RAPORT ESG
Grupy Kapitałowej ENEA
2022 rok

GRI:[ ]

O raporcie

 • 2-2
 • 2-3
 • 2-4
 • 2-5
 • 2-14

Niniejszy Raport podsumowuje wyniki osiągnięte przez GK ENEA w obszarach: środowiskowym, społecznym oraz ładu korporacyjnego.

Raport, dotyczący okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r., obejmuje dane niefinansowe ENEA S.A. jako jednostki dominującej oraz wszystkich spółek zależnych ujętych w Skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej ENEA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 r. Został przygotowany przez Zespół ESG, stanowiący część Departamentu Controllingu Grupy Kapitałowej, będącego jednostką ENEA S.A.. Stanowi poszerzoną wersję oświadczenia niefinansowego, będącego wyodrębnioną częścią Sprawozdania Zarządu z działalności ENEA S.A. oraz Grupy Kapitałowej ENEA w 2022 r., przyjętego przez Zarząd ENEA S.A. i zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą ENEA S.A. Wspomniane oświadczenie stanowi wypełnienie obowiązku określonego w art. 49b i art. 55 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2023 poz. 120), implementującej do polskiego porządku prawnego Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE w sprawie ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy. Podobnie jak wspomniane oświadczenie, stanowi ponadto odpowiedź firmy na oczekiwania sformułowane w Suplemencie dotyczącym zgłaszania informacji związanych z klimatem (2019/C 209/01) do wspomnianej dyrektywy, Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady 2020/852/UE w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, publicznym stanowisku Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) pt. Europejskie wspólne priorytety nadzorcze w odniesieniu do rocznych raportów finansowych za rok 2022, rekomendacjach Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) w sprawie ujawniania przez firmy informacji związanych z oddziaływaniem na klimat oraz przewodniku Wytyczne do raportowania ESG Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Tabele zgodności niniejszego Raportu z Ustawą o rachunkowości, rekomendacjami TCFD oraz rekomendacjami GPW można znaleźć w sekcji Tabele zgodności.

Prezentowane dane opracowano z wykorzystaniem międzynarodowych standardów raportowania niefinansowego Global Reporting Initiative – GRI Standards 2021. Publikację przygotowano zgodnie z 8 zasadami raportowania GRI.

W raportowanym okresie nie miały miejsca znaczące zmiany dotyczące rozmiaru, struktury, formy własności lub łańcucha wartości Grupy. W stosunku do raportu za 2021 r. dokonano korekty poziomów wskaźnika intensywności emisji gazów cieplarnianych dla lat 2020-2022, ze względu na uzyskanie dostępu do bardziej precyzyjnych danych. Raport nie został poddany zewnętrznej weryfikacji, jednak został opracowany we współpracy z zewnętrznymi firmami eksperckimi.

Raportowanie niefinansowe Grupy ENEA odbywa się w cyklu rocznym. Poprzedni raport opublikowano pod adresem.

Proces budowy treści Raportu

 • 3-1

Opracowanie Raportu poprzedziła ocena istotności poszczególnych aspektów funkcjonowania GK ENEA w sferach: ekonomicznej, środowiskowej, społecznej i rynkowej. Dokonano jej na podstawie anonimowych ankiet internetowych dla kadry zarządzającej Grupy Kapitałowej ENEA oraz Interesariuszy zewnętrznych, wytypowanych jako kluczowi przez jednostki organizacyjne koordynujące poszczególne obszary funkcjonowania firmy. Wyniki wspomnianych ankiet, jak również analiza trendów raportowania niefinansowego w branży energetycznej, stały się podstawą do wyłonienia istotnych aspektów raportowania.

Istotne aspekty raportowania
Aspekty ekonomiczne Przychody, koszty, płatności na rzecz państwa i uzyskana od niego pomoc finansowa
Aktywności podejmowane w celu eliminacji przypadków korupcji
Zapobieganie naruszeniom zasad wolnej konkurencji i praktykom monopolistycznym
Rzetelne informowanie Klientów, etyczny marketing i sprzedaż
Innowacyjność i wkład w rozwój technologiczny
Aspekty środowiskowe Gospodarka odpadami
Zużycie energii, sposoby jego redukcji i zmniejszanie wymagań energetycznych produktów
Produkcja energii ze źródeł odnawialnych
Emisje gazów cieplarnianych oraz sposoby ich redukowania
Ryzyka oraz szanse wynikające ze zmian klimatycznych
Zużycie i sposoby redukcji zużycia wody
Wpływ na przyrodę i krajobraz
Inwestycje w obszarze ochrony środowiska
Aspekty społeczne Wpływ na lokalny rozwój społeczno-ekonomiczny, np. w formie inwestycji w infrastrukturę oraz wspierania świadczenia usług
Aspekty pracownicze Bezpieczeństwo i higiena pracy
Różnorodność i równość szans w dostępie do stanowisk (w tym do zarządu), równe wynagradzanie mężczyzn i kobiet
Szkolenia i wspieranie rozwoju Pracowników
Ograniczanie potencjalnych przypadków dyskryminacji
Aspekty dotyczące odpowiedzialności za produkty i usługi Zachowanie poufności w relacjach z Klientami, działania zapobiegające utracie danych
Działania na rzecz satysfakcji Klientów
 • 3-2

Wyniki analizy istotności przeprowadzonej wśród interesariuszy

Tematy uznane za istotne w przeprowadzonej wśród interesariuszy analizie istotności dotyczącej roku 2021 Tematy uznane za istotne w przeprowadzonej wśród interesariuszy analizie istotności dotyczącej roku 2022
Wkład firmy w świadczenie usług dla społeczeństwa, rozwój infrastruktury i rynków lokalnych
 • Zgodność z regulacjami środowiskowymi, zapobiegania nadużyciom, łamaniu prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska
 • Relacje ze wspólnotami lokalnymi
 • Działalność charytatywna
 • Informowanie Klientów, etyczny marketing i sprzedaż
 •  Innowacyjność i wkład w rozwój technologiczny
 • Zużycie i sposoby redukcji zużycia wody
 • Wpływ na przyrodę i krajobraz
 • Inwestycje w obszarze ochrony środowiska
 • Wpływ na lokalny rozwój społeczno-ekonomiczny, np. w formie inwestycji w infrastrukturę oraz wspierania świadczenia usług
 • Szkolenia i wspieranie rozwoju Pracowników
 • Ograniczanie potencjalnych przypadków dyskryminacji

Dane kontaktowe

 • 2-3

Joanna Maderska
Koordynator ds. Raportowania ESG
Zespół ESG
Departament Controllingu Grupy Kapitałowej
e-mail: esg@enea.pl

ul. Pastelowa 8
60-198 Poznań
http://www.enea.pl

Wyniki wyszukiwania