RAPORT ESG
Grupy Kapitałowej ENEA
2022 rok

Indeks treści GRI

STANDARD GRI /INNE ŹRÓDŁO NUMER WSKAŹNIKA NAZWA WSKAŹNIKA LOKALIZACJA/ KOMENTARZ POMINIĘCIE
POMINIĘTE WYMAGANIA POWÓD WYJAŚNIENIE
Ogólne ujawnienia
GRI 2: Ogólne ujawnienia 2021 Organizacja i jej praktyki raportowania
2-1 Dane na temat organizacji Grupa Kapitałowa ENEA
2-2 Podmioty objęte raportowaniem zrównoważonego rozwoju w organizacji O raporcie
2-3 Okres objęty raportem, częstotliwość raportowania i dane kontaktowe O raporcie

Dane kontaktowe

2-4 Korekty informacji O raporcie
2-5 Weryfikacja zewnętrzna O raporcie
Działalność i pracownicy
2-6 Rodzaje działalności, łańcuch wartości i inne relacje biznesowe Przedmiot działalności

Wykorzystywane paliwa

2-7 Pracownicy Zatrudnienie w GK ENEA
2-8 Osoby świadczące pracę niebędące Pracownikami Zatrudnienie w GK ENEA
Zarządzanie
2-9 Struktura i skład organów zarządzających Struktura zarządzania

Władze Grupy ENEA

Zarządzanie zrównoważonym rozwojem w GK ENEA

2-10 Powoływanie i wybór najwyższych organów zarządzających Struktura zarządzania
2-11 Przewodniczący najwyższych organów zarządzających Władze Grupy ENEA
2-12 Rola najwyższych organów zarządzających w nadzorowaniu zarządzania wpływem Zarządzanie zrównoważonym rozwojem w GK ENEA
2-13 Delegowanie odpowiedzialności za zarządzanie wpływem Zarządzanie zrównoważonym rozwojem w GK ENEA
2-14 Rola najwyższych organów zarządzających w raportowaniu zrównoważonego rozwoju O raporcie
2-15 Konflikty interesów Procesy mające na celu zapobieganie konfliktom interesów są szczegółowo określone w ramach systemu Compliance Grupy ENEA
2-16 Komunikacja kwestii krytycznych W 2022 r. opracowano 3 raporty z sytuacji kryzysowych.
2-17 Zbiorowa wiedza najwyższych organów zarządzających Władze Grupy ENEA
2-18 Ocena działań najwyższych organów zarządzających Struktura zarządzania
2-19 Polityki wynagrodzeń Zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu ENEA S.A. są szczegółowo określone w Polityce wynagrodzeń członków organu nadzorującego oraz organu zarządzającego w ENEA Spółka Akcyjna; Osoby zatrudnione na stanowisku Dyrektora Departamentu wynagradzane są w oparciu o dwa składniki: wynagrodzenie stałe (miesięczne) brutto oraz premię roczną.
2-20 Proces ustalania wynagrodzeń Zmiany wynagradzania Pracowników zatrudnionych na stanowiskach należących do najwyższej kadry zarządzającej przyjmowane są przez Zarząd ENEA S.A.
2-21 Roczny wskaźnik całkowitego wynagrodzenia Stosunek całkowitego rocznego wynagrodzenia za 2022 r. najlepiej zarabiającej osoby w ENEA S.A. do mediany całkowitego rocznego wynagrodzenia wszystkich Pracowników ENEA S.A. wyniósł 359%. Stosunek procentowego wzrostu całkowitego rocznego wynagrodzenia za 2022 r. najlepiej zarabiającej osoby w ENEA S.A. do mediany procentowego wzrostu całkowitego rocznego wynagrodzenia wszystkich Pracowników ENEA S.A. (z wyłączeniem najlepiej zarabiającej osoby) wyniósł 6%.
Strategie, polityki i procedury
2-22 Oświadczenie w sprawie strategii zrównoważonego rozwoju O firmie
2-23 Zobowiązania w ramach polityk Zarządzanie wpływem na środowisko i klimat

Polityka klimatyczna i nadzór nad kwestiami związanymi z klimatem

Etyczne praktyki rynkowe

Bezpieczeństwo danych Klientów

Nasze wartości

Gwarantowanie równości i wspieranie różnorodności

Przeciwdziałanie mobbingowi, dyskryminacji i innym naruszeniom praw człowieka

Zapobieganie korupcji

Zasady pracy

2-24 Realizacja zobowiązań w ramach polityk Zarządzanie wpływem na środowisko i klimat

