RAPORT ESG
Grupy Kapitałowej ENEA
2022 rok

Zgodność z klasyfikacją działalności zrównoważonej środowiskowo (Taksonomią UE)

Kategorie aktywności Grupy Kapitałowej ENEA

Kategorie aktywności Grupy Kapitałowej ENEA Obrót CapEx OpEx
zgodne z systematyką 11,80% 54,54% 37,41%
kwalifikujące się do systematyki, ale niezgodne z nią 0,88% 4,69% 11,10%
niekwalifikujące się do systematyki 87,32% 40,77% 51,49%

Założenia dotyczące celów klimatycznych

Odpowiadając na założenia dotyczące celów klimatycznych Unii Europejskiej, Komisja Europejska ogłosiła w marcu 2018 r. plan działania w sprawie finansowania zrównoważonego wzrostu gospodarczego, którego trzy główne cele dotyczą: 

 1. ukierunkowania przepływu kapitału w kierunku zrównoważonych inwestycji, 
 2. integracji zrównoważonego rozwoju z procesami zarządzania ryzykiem, 
 3. promocji transparentności w aktywnościach ekonomicznych i finansowych poprzez używanie „wspólnego języka” w definiowaniu „zieloności”. 

Jednym z głównych narzędzi wspierających ukierunkowanie przepływu kapitału w stronę zrównoważonych inwestycji jest system jednolitej klasyfikacji zrównoważonej działalności, potocznie nazywany Taksonomia UE bądź systematyką, który został wdrożony do europejskiego prawa Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r.  

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2020/852/UE w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, wraz z Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) 2021/2139, Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) 2022/1214 i Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) 2021/2178 ustanawia system klasyfikacji aktywności gospodarczych zrównoważonych środowiskowo, definiując jakie działalności gospodarcze, w przypadku spełnienia dodatkowych kryteriów, w tym technicznych i społecznych, można uznać za przyjazne dla środowiska. Takie aktywności muszą w istotny sposób przyczyniać się do realizacji co najmniej jednego z sześciu celów środowiskowych określonych w art. 9 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852, tj. do: 

 1. Łagodzenia zmian klimatu, 
 2. Adaptacji do zmian klimatu, 
 3. Zrównoważonego wykorzystywania i ochrony zasobów wodnych i morskich, 
 4. Przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym, 
 5. Zapobiegania zanieczyszczeniu i jego kontroli, 
 6. Ochrony i odbudowy bioróżnorodności i ekosystemów. 

Stwierdzenie istotnego przyczyniania się aktywności do jednego z powyższych celów jest możliwe, jeżeli spełnione są techniczne kryteria klasyfikacji określone dla poszczególnych rodzajów działalności, które służą określeniu warunków, na jakich dana działalność gospodarcza kwalifikuje się jako wnosząca istotny wkład w co najmniej jeden z sześciu celów środowiskowych. Ponadto, działalność gospodarcza zrównoważona środowiskowo nie może wyrządzać poważnych szkód żadnemu z pozostałych celów (zasada „nie czyń poważnych szkód”), a także jest prowadzona zgodnie z minimalnymi gwarancjami, co oznacza, że procedury stosowane przez przedsiębiorstwo zapewniają przestrzeganie Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka, w tym zasad i praw określonych w ośmiu podstawowych konwencjach wskazanych w Deklaracji Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej podstawowych zasad i praw w pracy oraz zasad i praw określonych w Międzynarodowej karcie praw człowieka. Po spełnieniu tych wymagań, aktywność gospodarcza może być postrzegana jako zgodna z systematyką (zgodna z taksonomią – Taxonomy alignment). 

Każde przedsiębiorstwo, które na mocy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE podlega obowiązkowi publikowania informacji niefinansowych, musi w swoim Oświadczeniu na temat informacji niefinansowych ujawniać także to, w jaki sposób i w jakim stopniu prowadzona przez nie działalność jest związana z działalnościami gospodarczymi, które są zgodne z systematyką. Analiza zgodności z systematyką wymagana jest przez regulatora w odniesieniu do ujawnień za rok 2022, zgodnie z art. 10 Rozporządzania Delegowanego Komisji (UE) 2021/2178. Obowiązkowe ujawnienia przedsiębiorstw niefinansowych dotyczą kluczowych wskaźników wyników oraz informacji towarzyszących, zdefiniowanych w ramach załączników I, II i XII wspomnianego Rozporządzenia. Kluczowe wskaźniki wyników odnoszą się do procentowego udziału działalności gospodarczej, zgodnej z systematyką, kwalifikującej1) się oraz niekwalifikującej się do systematyki w ramach trzech wskaźników: 

 • obrót, 
 • nakłady inwestycyjne (CapEx), 
 • wydatki operacyjne (OpEx). 

Informacje towarzyszące obejmują zasady rachunkowości, ocenę zgodności z Rozporządzeniem (UE) 2020/852 oraz informacje kontekstowe. 

Ujawnienia za rok 2022 dotyczą wyłącznie dwóch pierwszych celów środowiskowych: łagodzenia zmian klimatu oraz adaptacji do zmian klimatu. Wynika to z opublikowanego Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2021/2139 ustanawiającego techniczne kryteria klasyfikacji służące określeniu warunków, na jakich dana działalność gospodarcza kwalifikuje się jako wnosząca istotny wkład w łagodzenie zmian klimatu lub w adaptację do zmian klimatu, a także określeniu, czy ta działalność gospodarcza nie wyrządza poważnych szkód względem żadnego z pozostałych celów środowiskowych. Na dzień publikacji Oświadczenia nie opublikowano rozporządzania delegowanego odnoszącego się do pozostałych czterech celów środowiskowych. 

1) Działalność gospodarcza opisana w rozporządzeniach delegowanych przyjętych na podstawie art. 10 ust. 3, art. 11 ust. 3, art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 2, art. 14 ust. 2 i art. 15 ust. 2 Rozporządzenia (UE) 2020/852, niezależnie od tego, czy taka działalność gospodarcza spełnia jakiekolwiek lub wszystkie techniczne kryteria kwalifikacji określone w tych aktach delegowanych. 

Zasady rachunkowości

Jednostki należące do Grupy Kapitałowej prowadzą swoją rachunkowość zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSR/MSSF) zatwierdzonymi przez Unię Europejską, co pozwoliło na każdorazową identyfikację kwot (wyrażonych w jednostkach pieniężnych) związanych z rozpoznanymi aktywnościami spełniającymi najpierw definicje zawarte w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) 2021/2178 dotyczącym kluczowych wskaźników wyników, tj.: 

 • obrotu, 
 • nakładów inwestycyjnych (CapEx), 
 • wydatków operacyjnych (OpEx), 

które stanowiły mianownik każdego z trzech wskaźników, a w dalszej kolejności, przypisanie kwot (wyrażonych w jednostkach pieniężnych) z wszystkich tych trzech wielkości pomiędzy grupy uznanych za niekwalifikujące się do systematyki, kwalifikujące się do systematyki, ale niezgodne z nią, oraz zgodne z systematyką (stanowiące potem licznik każdego z trzech wskaźników). 

Wspomniane definicje z Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2021/2178 przedstawiają się następująco: 

Przychody netto ze sprzedaży ujęte zgodnie z MSR 1 pkt 82 lit. a) określone w art. 2 pkt 5 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r., która stanowi: 

„przychody netto ze sprzedaży” oznaczają kwoty pochodzące ze sprzedaży produktów oraz świadczenia usług po odliczeniu rabatów i podatku od wartości dodanej oraz innych podatków bezpośrednio związanych z obrotem”. 

Uwzględniono w ten sposób skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży, w tym także przychody ujmowane zgodnie z MSSF 16 (Grupa Kapitałowa ENEA identyfikuje się jako leasingodawca) oraz rekompensaty należne Grupie w oparciu o zapisy Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 r. Grupa Kapitałowa ENEA uznaje, że rekompensaty te mieszczą się w definicji zawartej w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE. 

Odpowiednie kwoty znajdują się w Skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej za rok 2022 w pozycji Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody (na którą składają się pozycje Przychody ze sprzedaży netto, Rekompensaty oraz Przychody z tytułu leasingu i subleasingu operacyjnego) oraz w Nocie objaśniającej do skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów nr 8. 

Nakłady inwestycyjne rozumiane jako zwiększenie stanu rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych, aktywów z tytułu prawa do użytkowania oraz nieruchomości inwestycyjnych, w tym także wynikające z połączeń jednostek gospodarczych, określone w odpowiednich MSR/MSSF: 

 1. MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe; 
 2. MSR 38 Wartości niematerialne; 
 3. MSR 40 Nieruchomości inwestycyjne; 
 4. MSSF 16 Leasing; 

Uwzględniono w ten sposób skonsolidowane zwiększenia w zakresie rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych oraz aktywów z tytułu prawa do użytkowania. W roku 2022 Grupa Kapitałowa ENEA nie nabyła żadnych nieruchomości inwestycyjnych. 

Odpowiednie kwoty znajdują się w Skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy w Notach objaśniających do Skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, analogicznie do wyżej wskazanych pozycji: 

 1. nota 14. Rzeczowe aktywa trwałe – wiersz o nazwie Nabycie; 
 2. nota 15. Wartości niematerialne i wartość firmy (przy czym na potrzeby kluczowego wskaźnika wyników pominięto wartość firmy) – wiersz o nazwie Nabycie; 
 3. nota 17. Nieruchomości inwestycyjne (przy czym w roku 2022 nie wystąpiły zwiększenia); 
 4. nota 16. Prawo do korzystania ze składnika aktywów – wiersz o nazwie Nabycie. 

Wydatki operacyjne rozumiane jako jedna z pięciu kategorii bezpośrednich, nieskapitalizowanych kosztów: 

 1. związane z pracami badawczo-rozwojowymi; 
 2. związane z działaniami w zakresie renowacji budynków; 
 3. związane z leasingiem krótkoterminowym; 
 4. związane z konserwacją i naprawami; 
 5. wszelkie inne bezpośrednie wydatki związane z bieżącą obsługą składników rzeczowych aktywów trwałych przez przedsiębiorstwo lub osobę trzecią, którym zlecono na zasadzie outsourcingu działania niezbędne do zapewnienia ciągłego i efektywnego funkcjonowania tych aktywów. 

Uwzględniono w ten sposób skonsolidowane kwoty kosztów poniesionych przez Grupę Kapitałową w roku 2022, które dotyczą każdej z powyższych kategorii.  

W przypadku wskaźnika wydatków operacyjnych (OpEx), ze względu na jego specyficzną definicję w Taksonomii UE, nie było możliwe do zrealizowania odniesienie się wprost do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. W tym miejscu należy zaznaczyć, że mianownik wskaźnika wydatków operacyjnych (OpEx) na potrzeby Taksonomii UE nie jest tożsamy ze wszystkimi kosztami operacyjnymi poniesionymi przez Grupę. Zidentyfikowany na potrzeby Taksonomii UE mianownik wskaźnika wydatków operacyjnych (OpEx) wyniósł ok. 648 mln zł, podczas gdy koszty operacyjne w Grupie wyniosły blisko 29 mld zł (na co wskazuje nota nr 9 do Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy), co oznacza, że podstawa kalkulacji wskaźnika wydatków operacyjnych (OpEx) na potrzeby Taksonomii UE stanowiła jedynie ok. 2,2% wszystkich kosztów operacyjnych (bez uwzględnienia pozostałej działalności operacyjnej). 

