkę standardy dotyczące stosowanych rozwiązań technicznych, materiałów i robót wykonywanych w sieci dystrybucyjnej. Stosowanie jednolitego wyposażenia sieciowego pozwala na szybsze usuwanie awarii. W procesie tworzenia przedmiotowych standardów każde z rozwiązań poddawane jest wnikliwej analizie i dialogom technicznym. Wszystkie standardy podlegają cyklicznym analizom nie rzadziej niż raz na 24 miesiące licząc od dnia wejścia ich w życie, co pozwala na ich uszczegółowienie i aktualizację w taki sposób, aby zawarte w nich wymagania oraz wytyczne odpowiadały zmieniającym się potrzebom funkcjonowania sieci elektroenergetycznej. Co więcej, co roku w wybranych jednostkach organizacyjnych spółki przeprowadzane są testy prawidłowości i szybkości reakcji w przypadku wystąpienia awarii masowej.

19 lutego 2022 r. nawałnica, która przeszła nad północno-zachodnią Polską, pozbawiła zasilania prawie 4 tys. miejscowości, a w nich 600 tys. odbiorców. Do pracy nad usuwaniem skutków awarii natychmiast przystąpiło kilkuset energetyków z ponad 200 brygad. Dzięki ich profesjonalizmowi i zaangażowaniu w ciągu 24 godzin ENEA Operator przywróciła zasilanie ponad 520 tys. odbiorców.

Jacek Górski Wiceprezes Zarządu ds. Infrastruktury Sieciowej, ENEA Operator sp. z o.o

W związku z dużą liczbą awarii energetycznych spowodowanych przez uszkodzenia kabli w ziemi podczas prac budowlanych, szczególnie w dużych miastach, spółka prowadzi kampanię zwiększającą świadomość wykonawców takich prac. Dzięki niej firmy budowlane znacznie częściej informują służby energetyczne o uszkodzeniu kabla, wskazując przy tym dokładną lokalizację zdarzenia. Pozwala to szybciej dotrzeć do miejsca uszkodzenia i je usunąć.

W 2022 r. ENEA Operator kontynuowała prace na rzecz zwiększenia niezawodności pracy sieci dystrybucyjnej. W tym celu przede wszystkim prowadziła planową diagnostykę linii kablowych SN oraz bieżącą modernizację obiektów i urządzeń energetycznych zgodną z obowiązującymi programami modernizacyjnymi. Podtrzymano również systematyczne wzmacnianie infrastruktury wspomagającej działalność dystrybucyjną, tj. nabywanie specjalistycznego sprzętu (w tym środków transportu) oraz budowę i modernizację zapleczy.

Kluczowe inwestycje ENEA Operator

ENEA Operator zrealizowała w 2022 r. kilka strategicznych inwestycji na terenie województw: lubuskiego, kujawsko-pomorskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i pomorskiego. Najważniejsze z nich to:

 • budowa stacji 110/15 kV Suchy Las,
 • budowa rozdzielni sieciowej RS 110 kV Garaszewo wraz z wyprowadzeniami liniowymi 110 kV z SE 400/110 kV Kromolice,
 • budowa rozdzielni sieciowej RS 110 kV Bierzwnik,
 • przebudowa linii napowietrznych 110 kV: Recław – Nowogard, Gryfino – Żydowce oraz Dolna Odra – Gryfino,
 • przebudowa stacji 110/15 kV Międzyrzecz,
 • przebudowa stacji 110/15 kV Pakość,
 • przebudowa stacji 110/15 kV Kruszwica,
 • przebudowa stacji 110/15 kV Mogilno,
 • przebudowa stacji 110/15 kV Stargard Zachód,
 • przebudowa stacji 110/15 kV Recław,
 • przebudowa stacji 110/15 kV Gumieńce,
 • przebudowa stacji 110/15 kV Gryfice,
 • przebudowa stacji 110/15 kV Górczyn,
 • przebudowa stacji 110/15 kV Oborniki,
 • przebudowa stacji 110/15 kV Chodzież,
 • przebudowa stacji 110/15 kV Fałkowo,
 • budowa inteligentnych sieci na terenie powiatów bydgoskiego, krośnieńskiego, słubickiego i żarskiego oraz nowosolskiego, a także miasta Zielona Góra.
 • WSKAŹNIK WŁASNY 33
1,4
ponad MLD ZŁ
wydała w 2022 r. ENEA Operator na wszystkie zaplanowane inwestycje, które m.in. bezpośrednio lub pośrednio zwiększają niezawodność dostaw energii elektrycznej

Wskaźniki niezawodności sieci

Konsekwentna realizacja szeroko zakrojonych działań w obszarach inwestycji, eksploatacji oraz organizacji pracy znajduje odzwierciedlenie w dynamice poprawy wskaźników niezawodności dostaw energii elektrycznej.

 • WSKAŹNIK SEKTOROWY EU28
 • WSKAŹNIK SEKTOROWY EU29

Wskaźniki1) Wartość osiągnięta w roku 2022 Oczekiwana wartość wskaźnika w roku:
Wskaźniki SAIDI 89,07 min. 2030 74,59 min.
2040 70 min.
Wskaźniki SAIFI 1,98 2030 2,02
2040 1,93
1) Dotyczy planowanych i nieplanowanych przerw w dostawach energii elektrycznej dla wysokiego i średniego napięcia.

Wyniki wyszukiwania