RAPORT ESG
Grupy Kapitałowej ENEA
2022 rok

 • 2-23
 • 2-24
 • 2-25

Zagadnienia pracownicze regulują przede wszystkim:

 • zakładowe układy zbiorowe pracy,
 • Kodeks Etyki Grupy ENEA oraz Kodeks Etyki GK LW Bogdanka,
 • Polityka Compliance Grupy ENEA i Polityka Compliance Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A., określające m.in. pożądane zachowania i postawy Pracowników,
 • Procedury realizacji działań rozwojowych pracowników,
 • Preliminarz Wspólnej Działalności Socjalnej  Grupy Kapitałowej ENEA, wyznaczający zakres i zasady udzielania świadczeń socjalnych na rzecz Pracowników w danym roku,
 • polityki ds. przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i innym nieakceptowalnym zachowaniom w spółkach Grupy,
 • Procedura Komitetu Zarządzania Grupy ENEA dotycząca polityki personalnej w zakresie obsady Zarządów i Rad Nadzorczych Spółek.

Ponadto, w poszczególnych spółkach obowiązują polityki i procedury dostosowane do ich specyfiki. Określają one m.in. proces rekrutacji, zasady adaptacji, zasady premiowania, ewidencjonowanie czasu pracy, ewidencjonowanie i rozliczanie podróży służbowych czy zasady realizacji rozstań z Pracownikami. Przyjęte regulacje wewnętrzne zapewniają zgodność funkcjonowania spółek z przepisami Kodeksu pracy oraz pozostałymi przepisami prawa odnoszącymi się do praw i obowiązków pracowniczych.

Dodatkowo, każdego roku kierownicy jednostek organizacyjnych, w konsultacji z Pracownikami, przygotowują zestawienia określające zapotrzebowanie na szkolenia rozwijające kompetencje kadry, na podstawie których realizowane są programy rozwojowe w spółkach GK ENEA.

Pomimo że GK ENEA nie opracowała osobnej polityki zarządzania różnorodnością, a dane dotyczące różnorodności nie są raportowane do zarządów i rad nadzorczych spółek, Grupa jednak dokłada starań, by w praktyce uwzględniać zróżnicowanie zatrudnionych osób, np. wynikające z posiadanego doświadczenia, wiedzy czy zainteresowań. Przestrzegana jest zasada równego traktowania bez względu na płeć, wiek, status majątkowy czy poglądy polityczne, a poświęcone jej zapisy uwzględniono w Kodeksie Etyki Grupy ENEA i Kodeksie Etyki GK LW Bogdanka, zakładowych układach zbiorowych pracy (ZUZP), Polityce przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz innym nieakceptowalnym zachowaniom oraz Polityce Compliance Grupy ENEA.

Ważniejsze regulacje wewnętrzne z zakresu zagadnień pracowniczych obowiązujące w spółkach GK ENEA kluczowych z punktu widzenia kwestii pracowniczych