Polityka klimatyczna i nadzór nad kwestiami związanymi z klimatem

Etyczne praktyki rynkowe

Bezpieczeństwo danych Klientów

Nasze wartości

Gwarantowanie równości i wspieranie różnorodności

Przeciwdziałanie mobbingowi, dyskryminacji i innym naruszeniom praw człowieka

Zapobieganie korupcji

Zasady pracy

2-25 Procesy łagodzenia negatywnego wpływu Zarządzanie wpływem na środowisko i klimat

Polityka klimatyczna i nadzór nad kwestiami związanymi z klimatem

Etyczne praktyki rynkowe

Bezpieczeństwo danych Klientów

Nasze wartości

Gwarantowanie równości i wspieranie różnorodności

Przeciwdziałanie mobbingowi, dyskryminacji i innym naruszeniom praw człowieka

Zapobieganie korupcji

Zasady pracy

2-26 Mechanizmy zasięgania porad i sygnalizowania potencjalnych nieprawidłowości Przeciwdziałanie mobbingowi, dyskryminacji i innym naruszeniom praw człowieka
2-27 Zgodność z prawem i regulacjami W 2022 r. w spółkach GK ENEA nie odnotowano istotnych przypadków niezgodności z prawem i regulacjami dotyczącymi produktów i usług, komunikacji marketingowej, ochrony środowiska oraz kwestii pracowniczych.
2-28 Członkostwo w organizacjach Członkostwo w organizacjach
Angażowanie interesariuszy
2-29 Podejście do angażowania interesariuszy Komunikacja i angażowanie interesariuszy
2-30 Układy zbiorowe Wolność zrzeszania się, dialog społeczny i współdecydowanie
Istotne zagadnienia
GRI 3: Istotne zagadnienia 2021 3-1 Proces określania istotnych zagadnień Proces budowy treści raportu
3-2 Lista istotnych zagadnień Proces budowy treści raportu
Wyniki ekonomiczne
GRI 3: Istotne zagadnienia 2021 3-3 Zarządzanie istotnymi zagadnieniami Znaczenie dla gospodarki i postępu technicznego

Ryzyka i szanse związane z klimatem

GRI 201: Wyniki ekonomiczne 2016 201-1 Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona Znaczenie dla gospodarki i postępu technicznego
201-2 Konsekwencje finansowe oraz inne ryzyka i szanse wynikające ze zmian klimatu Ryzyka dla GK ENEA związane z klimatem
201-4 Pomoc finansowa otrzymana od państwa Znaczenie dla gospodarki i postępu technicznego
Pośredni wpływ ekonomiczny
GRI 3: Istotne zagadnienia 2021 3-3 Zarządzanie istotnymi zagadnieniami Znaczenie dla rozwoju regionalnego i lokalnego
GRI 203: Pośredni wpływ ekonomiczny 2016 203-1 Inwestycje w infrastrukturę oraz wspierane usługi Wkład GK ENEA w społeczeństwo

Znaczenie dla rozwoju regionalnego i lokalnego

203-2 Znaczący pośredni wpływ ekonomiczny Nowe linie biznesowe

Znaczenie dla gospodarki i postępu technicznego

Wybrane przykłady istotnego pośredniego wpływu ekonomicznego GK ENEA w 2022 r.

Wskaźnik własny 1 Liczba Punktów Poboru Energii, tj. liczba Klientów segmentu Obrót GK ENEA w liczbach w 2022 r.
Wskaźnik własny 2 Zainstalowane moce wytwórcze GK ENEA w liczbach w 2022 r.
Zapobieganie korupcji
GRI 3: Istotne zagadnienia 2021 3-3 Zarządzanie istotnymi zagadnieniami Zapobieganie korupcji
GRI 205: Zapobieganie korupcji 2016 205-2 Komunikacja oraz szkolenia w zakresie polityk i procedur antykorupcyjnych Wyniki w zakresie przeciwdziałania korupcji
205-3 Potwierdzone przypadki korupcji i podjęte działania Wyniki w zakresie przeciwdziałania korupcji
Zachowania antykonkurencyjne
GRI 3: Istotne zagadnienia 2021 3-3 Zarządzanie istotnymi zagadnieniami Etyczne praktyki rynkowe
GRI 206: Zachowania antykonkurencyjne 2016 206-1 Kroki prawne podjęte z powodu naruszeń zasad wolnej konkurencji oraz praktyk monopolistycznych Etyczne praktyki rynkowe
Materiały i surowce
GRI 301: Materiały i surowce 2016 301-1 Wykorzystane materiały i surowce wg masy lub objętości Zaraportowane zostały dane na temat ilości zakupionego paliwa (zob. tutaj.)
Energia
GRI 3: Istotne zagadnienia 2021 3-3 Zarządzanie istotnymi zagadnieniami Działania na rzecz efektywności energetycznej
GRI 302: Energia 2016 302-1 Zużycie energii w organizacji Działania na rzecz efektywności energetycznej
Wskaźnik własny 8 Kluczowe działania realizowane w celu zmniejszenia zużycia energii i wzrostu efektywności energetycznej Działania na rzecz efektywności energetycznej

Inwestycje GK ENEA związane z ochroną środowiska w 2022 r.

