RAPORT ESG
Grupy Kapitałowej ENEA
2022 rok

Kreowanie wartości przedsiębiorstwa

Budujemy pozycję rynkową w oparciu o zestaw korzyści proponowanych Klientom. Ich pozyskiwaniu oraz zwiększaniu satysfakcji służą m.in. łączenie produktów i usług w atrakcyjne pakiety oraz ciągły rozwój działań na rzecz bezawaryjności dostaw energii. W celu poprawy zarządzania poszczególnymi obszarami działalności, Grupa uwzględnia oczekiwania swoich kluczowych interesariuszy, które poznaje prowadząc dialog społeczny. Ponadto dba ona o transparentność działania, w szczególności w kontekście przeciwdziałania nieuczciwym praktykom biznesowym. Odpowiedzialne konstruowanie oferty oraz przestrzeganie zapisów zawartych umów są fundamentami partnerskiej współpracy z kontrahentami.

Zarówno przyjęty model zwiększania wartości Grupy, jak i sposób, w jaki kreuje ona wartość dla Klientów, wprost wynikają z misji oraz wizji przedsiębiorstwa.

W kolejnych latach, zgodnie ze strategią rozwoju, GK ENEA będzie budowała swoją wartość przede wszystkim zwiększając moc zainstalowaną w odnawialnych źródłach energii opartych na nowoczesnych technologiach. Ponadto, zamierza wyspecjalizować się w budowie magazynów energii i usługach magazynowania energii, świadczonych na potrzeby własnych sieci oraz Klientów zewnętrznych.

W związku ze stale rosnącymi oczekiwaniami w obszarze zrównoważonego rozwoju, Grupa ma ambicje nie tylko dostosowywać profil swojej działalności, ale także edukować interesariuszy w zakresie rozwiązań oraz zachowań korzystnych dla środowiska.

Dodatkowe informacje na temat kreowania wartości przedsiębiorstwa zawarto w sekcji Nowe linie biznesowe

Poprzednia strona

Przedmiot działalności

Następna strona

Wykorzystywane paliwa

Wyniki wyszukiwania