Do najważniejszych wydatków operacyjnych (OpEx) w Grupie Kapitałowej należą przede wszystkim koszty remontów i konserwacji (zarówno jako zużycie materiałów remontowych i konserwacyjnych, jak i usługi obce dotyczące remontów i konserwacji) ze względu na będący w posiadaniu Grupy bogaty zakres rzeczowych aktywów trwałych, w tym linie wysokiego napięcia, stacje elektroenergetyczne, rozdzielnie (należące do ENEA Operator), bloki energetyczne z kotłami i urządzeniami pomocniczymi, w tym Zielony Blok (ENEA Elektrownia Połaniec), wyrobiska i światowej klasy park maszynowy w LW Bogdanka czy też majątek oświetleniowy jak oświetlenie drogowe (ENEA Oświetlenie). 

Grupa Kapitałowa wykonała analizę poszczególnych kategorii wchodzących w zakres definicji wydatków operacyjnych, dostosowując się do wymogów ujawnieniowych z Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2021/2178, na podstawie której to analizy w ramach kategorii „pozostałych wydatków związanych z bieżącą obsługą składników rzeczowych aktywów trwałych” zaliczyła do mianownika i licznika m.in. koszty spośród następujących kategorii: usługi ochrony przeciwpożarowej i inne środki przeciwdziałające pożarom, usługi sprzątania, obowiązkowe specjalistyczne szkolenia pracowników, których obowiązkami służbowymi jest wyłącznie konserwacja słupów energetycznych. 

Tak ustaloną bazę trzech wielkości pieniężnych (obrót, nakłady inwestycyjne (CapEx) oraz wydatki operacyjne (OpEx)) analizowano w dalszej kolejności pod kątem możliwości zakwalifikowania ich do systematyki, a potem zgodności z nią. Licznikiem dla kluczowych wskaźników wyników są, wobec tego, odpowiednio: 

 • dla kluczowego wskaźnika wyników związanego z obrotem – te przychody netto, które ujęto w mianowniku, a które dotyczą działalności zgodnej z systematyką, w tym działalności wspomagającej zgodnie z art. 11 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r.; 
 • dla kluczowego wskaźnika wyników związanego z nakładami inwestycyjnymi – te nakłady inwestycyjne, które ujęto w mianowniku, a które dotyczą aktywów lub procesów związanych z działalnością gospodarczą zgodną z systematyką; 
 • dla kluczowego wskaźnika wyników w odniesieniu do wydatków operacyjnych – te wydatki operacyjne, które ujęto w mianowniku, a które dotyczą aktywów lub procesów związanych z działalnością gospodarczą zgodną z systematyką, w tym szkoleń i innych potrzeb związanych z dostosowaniem zasobów ludzkich oraz bezpośrednich kosztów nieskapitalizowanych, które przedstawiają badania i rozwój. 

Aktywności gospodarcze składające się kwotowo na kluczowe wskaźniki wyników, tak w ich licznikach, jak i w mianownikach, ujęto w formie skonsolidowanej, to znaczy zawierającej transakcje realizowane wyłącznie z podmiotami nienależącymi do Grupy Kapitałowej. Ponadto, wszystkie działalności traktowane jako zgodne z systematyką dopasowano tylko do jednego z dwóch ogłoszonych celów środowiskowych, tj. Łagodzenie zmian klimatu albo Adaptacja do zmian klimatu. Innymi słowy, nie zidentyfikowano działalności gospodarczej przyczyniającej się do osiągnięcia kilku celów środowiskowych jednocześnie. Powyższe zapewnia, że, podczas wyznaczania wartości pieniężnych w kluczowych wskaźnikach wyników, uniknięto podwójnego liczenia na którymkolwiek etapie.

Obowiązkowe ujawnienia w zakresie Taksonomii UE dotyczą przedsiębiorstw spełniających kryteria wskazane w art. 19a lub art. 29a Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE. Grupa Kapitałowa ENEA jako jednostka podlegająca obowiązkom wynikającym ze wskazanej Dyrektywy oraz przygotowująca Oświadczenie na temat informacji niefinansowych zgodnie ze znowelizowaną ustawą o rachunkowości jest zobligowana do ujawnień taksonomicznych za 2022 rok. Sprawozdawczość Grupy w zakresie ujawnień taksonomicznych jest zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. oraz z Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) 2021/2139 i Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) 2021/2178 do tego dokumentu, ponieważ spełnia wymagania regulatora wobec przedsiębiorstw niefinansowych, dotyczące kluczowych wskaźników wyników oraz informacji towarzyszących, zdefiniowane w ramach załącznika I, II i XII Rozporządzania Delegowanego Komisji (UE) 2021/2178.

Grupa Kapitałowa ENEA, podczas oceny aktywności pod kątem zgodności z systematyką (Taxonomy alignment), korzystała ze swojego doświadczenia nabytego podczas tworzenia zeszłorocznego Sprawozdania Zarządu z działalności. W przypadku ubiegłorocznego Oświadczenia, Grupa zobligowana była do ujawnienia informacji na temat kwalifikowalności zgodnie z art. 10 Rozporządzania Delegowanego Komisji (UE) 2021/2178. W przypadku Grupy Kapitałowej ENEA były to ujawnienia obejmujące zakresem tematycznym okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. Obowiązywały wówczas uproszczone zasady weryfikacji działalności pod kątem wymogów dotyczących ujawnień przedsiębiorstw niefinansowych, wyłącznie w zakresie kwalifikowalności do Taksonomii UE (Taxonomy eligibility), a działania związane z ujawnieniami prowadzone były przez Departament Controllingu Grupy Kapitałowej.

Na potrzeby wypełnienia obowiązków wynikających z Rozporządzania Delegowanego Komisji (UE) 2021/2178 w odniesieniu do ujawnień za rok 2022, wszystkie jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej ENEA zostały zaangażowane w proces oceny prowadzonych przez nie działalności gospodarczych. Przeprowadzono szereg wewnętrznych szkoleń i konsultacji zaznajamiających przedstawicieli spółek z obowiązującymi wymaganiami regulacyjnymi, dzięki czemu byli oni w stanie dogłębnie przeanalizować działalność tych spółek pod kątem ich zgodności z systematyką.

Dane dotyczące poszczególnych spółek na potrzeby ujawnień za rok 2022 były zatem analizowane przez działy i jednostki biznesowe odpowiedzialne za raportowanie danych według rodzajów działalności w ramach jednostek wchodzących w skład Grupy. Zaangażowani zostali dodatkowo eksperci branżowi wspierający analizę technicznych kryteriów klasyfikacji i zasad „nie czyń poważnych szkód”. Za gromadzenie i agregację danych odpowiadał Departament Controllingu Grupy Kapitałowej.

Analiza technicznych kryteriów klasyfikacji i zasad „nie czyń poważnych szkód” przeprowadzana była przez działy i jednostki biznesowe odpowiedzialne za raportowanie danych tych spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Enea, które we wstępnej analizie stwierdziły kwalifikowalność działalności do systematyki. Do potwierdzenia wymagań zdefiniowanych w ramach Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2021/2139 oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2022/1214 angażowani byli eksperci branżowi odpowiedzialni za techniczne aspekty związane z infrastrukturą generującą dochód, z podejmowanymi inwestycjami lub z ponoszonymi kosztami.

Przeprowadzenie oceny ryzyka związanego z klimatem i narażenia na to ryzyko jest w przypadku działalności gospodarczych ocenianych pod kątem istotnego wkładu do celu łagodzenia zmian klimatu warunkiem spełnienia zasady „nie czyń poważnych szkód”. W przypadku działalności gospodarczych ocenianych pod kątem istotnego wkładu do celu adaptacji do zmian klimatu przeprowadzenie oceny ryzyka związanego z klimatem i narażenia na to ryzyko jest warunkiem spełnienia kryterium istotnego wkładu.

Ocena ryzyka i narażenia została wykonana przez działy i jednostki biznesowe odpowiedzialne za raportowanie danych w następujących jednostkach: ENEA S.A., ENEA Elektrownia Połaniec, ENEA Nowa Energia, ENEA Pomiary, GK LW Bogdanka, PEC Oborniki, ENEA Operator oraz ENEA Serwis. Pozostałe spółki Grupy Kapitałowej ENEA nie raportowały działalności gospodarczej zgodnej z systematyką. Każda z działalności gospodarczych sprawdzana pod kątem zgodności z systematyką zarówno w odniesieniu do celu łagodzenia zmian klimatu, jak i do celu adaptacji do zmian klimatu, została oceniona w kontekście dwudziestu ośmiu fizycznych zagrożeń związanych z klimatem wymienionych w klasyfikacji umieszczonej w Dodatku A do Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2021/2139. W pierwszym etapie oceny ryzyka związanego z klimatem zostały wykluczone zagrożenia związane z klimatem niemające wpływu na sprawdzaną działalność z uwagi na brak występowania zagrożeń w lokalizacjach prowadzenia działalności lub z uwagi na brak związku przyczynowego z zaistnieniem szkodliwych skutków dla prowadzenia ocenianych działalności. Efektem wstępnej analizy zagrożeń związanych z klimatem była lista ryzyk zidentyfikowanych jako adekwatne dla ocenianych działalności. W drugim etapie procesu oceny ryzyka i narażenia spółki oceniły istotność skutków materializacji każdego adekwatnego ryzyka dla ocenianych działalności gospodarczych. Analiza zidentyfikowanych ryzyk została przeprowadzona w dwóch horyzontach czasowych wymaganych w Rozporządzeniu: w horyzoncie do 10 lat oraz w horyzoncie od 10 do 30 lat. W procesie analizy żadne ryzyka nie zostały ocenione jako „wysokie”, czyli istotne. Większość ryzyk została oceniona jako „niskie”, pojedyncze ryzyka otrzymały ocenę „średnie”.

W przypadku działalności spółki ENEA Nowa Energia 7.2 Renowacja istniejących budynków, która została uznana jako istotnie przyczyniająca się do realizacji celu dotyczącego adaptacji do zmian klimatu, ocena ryzyka związanego z klimatem oraz narażenia na to ryzyko została przeprowadzona analogicznie jak w przypadku analizy pod kątem zasady „nie czyń poważnych szkód”, a rozwiązania adaptacyjne zmniejszające zidentyfikowane ryzyka poprzez dostosowanie wybudowanych w przeszłości piętrzeń związanych z elektrowniami wodnymi, tak by praca elektrowni była bezpieczna i nie generowała zagrożeń, zostały już wdrożone zgodnie z wymogami istotnego wkładu w adaptację do zmian klimatu.

Wszystkie pozostałe działalności uznane za zgodne z systematyką wykazały istotny wkład w cel środowiskowy dotyczący łagodzenia zmian klimatu. W ich przypadku, jak wspomniano wcześniej, ocena ryzyka związanego z klimatem i narażenia na to ryzyko ograniczyła się do wymogów zasady „nie czyń poważnych szkód”.

Przeprowadzano również analizę zgodności działalności gospodarczej prowadzonej w roku 2022 z minimalnymi gwarancjami w rozumieniu art. 18 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852. Ocena ta była nadzorowana przez Departament Controllingu Grupy Kapitałowej. Podczas analizy posłużono się art. 18 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 jako punktem wyjścia, a jednocześnie oparto się o wyjaśnienia Platform on Sustainable Finance (Final Report on Minimum Safeguards), Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych (OECD Guidelines for Multinational Enterprises) oraz Wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka (United Nations Guiding Principles for Business and Human Rights).

W wyniku oceny stwierdzono, że Grupa Kapitałowa ENEA prowadziła w 2022 r. działalność zgodnie z minimalnymi gwarancjami.