Woda i ścieki
GRI 3: Istotne zagadnienia 2021 3-3 Zarządzanie istotnymi zagadnieniami Woda
GRI 303: Woda i ścieki 2018 303-1 Interakcje z wodą jako zasobem wspólnym Woda
303-3 Pobór wody Woda
Różnorodność biologiczna
GRI 3: Istotne zagadnienia 2021 3-3 Zarządzanie istotnymi zagadnieniami Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu
GRI 304: Różnorodność biologiczna 2016 304-1 Zakłady znajdujące się na lub sąsiadujące z obszarami chronionymi bądź obszarami o dużej wartości pod względem różnorodności biologicznej Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu
304-3 Siedliska zabezpieczone lub przywrócone do właściwego stanu Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

 

Wybrane inicjatywy prośrodowiskowe spółek GK ENEA w
2022 r.

Emisje
GRI 3: Istotne zagadnienia 2021 3-3 Zarządzanie istotnymi zagadnieniami Ograniczanie śladu węglowego

Ograniczanie zanieczyszczeń gazowych i pyłowych

GRI 305: Emisje 2016 305-1 Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych (Zakres 1) Ograniczanie śladu węglowego
305-2 Pośrednie energetyczne emisje gazów cieplarnianych (Zakres 2) Ograniczanie śladu węglowego
305-3 Inne pośrednie emisje gazów cieplarnianych (Zakres 3) Ograniczanie śladu węglowego
305-4 Intensywność emisji gazów cieplarnianych Ograniczanie śladu węglowego
305-7 Emisje tlenków azotu, tlenków siarki i inne znaczące emisje do powietrza Ograniczanie zanieczyszczeń gazowych i pyłowych
Wskaźnik własny 25 Lista kluczowych inwestycji, które wpływają na zmniejszenie poziomu emisji Ograniczanie zanieczyszczeń gazowych i pyłowych

 

Wybrane inicjatywy prośrodowiskowe spółek GK ENEA w 2022 r.

 

Inwestycje GK ENEA związane z ochroną środowiska w 2022 r.

Odpady
GRI 3: Istotne zagadnienia 2021 3-3 Zarządzanie istotnymi zagadnieniami Działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym
GRI 306: Odpady 2020 306-3 Wytworzone odpady Działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym
Zatrudnienie
GRI 401: Zatrudnienie 2016 401-1 Nowi Pracownicy i rotacja Pracowników Rotacja Pracowników
BHP
GRI 3: Istotne zagadnienia 2021 3-3 Zarządzanie istotnymi zagadnieniami Bezpieczeństwo i higiena pracy

Programy promocji zdrowia 

GRI 403: BHP 2018 403-1 System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy Bezpieczeństwo i higiena pracy
403-4 Wpływ Pracowników na decyzje, konsultacje i komunikacja w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy Bezpieczeństwo i higiena pracy
403-5 Szkolenia dla Pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy Wybrane działania zrealizowane w obszarze BHP w 2022 r.
403-6 Programy promocji zdrowia dla Pracowników Programy promocji zdrowia 
403-7 Zapobieganie i łagodzenie wpływu na zdrowie i bezpieczeństwo związanego z relacjami biznesowymi organizacji Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wybrane działania zrealizowane w obszarze BHP w 2022 r.

