RAPORT ESG
Grupy Kapitałowej ENEA
2022 rok

Znaczenie dla gospodarki i postępu technicznego

 • 3-3
 • 203-2

GK ENEA posiada wielowymiarowy wkład w polską gospodarkę:

 • dostarcza energię elektryczną i cieplną oraz innowacyjne usługi klientom indywidualnym i biznesowym,
 • jest dużym pracodawcą,
 • generuje miejsca pracy w łańcuchu wartości,
 • jest znaczącym płatnikiem podatków w tym 6. największym płatnikiem CIT wśród podatkowych grup kapitałowych za 2021 r.,
 • wnosi istotny wkład do budżetów lokalnych w formie podatków i opłat,
 • rozbudowuje infrastrukturę regionalną i lokalną,
 • rozwija innowacje technologiczne,
 • wspiera kształcenie przyszłych kadr, zwłaszcza inżynierskich.

Wyróżnienie TOP10 Podatkowych Grup Kapitałowych, które odebraliśmy z rąk minister finansów, jest dla nas szczególnym powodem do dumy. Przypomina nam ono, że jako solidny i odpowiedzialny płatnik podatków liczonych w setkach milionów złotych istotnie zwiększamy możliwości budżetu państwa, m.in. w zakresie finansowania zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego.

Rafał Mucha Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, ENEA S.A.
 • 201-1

Bezpośrednia wartość ekonomiczna generowana przez GK ENEA

Dane dla całej GK ENEA
a. Bezpośrednia wartość ekonomiczna generowana przez GK ENEA [dane w mln zł]
20201) 20212) 2022
i. Wartość ekonomiczna wytworzona:
Przychody ogółem3) 18 515 21 626 30 555
ii. Wartość ekonomiczna podzielona:
Koszty operacyjne4) 14 454 16 922 26 632
Wynagrodzenia i świadczenia pracownicze5) 1 963 2 137 2 496
Płatności na rzecz dostarczycieli kapitału (dywidendy i odsetki)6) 243 177 265
Płatności na rzecz instytucji publicznych (podatki)7) 734 986 575
Inwestycje społeczne (darowizny) 8) bd. 5 10
WARTOŚĆ ZATRZYMANA (różnica między i. a ii.) 1 121 1 400 577
1) Dane zaraportowane.
2) Dane za rok przekształcone zgodnie ze Skonsolidowanym Sprawozdaniem Finansowym za rok 2022.
3) Pozycje z Skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów: Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody; Pozostałe przychody operacyjne; Przychody finansowe; Zmiana rezerw dotyczących umów rodzących obciążenia (część przychodowa); Przychody z tytułu dywidend.
4) Pozycje z Skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów: Amortyzacja; Zużycie materiałów i surowców oraz wartość sprzedanych towarów; Zakup energii i gazu na potrzeby sprzedaży; Usługi przesyłowe; Inne usługi obce; Zmiana rezerw dotyczących umów rodzących obciążenia (część kosztowa); Pozostałe koszty operacyjne; Inne koszty finansowe.
5) Pozycje z Skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów: Koszty świadczeń pracowniczych.
6) Pozycje z Skonsolidowanego sprawozdania finansowego: Dywidendy wypłacone; Koszty odsetek z tytułu kredytów i pożyczek; koszty odsetek od obligacji; koszty odsetkowe od zobowiązań z tytułu leasingu i leasingu głównego; koszty odsetek od Swap IRS; inne odsetki.
7) Pozycje z Skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów: Podatki i opłaty; Podatek bieżący.
8) Łączna wartość darowizn pieniężnych i rzeczowych przekazanych za pośrednictwem Fundacji ENEA i Fundacji „Solidarni Górnicy” lub bezpośrednio beneficjentom.
 • 201-4

Pomoc finansowa uzyskana od państwa

Dane dla całej GK ENEA [tys. zł]
a., b. Całkowita wartość pieniężna pomocy finansowej uzyskanej przez GK ENEA od państwa
2020 2021 2022
i. Ulgi i zwolnienia podatkowe 1 113 1 661 1 700
ii. Subwencje 38 0 0
iii. Granty (m.in. inwestycyjne oraz na badania i rozwój) 199 107 7 247
iv. Nagrody 0 0 0
v. Zwolnienia z opłat licencyjnych 0 0 0
vi. Pomoc finansowa ze strony publicznych instytucji kredytujących, np. w ramach programów wsparcia eksportu 92 87 202
vii. Zachęty finansowe 0 0 0
viii. Inne korzyści finansowe otrzymane lub należne ze strony państwa 614 958 1 348 747 1 303 054
SUMA: 616 400 1 350 602 1 312 203

Najistotniejszym źródłem pomocy finansowej uzyskanej od państwa przez GK ENEA są:

- przychody z Rynku Mocy,
- wsparcie w postaci świadectw pochodzenia energii oraz świadectw efektywności energetycznej,
- darmowe uprawnienia do emisji CO2.

