RAPORT ESG
Grupy Kapitałowej ENEA
2022 rok

Słownik pojęć i skrótów

Skrót/pojęcie Wyszczególnienie
Advanced Metering Infrastructure (AMI) Advanced Metering Infrastructure, zaawansowane systemy pomiarowo – rozliczeniowe wraz z dwukierunkowymi układami pomiarowo-rozliczeniowymi
BAT Best Available Techniques – najlepsze dostępne techniki, dokument formułujący wnioski dotyczące najlepszych dostępnych technik dla instalacji nim objętych, a także wskazujący poziomy emisji powiązane z najlepszymi dostępnymi technikami
Biomasa Materiał energetyczny powstały z materii organicznej, takiej jak odpady i pozostałości roślinne i zwierzęce
BHP Bezpieczeństwo i higiena pracy
CAPEX Capital expenditures – nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawo do korzystania ze składnika aktywów
CDS (ang. Clean dark spread) Różnica pomiędzy osiągniętą ceną ze sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej a kosztami zmiennymi dotyczącymi wytworzenia tej energii (jednostkowy koszt CO2 i jednostkowy koszt węgla z transportem)
Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ CZR (ang. Sustainaible Development Goals, SDGs) to plan naprawy świata przyjęty przez kraje członkowskie ONZ, który obejmuje kwestie klimatyczne, środowiskowe, społeczne i gospodarcze. Zakłada m.in. dążenie do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, zachowania różnorodności środowiskowej, zagwarantowania praw człowieka czy eliminacji ubóstwa
CO2 Dwutlenek węgla
Compliance Zapewnianie zgodności działalności organizacji z obowiązującymi przepisami oraz regulacjami wewnętrznymi
COSO Amerykańska organizacja sektora prywatnego COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission – Komitet Organizacji Sponsorujących Komisję Treadway). Według COSO audytorzy, kontrolerzy wewnętrzni monitorują, opiniują system kontroli wewnętrznej w przedsiębiorstwie i bezstronnie sprawdzają, czy są one przestrzegane
CSR (ang. Corporate Social Responsibility) Społeczna odpowiedzialność biznesu. Odpowiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko, zapewniana przez przejrzyste i etyczne postępowanie, które:
  • przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, w tym dobrobytu i zdrowia społeczeństwa
  • uwzględnia oczekiwania interesariuszy
  • jest zgodne z obowiązującym prawem i spójne z międzynarodowymi normami postępowania
  • jest zintegrowane z działaniami organizacji i praktykowane w jej relacjach
Dyrektywa IED Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych. Zaostrza ona standardy emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłów z obiektów energetycznego spalania
EBIT Zysk (strata) operacyjny
EBITDA Zysk (strata) operacyjny + amortyzacja + odpis z tyt. utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych
Employer branding Działania firmy mające na celu budowanie jej wizerunku jako atrakcyjnego pracodawcy
ESG Zestaw zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem w działalności gospodarczej. Skrótowiec ESG odnosi się do trzech podstawowych filarów zrównoważonego rozwoju: środowiska (E – Environment), społeczeństwa (S – Society) i ładu zarządczego (G – Governance). Zagadnienia ESG są obecnie podstawowym punktem odniesienia dla raportowania niefinansowego przedsiębiorstw
EUA EU Emission Allowance – uprawnienie do emisji w ramach Europejskiego Systemu Handlu Emisjami
FDIR (ang. Faul Detection, Isolation, Restoration) System umożliwiający automatyczne wykrywanie awarii, wyizolowanie miejsca uszkodzenia i przywrócenie zasilania
Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) Koncepcja, zgodnie z którą produkty, materiały oraz surowce pozostają w gospodarce tak długo, jak to możliwe, a odpady, jeżeli już powstaną, są traktowane jako surowce wtórne.
