RAPORT ESG
Grupy Kapitałowej ENEA
2022 rok

Zarządzanie ryzykami niefinansowymi

Grupa Kapitałowa ENEA systematycznie identyfikuje ryzyka korporacyjne, w tym niefinansowe, związane z jej działalnością i odpowiednio nimi zarządza, zapewniając odpowiednie przygotowanie organizacji na potencjalne skutki ich materializacji. Szczególną uwagę w kolejnych latach zamierza poświęcić ryzykom związanym ze zmianami klimatu.

System zarządzania ryzykami korporacyjnymi (ERM), którym objęte są spółki kluczowe, jest koordynowany przez Departament Zarządzania Ryzykiem Grupy Kapitałowej, będący jednostką ENEA S.A. i składający się z biur odpowiedzialnych odpowiednio za zarządzanie ryzykiem finansowym oraz zarządzanie ryzykiem biznesowym, ciągłością działania i ubezpieczeniami. Spółki objęte systemem posiadają w swoich strukturach jednostki odpowiedzialne za ten obszar, które współpracują z Departamentem Zarządzania Ryzykiem Grupy Kapitałowej.

Uzupełnieniem wspomnianego systemu jest funkcjonujący w Grupie system zarządzania ciągłością działania. W jego ramach kluczowe spółki Grupy identyfikują procesy krytyczne i zasoby niezbędne do ich realizacji oraz wdrażają mechanizmy i procedury zapewniające ciągłość realizacji tych procesów w sytuacji ich przerwania. Ryzyka, których materializacja może zagrażać ciągłości realizacji procesów krytycznych, są identyfikowane i zarządzane w ramach systemu zarządzania ryzykiem korporacyjnym.

Zarządzanie ryzykami w GK ENEA regulują odpowiednie polityki, procedury oraz metodyki. Dokumentem nadrzędnym, regulującym cały obszar zarządzania ryzykiem, jest Polityka Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym w Grupie ENEA.

Efektywność zarządzania ryzykiem korporacyjnym jest zapewniana dzięki realizowaniu wytycznych określonych w politykach, procedurach oraz metodykach zarządzania określonymi obszarami ryzyka, w szczególności:

 • bieżącej identyfikacji i ocenie ryzyk na poziomie kluczowych spółek Grupy,
 • monitorowaniu istniejących ryzyk oraz raportowaniu,
 • operacyjnemu zarządzaniu ryzykiem przez spółki w ramach przyznanych limitów (w zakresie ryzyk finansowych), na zasadach określonych w dokumentach zatwierdzonych przez Komitet Ryzyka Grupy ENEA.

Cykliczna ocena ryzyk korporacyjnych realizowana jest zgodnie z wymaganiami Metodyki Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym w Grupie ENEA przez właścicieli ryzyk w uzgodnieniu z menadżerami ryzyka. Polega ona na aktualizowaniu oceny prawdopodobieństwa materializacji ryzyka oraz potencjalnych skutków w perspektywie finansowej‚ reputacyjnej, wpływu na zdrowie i bezpieczeństwo oraz wpływu na środowisko naturalne.

Szacowanie prawdopodobieństwa materializacji oraz ocena możliwych skutków pozwalają podzielić ryzyka na krytyczne, kluczowe, średnie i niskie. Właściciele ryzyk określają działania mitygujące, mające na celu ograniczenie prawdopodobieństwa wystąpienia oraz skutków materializacji ryzyk oraz plany reakcji na wypadek materializacji ryzyka.

Wszystkie zidentyfikowane i oceniane ryzyka dotyczące działalności danej spółki Grupy tworzą tzw. Rejestr Ryzyk. Członkowie zarządów spółek są informowani o nowych i zarchiwizowanych ryzykach, istotnych zmianach w ryzykach oraz ewentualnych zdarzeniach operacyjnych dotyczących zidentyfikowanych ryzyk. Ponadto, zarządy spółek oraz Zarząd ENEA S.A. otrzymują cykliczne raporty o statusach ryzyk korporacyjnych.

Niezależnie od cyklicznej oceny, monitoringu i raportowania ryzyk, w 2022 r. podejmowano następujące działania w obszarze zarządzania ryzykiem korporacyjnym:

 • właściciele ryzyk weryfikowali i identyfikowali ryzyka w kontekście sytuacji geopolitycznej spowodowanej inwazją militarną Rosji na Ukrainę oraz w związku z sankcjami nakładanymi na Rosję,
 • przeprowadzono aktualizację Polityki Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym w Grupie ENEA i Metodyki Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym w Grupie ENEA,
 • proces zarządzania ryzykiem korporacyjnym był audytowany w ramach cyklicznej oceny systemu kontroli wewnętrznej w ENEA S.A.

Komitet Ryzyka Grupy ENEA

Kluczowym organem w procesie zarządzania ryzykiem w Grupie ENEA jest Komitet Ryzyka. Komitet jest stałym wewnętrznym zespołem Grupy, powołanym w celu wsparcia Zarządu ENEA S.A. w zakresie:

 • zarządzania ryzykami korporacyjnymi w Grupie ENEA;
 • zarządzania ciągłością działania w Grupie ENEA;
 • zarządzania obszarem compliance w Grupie ENEA;
 • zarządzania polityką ubezpieczeniową w Grupie ENEA.

Do kompetencji Komitetu należy w szczególności:

 1. Udzielanie rekomendacji Zarządowi ENEA S.A. w sprawie zatwierdzenia polityk regulujących proces zarządzania ryzykiem, ciągłością działania, ubezpieczeniami i compliance oraz zmian aktualizacyjnych w tym zakresie.
 2. Przyjmowanie i analiza informacji z obszaru zarządzania ryzykiem, ciągłością działania oraz ubezpieczeniami wpływających od jednostek merytorycznych.
 3. Opiniowanie oraz przyjmowanie raportów z realizacji Polityki Compliance, a także wydawanie wiążących interpretacji jej postanowień.
 4. Zatwierdzanie dokumentacji operacyjnej regulującej proces zarządzania ryzykiem, ubezpieczeniami, ciągłością działania wraz z akceptacją zmian aktualizacyjnych (strategie, procedury, metodyki, narzędzia, instrukcje, wytyczne itp.).

W skład Komitetu Ryzyka wchodzą członkowie stali – uczestniczący każdorazowo w jego pracach (są to dedykowani członkowie Zarządu oraz dyrektorzy departamentów ENEA S.A.) oraz członkowie uzupełniający (w osobach członków zarządów spółek zależnych), reprezentujący kluczowe spółki Grupy ENEA w sprawach ich dotyczących.

Poprzednia strona

Zapobieganie korupcji

Następna strona

Ryzyka niefinansowe

Wyniki wyszukiwania