Opis działalności gospodarczej kwalifikującej się do systematyki i zgodnych z nią oraz informacje kontekstowe

 • Po analizie wszystkich rodzajów działalności opisanych w Taksonomii UE stwierdzono, że przychody kwalifikujące się do systematyki, ale niezgodne z nią, stanowią 0,88% (265 mln zł), z kolei przychody zgodne z systematyką stanowią 11,80% (3 554 mln zł) wszystkich przychodów z działalności Grupy w roku obrotowym 2022. Przychody niekwalifikujące się do systematyki stanowią zatem 87,32% (26 299 mln zł) wszystkich przychodów z działalności Grupy w roku obrotowym 2022. 
 • Przychody kwalifikujące się do systematyki, ale niezgodne z nią, pochodzą z następujących działalności: 
  • 4.8. Produkcja energii elektrycznej z bioenergii 
  • 4.9. Przesył i dystrybucja energii elektrycznej 
  • 4.15. Dystrybucja w systemach ciepłowniczych/chłodniczych 
  • 4.30. Wysokosprawna kogeneracja energii cieplnej/chłodniczej i energii elektrycznej z gazowych paliw kopalnych 
  • 5.1. Budowa, rozbudowa i eksploatacja systemów poboru, uzdatniania i dostarczania wody 
  • 5.3. Budowa, rozbudowa i eksploatacja systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków 
  • 6.2. Transport kolejowy towarów 
  • 6.5. Transport motocyklami, samochodami osobowymi i lekkimi pojazdami użytkowymi 
  • 7.2. Renowacja istniejących budynków 
  • 7.3. Montaż, konserwacja i naprawa sprzętu zwiększającego efektywność energetyczną 
  • 7.7. Nabywanie i prawo własności budynków 
 • Przychody zgodne z systematyką pochodzą z następujących działalności:  
  • 4.1. Produkcja energii elektrycznej z wykorzystaniem technologii fotowoltaicznej 
  • 4.3. Produkcja energii elektrycznej z energii wiatrowej 
  • 4.5. Produkcja energii elektrycznej z energii wodnej 
  • 4.8. Produkcja energii elektrycznej z bioenergii 
  • 4.9. Przesył i dystrybucja energii elektrycznej 
  • 7.4. Montaż, konserwacja i naprawa stacji ładowania pojazdów elektrycznych w budynkach (i na parkingach przy budynkach) 
 • Przeważającą działalnością zgodną z systematyką jest aktywność 4.9. Przesył i dystrybucja energii elektrycznej, odpowiadającą za 96% wartości licznika kluczowego wskaźnika wyników związanego z obrotem. Spółka ENEA Operator, po przeprowadzeniu pełnej analizy, stwierdziła zgodność z systematyką w odniesieniu do przychodów z działalności koncesjonowanej tj. sprzedaży usług dystrybucji odbiorcom końcowym, a także w odniesieniu do przychodów z tytułu opłat za przyłączenie do sieci. Są to przychody w ramach posiadanego majątku sieciowego i ujmowane przede wszystkim zgodnie z MSSF 15, gdzie do głównych grup umów należą umowy świadczenia usług dystrybucyjnych. W umowach tych usługa świadczona jest w sposób ciągły, a wysokość przychodu uzależniona jest od wysokości opłat za dystrybucję, obliczanej zgodnie z taryfą OSD. Pewien niewielki wkład w tę kwotę ma także ENEA Serwis zajmująca się wykonawstwem sieci elektroenergetycznych wysokich, średnich i niskich napięć czy usługami eksploatacyjnymi na istniejących, czynnych sieciach i urządzeniach elektroenergetycznych. 
 • Drugą istotną działalnością, odpowiadającą za 3% wartości licznika kluczowego wskaźnika wyników związanego z obrotem, jest aktywność 4.8. Produkcja energii elektrycznej z bioenergii. Spółka ENEA Elektrownia Połaniec, po przeprowadzeniu pełnej analizy, stwierdziła zgodność z systematyką w odniesieniu do przychodów z działalności związanej z funkcjonowaniem Zielonego Bloku w Elektrowni Połaniec. Biorąc pod uwagę, że działalność w zakresie związanym z Zielonym Blokiem polega na produkcji energii elektrycznej i sprzedaży jej odbiorcom hurtowym i pozostałym, łącznie z Regulacyjnymi Usługami Systemowymi, przychody również ujmowano w tym zakresie zgodnie z MSSF 15. 
 • Mianownik wskaźnika obrotu wynosi 30 118 mln zł. 
 • Z analizy wszystkich nakładów inwestycyjnych (CapEx) wynika, że nakłady kwalifikujące się do systematyki, ale niezgodne z nią, stanowią 4,69% (124 mln zł), podczas gdy nakłady inwestycyjne (CapEx) zgodne z systematyką stanowią 54,54% (1 439 mln zł) wszystkich nakładów inwestycyjnych (CapEx) Grupy w roku obrotowym 2022. Nakłady inwestycyjne (CapEx) niekwalifikujące się do systematyki stanowią wobec tego 40,77% (1 076 mln zł) wszystkich nakładów inwestycyjnych (CapEx) Grupy w roku obrotowym 2022. 
 • Nakłady inwestycyjne (CapEx) kwalifikujące się do systematyki, ale niezgodne z nią, pochodzą z następujących działalności: 
  • 3.1. Wytwarzanie energii technologii odnawialnej 
  • 3.5. Produkcja sprzętu zwiększającego efektywność budynków  
  • 4.8. Produkcja energii elektrycznej z bioenergii 
  • 4.10. Magazynowanie energii elektrycznej 
  • 4.15. Dystrybucja w systemach ciepłowniczych/chłodniczych 
  • 4.29. Produkcja energii elektrycznej z gazowych paliw kopalnych 
  • 5.2. Modernizacja systemów poborów uzdatniania i dostarczania wody 
  • 6.5. Transport motocyklami, samochodami osobowymi i lekkimi pojazdami użytkowymi 
  • 6.6. Usługi transportu drogowego towarów 
  • 7.1. Budowa nowych budynków 
  • 7.2. Renowacja istniejących budynków 
  • 7.3. Montaż, konserwacja i naprawa sprzętu zwiększającego efektywność energetyczną 
  • 7.7. Nabywanie i prawo własności budynków 
  • 9.2. Działalność badawcza, rozwojowa i innowacyjna dotycząca bezpośredniego wychwytywania dwutlenku węgla z powietrza 
 • Nakłady inwestycyjne (CapEx) zgodne z systematyką pochodzą z następujących działalności: 
  • 3.1. Wytwarzanie energii technologii odnawialnej  
  • 4.1. Produkcja energii elektrycznej z wykorzystaniem technologii fotowoltaicznej 
  • 4.3. Produkcja energii elektrycznej z energii wiatrowej 
  • 4.5. Produkcja energii elektrycznej z energii wodnej 
  • 4.8. Produkcja energii elektrycznej z bioenergii 
  • 4.9. Przesył i dystrybucja energii elektrycznej 
  • 7.2. Renowacja istniejących budynków 
  • 7.3. Montaż, konserwacja i naprawa sprzętu zwiększającego efektywność energetyczną 
  • 7.4. Montaż, konserwacja i naprawa stacji ładowania pojazdów elektrycznych w budynkach (i na parkingach przy budynkach) 
  • 7.6. Montaż, konserwacja i naprawa systemów technologii energii odnawialnej 
 • Przeważającą działalnością zgodną z systematyką jest aktywność 4.9. Przesył i dystrybucja energii elektrycznej, odpowiadającą za 96% wartości licznika kluczowego wskaźnika wyników związanego z nakładami inwestycyjnymi (CapEx). Spółka ENEA Operator stwierdziła zgodność z systematyką w związku z inwestycjami sieciowymi obejmującymi między innymi: przyłączanie nowych odbiorców, nowych źródeł oraz związaną z tym budowę nowych sieci, modernizację i odtworzenie istniejącego majątku, liczniki i układy pomiarowe, a także infrastrukturę teleinformatyczną stanowiącą integralną część eksploatowanej przez ENEA Operator sieci dystrybucyjnej. Znacząca większość nakładów inwestycyjnych poniesionych w ten sposób została ujęta zgodnie z MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe. 
 • Drugą istotną działalnością, odpowiadającą za 3% wartości licznika kluczowego wskaźnika wyników związanego z nakładami inwestycyjnymi (CapEx), była aktywność 4.8. Produkcja energii elektrycznej z bioenergii. Spółka ENEA Elektrownia Połaniec po przeprowadzeniu pełnej analizy, stwierdziła zgodność z systematyką w odniesieniu do nakładów inwestycyjnych (CapEx) związanych z funkcjonowaniem Zielonego Bloku w Elektrowni Połaniec, w tym dostosowaniem do konkluzji BAT. Wspomniane inwestycje dotyczące obszarów Wytwarzania i Dystrybucji, zostały opisane w szerszym zakresie, uwzględniając również inwestycje, które nie zostały uznane za zgodne z systematyką, w części Oświadczenia na temat informacji niefinansowego dotyczącej Realizowanych działań i inwestycji. Zdecydowana większość nakładów inwestycyjnych uznanych za zgodne z systematyką była zwiększeniami w rozumieniu MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe. 
 • Mianownik wskaźnika CapEx wynosi 2 639 mln zł. 
 • Analiza wszystkich wydatków operacyjnych (OpEx) wskazuje, że wydatki kwalifikujące się do systematyki, ale niezgodne z nią, stanowią 11,10% (72 mln zł), natomiast wydatki operacyjne (OpEx) zgodne z systematyką stanowią 37,41% (243 mln zł) wszystkich wydatków operacyjnych (OpEx) Grupy w roku obrotowym 2022. Wydatki operacyjne (OpEx) niekwalifikujące się do systematyki stanowią więc 51,49% (334 mln zł) wszystkich wydatków operacyjnych (OpEx) Grupy w roku obrotowym 2022. 
 • Wydatki operacyjne (OpEx) kwalifikujące się do systematyki, ale niezgodne z nią, pochodzą z następujących działalności: 
  • 4.8. Produkcja energii elektrycznej z bioenergii 
  • 4.15. Dystrybucja w systemach ciepłowniczych/chłodniczych 
  • 4.20. Kogeneracja energii cieplnej/chłodniczej i energii elektrycznej z bioenergii 
  • 4.30. Wysokosprawna kogeneracja energii cieplnej/chłodniczej i energii elektrycznej z gazowych paliw kopalnych 
  • 4.31. Produkcja energii cieplnej/chłodniczej z gazowych paliw kopalnych w efektywnym systemie ciepłowniczym i chłodniczym 
  • 6.5. Transport motocyklami, samochodami osobowymi i lekkimi pojazdami użytkowymi 
  • 6.6. Usługi transportu drogowego towarów 
  • 7.2. Renowacja istniejących budynków 
  • 7.3. Montaż, konserwacja i naprawa sprzętu zwiększającego efektywność energetyczną 
  • 7.7. Nabywanie i prawo własności budynków 
 • Wydatki operacyjne (OpEx) zgodne z systematyką pochodzą z następujących działalności: 
  • 4.1. Produkcja energii elektrycznej z wykorzystaniem technologii fotowoltaicznej 
  • 4.3. Produkcja energii elektrycznej z energii wiatrowej 
  • 4.5. Produkcja energii elektrycznej z energii wodnej 
  • 4.8. Produkcja energii elektrycznej z bioenergii 
  • 4.9. Przesył i dystrybucja energii elektrycznej 
  • 6.5. Transport motocyklami, samochodami osobowymi i lekkimi pojazdami użytkowymi 
  • 7.2. Renowacja istniejących budynków 
 • Przeważającą działalnością zgodną z systematyką jest aktywność 4.9. Przesył i dystrybucja energii elektrycznej, odpowiadającą za 83% wartości licznika kluczowego wskaźnika wyników odnoszącego się do wydatków operacyjnych (OpEx). Spółka ENEA Operator stwierdziła zgodność z systematyką w związku kosztami dotyczącymi prac konserwacyjnych w zakresie posiadanego majątku sieciowego, kosztami pracy wykonywanej systemem gospodarczym oraz kosztami powiązanymi, bez których eksploatacja nie odbywałaby się. Najważniejszą kategorią spośród tych kilku wymienionych są zdecydowanie koszty pracownicze (osobowy fundusz płac, składki na ubezpieczenia społeczne, odpisy ZFŚS) związane z pracownikami wykonującymi konserwację i naprawy. 
 • Drugą istotną działalnością, odpowiadająca za 9% wartości licznika kluczowego wskaźnika wyników odnoszącego się do wydatków operacyjnych (OpEx), była aktywność 4.8. Produkcja energii elektrycznej z bioenergii. Spółka ENEA Elektrownia Połaniec po przeprowadzeniu pełnej analizy, stwierdziła zgodność z systematyką w odniesieniu do wydatków operacyjnych (OpEx) związanych z funkcjonowaniem Zielonego Bloku w Elektrowni Połaniec. Wydatki te dotyczą remontów i konserwacji przede wszystkim na wydziale instalacji biomasy, dotyczą także kotłów czy urządzeń pomocniczych (są to zarówno naprawcze materiały bezpośrednie, ale i koszty usługodawców zewnętrznych poniesione w tym celu). 
 • Mianownik wskaźnika OpEx wynosi 648 mln zł. 

