RAPORT ESG
Grupy Kapitałowej ENEA
2022 rok

GRI:[ ]

Udział w inicjatywach i członkostwo w organizacjach

Wspieramy inicjatywy na rzecz szeroko rozumianego zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu:

Ważnym punktem odniesienia dla działalności Grupy Kapitałowej ENEA są Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs). Wspieramy realizację dziewięciu SDGs. Szczególnie istotny wkład, w związku z realizowanym modelem biznesowym i wdrażaną strategią rozwoju, wnosimy w Cel 7 Czysta i dostępna energia (zadania 7.1 oraz 7.2), Cel 8 Wzrost gospodarczy i godna praca (zadanie 8.2) oraz w Cel 9 Innowacyjność, przemysł, infrastruktura (zadania 9.1, 9.4 oraz 9.5), zachowując jednocześnie stały wzrost wartości przedsiębiorstwa. W naszym przypadku odpowiedzialność środowiskowa i społeczna wspiera osiąganie założonych celów ekonomicznych.

Bożena Knipfelberg Dyrektor Departamentu Controllingu Grupy Kapitałowej

Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ, w których osiąganie włącza się GK ENEA:


Zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrobyt

Zadanie 3.9 Do 2030 roku znacząco obniżyć liczbę zgonów i chorób powodowanych przez niebezpieczne substancje chemiczne oraz zanieczyszczenie i skażenie powietrza, wody i gleby.

Zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości oraz promować uczenie się przez całe życie

Zadanie 4.4 Do 2030 roku znacznie zwiększyć liczbę młodzieży i dorosłych, którzy posiadają odpowiednie umiejętności, w tym techniczne i zawodowe, potrzebne przy uzyskaniu zatrudnienia, znalezieniu godziwej pracy i rozwoju przedsiębiorczości.

Zapewnić wszystkim dostęp do źródeł stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie

Zadanie 7.1 Do 2030 roku zapewnić powszechny dostęp do przystępnych cenowo, niezawodnych i nowoczesnych usług energetycznych.

Zadanie 7.2 Do 2030 roku znacząco zwiększyć udział odnawialnych źródeł energii w globalnym miksie energetycznym

Promować stabilny, zrównoważony i inkluzywny wzrost gospodarczy, pełne i produktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich ludzi

Zadanie 8.2 Osiągnąć wyższy poziom wydajności gospodarczej poprzez dywersyfikację, modernizację technologiczną i innowacje, a także poprzez skupienie się na sektorach o wysokiej wartości dodanej oraz o wysokim   wskaźniku pracochłonności.

Zadanie 8.8 Chronić prawa pracownicze oraz promować bezpieczne środowisko pracy dla wszystkich, w tym dla pracowników, w tym pracowników – migrantów, w szczególności dla kobiet migrantek i osób mających niepewne zatrudnienie.

Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność

Zadanie 9.1 Rozwijać niezawodną, zrównoważoną i odporną infrastrukturę dobrej jakości, w tym infrastrukturę regionalną i transgraniczną, wspierającą rozwój gospodarczy i dobrobyt ludzi. Zapewnić  wszystkim ludziom równy dostęp do infrastruktury po przystępnej cenie.

Zadanie 9.4 Do 2030 roku podwyższyć jakość infrastruktury i wprowadzić zrównoważony rozwój przemysłu przez zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów oraz stosowanie czystych i przyjaznych dla środowiska technologii i procesów produkcyjnych, przy udziale wszystkich krajów, zgodnie z ich możliwościami.

Zadanie 9.5 Do 2030 roku wzmocnić badania naukowe i podnieść poziom technologiczny sektora przemysłowego we wszystkich krajach, szczególnie w rozwijających się, w tym poprzez innowacje, znaczne zwiększenie liczby pracowników sektora badawczo-rozwojowego na każdy milion osób oraz poprzez zwiększanie publicznych i prywatnych nakładów finansowych na rozwój.

Uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu

Zadanie 11.6 Do 2030 roku obniżyć niekorzystny wskaźnik negatywnego oddziaływania miasta na środowisko per capita, zwracając szczególną uwagę na jakość powietrza oraz gospodarowanie odpadami komunalnymi i innymi zanieczyszczeniami.

Zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji

Zadanie 12.5 Do 2030 roku istotnie obniżyć poziom generowania odpadów poprzez prewencję, redukcję, recykling i ponowne użycie.

Chronić oceany, morza i zasoby morskie oraz wykorzystywać je w sposób zrównoważony

Zadanie 14.1 Do 2025 roku zapobiegać i znacznie zmniejszyć poziom wszelkich rodzajów zanieczyszczeń morza, w szczególności powstałych w wyniku działalności na lądzie, w tym śmieci i odpadków żywnościowych zrzucanych do morza.

Wzmocnić środki wdrażania i ożywić globalne partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju

Zadanie 17.16 Wzmocnić globalne partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju, uzupełnione o partnerstwa wielostronne, które mobilizują i dzielą się wiedzą, kompetencjami, technologią i środkami finansowymi, by wspierać osiągnięcie Celów Zrównoważonego Rozwoju we wszystkich krajach, szczególnie w tych rozwijających się.

Grupa ENEA utożsamia się, przestrzega i wdraża w swojej działalności 10 zasad Global Compact, które stanowią część zarządzania naszą organizacją, jej kultury organizacyjnej oraz relacji z interesariuszami.

Zasada 1. Popieranie i przestrzeganie praw człowieka przyjętych przez społeczność międzynarodową.

Zasada 2. Eliminacja wszelkich przypadków łamania praw człowieka przez firmę.

Zasada 3. Poszanowanie wolności stowarzyszania się.

Zasada 4. Eliminacja wszelkich form pracy przymusowej.

Zasada 5. Zniesienie pracy dzieci.

Zasada 6. Efektywne przeciwdziałanie dyskryminacji w sferze zatrudnienia.

Zasada 7. Prewencyjne podejście do środowiska naturalnego.

Zasada 8. Podejmowanie inicjatyw mających na celu promowanie postaw odpowiedzialności ekologicznej.

Zasada 9. Stosowanie i rozpowszechnianie przyjaznych środowisku technologii.

Zasada 10. Przeciwdziałanie korupcji we wszystkich formach, w tym wymuszeniom i łapówkarstwu

Członkostwo w organizacjach

 • 2-28

Spółki Grupy ENEA są aktywnymi członkami różnorodnych organizacji, dla których działania na rzecz zrównoważonego rozwoju stanowią ważny cel statutowy. Są to m.in.:

 • Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska
 • Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie
 • Związek Pracodawców Energetyki Polskiej
 • Towarzystwo Obrotu Energią
 • Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
 • Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych
 • Towarzystwo Elektrowni Wodnych
 • Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej
 • Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa
 • Stowarzyszenie Polski Komitet Światowego Kongresu Górniczego
 • Polski Komitet Energii Elektrycznej
 • Polski Komitet Światowej Rady Energetyki
 • Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej
 • Stowarzyszenie Elektryków Polskich
 • Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB
 • Stowarzyszenia Producentów Konstrukcji i Urządzeń Elektrycznych STELEN
 • Lubuskie Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Energetyki
 • Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa
 • Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej
 • Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
 • United Nations Global Compact Network Poland
 • Liga Ochrony Przyrody

W 2022 r. ENEA S.A. przystąpiła do Związku Przedsiębiorców i Pracodawców jako członek korporacyjny.
Włączamy się również w prace organizacji międzynarodowych:

 • European Energy Forum
 • The Union of the Electricity Industry (Eurelectric)
 • European Biomass Association (AEBIOM)
 • European Distribution System Operators for Smart Grids
 • European Federation of Energy Traders
 • Coal Industry Advisory Board
 • EURACOAL
 • EU DSO Entity
 • Konsorcjum Bezpieczeństwo Gospodarcze Polski

Wyniki wyszukiwania