Kreowanie innowacji

Strategia Rozwoju Grupy Kapitałowej ENEA do 2030 r. z perspektywą 2040 r. przewiduje inicjatywy nakierowane na rozwój innowacji w zakresie:

 • magazynów energii, w tym magazynowania wodoru,
 • nisko- i bezemisyjnych źródeł wytwarzania energii, technologii wodorowych, agrofotowoltaiki,
 • OZE (w tym energetyka wiatrowa, fotowoltaika, biomasa, biogazownie, instalacje hybrydowe),
 • energetyki konwencjonalnej w oparciu o źródła niskoemisyjne,
 • rozwiązań z obszaru gospodarki o obiegu zamkniętym,
 • inteligentnej sieci energetycznej,
 • elektromobilności,
 • cyfryzacji, automatyzacji i nowych technologii,
 • innowacyjnych usług i produktów dla Klientów,
 • nowoczesnej komunikacji i modeli współpracy z Klientem.

Ekosystem innowacji w GK ENEA

 • Budowa naszego ekosystemu innowacji odbywa się w oparciu o strategię rozwoju GK ENEA. Do realizacji projektów o profilu wysokiego ryzyka technologicznego i biznesowego dedykowana jest w Grupie spółka ENEA Innowacje.
 • Na stronie internetowej enea.pl dostępny jest formularz zgłoszeniowy, poprzez który innowatorzy mają możliwość zgłaszać swoje projekty.
 • Przed uruchomieniem projektów, inicjatywy są selekcjonowane i oceniane m.in. pod kątem biznesowym i technicznym.
 • W proces zarządzania ekosystemem innowacji zaangażowani są Pracownicy Departamentu Zarządzania Strategią i Rozwojem Grupy Kapitałowej, Pracownicy ENEA Innowacje, działy badawczo-rozwojowe i biura innowacji innych spółek, inżynierowie, konstruktorzy oraz technolodzy.
 • Rozwijając innowacje, współpracujemy m.in. z Rządem RP (zwłaszcza Ministerstwem Aktywów Państwowych), jego agendami (np. Polskim Funduszem Rozwoju), instytucjami i stowarzyszeniami branżowymi, uczelniami wyższymi i szkołami średnimi o profilu technicznym, administracją samorządową, akceleratorami, startupami i wynalazcami.
 • Jednym z założeń jest budowa własnego portfela inwestycyjnego, składającego się docelowo z 20-25 spółek oferujących innowacyjne produkty i/lub usługi w branży energetycznej i obszarach pokrewnych.

ENEA Innowacje w roku 2022 m.in.:

 • realizowała Strategiczny plan działania ENEA Innowacje sp. z o.o. na lata 2022-2027, wspierający realizację strategii rozwoju GK ENEA,
 • przyjęła wypracowaną z ENEA S.A. koncepcję zmian w procesach inwestowania w innowacyjne projekty na wczesnym etapie rozwoju,
 • zidentyfikowała i poddała pogłębionym analizom kilkanaście kluczowych inicjatyw i pomysłów innowacyjnych z zakresu produkcji i wykorzystania paliw alternatywnych, magazynowania energii i wdrażania idei gospodarki o obiegu zamkniętym,
 • na bieżąco śledziła i analizowała m.in. otoczenie rynkowe oraz technologiczne pod kątem przyszłych inwestycji w innowacyjne spółki,
 • podpisała listy intencyjne (term sheets) z 2 podmiotami, które oferują innowacyjne rozwiązania biznesowe i technologiczne,
 • przeprowadziła 3 pilotaże projektów innowacyjnych na potrzeby obiektów energetycznych spółek GK ENEA,
 • rozpoczęła działania ukierunkowane na wykorzystanie technologii małych modułowych reaktorów jądrowych, m.in. podpisała list intencyjny ze start-upem Last Energy,
 • kontynuowała oraz rozwijała współpracę z uczelniami oraz firmami.

Programy badawczo-rozwojowe

 • WSKAŹNIK WŁASNY BRI

W 2022 r. GK ENEA realizowała m.in. następujące programy badawczo-rozwojowe o potencjalnie istotnym znaczeniu dla gospodarki:

Projekt mający na celu stworzenie systemu magazynującego energię i stabilizującego sieć energetyczną przy wykorzystaniu wodoru wytworzonego w instalacjach OZE. Inicjatywa prowadzona przez ENEA Operator, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie oraz Uniwersytet Szczeciński.

Projekt mający na celu opracowanie kompleksowego i opłacalnego podejścia w celu ułatwienia skutecznego udziału generacji rozproszonej opartej na energii odnawialnej na rynkach energii elektrycznej oraz umożliwienie świadczenia usług bilansowania i magazynowania zgodnie z kryteriami rynkowymi. Inicjatywa prowadzona przez ENEA Operator, Instytut Energetyki w Warszawie oraz podmioty zagraniczne.