Kryteria dotyczące istotnego wkładu Kryteria dotyczące zasady
„nie wyrządza poważnych szkód”
Działalność gospodarcza (1) Kod lub kody (2) Obrót (wartość bezwzględna) (3) Część obrotu (4) Łagodzenie zmian klimatu (5) Adaptacja do zmian klimatu (6) Zasoby wodne i morskie (7) Gospodarka o obiegu zamkniętym (8) Zanieczyszczenie (9) Rożnorodność biologiczna i ekosystemy (10) Łagodzenie zmian klimatu (11) Adaptacja do zmian klimatu (12) Zasoby wodne i morskie (13) Gospodarka o obiegu zamkniętym (14) Zanieczyszczenie (15) Rożnorodność biologiczna i ekosystemy (16) Minimalne gwarancje (17) Udział procentowy obrotu zgodnego z systematyką, rok N (18) Udział procentowy obrotu zgodnego z systematyką, rok N-1 (19) Kategoria (działalność wspomagająca lub) (20) Kategoria (działalność na rzecz przejścia) (21)
[tys. zł] % % % % % % % T/N T/N T/N T/N T/N T/N T/N % % E T
A. DZIAŁALNOŚĆ KWALIFIKUJĄCA SIĘ DO SYSTEMATYKI
A.1 Rodzaje działalności zrównoważonej środowiskowo (zgodna z systematyką)
Produkcja energii elektrycznej z wykorzystaniem technologii fotowoltaicznej 4.1. 1 314 0,00% 100% 0% 0% 0% 0% 0% N/D T N/D T N/D T T 0,00% N/D N/D N/D
Produkcja energii elektrycznej z energii wiatrowej 4.3. 36 822 0,12% 100% 0% 0% 0% 0% 0% N/D T T T N/D T T 0,12% N/D N/D N/D
Produkcja energii elektrycznej z energii wodnej 4.5. 6 848 0,02% 100% 0% 0% 0% 0% 0% N/D T T N/D N/D T T 0,02% N/D N/D N/D
Produkcja energii elektrycznej z bioenergii 4.8. 92 189 0,31% 100% 0% 0% 0% 0% 0% N/D T T N/D T T T 0,31% N/D N/D N/D
Przesył i dystrybucja energii elektrycznej 4.9. 3 416 156 11,34% 100% 0% 0% 0% 0% 0% N/D T N/D T T T T 11,34% N/D E N/D
Montaż, konserwacja i naprawa stacji ładowania pojazdów elektrycznych w budynkach (i na parkingach przy budynkach) 7.4. 237 0,00% 100% 0% 0% 0% 0% 0% N/D T N/D N/D N/D N/D T 0,00% N/D E N/D
Obrót ze zrównoważonej środowiskowo działalności (zgodnej z systematyką) (A.1) 3 553 567 11,80% 100,00% 0,00% 0% 0% 0% 0% 11,80% N/D
A.2 Działalność kwalifikująca się do systematyki, ale niezrównoważona środowiskowo (działalność niezgodna z systematyką)
Produkcja energii elektrycznej z bioenergii 4.8. 2 671 0,01%
Przesył i dystrybucja energii elektrycznej 4.9. 7 146 0,02%
Dystrybucja w systemach ciepłowniczych/chłodniczych 4.15. 127 076 0,42%
Wysokosprawna kogeneracja energii cieplnej/chłodniczej i energii elektrycznej z gazowych paliw kopalnych 4.30. 16 089 0,05%
Budowa, rozbudowa i eksploatacja systemów poboru, uzdatniania i dostarczania wody 5.1. 30 0,00%
Budowa, rozbudowa i eksploatacja systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków 5.3. 9 0,00%
Transport kolejowy towarów 6.2. 19 026 0,06%
Transport motocyklami, samochodami osobowymi i lekkimi pojazdami użytkowymi 6.5. 66 0,00%
Renowacja istniejących budynków 7.2. 132 0,00%
Montaż, konserwacja i naprawa sprzętu zwiększającego efektywność energetyczną 7.3. 90 459 0,30%
Nabywanie i prawo własności budynków 7.7. 2 286 0,01%
Obrót z działalności kwalifikującej się do systematyki, ale niezrównoważonej środowiskowo (działalności niezgodnej z systematyką) (A.2) 264 990 0,88%
Razem (A.1 + A.2) 3 818 557 12,68% 11,80% N/D
B. DZIAŁALNOŚĆ NIEKWALIFIKUJĄCA SIĘ DO SYSTEMATYKI
Obrót z działalności niekwalifikującej się do systematyki (B) 26 299 295 87,32%
Razem (A + B) 30 117 852 100%
1) Ewentualne różnice pomiędzy sumą pojedynczych kwot pieniężnych oraz wielkości procentowych z wierszy w danej podgrupie tabeli (np. w podgrupie „A.1 Rodzaje działalności zrównoważonej środowiskowo (zgodna z systematyką)”) a jedną kwotą pieniężną czy wielkością procentową stanowiącą ich podsumowanie w danej podgrupie wynikają wyłącznie z zaokrągleń do tysięcy złotych (kwoty pieniężne) oraz do dwóch miejsc dziesiętnych (wielkości procentowe).