 • Kodeks Etyki Grupy ENEA
 • Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników Przemysłu Energetycznego
 • Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników ENEA S.A. oraz Spółek zależnych wymienionych w załączniku nr 10 do Układu
 • Regulamin Pracy w ENEA S.A.
 • Polityka przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz innym nieakceptowalnym zachowaniom w ENEA S.A.
 • Regulamin Premiowania Pracowników ENEA S.A.
 • Regulamin premiowania Pracowników ENEA S.A. w oparciu o System Zarządzania przez Cele
 • Model Kompetencji ENEA S.A.
 • Procedura Rekrutacji w ENEA S.A.
 • Procedura realizacji działań rozwojowych Pracowników ENEA S.A.
 • Zasady Adaptacji w ENEA S.A.
 • Zasady postępowania w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z Pracownikami w ENEA S.A.
 • Instrukcja zawierania przez ENEA S.A. umów cywilnoprawnych z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej
 • Polityka Compliance Grupy ENEA
 • Kodeks Etyki Grupy ENEA
 • Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników Przemysłu Energetycznego
 • Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników ENEA S.A. oraz Spółek zależnych wymienionych w załączniku nr 10 do Układu
 • Regulamin Pracy Pracowników ENEA Operator sp. z o.o.
 • Polityka przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz innym nieakceptowalnym zachowaniom w ENEA Operator sp. z o.o.
 • Procedura Rekrutacji 
 • Regulamin funkcjonowania systemu Zarządzanie Przez Cele w ENEA Operator sp. z o.o.
 • Regulamin organizacji podróży służbowych w ENEA Operator sp. z o.o.
 • Procedura realizacji działań rozwojowych dla Pracowników ENEA Operator sp. z o.o.
 • Preliminarz Wspólnej Działalności Socjalnej Grupy Kapitałowej ENEA
 • Polityka Compliance Grupy ENEA
 • Regulamin Pracy
 • Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy 
 • Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • Polityka postępowania w procesie rekrutacji i selekcji pracowników Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. dla stanowisk produkcyjnych oraz dla stanowisk menadżerskich i specjalistycznych
 • Kodeks Etyki GK LW Bogdanka
 • Polityka Compliance Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A.
 • Procedura zgłaszania naruszeń w Lubelskim Węglu „Bogdanka” S.A.
 • Polityka postępowania dotycząca programów rozwojowych dla pracowników LW „Bogdanka” S.A.
 • Polityka Compliance Grupy ENEA
 • Kodeks Etyki Grupy ENEA
 • Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy Dla Pracowników Przemysłu Energetycznego
 • Porozumienie o Stosowaniu Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w ENEA Centrum sp. z o.o., Protokół dodatkowy nr 1, Protokół Dodatkowy nr 2
 • Porozumienie Załącznik Nr 1 Zasady stabilizacji zatrudnienia pracowników i wypłaty odpraw dodatkowych
 • Regulamin Pracy w ENEA Centrum Sp. z o.o.
 • Regulamin Premiowania Pracowników ENEA Centrum sp. z o.o. na podstawie Systemu Zarządzania Przez Cele
 • Regulamin Premiowania Pracowników w Departamencie Bezpośredniej Obsługi Klientów ENEA Centrum sp. z o.o.
 • Zasady realizacji rozstań z Pracownikami w Enea Centrum sp. z o.o.
 • Regulamin Konkursu „Pracownik z Energią”
 • Polityka przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz innym nieakceptowalnym zachowaniom w ENEA Centrum sp. z o.o.
 • Procedura realizacji działań rozwojowych dla Pracowników ENEA Centrum sp. z o.o.
 • Zasady Adaptacji Pracowników w ENEA Centrum sp. z o.o.
 • Procedura Rekrutacji
 • Preliminarz Wspólnej Działalności Socjalnej Grupy Kapitałowej ENEA
 • Polityka Compliance Grupy ENEA
 • Kodeks Etyki Grupy ENEA
 • Regulamin Pracy dla Pracowników ENEA Elektrownia Połaniec S.A.
 • Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników ENEA Elektrownia Połaniec S.A.
 • Regulamin Wynagradzania Kadry Menedżerskiej
 • Program Ochrony Zdrowia oraz porozumienie w sprawie jego wykonywania
 • Polityka przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz innym nieakceptowalnym zachowaniom w ENEA Elektrownia Połaniec S.A.
 • Porozumienie ze Związkami Zawodowymi z dnia 30 grudnia 1999 r. dotyczące zasad współpracy
 • Umowa dotycząca partycypacji w kosztach związanych z działalnością związkową zawarta ze Spółkami wydzielonymi w procesie restrukturyzacji
 • Umowa dotycząca partycypacji w kosztach związanych z prowadzeniem PKZP zawarta ze Spółkami wydzielonymi
  w procesie restrukturyzacji
 • Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz Umowa o wspólnej działalności socjalnej
 • Instrukcja w sprawie przeprowadzania oceny Pracowników
 • Umowa zakładowa dotycząca Pracowniczego Programu Emerytalnego 
 • Regulamin przyznawania odznaczeń i wyróżnień w ENEA Elektrownia Połaniec S.A. 
 • Procedura rekrutacji
 • Instrukcja kadrowa
 • Instrukcja w sprawie badań lekarskich
 • Polityka Compliance Grupy ENEA
 • Kodeks Etyki Grupy ENEA
 • Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników Przemysłu Energetycznego
 • Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.; Umowa Społeczna dla Pracowników ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.
 • Umowa Społeczna Dotycząca Transformacji Sektora Elektroenergetycznego i Branży Górnictwa Węgla Brunatnego, w tym wydzielenia Wytwórczych i Wydobywczych Aktywów Węglowych ze Spółek z Udziałem Skarbu Państwa zawarta w dniu 22.12.2022r. w Warszawie
 • Regulamin pracy dla Pracowników ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.
 • Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.
 • Polityka przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz innym nieakceptowalnym zachowaniom w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.
 • Procedura zarządzania personelem ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.
 • Regulamin premiowania Pracowników ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.
 • Regulamin premii rocznej dla Pracowników ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.
 • Procedura Rekrutacji 
 • System Wynagradzania dla Menadżerów oraz osób wskazanych przez Zarząd jako pracowników posiadających szczególne kompetencje
 • Polityka Compliance Grupy ENEA

Regulacje dotyczące przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji opisano w sekcji Przeciwdziałanie mobbingowi, dyskryminacji i innym naruszeniom praw człowieka.

Wyniki wyszukiwania