GWh Gigawatogodzina
HR Human resources – zasoby ludzkie
Interesariusz Osoba lub grupa osób zainteresowana decyzjami lub działaniami organizacji. Interesariusz to każdy, kto wpływa na organizację i każdy, na kogo ona wpływa
IOS Instalacja odsiarczania spalin oraz redukcji metali ciężkich
IT (ang. information technology) Technika informatyczna. Sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie, a także narzędzia i inne techniki związane ze zbieraniem, przetwarzaniem, przesyłaniem, przechowywaniem, zabezpieczaniem i prezentowaniem informacji
Kogeneracja Proces technologiczny jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i użytkowej energii cieplnej w elektrociepłowni
kV Kilowolt
KZR Księga Systemu Kryteriów Zrównoważonego Rozwoju
Łańcuch dostaw Sekwencja działań lub stron dostarczających produkty lub usługi dla organizacji
Łańcuch wartości Sekwencja działań podejmowanych przez firmę, aby opracować, wytworzyć, sprzedać i dostarczyć produkt lub usługę, a następnie świadczyć usługi posprzedażowe
Metoda location-based Metoda szacowania emisji gazów cieplarnianych w Zakresie 2 wykorzystująca średnią intensywność emisji w danym regionie geograficznym
Mg Megagram, inaczej tona
Mobbing Prześladowanie, uporczywe nękanie i zastraszanie, stosowanie przemocy psychicznej wobec podwładnego lub współpracownika w miejscu pracy
MWe Megawat mocy elektrycznej
MWh Megawatogodzina (1 GWh = 1000 MWh)
MWt Megawat mocy cieplnej
Nm3 Normalny metr sześcienny gazu, tj. liczba m3, jakie zająłby gaz w warunkach normalnych
Nn Sieć niskiego napięcia, dostarczająca indywidualnym odbiorcom prąd przemienny o częstotliwości 50 Hz, pod napięciem fazowym 230 V
NOx Tlenki azotu
Operator systemu przesyłowego (OSP) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jednoosobowa spółka Skarbu Państwa będąca właścicielem sieci najwyższych napięć, a więc operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego
Origination Działalność handlowa ENEA Trading polegająca przede wszystkim na zawieraniu transakcji niestandardowych zakupu energii elektrycznej od wytwórców niebędących bezpośrednimi uczestnikami rynku hurtowego, wyprodukowanej w odnawialnych źródłach energii i pozostałych rozproszonych źródłach, typu: elektrociepłownie, spalarnie, przemysłowe. Nabywana przez ENEA Trading energia elektryczna jest dalej sprzedawana na rynku hurtowym energii elektrycznej lub jest wykorzystywana w GK ENEA
OSD Operator Systemu Dystrybucyjnego
OZE Odnawialne źródła energii
PKZP Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
Prawo Energetyczne Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo Energetyczne
Prop-Trading Działalność ENEA Trading polegająca na obrocie na własny rachunek kontraktami na rynkach giełdowych
Prosument Osoba, która wytwarza energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby za pomocą mikroinstalacji, a jednocześnie może ją magazynować i przekazywać nadwyżkę do sieci energetycznej
PSZW Jedyne pozwolenie lokalizacyjne na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń dla morskich farm wiatrowych. Określa ono granice akwenu, który może być wykorzystany do realizacji i eksploatacji morskich farm wiatrowych, oraz definiuje wszystkie elementy wchodzące w skład farmy wiatrowej na morzu, które na tym obszarze morskim mogą zostać zlokalizowane
Polityka środowiskowa
PV Fotowoltaika
Rada pracowników Organ reprezentacji pracowniczej ustanowiony przez Ustawę z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz.U. 2006 nr 79 poz. 550). Rady pracowników powinny być tworzone u pracodawców, którzy prowadzą działalność gospodarczą i zatrudniają co najmniej 50 pracowników. Obowiązek ten nie dotyczy m.in. pracodawców objętych zakresem ustawy, którzy do 24 maja 2006 r. zawarli z przedstawicielami pracowników porozumienie gwarantujące warunki informowania i konsultowania na poziomie przynajmniej równym zapisanemu w ustawie
RDF Paliwo powstałe w procesie odzysku odpadów o wysokiej wartości opałowej
Rynek Dnia Następnego Rynek Dnia Następnego (RDN) funkcjonuje od 30 czerwca 2000 r. Jest rynkiem SPOT dla energii elektrycznej w Polsce. Od początku notowań ceny na RDN stanowią odniesienie dla cen energii w kontraktach bilateralnych w Polsce. RDN przeznaczony jest dla tych spółek, które chcą w sposób aktywny i bezpieczny na bieżąco domykać swoje portfele zakupów/sprzedaży energii elektrycznej w poszczególnych godzinach doby
REPowerEU Plan Komisji Europejskiej zakładający uniezależnienie Europy od rosyjskich paliw kopalnych przed 2030 r.