Kryteria dotyczące istotnego wkładu Kryteria dotyczące zasady
„nie wyrządza poważnych szkód”
Kod lub kody (2) Nakłady inwestycyjne
w ujęciu bezwzględnym (3)
Udział procentowy nakładów inwestycyjnych (4) Łagodzenie zmian klimatu (5) Adaptacja do zmian klimatu (6) Zasoby wodne i morskie (7) Gospodarka o obiegu zamkniętym (8) Zanieczyszczenie (9) Rożnorodność biologiczna i ekosystemy (10) Łagodzenie zmian klimatu (11) Adaptacja do zmian klimatu (12) Zasoby wodne i morskie (13) Gospodarka o obiegu zamkniętym (14) Zanieczyszczenie (15) Rożnorodność biologiczna i ekosystemy (16) Minimalne gwarancje (17) Udział procentowy nakładów inwestycyjnych zgodnych z systematyką, rok N (18) Udział procentowy nakładów inwestycyjnych zgodnych z systematyką, rok N-1 (19) Kategoria (działalność wspomagająca lub) (20) Kategoria
(działalność na rzecz przejścia) (21)
[tys. zł] % % % % % % % T/N T/N T/N T/N T/N T/N T/N % % E T
A. DZIAŁALNOŚĆ KWALIFIKUJĄCA SIĘ DO SYSTEMATYKI
A.1 Rodzaje działalności zrównoważonej środowiskowo (zgodna z systematyką)
Wytwarzanie energii technologii odnawialnej 3.1. 250 0,01% 100% 0% 0% 0% 0% 0% N/D T T T T T T 0,01% N/D E N/D
Produkcja energii elektrycznej z wykorzystaniem technologii fotowoltaicznej 4.1. 3 740 0,14% 100% 0% 0% 0% 0% 0% N/D T N/D T N/D T T 0,14% N/D N/D N/D
Produkcja energii elektrycznej z energii wiatrowej 4.3. 95 0,00% 100% 0% 0% 0% 0% 0% N/D T T T N/D T T 0,00% N/D N/D N/D
Produkcja energii elektrycznej z energii wodnej 4.5. 5 649 0,21% 100% 0% 0% 0% 0% 0% N/D T T N/D N/D T T 0,21% N/D N/D N/D
Produkcja energii elektrycznej z bioenergii 4.8. 43 893 1,66% 100% 0% 0% 0% 0% 0% N/D T T N/D T T T 1,66% N/D N/D N/D
Przesył i dystrybucja energii elektrycznej 4.9. 1 383 964 52,45% 100% 0% 0% 0% 0% 0% N/D T N/D T T T T 52,45% N/D E N/D
Renowacja istniejących budynków 7.2. 71 0,00% 0% 100% 0% 0% 0% 0% T N/D T T T N/D T 0,00% N/D N/D N/D
Montaż, konserwacja i naprawa sprzętu zwiększającego efektywność energetyczną 7.3. 858 0,03% 100% 0% 0% 0% 0% 0% N/D T N/D N/D T N/D T 0,03% N/D E N/D
Montaż, konserwacja i naprawa stacji ładowania pojazdów elektrycznych w budynkach (i na parkingach przy budynkach) 7.4. 128 0,00% 100% 0% 0% 0% 0% 0% N/D T N/D N/D N/D N/D T 0,00% N/D E N/D
Montaż, konserwacja i naprawa systemów technologii energii odnawialnej 7.6. 580 0,02% 100% 0% 0% 0% 0% 0% N/D T N/D N/D N/D N/D T 0,02% N/D E N/D
Nakłady inwestycyjne z tytułu działalności zrównoważonej środowiskowo (zgodnej z systematyką) (A.1) 1 439 227 54,54% 100,00% 0,00% 0% 0% 0% 0% 54,54% N/D
A.2 Działalność kwalifikująca się do systematyki, ale niezrównoważona środowiskowo (działalność niezgodna z systematyką)
Wytwarzanie energii technologii odnawialnej 3.1. 2 182 0,08%
Produkcja sprzętu zwiększającego efektywność budynków 3.5. 190 0,01%
Produkcja energii elektrycznej z bioenergii 4.8. 334 0,01%
Magazynowanie energii elektrycznej 4.10 237 0,01%
Dystrybucja w systemach ciepłowniczych/chłodniczych 4.15. 45 094 1,71%
Produkcja energii elektrycznej z gazowych paliw kopalnych 4.29. 2 027 0,08%
Modernizacja systemów poborów uzdatniania i dostarczania wody 5.2. 49 0,00%
Transport motocyklami, samochodami osobowymi i lekkimi pojazdami użytkowymi 6.5. 4 167 0,16%
Usługi transportu drogowego towarów 6.6. 1 961 0,07%
Budowa nowych budynków 7.1. 21 576 0,82%
Renowacja istniejących budynków 7.2. 13 976 0,53%
Montaż, konserwacja i naprawa sprzętu zwiększającego efektywność energetyczną 7.3. 31 287 1,19%
Nabywanie i prawo własności budynków 7.7. 285 0,01%
Działalność badawcza, rozwojowa i innowacyjna dotycząca bezpośredniego wychwytywania dwutlenku węgla z powietrza 9.2. 270 0,01%
Nakłady inwestycyjne z tytułu działalności kwalifikującej się do systematyki, ale niezrównoważonej środowiskowo (działalności niezgodnej z systematyką) (A.2) 123 636 4,69%
Razem (A.1 + A.2) 1 562 862 59,23% 54,54% N/D
B. DZIAŁALNOŚĆ NIEKWALIFIKUJĄCA SIĘ DO SYSTEMATYKI
Nakłady inwestycyjne z tytułu działalności niekwalifikującej się do systematyki (B) 1 075 675 40,77%
Razem (A + B) 2 638 537 100%
Kryteria dotyczące istotnego wkładu Kryteria dotyczące zasady
„nie wyrządza poważnych szkód” Kod lub kody (2) Nakłady inwestycyjne
w ujęciu bezwzględnym (3) Udział procentowy nakładów inwestycyjnych (4) Łagodzenie zmian klimatu (5) Adaptacja do zmian klimatu (6) Zasoby wodne i morskie (7) Gospodarka o obiegu zamkniętym (8) Zanieczyszczenie (9) Rożnorodność biologiczna i ekosystemy (10) Łagodzenie zmian klimatu (11) Adaptacja do zmian klimatu (12) Zasoby wodne i morskie (13) Gospodarka o obiegu zamkniętym (14) Zanieczyszczenie (15) Rożnorodność biologiczna i ekosystemy (16) Minimalne gwarancje (17) Udział procentowy nakładów inwestycyjnych zgodnych z systematyką, rok N (18) Udział procentowy nakładów inwestycyjnych zgodnych z systematyką, rok N-1 (19) Kategoria (działalność wspomagająca lub) (20) Kategoria
(działalność na rzecz przejścia) (21) [tys. zł] % % % % % % % T/N T/N T/N T/N T/N T/N T/N % % E T A. DZIAŁALNOŚĆ KWALIFIKUJĄCA SIĘ DO SYSTEMATYKI A.1 Rodzaje działalności zrównoważonej środowiskowo (zgodna z systematyką) Wytwarzanie energii technologii odnawialnej 3.1. 250 0,01% 100% 0% 0% 0% 0% 0% N/D T T T T T T 0,01% N/D E N/D Produkcja energii elektrycznej z wykorzystaniem technologii fotowoltaicznej 4.1. 3 740 0,14% 100% 0% 0% 0% 0% 0% N/D T N/D T N/D T T 0,14% N/D N/D N/D Produkcja energii elektrycznej z energii wiatrowej 4.3. 95 0,00% 100% 0% 0% 0% 0% 0% N/D T T T N/D T T 0,00% N/D N/D N/D Produkcja energii elektrycznej z energii wodnej 4.5. 5 649 0,21% 100% 0% 0% 0% 0% 0% N/D T T N/D N/D T T 0,21% N/D N/D N/D Produkcja energii elektrycznej z bioenergii 4.8. 43 893 1,66% 100% 0% 0% 0% 0% 0% N/D T T N/D T T T 1,66% N/D N/D N/D Przesył i dystrybucja energii elektrycznej 4.9. 1 383 964 52,45% 100% 0% 0% 0% 0% 0% N/D T N/D T T T T 52,45% N/D E N/D Renowacja istniejących budynków 7.2. 71 0,00% 0% 100% 0% 0% 0% 0% T N/D T T T N/D T 0,00% N/D N/D N/D Montaż, konserwacja i naprawa sprzętu zwiększającego efektywność energetyczną 7.3. 858 0,03% 100% 0% 0% 0% 0% 0% N/D T N/D N/D T N/D T 0,03% N/D E N/D Montaż, konserwacja i naprawa stacji ładowania pojazdów elektrycznych w budynkach (i na parkingach przy budynkach) 7.4. 128 0,00% 100% 0% 0% 0% 0% 0% N/D T N/D N/D N/D N/D T 0,00% N/D E N/D Montaż, konserwacja i naprawa systemów technologii energii odnawialnej 7.6. 580 0,02% 100% 0% 0% 0% 0% 0% N/D T N/D N/D N/D N/D T 0,02% N/D E N/D Nakłady inwestycyjne z tytułu działalności zrównoważonej środowiskowo (zgodnej z systematyką) (A.1) 1 439 227 54,54% 100,00% 0,00% 0% 0% 0% 0% 54,55% N/D A.2 Działalność kwalifikująca się do systematyki, ale niezrównoważona środowiskowo (działalność niezgodna z systematyką) Wytwarzanie energii technologii odnawialnej 3.1. 2 182 0,08% Produkcja sprzętu zwiększającego efektywność budynków 3.5. 190 0,01% Produkcja energii elektrycznej z bioenergii 4.8. 334 0,01% Magazynowanie energii elektrycznej 4.10 237 0,01% Dystrybucja w systemach ciepłowniczych/chłodniczych 4.15. 45 094 1,71% Produkcja energii elektrycznej z gazowych paliw kopalnych 4.29. 2 027 0,08% Modernizacja systemów poborów uzdatniania i dostarczania wody 5.2. 49 0,00% Transport motocyklami, samochodami osobowymi i lekkimi pojazdami użytkowymi 6.5. 4 167 0,16% Usługi transportu drogowego towarów 6.6. 1 961 0,07% Budowa nowych budynków 7.1. 21 576 0,82% Renowacja istniejących budynków 7.2. 13 976 0,53% Montaż, konserwacja i naprawa sprzętu zwiększającego efektywność energetyczną 7.3. 31 287 1,19% Nabywanie i prawo własności budynków 7.7. 285 0,01% Działalność badawcza, rozwojowa i innowacyjna dotycząca bezpośredniego wychwytywania dwutlenku węgla z powietrza 9.2. 270 0,01% Nakłady inwestycyjne z tytułu działalności kwalifikującej się do systematyki, ale niezrównoważonej środowiskowo (działalności niezgodnej z systematyką) (A.2) 123 636 4,69% Razem (A.1 + A.2) 1 562 862 59,23% 54,55% N/D B. DZIAŁALNOŚĆ NIEKWALIFIKUJĄCA SIĘ DO SYSTEMATYKI Nakłady inwestycyjne z tytułu działalności niekwalifikującej się do systematyki (B) 1 075 675 40,77% Razem (A + B) 2 638 537 100%
1) Ewentualne różnice pomiędzy sumą pojedynczych kwot pieniężnych oraz wielkości procentowych z wierszy w danej podgrupie tabeli (np. w podgrupie „A.1 Rodzaje działalności zrównoważonej środowiskowo (zgodna z systematyką)”) a jedną kwotą pieniężną czy wielkością procentową stanowiącą ich podsumowanie w danej podgrupie wynikają wyłącznie z zaokrągleń do tysięcy złotych (kwoty pieniężne) oraz do dwóch miejsc dziesiętnych (wielkości procentowe).

Kryteria dotyczące istotnego wkładu Kryteria dotyczące zasady
„nie wyrządza poważnych szkód”
Działalność gospodarcza (1) Kod lub kody (2) Koszty operacyjne
w ujęciu bezwzględnym (3)
Udział procentowy wydatków operacyjnych (4) Łagodzenie zmian klimatu (5) Adaptacja do zmian klimatu (6) Zasoby wodne i morskie (7) Gospodarka o obiegu zamkniętym (8) Zanieczyszczenie (9) Rożnorodność biologiczna i ekosystemy (10) Łagodzenie zmian klimatu (11) Adaptacja do zmian klimatu (12) Zasoby wodne i morskie (13) Gospodarka o obiegu zamkniętym (14) Zanieczyszczenie (15) Rożnorodność biologiczna i ekosystemy (16) Minimalne gwarancje (17) Udział procentowy wydatków operacyjnych zgodnych z systematyką, rok N (18) Udział procentowy wydatków operacyjnych zgodnych z systematyką, rok N-1 (19) Kategoria (działalność wspomagająca lub) (20) Kategoria
(działalność na rzecz przejścia) (21)
[tys. zł] % % % % % % % T/N T/N T/N T/N T/N T/N T/N % % E T
A. DZIAŁALNOŚĆ KWALIFIKUJĄCA SIĘ DO SYSTEMATYKI
A.1 Rodzaje działalności zrównoważonej środowiskowo (zgodna z systematyką)
Produkcja energii elektrycznej z wykorzystaniem technologii fotowoltaicznej 4.1. 4 0,00% 100% 0% 0% 0% 0% 0% N/D T N/D T N/D T T 0,00% N/D N/D N/D
Produkcja energii elektrycznej z energii wiatrowej 4.3. 8 826 1,36% 100% 0% 0% 0% 0% 0% N/D T T T N/D T T 1,36% N/D N/D N/D
Produkcja energii elektrycznej z energii wodnej 4.5. 11 112 1,71% 100% 0% 0% 0% 0% 0% N/D T T N/D N/D T T 1,71% N/D N/D N/D
Produkcja energii elektrycznej z bioenergii 4.8. 21 641 3,34% 100% 0% 0% 0% 0% 0% N/D T T N/D T T T 3,34% N/D N/D N/D
Przesył i dystrybucja energii elektrycznej 4.9. 200 444 30,92% 100% 0% 0% 0% 0% 0% N/D T N/D T T T T 30,92% N/D E N/D
Transport motocyklami, samochodami osobowymi i lekkimi pojazdami użytkowymi 6.5. 2 0,00% 100% 0% 0% 0% 0% 0% T N/D T T T N/D T 0,00% N/D N/D N/D
Renowacja istniejących budynków 7.2. 480 0,07% 0% 100% 0% 0% 0% 0% N/D T N/D T T N/D T 0,07% N/D N/D N/D
Wydatki operacyjne z tytułu działalności zrównoważonej środowiskowo (zgodnej z systematyką) (A.1) 242 509 37,41% 99,80% 0,20% 0% 0% 0% 0% 37,41% N/D
A.2 Działalność kwalifikująca się do systematyki, ale niezrównoważona środowiskowo (działalność niezgodna z systematyką)
Produkcja energii elektrycznej z bioenergii 4.8. 711 0,11%
Dystrybucja w systemach ciepłowniczych/chłodniczych 4.15. 5 393 0,83%
Kogeneracja energii cieplnej/chłodniczej i energii elektrycznej z bioenergii 4.20. 4 366 0,67%
Wysokosprawna kogeneracja energii cieplnej/chłodniczej i energii elektrycznej z gazowych paliw kopalnych 4.30. 835 0,13%
Produkcja energii cieplnej/chłodniczej z gazowych paliw kopalnych w efektywnym systemie ciepłowniczym i chłodniczym 4.31. 11 0,00%
Transport motocyklami, samochodami osobowymi i lekkimi pojazdami użytkowymi 6.5. 7 713 1,19%
Usługi transportu drogowego towarów 6.6. 310 0,05%
Renowacja istniejących budynków 7.2. 21 099 3,25%
Montaż, konserwacja i naprawa sprzętu zwiększającego efektywność energetyczną 7.3. 28 522 4,40%
Nabywanie i prawo własności budynków 7.7. 3 026 0,47%
Wydatki operacyjne z tytułu działalności kwalifikującej się do systematyki, ale niezrównoważonej środowiskowo (działalności niezgodnej z systematyką) (A.2) 71 985 11,10%
Razem (A.1 + A.2) 314 495 48,51% 37,41% N/D
B. DZIAŁALNOŚĆ NIEKWALIFIKUJĄCA SIĘ DO SYSTEMATYKI
Wydatki operacyjne z działalności niekwalifikującej się do systematyki (B) 333 836 51,49%
Razem (A + B) 648 330 100%
1) Ewentualne różnice pomiędzy sumą pojedynczych kwot pieniężnych oraz wielkości procentowych z wierszy w danej podgrupie tabeli (np. w podgrupie „A.1 Rodzaje działalności zrównoważonej środowiskowo (zgodna z systematyką)”) a jedną kwotą pieniężną czy wielkością procentową stanowiącą ich podsumowanie w danej podgrupie wynikają wyłącznie z zaokrągleń do tysięcy złotych (kwoty pieniężne) oraz do dwóch miejsc dziesiętnych (wielkości procentowe).

