RAPORT ESG
Grupy Kapitałowej ENEA
2022 rok

Wspieranie odbiorców wrażliwych energii elektrycznej

Zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, nakładającej na przedsiębiorstwa energetyczne nowe obowiązki, od 4 stycznia 2022 r. ENEA S.A. prowadzi program wsparcia odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, odbiorców wrażliwych paliw gazowych oraz odbiorców energii elektrycznej w gospodarstwach domowych, w których znajduje się osoba wymagająca wentylacji mechanicznej. Obejmuje on następujące rozwiązania:

a. odroczenie terminu płatności zaległych i bieżących należności za energię elektryczną albo paliwa gazowe lub świadczone usługi do 30 dni z zachowaniem prawa do naliczenia odsetek,

b. rozłożenie na raty spłaty zaległych i bieżących należności za energię elektryczną albo paliwa gazowe lub świadczone usługi do 3 rat z zachowaniem prawa do naliczenia odsetek.

Realizujemy także program rozwiązań alternatywnych w stosunku do wstrzymania dostaw energii elektrycznej, realizowany w stosunku do odbiorców energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, któremu grozi wstrzymanie dostaw energii elektrycznej. W ramach wspomnianego programu przewiduje się zastosowanie jednej z następujących możliwości:

a. odroczenie terminu płatności zaległych i bieżących należności za energię elektryczną lub świadczone usługi do 30 dni bez naliczenia odsetek,

b. rozłożenie na raty spłaty zaległych i bieżących należności za energię elektryczną lub świadczone usługi do 3 rat bez naliczenia odsetek.

Ponadto dostosowaliśmy rozwiązania organizacyjno-techniczne do Ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

Wyniki wyszukiwania