RAPORT ESG
Grupy Kapitałowej ENEA
2022 rok

Wykorzystywane zasoby naturalne

Surowce energetyczne

Produkując energię elektryczną i cieplną zużywamy znaczące ilości surowców energetycznych, zarówno nieodnawialnych (węgiel kamienny, gaz, oleje opałowe), jak i odnawialnych (biomasa).

ENEA Elektrownia Połaniec oraz ENEA Ciepło – Oddział Białystok spalają jedynie  biomasę uznaną za spełniającą kryteria zrównoważonego rozwoju zapisane w dyrektywie RED II.

Dodatkowe informacje na temat ilości i pochodzenia surowców energetycznych wykorzystywanych przez nasze spółki wytwórcze można znaleźć w sekcji Wykorzystywane paliwa.

Woda

  • E-S4
  • 303-1

Woda jest niezbędna do produkcji energii elektrycznej. Wykorzystujemy ją m.in. w układach chłodzenia elektrowni w Kozienicach i Połańcu. Stosujemy szereg rozwiązań technologicznych, które pozwalają nam zwracać ją do rzeki Wisły z zachowaniem ilości i jakości. W odniesieniu do gospodarowania wodą nasze spółki rozwijają rozwiązania wpisujące się w ideę gospodarki o obiegu zamkniętym. Przykładem dobrej praktyki są tutaj działania realizowane w związku z wydobyciem węgla, takie jak wykorzystanie wód dołowych do celów przeciwpożarowych i technologicznych.

Pobór wody przez GK ENEA w 2022 r.

  • 303-3
  • E-S3

Pobór wody [Ml]1) 2) 2020 2021 2022
Łączny pobór wody przez spółki GK ENEA 2 521 563 3 582 082 2 942 127
1) Nie uwzględniono nieruchomości, dla których brak szczegółowych danych na temat zużycia wody (np. ze względu na rozliczanie się przez spółki z administratorami w formie ryczałtu).
2) 99% poboru wody przez Elektrownię Kozienice i Elektrownię Połaniec stanowi pobór zwrotny wody z Wisły na cele chłodnicze.

Wybrane dobre praktyki Elektrowni Połaniec w zakresie minimalizacji zużycia wody oraz zapobiegania zanieczyszczeniu wód

Stosowanie w instalacji poboru wód chłodniczych elastycznych układów pracy dostosowanych do warunków przepływu Wisły, zabezpieczających przed nadmiernym poborem wody.

Powtórne wykorzystywanie wód (część wody pochłodniczej jest używana w instalacji odsiarczania spalin, a także przekazywana do Kopalni Siarki „Osiek”).

Wykorzystywanie wszędzie, gdzie to technicznie możliwe wytwarzanych ścieków (ujmowanie i wykorzystywanie wód opadowych oraz oczyszczonych ścieków do uzupełniania cieczy w układzie hydrotransportu).

Oczyszczanie ścieków przemysłowych z Instalacji Odsiarczania Spalin (IOS) w mechaniczno-chemicznej oczyszczalni ścieków o maksymalnej przepustowości 80 m3/h.

Oczyszczanie ścieków z obiegu hydroodpopielania z zawiesiny w procesie filtracji i sedymentacji i odprowadzanie nadmiaru ścieków do kanału zrzutowego wód pochłodniczych.

Oczyszczanie ścieków z płukania sit obrotowych i filtrów wody smarnej i płucnej w osadnikach dwukomorowych, gdzie następuje zatrzymanie części pływających oraz sedymentacja zanieczyszczeń, przed zrzutem do kanału zrzutowego wód pochłodniczych.

Oczyszczanie wód opadowych i roztopowych z placów składowych drewna i biomasy, z parkingów dla środków transportu oraz z powierzchni dachów i terenów zielonych przed odprowadzeniem do kanału zrzutowego – w oczyszczalni wód deszczowych.

Zastosowanie stałej mechanicznej zapory pływającej na kanale zrzutowym wód pochłodniczych, w celu zabezpieczenia wód rzeki Wisły przed możliwością awaryjnego przedostania się oleju w przypadku rozszczelnienia układu smarowania i chłodzenia turbogeneratorów.

Prowadzenie monitoringu ilości i jakości ujmowanych wód oraz mieszaniny ścieków przemysłowych odprowadzanych do wód powierzchniowych, a także monitorowanie jakości wód powierzchniowych powyżej i poniżej miejsca zrzutu ścieków.

Prowadzenie codziennego monitoringu wielkości przepływów na rzece Wiśle.

Przechowywanie chemikaliów wykorzystywanych do demineralizacji wody technologicznej w szczelnych zbiornikach, nad szczelną, kwasoodporną tacą, co zapobiega przedostawaniu się substancji chemicznych do gruntu i tym samym do wód podziemnych.

Wyniki wyszukiwania