Działalność związana z energią jądrową i gazem ziemnym

Obrót

Wiersz Działalność związana z energią jądrową
1 Przedsiębiorstwo prowadzi badania, rozwój, demonstrację i rozmieszczenie innowacyjnych instalacji wytwarzania energii elektrycznej wytwarzających energię w ramach procesów jądrowych przy minimalnej ilości odpadów z cyklu paliwowego, finansuje tę działalność lub jest ma na nią ekspozycję. TAK/NIE
2 Przedsiębiorstwo prowadzi budowę i bezpieczną eksploatację nowych obiektów jądrowych w celu wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła technologicznego, w tym na potrzeby systemu ciepłowniczego lub procesów przemysłowych, takich jak produkcja wodoru, a także ich modernizację pod kątem bezpieczeństwa, z wykorzystaniem najlepszych dostępnych technologii, finansuje tę działalność lub ma na nią ekspozycję. TAK/NIE
3 Przedsiębiorstwo prowadzi bezpieczną eksploatację istniejących obiektów jądrowych wytwarzających energię elektryczną lub ciepło technologiczne, w tym na potrzeby systemu ciepłowniczego lub procesów przemysłowych, takich jak produkcja wodoruz energii jądrowej, a także ich modernizację pod kątem bezpieczeństwa, finansuje tę działalność lub ma na nią ekspozycję. TAK/NIE
Wiersz Działalność związana z gazem ziemnym
4 Przedsiębiorstwo prowadzi budowę lub eksploatację instalacji do wytwarzania energii elektrycznej z wykorzystaniem gazowych paliw kopalnych, finansuje tę działalność lub ma na nią ekspozycję. TAK/NIE
5 Przedsiębiorstwo prowadzi budowę, modernizację i eksploatację instalacji do skojarzonego wytwarzania energii cieplnej/chłodniczej i energii elektrycznej z wykorzystaniem gazowych paliw kopalnych, finansuje tę działalność lub ma na nią ekspozycję. TAK/NIE
6 Przedsiębiorstwo prowadzi budowę, modernizację i eksploatację instalacji do wytwarzania ciepła wytwarzających energię cieplną/chłodniczą z wykorzystaniem gazowych paliw kopalnych, finansuje tę działalność lub ma na nią ekspozycję. TAK/NIE

Wiersz Rodzaje działalności gospodarczej Kwota i udział (informacje należy przedstawić w kwotach pieniężnych i wartościach procentowych)
CCM + CCA Łagodzenie zmian klimatu (CCM) Adaptacja do zmian klimatu (CCA)
Kwota
(tys. zł)
% Kwota
(tys. zł)
% Kwota
(tys. zł)
%
1 Kwota i udział działalności gospodarczej zgodnej z systematyką, o której mowa w sekcji 4.26 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0 N/D 0 N/D 0 N/D
2 Kwota i udział działalności gospodarczej zgodnej z systematyką, o której mowa w sekcji 4.27 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0 N/D 0 N/D 0 N/D
3 Kwota i udział działalności gospodarczej zgodnej z systematyką, o której mowa w sekcji 4.28 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0 N/D 0 N/D 0 N/D
4 Kwota i udział działalności gospodarczej zgodnej z systematyką, o której mowa w sekcji 4.29 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0 N/D 0 N/D 0 N/D
5 Kwota i udział działalności gospodarczej zgodnej z systematyką, o której mowa w sekcji 4.30 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0 N/D 0 N/D 0 N/D
6 Kwota i udział działalności gospodarczej zgodnej z systematyką, o której mowa w sekcji 4.31 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0 N/D 0 N/D 0 N/D
7 Kwota i udział innych rodzajów działalności gospodarczej zgodnej  z systematyką, niewymienionych w wierszach 1-6 powyżej w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników  3 553 567 11,80%  3 553 567 11,80% N/D N/D
8 Całkowity mający zastosowanie kluczowy wskaźnik wyników 30 117 852 100% 30 117 852 100% 30 117 852 100%
1) Ewentualne różnice pomiędzy sumą pojedynczych kwot pieniężnych oraz wielkości procentowych z wierszy w danej podgrupie tabeli (np. w podgrupie „A.1 Rodzaje działalności zrównoważonej środowiskowo (zgodna z systematyką)”) a jedną kwotą pieniężną czy wielkością procentową stanowiącą ich podsumowanie w danej podgrupie wynikają wyłącznie z zaokrągleń do tysięcy złotych (kwoty pieniężne) oraz do dwóch miejsc dziesiętnych (wielkości procentowe).

Wiersz Rodzaje działalności gospodarczej Kwota i udział (informacje należy przedstawić w kwotach pieniężnych i wartościach procentowych)
CCM + CCA Łagodzenie zmian klimatu (CCM) Adaptacja do zmian klimatu (CCA)
Kwota
(tys. zł)
% Kwota
(tys. zł)
% Kwota
(tys. zł)
%
1 Kwota i udział działalności gospodarczej zgodnej z systematyką, o której mowa w sekcji 4.26 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego UE) 2021/2139 w liczniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0 N/D 0 N/D 0 N/D
2 Kwota i udział działalności gospodarczej zgodnej z systematyką, o której mowa w sekcji 4.27 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w liczniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0 N/D 0 N/D 0 N/D
3 Kwota i udział działalności gospodarczej zgodnej z systematyką, o której mowa w sekcji 4.28 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w liczniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0 N/D 0 N/D 0 N/D
4 Kwota i udział działalności gospodarczej zgodnej z systematyką, o której mowa w sekcji 4.29 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w liczniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0 N/D 0 N/D 0 N/D
5 Kwota i udział działalności gospodarczej zgodnej z systematyką, o której mowa w sekcji 4.30 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w liczniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0 N/D 0 N/D 0 N/D
6 Kwota i udział działalności gospodarczej zgodnej z systematyką, o której mowa w sekcji 4.31 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w liczniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0 N/D 0 N/D 0 N/D
7 Kwota i udział innych rodzajów działalności gospodarczej zgodnej z systematyką, niewymienionych w wierszach 1-6 powyżej w liczniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 3 553 567 100% 3 553 567 100% N/D N/D
8 Całkowita kwota i całkowity udział rodzajów działalności gospodarczej zgodnej z systematyką w liczniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 3 553 567 100% 3 553 567 100% N/D N/D
1) Ewentualne różnice pomiędzy sumą pojedynczych kwot pieniężnych oraz wielkości procentowych z wierszy w danej podgrupie tabeli (np. w podgrupie „A.1 Rodzaje działalności zrównoważonej środowiskowo (zgodna z systematyką)”) a jedną kwotą pieniężną czy wielkością procentową stanowiącą ich podsumowanie w danej podgrupie wynikają wyłącznie z zaokrągleń do tysięcy złotych (kwoty pieniężne) oraz do dwóch miejsc dziesiętnych (wielkości procentowe).

Wiersz Rodzaje działalności gospodarczej Udział (informacje należy przedstawić w kwotach pieniężnych i wartościach procentowych)
CCM + CCA Łagodzenie zmian klimatu (CCM) Adaptacja do zmian klimatu (CCA)
Kwota
(tys. zł)
% Kwota
(tys. zł)
% Kwota
(tys. zł)
%
1 Kwota i udział działalności gospodarczej kwalifikującej się do systematyki, ale niezgodnej z systematyką, o której mowa w sekcji 4.26 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0 N/D 0 N/D 0 N/D
2 Kwota i udział działalności gospodarczej kwalifikującej się do systematyki, ale niezgodnej z systematyką, o której mowa w sekcji 4.27 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0 N/D 0 N/D 0 N/D
3 Kwota i udział działalności gospodarczej kwalifikującej się do systematyki, ale niezgodnej z systematyką, o której mowa w sekcji 4.28 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0 N/D 0 N/D 0 N/D
4 Kwota i udział działalności gospodarczej kwalifikującej się do systematyki, ale niezgodnej z systematyką, o której mowa w sekcji 4.29 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0 N/D 0 N/D 0 N/D
5 Kwota i udział działalności gospodarczej kwalifikującej się do systematyki, ale niezgodnej z systematyką, o której mowa w sekcji 4.30 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 16 089 0,05% 16 089 0,05% 0 N/D
6 Kwota i udział działalności gospodarczej kwalifikującej się do systematyki, ale niezgodnej z systematyką, o której mowa w sekcji 4.31 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0 N/D 0 N/D 0 N/D
7 Kwota i udział innych rodzajów działalności gospodarczej kwalifikującej się do systematyki, ale niezgodnej z systematyką, niewymienionych w wierszach 1-6 powyżej w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 248 901 0,83% 248 901 0,83% N/D N/D
8 Całkowita kwota i całkowity udział rodzajów działalności gospodarczej kwalifikującej się do systematyki, ale niezgodnej z systematyką w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 264 990 0,88% 264 990 0,88% N/D N/D
1) Ewentualne różnice pomiędzy sumą pojedynczych kwot pieniężnych oraz wielkości procentowych z wierszy w danej podgrupie tabeli (np. w podgrupie „A.1 Rodzaje działalności zrównoważonej środowiskowo (zgodna z systematyką)”) a jedną kwotą pieniężną czy wielkością procentową stanowiącą ich podsumowanie w danej podgrupie wynikają wyłącznie z zaokrągleń do tysięcy złotych (kwoty pieniężne) oraz do dwóch miejsc dziesiętnych (wielkości procentowe).

Wiersz Rodzaje działalności gospodarczej Kwota
(tys. zł)
Udział procentowy
1 Kwota i udział działalności gospodarczej, o której mowa w wierszu 1 wzoru 1, która jest działalnością gospodarczą niekwalifikującą się do systematyki zgodnie z sekcją 4.26 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0 N/D
2 Kwota i udział działalności gospodarczej, o której mowa w wierszu 2 wzoru 1, która jest działalnością gospodarczą niekwalifikującą się do systematyki zgodnie z sekcją 4.27 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0 N/D
3 Kwota i udział działalności gospodarczej, o której mowa w wierszu 3 wzoru 1, która jest działalnością gospodarczą niekwalifikującą się do systematyki zgodnie z sekcją 4.28 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0 N/D
4 Kwota i udział działalności gospodarczej, o której mowa w wierszu 4 wzoru 1, która jest działalnością gospodarczą niekwalifikującą się do systematyki zgodnie z sekcją 4.29 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0 N/D
5 Kwota i udział działalności gospodarczej, o której mowa w wierszu 5 wzoru 1, która jest działalnością gospodarczą niekwalifikującą się do systematyki zgodnie z sekcją 4.30 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0 N/D
6 Kwota i udział działalności gospodarczej, o której mowa w wierszu 6 wzoru 1, która jest działalnością gospodarczą niekwalifikującą się do systematyki zgodnie z sekcją 4.31 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0 N/D
7 Kwota i udział innych rodzajów działalności gospodarczej niekwalifikującej się do systematyki, niewymienionych w wierszach 1-6 powyżej w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 26 299 295 87,32%
8 Całkowita kwota i całkowity udział rodzajów działalności gospodarczej niekwalifikującej się do systematyki w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 26 299 295 87,32%
1) Ewentualne różnice pomiędzy sumą pojedynczych kwot pieniężnych oraz wielkości procentowych z wierszy w danej podgrupie tabeli (np. w podgrupie „A.1 Rodzaje działalności zrównoważonej środowiskowo (zgodna z systematyką)”) a jedną kwotą pieniężną czy wielkością procentową stanowiącą ich podsumowanie w danej podgrupie wynikają wyłącznie z zaokrągleń do tysięcy złotych (kwoty pieniężne) oraz do dwóch miejsc dziesiętnych (wielkości procentowe).