Ogólnoeuropejski program, mający na celu opracowanie innowacyjnych narzędzi do optymalnego projektowania i działania lokalnych systemów energetycznych integrujących rozproszone zasoby energii i wiele nośników energii. Inicjatywa prowadzona przez ENEA Operator, Instytut Energetyki Oddział Gdańsk, miasto Bydgoszcz oraz podmioty zagraniczne.

Zakończony w 2022 r. projekt mający na celu budowę elastycznego, innowacyjnego systemu wirtualnej rzeczywistości do prowadzenia szkoleń Pracowników służb technicznych, zawierającego interaktywne wirtualne scenariusze szkoleniowe dla wybranych Głównych Punktów Zasilania, stacji średniego napięcia oraz ośrodka szkoleniowego prac pod napięciem. Inicjatywa prowadzona przez ENEĘ Operator we współpracy z Politechniką Poznańską i Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu.

Zakończony w 2022 r. projekt, którego celem było zbudowanie systemu bilansowania mocy i energii oraz monitorowania jakości dostawy energii elektrycznej w ramach sieci dystrybucyjnej ENEA Operator. Inicjatywa prowadzona przez ENEA Operator we współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie.

W wyniku podejmowania działań innowacyjnych i realizacji projektów badawczo-rozwojowych, ENEA S.A. oraz spółki z Grupy Kapitałowej ENEA współpracują z wieloma jednostkami badawczymi. ENEA S.A. 7 września 2022 r. podpisała list intencyjny o współpracy z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym. W styczniu 2023 r. podpisano także list intencyjny o współpracy z Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytutem Mikroelektroniki i Fotoniki.

 • Uniwersytetem Zielonogórskim,
 • Instytutem Energetyki w Warszawie,
 • Instytutem Energetyki oddział Gdańsk,
 • Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie,
 • Politechniką Poznańską,
 • Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytutem Logistyki i Magazynowania,
 • Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu,
 • Politechniką Wrocławską,
 • Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie,
 • Uniwersytetem Szczecińskim,
 • Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk.
 • Politechniką Warszawską,
 • Towarzystwem Gospodarczym Polskie Elektrownie,
 • Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytut Metalurgii Żelaza,
 • Instytutem Energetyki w Warszawie,
 • Instytutem Rybactwa Śródlądowego im. St. Sakowicza.
 • 203-2

Wybrane przykłady istotnego pośredniego wpływu ekonomicznego GK ENEA w 2022 r.

Jednym z kluczowych kierunków rozwoju Grupy będzie wprowadzanie do oferty produktów multienergetycznych, nowoczesnej oferty dla prosumentów, w tym współpraca z samorządami,a także udział w tworzeniu i zarządzaniu wyspami energetycznymi. Grupa planuje rozwój obszaru handlu hurtowego i nowych linii biznesowych przy jednoczesnym zwiększaniu efektywności obsługi Klientów.

Grupa chce wykorzystać rosnącą świadomość ekologiczną społeczeństwa łącząc idee: prosumenta, klastra energii i inteligentnego domu. Tak zbudowana kompleksowa oferta m.in. pozwoli Klientom zaoszczędzić energię elektryczną i cieplną.

Spółka prowadzi program wsparcia Klientów posiadających zaległe i bieżące należności, adresowany do odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, odbiorców wrażliwych paliw gazowych oraz odbiorców energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, jeżeli ten odbiorca lub członek jego gospodarstwa domowego jest osobą wymagającą wentylacji mechanicznej. Spółka realizuje także program rozwiązań alternatywnych w stosunku do wstrzymania dostaw energii elektrycznej, realizowany w stosunku do odbiorców energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, któremu grozi wstrzymanie dostaw energii elektrycznej. Więcej na temat wspomnianych programów można przeczytać w sekcji Wspieranie odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

Spółka, jako podmiot odpowiedzialny za dystrybucję energii elektrycznej na obszarze swojego działania. Odpowiada m.in. za przyłączanie odbiorców i wytwórców do sieci elektroenergetycznej wysokiego, średniego i niskiego napięcia. Wśród wytwórców przyłączanych do sieci dystrybucyjnej znajdują się również podmioty produkujące energię ze źródeł odnawialnych (np. farmy wiatrowe, farmy fotowoltaiczne, biogazownie, mikroinstalacje). Równolegle spółka rozwija i modernizuje sieć w taki sposób, by zwiększyć możliwości przyłączania OZE.

Spółka prowadzi współpracę z 928 kontrahentami w zakresie dostaw materiałów i części zamiennych. Współpraca z lokalnymi przedsiębiorstwami generuje wartość dodaną zarówno dla budżetu państwa, jak również dla miejscowej społeczności, której członkowie znajdują zatrudnienie.

W celu niwelowania negatywnych skutków gospodarczych i społecznych związanych z sytuacją na rynku energii w 2022 r. spółka podpisywała umowy sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych, realizowane przez miejscowe gminy, które dystrybuowały węgiel wśród swoich mieszkańców po preferencyjnych cenach.

Wyniki wyszukiwania