403-8 Pracownicy objęci systemem zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy Bezpieczeństwo i higiena pracy
403-9 Urazy związane z pracą Wypadki przy pracy w GK ENEA w 2022 r.
Wskaźnik własny 14 Przykłady działań i rozwiązań na rzecz zwiększania bezpieczeństwa w miejscu pracy i edukacji Pracowników w tym zakresie Wybrane działania zrealizowane w obszarze BHP w 2022 r.
Szkolenia i edukacja
GRI 3: Istotne zagadnienia 2021 3-3 Zarządzanie istotnymi zagadnieniami Szkolenia i wspieranie rozwoju Pracowników
GRI 404: Szkolenia i edukacja 2016 404-2 Programy podnoszenia kwalifikacji Pracowników i programy pomocy w okresie przejściowym Szkolenia i wspieranie rozwoju Pracowników
Różnorodność i równość szans
GRI 3: Istotne zagadnienia 2021 3-3 Zarządzanie istotnymi zagadnieniami Gwarantowanie równości i wspieranie różnorodności
GRI 405: Różnorodność i równość szans 2016 405-1 Różnorodność organów zarządzających i Pracowników Różnorodność kadry GK ENEA ze względu na płeć
405-2 Stosunek pensji podstawowej i wynagrodzenia całkowitego kobiet do mężczyzn Równość płac
Zapobieganie dyskryminacji
GRI 3: Istotne zagadnienia 2021 3-3 Zarządzanie istotnymi zagadnieniami Przeciwdziałanie mobbingowi, dyskryminacji i innym naruszeniom praw człowieka
GRI 406: Zapobieganie dyskryminacji 2016 406-1 Przypadki dyskryminacji i podjęte działania naprawcze Przeciwdziałanie mobbingowi, dyskryminacji i innym naruszeniom praw człowieka
Marketing oraz znakowanie produktów i usług
GRI 3: Istotne zagadnienia 2021 3-3 Zarządzanie istotnymi zagadnieniami Etyczne praktyki rynkowe
GRI 417: Marketing oraz znakowanie produktów i usług 2016 417-3 Przypadki niezgodności z zasadami dotyczącymi komunikacji marketingowej Etyczne praktyki rynkowe
Prywatność klientów
GRI 3: Istotne zagadnienia 2021 3-3 Zarządzanie istotnymi zagadnieniami Bezpieczeństwo danych Klientów
GRI 418: Prywatność klientów 2016 418-1 Uzasadnione skargi dotyczące naruszenia prywatności i utraty danych Klientów Bezpieczeństwo danych Klientów
Wskaźnik własny 10 Działania realizowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych Klientów Bezpieczeństwo danych Klientów

Wybrane inicjatywy w 2022 r. zwiększające bezpieczeństwo danych osobowych

Działania na rzecz satysfakcji Klientów
GRI 3: Istotne zagadnienia 2021 3-3 Zarządzanie istotnymi zagadnieniami Komunikacja i badania satysfakcji

Nasza oferta

Działania na rzecz niezawodności dostaw energii

Wskaźnik własny 11 Poziom satysfakcji Klientów – przykłady badań opinii Klientów i ich wyniki Komunikacja i badania satysfakcji
Wskaźnik własny 13 Główne działania na rzecz satysfakcji Klientów i zapewniania ciągłości dostarczania usług Nasza oferta

Działania na rzecz niezawodności dostaw energii

Wskaźnik własny 33 Łączna kwota przeznaczona na inwestycje bezpośrednio lub pośrednio zwiększające niezawodność dostaw energii elektrycznej Działania na rzecz niezawodności funkcjonowania sieci dystrybucyjnej
Wskaźnik sektorowy EU28 Częstość przerw w dostawie energii (SAIFI) Działania na rzecz niezawodności funkcjonowania sieci dystrybucyjnej
Wskaźnik sektorowy EU29 Średni czas trwania przerw w dostawie energii (SAIDI) Działania na rzecz niezawodności funkcjonowania sieci dystrybucyjnej
Innowacyjność i wkład w rozwój technologiczny
GRI 3: Istotne zagadnienia 2021 3-3 Zarządzanie istotnymi zagadnieniami Kreowanie innowacji
Wskaźnik własny BRI Realizowane programy badawczo-rozwojowe o potencjalnie istotnym znaczeniu dla gospodarki Kreowanie innowacji
Produkcja energii ze źródeł odnawialnych
GRI 3: Istotne zagadnienia 2021 3-3 Zarządzanie istotnymi zagadnieniami Rozwój produkcji energii ze źródeł odnawialnych
Wskaźnik własny 24 Produkcja energii ze źródeł odnawialnych Rozwój produkcji energii ze źródeł odnawialnych
Inwestycje w obszarze ochrony środowiska
GRI 3: Istotne zagadnienia 2021 3-3 Zarządzanie istotnymi zagadnieniami Niezbędne nakłady inwestycyjne oraz ich finansowanie
Wskaźnik własny 22 Łączna kwota przeznaczona na inwestycje w obszarze środowiska naturalnego Inwestycje GK ENEA związane z ochroną środowiska w 2022 r.
Działalność sponsoringowa i charytatywna
Wskaźnik własny 30 Łączna wartość przekazanych darowizn pieniężnych i rzeczowych Zaangażowanie społeczne GK ENEA w 2022 r.
Wskaźnik własny 31 Inicjatywy wspierające społeczeństwo Zaangażowanie społeczne GK ENEA w 2022 r.
Przeciwdziałanie luce pokoleniowej, m.in. w formie wspierania szkolnictwa zawodowego
Wskaźnik własny 29 Lista szkół i uczelni, z którymi firma współpracuje w zakresie szkolenia zawodowego Miejsca pracy, staże i praktyki tworzone dla młodych ludzi

Wyniki wyszukiwania