Nakłady inwestycyjne (CapEx)

Wiersz Działalność związana z energią jądrową
1 Przedsiębiorstwo prowadzi badania, rozwój, demonstrację i rozmieszczenie innowacyjnych instalacji wytwarzania energii elektrycznej wytwarzających energię w ramach procesów jądrowych przy minimalnej ilości odpadów z cyklu paliwowego, finansuje tę działalność lub ma na nią ekspozycję. TAK/NIE
2 Przedsiębiorstwo prowadzi budowę i bezpieczną eksploatację nowych obiektów jądrowych w celu wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła technologicznego, w tym na potrzeby systemu ciepłowniczego lub procesów przemysłowych, takich jak produkcja wodoru, a także ich modernizację pod kątem bezpieczeństwa, z wykorzystaniem najlepszych dostępnych technologii, finansuje tę działalność lub ma na nią ekspozycję. TAK/NIE
3 Przedsiębiorstwo prowadzi bezpieczną eksploatację istniejących obiektów jądrowych wytwarzających energię elektryczną lub ciepło technologiczne, w tym na potrzeby systemu ciepłowniczego lub procesów przemysłowych, takich jak produkcja wodoru z energii jądrowej, a także ich modernizację pod kątem bezpieczeństwa, finansuje tę działalność lub ma na nią ekspozycję. TAK/NIE
Wiersz Działalność związana z gazem ziemnym
4 Przedsiębiorstwo prowadzi budowę lub eksploatację instalacji do wytwarzania energii elektrycznej z wykorzystaniem gazowych paliw kopalnych, finansuje tę działalność lub ma na nią ekspozycję. TAK/NIE
5 Przedsiębiorstwo prowadzi budowę, modernizację i eksploatację instalacji do skojarzonego wytwarzania energii cieplnej/chłodniczej i energii elektrycznej z wykorzystaniem gazowych paliw kopalnych, finansuje tę działalność lub ma na nią ekspozycję. TAK/NIE
6 Przedsiębiorstwo prowadzi budowę, modernizację i eksploatację instalacji do wytwarzania ciepła wytwarzających energię cieplną/chłodniczą z wykorzystaniem gazowych paliw kopalnych, finansuje tę działalność lub ma na nią ekspozycję. TAK/NIE

Wiersz Rodzaje działalności gospodarczej

Kwota i udział (informacje należy przedstawić
w kwotach pieniężnych i wartościach procentowych)

CCM + CCA Łagodzenie zmian klimatu (CCM) Adaptacja do zmian klimatu (CCA)
Kwota (tys. zł) % Kwota (tys. zł) % Kwota (tys. zł) %
1 Kwota i udział działalności gospodarczej zgodnej z systematyką,
o której mowa w sekcji 4.26 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników
0 N/D 0 N/D 0 N/D
2 Kwota i udział działalności gospodarczej zgodnej z systematyką,
o której mowa w sekcji 4.27 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników
0 N/D 0 N/D 0 N/D
3 Kwota i udział działalności gospodarczej zgodnej z systematyką,
o której mowa w sekcji 4.28 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników
0 N/D 0 N/D 0 N/D
4 Kwota i udział działalności gospodarczej zgodnej z systematyką,
o której mowa w sekcji 4.29 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników
0 N/D 0 N/D 0 N/D
5 Kwota i udział działalności gospodarczej zgodnej z systematyką,
o której mowa w sekcji 4.30 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników
0 N/D 0 N/D 0 N/D
6 Kwota i udział działalności gospodarczej zgodnej z systematyką,
o której mowa w sekcji 4.31 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników
0 N/D 0 N/D 0 N/D
7 Kwota i udział innych rodzajów działalności gospodarczej zgodnej z systematyką, niewymienionych w wierszach 1–6 powyżej w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 1 439 227 54,540% 1 439 156 54,537% 71 0,003%
8 Całkowity mający zastosowanie kluczowy wskaźnik wyników 2 638 537 100% 2 638 537 100% 2 638 537 100%
1) Ewentualne różnice pomiędzy sumą pojedynczych kwot pieniężnych oraz wielkości procentowych z wierszy w danej podgrupie tabeli (np. w podgrupie „A.1 Rodzaje działalności zrównoważonej środowiskowo (zgodna z systematyką)”) a jedną kwotą pieniężną czy wielkością procentową stanowiącą ich podsumowanie w danej podgrupie wynikają wyłącznie z zaokrągleń do tysięcy złotych (kwoty pieniężne) oraz do dwóch miejsc dziesiętnych (wielkości procentowe).

Wiersz Rodzaje działalności gospodarczej Kwota i udział (informacje należy przedstawić w kwotach pieniężnych i wartościach procentowych)
CCM + CCA Łagodzenie zmian klimatu (CCM) Adaptacja do zmian klimatu (CCA)
Kwota (tys. zł) % Kwota (tys. zł) % Kwota (tys. zł) %
1 Kwota i udział działalności gospodarczej zgodnej z systematyką,
o której mowa w sekcji 4.26 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w liczniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników
0 N/D 0 N/D 0 N/D
2 Kwota i udział działalności gospodarczej zgodnej z systematyką,
o której mowa w sekcji 4.27 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w liczniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników
0 N/D 0 N/D 0 N/D
3 Kwota i udział działalności gospodarczej zgodnej z systematyką,
o której mowa w sekcji 4.28 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w liczniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników
0 N/D 0 N/D 0 N/D
4 Kwota i udział działalności gospodarczej zgodnej z systematyką,
o której mowa w sekcji 4.29 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w liczniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników
0 N/D 0 N/D 0 N/D
5 Kwota i udział działalności gospodarczej zgodnej z systematyką,
o której mowa w sekcji 4.30 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w liczniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników
0 N/D 0 N/D 0 N/D
6 Kwota i udział działalności gospodarczej zgodnej z systematyką,
o której mowa w sekcji 4.31 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w liczniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników
0 N/D 0 N/D 0 N/D
7 Kwota i udział innych rodzajów działalności gospodarczej zgodnej z systematyką, niewymienionych w wierszach 1–6 powyżej w liczniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 1 439 227 100% 1 439 156 99,995% 71 0,005%
8 Całkowita kwota i całkowity udział rodzajów działalności gospodarczej zgodnej z systematyką w liczniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 1 439 227 100% 1 439 156 99,995% 71 0,005%
1)Ewentualne różnice pomiędzy sumą pojedynczych kwot pieniężnych oraz wielkości procentowych z wierszy w danej podgrupie tabeli (np. w podgrupie „A.1 Rodzaje działalności zrównoważonej środowiskowo (zgodna z systematyką)”) a jedną kwotą pieniężną czy wielkością procentową stanowiącą ich podsumowanie w danej podgrupie wynikają wyłącznie z zaokrągleń do tysięcy złotych (kwoty pieniężne) oraz do dwóch miejsc dziesiętnych (wielkości procentowe).

Wiersz Rodzaje działalności gospodarczej Udział (informacje należy przedstawić w kwotach pieniężnych i wartościach procentowych)
CCM + CCA Łagodzenie zmian klimatu (CCM) Adaptacja do zmian klimatu (CCA)
Kwota
(tys. zł)
% Kwota
(tys. zł)
% Kwota
(tys. zł)
%
1 Kwota i udział działalności gospodarczej kwalifikującej się do systematyki, ale niezgodnej z systematyką, o której mowa w sekcji 4.26 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0 N/D 0 N/D 0 N/D
2 Kwota i udział działalności gospodarczej kwalifikującej się do systematyki, ale niezgodnej z systematyką, o której mowa w sekcji 4.27 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0 N/D 0 N/D 0 N/D
3 Kwota i udział działalności gospodarczej kwalifikującej się do systematyki, ale niezgodnej z systematyką, o której mowa w sekcji 4.28 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0 N/D 0 N/D 0 N/D
4 Kwota i udział działalności gospodarczej kwalifikującej się do systematyki, ale niezgodnej z systematyką, o której mowa w sekcji 4.29 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 2 027 0,08% 2 027 0,08% 0 N/D
5 Kwota i udział działalności gospodarczej kwalifikującej się do systematyki, ale niezgodnej z systematyką, o której mowa w sekcji 4.30 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0 N/D 0 N/D 0 N/D
6 Kwota i udział działalności gospodarczej kwalifikującej się do systematyki, ale niezgodnej z systematyką, o której mowa w sekcji 4.31 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0 N/D 0 N/D 0 N/D
7 Kwota i udział innych rodzajów działalności gospodarczej kwalifikującej się do systematyki, ale niezgodnej z systematyką, niewymienionych w wierszach 1–6 powyżej w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 121 609 4,61% 121 609 4,61% N/D N/D
8 Całkowita kwota i całkowity udział rodzajów działalności gospodarczej kwalifikującej się do systematyki, ale niezgodnej
z systematyką w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników
123 636 4,69% 123 636 4,69% N/D N/D
1) Ewentualne różnice pomiędzy sumą pojedynczych kwot pieniężnych oraz wielkości procentowych z wierszy w danej podgrupie tabeli (np. w podgrupie „A.1 Rodzaje działalności zrównoważonej środowiskowo (zgodna z systematyką)”) a jedną kwotą pieniężną czy wielkością procentową stanowiącą ich podsumowanie w danej podgrupie wynikają wyłącznie z zaokrągleń do tysięcy złotych (kwoty pieniężne) oraz do dwóch miejsc dziesiętnych (wielkości procentowe).

Wiersz Rodzaje działalności gospodarczej Kwota
(tys. zł)
Udział procentowy
1 Kwota i udział działalności gospodarczej, o której mowa w wierszu 1 wzoru 1, która jest działalnością gospodarczą niekwalifikującą się do systematyki zgodnie z sekcją 4.26 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0 N/D
2 Kwota i udział działalności gospodarczej, o której mowa w wierszu 2 wzoru 1, która jest działalnością gospodarczą niekwalifikującą się do systematyki zgodnie z sekcją 4.27 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0 N/D
3 Kwota i udział działalności gospodarczej, o której mowa w wierszu 3 wzoru 1, która jest działalnością gospodarczą niekwalifikującą się do systematyki zgodnie z sekcją 4.28 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0 N/D
4 Kwota i udział działalności gospodarczej, o której mowa w wierszu 4 wzoru 1, która jest działalnością gospodarczą niekwalifikującą się do systematyki zgodnie z sekcją 4.29 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0 N/D
5 Kwota i udział działalności gospodarczej, o której mowa w wierszu 5 wzoru 1, która jest działalnością gospodarczą niekwalifikującą się do systematyki zgodnie z sekcją 4.30 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0 N/D
6 Kwota i udział działalności gospodarczej, o której mowa w wierszu 6 wzoru 1, która jest działalnością gospodarczą niekwalifikującą się do systematyki zgodnie z sekcją 4.31 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0 N/D
7 Kwota i udział innych rodzajów działalności gospodarczej niekwalifikującej się do systematyki, niewymienionych w wierszach 1–6 powyżej w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 1 075 675 40,77%
8 Całkowita kwota i całkowity udział rodzajów działalności gospodarczej niekwalifikującej się do systematyki w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 1 075 675 40,77%
1) Ewentualne różnice pomiędzy sumą pojedynczych kwot pieniężnych oraz wielkości procentowych z wierszy w danej podgrupie tabeli (np. w podgrupie „A.1 Rodzaje działalności zrównoważonej środowiskowo (zgodna z systematyką)”) a jedną kwotą pieniężną czy wielkością procentową stanowiącą ich podsumowanie w danej podgrupie wynikają wyłącznie z zaokrągleń do tysięcy złotych (kwoty pieniężne) oraz do dwóch miejsc dziesiętnych (wielkości procentowe).