Rynek Bilansujący Rynek techniczny prowadzony przez OSP. Jego celem jest bilansowanie w czasie rzeczywistym zapotrzebowania na energię elektryczną z jej produkcją w krajowym systemie elektroenergetycznym
Rynek SPOT Rynek kasowy (bieżący)
Rynek terminowy Rynek energii elektrycznej, na którym notowane są produkty typu forward
SAIDI System Average Interruption Duration Index – wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy długiej i bardzo długiej (wyrażany w minutach na Klienta)
SAIFI System Average Interruption Frequency Index – wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw długich w dostawie energii (wyrażany w liczbie przerw na Klienta)
SCO Samoczynne częstotliwościowe odciążanie
SCR (ang. Selective Catalytic Reduction) Instalacja katalitycznego odazotowania spalin. Zasadą jej działania jest redukcja tlenków azotu do azotu atmosferycznego na powierzchni katalizatora, odbywająca się z wykorzystaniem substancji zawierającej amoniak
Smart Grid Inteligentne sieci elektroenergetyczne, w ramach których istnieje komunikacja między wszystkimi uczestnikami rynku energii, mająca na celu dostarczanie usług energetycznych z zapewnieniem obniżenia kosztów, zwiększenia efektywności oraz integracji rozproszonych źródeł energii, w tym także źródeł odnawialnych
SN Sieć średniego napięcia, w której napięcie międzyfazowe wynosi od 1 kV do 60 kV
SO2 Dwutlenek siarki
SOHO Segment małych przedsiębiorstw prowadzących niewielkie, zwykle przydomowe biura
SZŚ System zarządzania środowiskowego
Taksonomia UE Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje
Towarowa Giełda Energii (TGE) Jedyna licencjonowana giełda towarowa w Polsce, która od 2015 r. służy do obrotu energią elektryczną, gazem ziemnym, uprawnieniami do emisji CO2 oraz prawami majątkowymi związanymi z OZE, kogeneracją i efektywnością energetyczną
TWh Terawatogodzina
WN Sieć wysokiego napięcia. Elektroenergetyczna sieć przesyłowa, w której napięcie międzyfazowe wynosi od 60 do 200 kV (w Polsce 110 kV). Sieć do przesyłania energii elektrycznej na duże odległości
Zakres 1 (scope 1) Emisje bezpośrednie CO2 powstałe w wyniku spalania paliw w źródłach stacjonarnych bądź mobilnych będących własnością firmy bądź przez nią nadzorowanych, emisji powstałych w wyniku zachodzących procesów technologicznych czy ulatniających się czynników chłodniczych
Zakres 2 (scope 2) Pośrednie energetyczne emisje CO2 powstałe w wyniku zużywania zakupionej lub dostarczonej z zewnątrz energii elektrycznej, cieplnej, pary technologicznej, chłodu
Zakres 3 (scope 3) Inne pośrednie emisje CO2 powstałe w całym łańcuchu wartości firmy, np. w wyniku wytworzenia surowców lub półproduktów, zagospodarowania odpadów, transportu surowców oraz produktów, podróży służbowych Pracowników czy użytkowania produktów przez końcowych użytkowników
Zrównoważony rozwój Rozwój umożliwiający zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia bez zmniejszania szans na zaspokojenie potrzeb przyszłych pokoleń, uwzględniający oczekiwania otoczenia oraz wyzwania społeczne, środowiskowe i ekonomiczne. Pozwala na trwałe zwiększanie wartości organizacji oraz racjonalne zarządzanie zasobami
ZUZP (zakładowy układ zbiorowy pracy) Porozumienie pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi, które określa m.in. obowiązki pracodawcy wobec Pracowników oraz gwarantowane uprawnienia pracownicze

Wyniki wyszukiwania