Wydatki Operacyjne (OpEx)

Wiersz Działalność związana z energią jądrową
1 Przedsiębiorstwo prowadzi badania, rozwój, demonstrację i rozmieszczenie innowacyjnych instalacji wytwarzania energii elektrycznej wytwarzających energię w ramach procesów jądrowych przy minimalnej ilości odpadów z cyklu paliwowego, finansuje tę działalność lub ma na nią ekspozycję. TAK/NIE
2 Przedsiębiorstwo prowadzi budowę i bezpieczną eksploatację nowych obiektów jądrowych w celu wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła technologicznego, w tym na potrzeby systemu ciepłowniczego lub procesów przemysłowych, takich jak produkcja wodoru, a także ich modernizację pod kątem bezpieczeństwa, z wykorzystaniem najlepszych dostępnych technologii, finansuje tę działalność lub ma na nią ekspozycję. TAK/NIE
3 Przedsiębiorstwo prowadzi bezpieczną eksploatację istniejących obiektów jądrowych wytwarzających energię elektryczną lub ciepło technologiczne, w tym na potrzeby systemu ciepłowniczego lub procesów przemysłowych, takich jak produkcja wodoru z energii jądrowej, a także ich modernizację pod kątem bezpieczeństwa, finansuje tę działalność lub ma na nią ekspozycję. TAK/NIE
Wiersz Działalność związana z gazem ziemnym
4 Przedsiębiorstwo prowadzi budowę lub eksploatację instalacji do wytwarzania energii elektrycznej z wykorzystaniem gazowych paliw kopalnych, finansuje tę działalność lub ma na nią ekspozycję. TAK/NIE
5 Przedsiębiorstwo prowadzi budowę, modernizację i eksploatację instalacji do skojarzonego wytwarzania energii cieplnej/chłodniczej i energii elektrycznej z wykorzystaniem gazowych paliw kopalnych, finansuje tę działalność lub ma na nią ekspozycję. TAK/NIE
6 Przedsiębiorstwo prowadzi budowę, modernizację i eksploatację instalacji do wytwarzania ciepła wytwarzających energię cieplną/chłodniczą z wykorzystaniem gazowych paliw kopalnych, finansuje tę działalność lub ma na nią ekspozycję. TAK/NIE

Wiersz Rodzaje działalności gospodarczej Kwota i udział (informacje należy przedstawić w kwotach pieniężnych i wartościach procentowych)
CCM + CCA Łagodzenie zmian klimatu (CCM) Adaptacja do zmian klimatu (CCA)
Kwota (tys. zł) % Kwota (tys. zł) % Kwota (tys. zł) %
1 Kwota i udział działalności gospodarczej zgodnej z systematyką,o której mowa w sekcji 4.26 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0 N/D 0 N/D 0 N/D
2 Kwota i udział działalności gospodarczej zgodnej z systematyką, o której mowa w sekcji 4.27 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0 N/D 0 N/D 0 N/D
3 Kwota i udział działalności gospodarczej zgodnej z systematyką, o której mowa w sekcji 4.28 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0 N/D 0 N/D 0 N/D
4 Kwota i udział działalności gospodarczej zgodnej z systematyką, o której mowa w sekcji 4.29 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0 N/D 0 N/D 0 N/D
5 Kwota i udział działalności gospodarczej zgodnej z systematyką, o której mowa w sekcji 4.30 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0 N/D 0 N/D 0 N/D
6 Kwota i udział działalności gospodarczej zgodnej z systematyką, o której mowa w sekcji 4.31 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0 N/D 0 N/D 0 N/D
7 Kwota i udział innych rodzajów działalności gospodarczej zgodnej z systematyką, niewymienionych w wierszach 1-6 powyżej w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 242 509 37,41% 242 029 37,33% 480 0,08%
8 Całkowity mający zastosowanie kluczowy wskaźnik wyników 648 330 100% 648 330 100% 648 330 100%
1) Ewentualne różnice pomiędzy sumą pojedynczych kwot pieniężnych oraz wielkości procentowych z wierszy w danej podgrupie tabeli (np. w podgrupie „A.1 Rodzaje działalności zrównoważonej środowiskowo (zgodna z systematyką)”) a jedną kwotą pieniężną czy wielkością procentową stanowiącą ich podsumowanie w danej podgrupie wynikają wyłącznie z zaokrągleń do tysięcy złotych (kwoty pieniężne) oraz do dwóch miejsc dziesiętnych (wielkości procentowe).

Wiersz Rodzaje działalności gospodarczej Kwota i udział (informacje należy przedstawić w kwotach pieniężnych i wartościach procentowych)
CCM + CCA Łagodzenie zmian klimatu (CCM) Adaptacja do zmian klimatu (CCA)
Kwota
(tys. zł)
% Kwota
(tys. zł)
% Kwota
(tys. zł)
%
1 Kwota i udział działalności gospodarczej zgodnej z systematyką, o której mowa w sekcji 4.26 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w liczniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0 N/D 0 N/D 0 N/D
2 Kwota i udział działalności gospodarczej zgodnej z systematyką, o której mowa w sekcji 4.27 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w liczniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0 N/D 0 N/D 0 N/D
3 Kwota i udział działalności gospodarczej zgodnej z systematyką, o której mowa w sekcji 4.28 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w liczniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0 N/D 0 N/D 0 N/D
4 Kwota i udział działalności gospodarczej zgodnej z systematyką,  o której mowa w sekcji 4.29 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w liczniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0 N/D 0 N/D 0 N/D
5 Kwota i udział działalności gospodarczej zgodnej z systematyką, o której mowa w sekcji 4.30 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w liczniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0 N/D 0 N/D 0 N/D
6 Kwota i udział działalności gospodarczej zgodnej z systematyką, o której mowa w sekcji 4.31 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w liczniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0 N/D 0 N/D 0 N/D
7 Kwota i udział innych rodzajów działalności gospodarczej zgodnej z systematyką, niewymienionych w wierszach 1-6 powyżej w liczniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 242 509 100% 242 029 99,80% 480 0,20%
8 Całkowita kwota i całkowity udział rodzajów działalności gospodarczej zgodnej z systematyką w liczniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 242 509 100% 242 029 99,80% 480 0,20%
1) Ewentualne różnice pomiędzy sumą pojedynczych kwot pieniężnych oraz wielkości procentowych z wierszy w danej podgrupie tabeli (np. w podgrupie „A.1 Rodzaje działalności zrównoważonej środowiskowo (zgodna z systematyką)”) a jedną kwotą pieniężną czy wielkością procentową stanowiącą ich podsumowanie w danej podgrupie wynikają wyłącznie z zaokrągleń do tysięcy złotych (kwoty pieniężne) oraz do dwóch miejsc dziesiętnych (wielkości procentowe).

Wiersz Rodzaje działalności gospodarczej Udział (informacje należy przedstawić w kwotach pieniężnych i wartościach procentowych)
CCM + CCA Łagodzenie zmian klimatu (CCM) Adaptacja do zmian klimatu (CCA)
Kwota
(tys. zł)
% Kwota
(tys. zł)
% Kwota
(tys. zł)
%
1 Kwota i udział działalności gospodarczej kwalifikującej się do systematyki, ale niezgodnej z systematyką, o której mowa w sekcji 4.26 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0 N/D 0 N/D 0 N/D
2 Kwota i udział działalności gospodarczej kwalifikującej się do systematyki, ale niezgodnej z systematyką, o której mowa w sekcji 4.27 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0 N/D 0 N/D 0 N/D
3 Kwota i udział działalności gospodarczej kwalifikującej się do systematyki, ale niezgodnej z systematyką, o której mowa w sekcji 4.28 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0 N/D 0 N/D 0 N/D
4 Kwota i udział działalności gospodarczej kwalifikującej się do systematyki, ale niezgodnej z systematyką, o której mowa w sekcji 4.29 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0 N/D 0 N/D 0 N/D
5 Kwota i udział działalności gospodarczej kwalifikującej się do systematyki, ale niezgodnej z systematyką, o której mowa w sekcji 4.30 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 835 0,129% 835 0,129% 0 N/D
6 Kwota i udział działalności gospodarczej kwalifikującej się do systematyki, ale niezgodnej z systematyką, o której mowa w sekcji 4.31 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 11 0,002% 11 0,002% 0 N/D
7 Kwota i udział innych rodzajów działalności gospodarczej kwalifikującej się do systematyki, ale niezgodnej z systematyką, niewymienionych w wierszach 1-6 powyżej w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 71 139 10,969% 71 139 10,969% N/D N/D
8 Całkowita kwota i całkowity udział rodzajów działalności gospodarczej kwalifikującej się do systematyki, ale niezgodnej z systematyką w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 71 985 11,10% 71 985 11,10% N/D N/D
1) Ewentualne różnice pomiędzy sumą pojedynczych kwot pieniężnych oraz wielkości procentowych z wierszy w danej podgrupie tabeli (np. w podgrupie „A.1 Rodzaje działalności zrównoważonej środowiskowo (zgodna z systematyką)”) a jedną kwotą pieniężną czy wielkością procentową stanowiącą ich podsumowanie w danej podgrupie wynikają wyłącznie z zaokrągleń do tysięcy złotych (kwoty pieniężne) oraz do dwóch miejsc dziesiętnych (wielkości procentowe).

Wiersz Rodzaje działalności gospodarczej Kwota (tys. zł) Udział procentowy
1 Kwota i udział działalności gospodarczej, o której mowa w wierszu 1 wzoru 1, która jest działalnością gospodarczą niekwalifikującą się do systematyki zgodnie z sekcją 4.26 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0 N/D
2 Kwota i udział działalności gospodarczej, o której mowa w wierszu 2 wzoru 1, która jest działalnością gospodarczą niekwalifikującą się do systematyki zgodnie z sekcją 4.27 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0 N/D
3 Kwota i udział działalności gospodarczej, o której mowa w wierszu 3 wzoru 1, która jest działalnością gospodarczą niekwalifikującą się do systematyki zgodnie z sekcją 4.28 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0 N/D
4 Kwota i udział działalności gospodarczej, o której mowa w wierszu 4 wzoru 1, która jest działalnością gospodarczą niekwalifikującą się do systematyki zgodnie z sekcją 4.29 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0 N/D
5 Kwota i udział działalności gospodarczej, o której mowa w wierszu 5 wzoru 1, która jest działalnością gospodarczą niekwalifikującą się do systematyki zgodnie z sekcją 4.30 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0 N/D
6 Kwota i udział działalności gospodarczej, o której mowa w wierszu 6 wzoru 1, która jest działalnością gospodarczą niekwalifikującą się do systematyki zgodnie z sekcją 4.31 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0 N/D
7 Kwota i udział innych rodzajów działalności gospodarczej niekwalifikującej się do systematyki, niewymienionych w wierszach 1-6 powyżej w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 333 836 51,49%
8 Całkowita kwota i całkowity udział rodzajów działalności gospodarczej niekwalifikującej się do systematyki w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 333 836 51,49%
1) Ewentualne różnice pomiędzy sumą pojedynczych kwot pieniężnych oraz wielkości procentowych z wierszy w danej podgrupie tabeli (np. w podgrupie „A.1 Rodzaje działalności zrównoważonej środowiskowo (zgodna z systematyką)”) a jedną kwotą pieniężną czy wielkością procentową stanowiącą ich podsumowanie w danej podgrupie wynikają wyłącznie z zaokrągleń do tysięcy złotych (kwoty pieniężne) oraz do dwóch miejsc dziesiętnych (wielkości procentowe).

Wyniki wyszukiwania