RAPORT ESG
Grupy Kapitałowej ENEA
2022 rok

Zarządzanie wpływem na środowisko i klimat

 • 2-23
 • 2-24
 • 2-25

Wytwarzanie i dostarczanie Klientom energii elektrycznej oraz ciepła w sposób bezpieczny dla środowiska i zgodny z przepisami jest dla nas jednym z głównych priorytetów. Dążymy również do racjonalnego zarządzania zasobami przyrody, a także do zachowania różnorodności biologicznej oraz trwałości procesów ekologicznych w swoim otoczeniu.

W Grupie funkcjonuje szereg polityk i procedur odnoszących się do kwestii środowiskowych. W  Kodeksie Etyki Grupy ENEA zapisano m.in., że Grupa:

pracując nad nowymi usługami i produktami bierze pod uwagę czynniki środowiskowe,
inwestuje w rozwiązania spełniające rygorystyczne normy ochrony środowiska,
pracuje nad rozwiązaniami technologicznymi umożliwiającymi zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych,
w sposób racjonalny korzysta z energii i zasobów naturalnych oraz dąży do zmniejszania ilości powstających odpadów i zanieczyszczeń,
inicjuje i aktywnie uczestniczy w akcjach edukacyjnych na rzecz ochrony środowiska naturalnego i budowania świadomości ekologicznej,
zapobiega wystąpieniu awarii zagrażających środowisku.

Dbałość o zrównoważony rozwój i środowisko naturalne uwzględnia również Kodeks Etyki GK LW Bogdanka oraz Polityka Compliance Grupy ENEA, która nakazuje nam m.in.:

 • działania minimalizujące emisję zanieczyszczeń i gwarantujące rozsądne gospodarowanie zasobami naturalnymi,
 • inicjatywy na rzecz zachowania równowagi pomiędzy działalnością Grupy a środowiskiem naturalnym,
 • prowadzenie inwestycji uwzględniających technologie przyjazne środowisku,
 • wspieranie odnawialnych źródeł energii,
 • współpracę z organizacjami odpowiedzialnymi za dbanie o środowisko naturalne.
 • 308-1

Polityka Zakupowa Grupy Kapitałowej ENEA zawiera zasadę uwzględniania przy wyborze dostawców produktów i usług kryteriów pozacenowych, w tym aspektów środowiskowych, takich jak efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia. Kryteria oceny ofert są jednak określane indywidualnie dla każdego postępowania przetargowego, a wybrane aspekty środowiskowe są ich częścią tylko wtedy, gdy zostaną uznane za adekwatne do przedmiotu zamówienia.

Jednocześnie, umowy ze wszystkimi dostawcami zawierają zobowiązanie do przestrzegania postanowień Kodeksu Kontrahentów Grupy ENEA, w którym zapisano oczekiwania m.in. w zakresie ochrony środowiska naturalnego. 

Polityka komunikacji w Grupie ENEA zawiera zapisy wskazujące, iż komunikacja Grupy jest prowadzona w sposób promujący wartości proekologiczne, a jej działania sponsoringowe będą się koncentrować m.in. na obszarze ochrony środowiska.

W poszczególnych spółkach obowiązują dopasowane do ich specyfiki polityki, procedury, instrukcje oraz regulaminy obligujące je do ochrony i zrównoważonego korzystania ze środowiska, które są na bieżąco aktualizowane. Ponadto, do wybranych zasad, np. określających sposób postępowania z wytworzonymi odpadami, muszą się dostosować firmy zewnętrzne wykonujące prace na terenie i na rzecz spółek Grupy.

Dodatkowo, w spółkach Grupy stosowane są metodyki monitorowania i dokumentowania określonych oddziaływań na środowisko oraz osiąganych efektów działalności prośrodowiskowej.

Wybrane polityki, standardy i procedury należytej staranności z obszaru zarządzania środowiskowego w wybranych spółkach GK ENEA

 • Polityka środowiskowa ENEA S.A
 • Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego i BHP w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. 
 • Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego i BHP, zgodnego z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015 oraz PN-ISO 45001:2018 
 • Procedura „Nadzór nad wymaganiami prawnymi i innymi” 
 • Procedura „Okresowa ocena zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi” 
 • Procedura „Identyfikacja i ocena aspektów środowiskowych” 
 • Procedura „Monitorowanie środowiskowych efektów działalności” 
 • Procedura „Identyfikacja potencjalnych sytuacji awaryjnych oraz reagowanie w przypadku ich wystąpienia w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.” 
 • Plan działań ratowniczych na wypadek zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi oraz mienia lub środowiska w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. w Świerżach Górnych (Elektrownia Kozienice) 
 • Procedura „Zarządzanie celami” 
 • Procedura „Przegląd zarządzania, analiza i doskonalenie” oraz pozostałe szczegółowe procedury i instrukcje postępowania określające zasady prowadzenia działań oddziaływujących na środowisko, a także monitorowania, prowadzenia pomiarów oraz sprawowania nadzoru metrologicznego nad urządzeniami służącymi do monitorowania efektów działalności środowiskowej
 • Polityka Systemu Zarządzania Środowiskowego, a także oparte o nią procedury:
  • Nadzór nad dokumentacją (SZŚ
  • Nadzór nad zapisami (SZŚ
  • Monitorowanie procesu (SZŚ
  • Zarządzanie celami (SZŚ
  • Audity wewnętrzne (SZŚ
  • Postępowanie z niezgodnością – działania korygujące (SZŚ
  • Okresowa ocena zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi (SZŚ)
  • Przegląd zarządzania (SZŚ

 

 • Procedura -4.3-01 „Identyfikacja aspektów środowiskowych” 
 • Procedura -4.4-01 „Reagowanie na sytuacje niebezpieczne i awarie” 
 • Procedura -4.4-02 „Gospodarka odpadami” 
 • Procedura -4.5-01 „System monitorowania i pomiarów parametrów mających wpływ na środowisko” 
 • Instrukcja jakości QI-7.5-11 „Program zapobiegania poważnym awariom przemysłowym związanych z magazynowaniem i użytkowaniem substancji i materiałów niebezpiecznych na terenie Ciepłowni Zachód” 
 • Instrukcje wewnętrzne dotyczące monitorowania i raportowania emisji CO2:
  • Instrukcja I-OŚ-01 „Zarządzanie zapisami i dokumentacją” 
  • Instrukcja I-OŚ-02 „Określenie zmian mających wpływ na przydział uprawnień do emisji dla instalacji” 
  • Instrukcja I-OŚ-03 „Obliczanie emisji CO2” 
  • Instrukcja I-OŚ-04 „Jakość systemu informatycznego wykorzystywanego w działaniach w zakresie przepływu danych” 
  • Instrukcja I-OŚ-05 „Szacunkowe określenie zużycia paliwa w czasie uszkodzenia wagi taśmowej i przepływomierza gazowego” 
  • Instrukcja I-OŚ-06 „Kontrolowanie procesów zlecanych na zewnątrz” 
  • Instrukcja I-OŚ-07 „Identyfikacja zainstalowanych przyrządów służących do wyznaczania wartości danych” 
  • Instrukcja I-OŚ-08 „Zarządzanie personelem dla celów ETS” 
  • Instrukcja I-OŚ-09 „Ocena odpowiedniości planu metodyki monitorowania/Ocena adekwatności planu monitorowania” 
  • Instrukcja I-OŚ-10 „Zarządzanie działaniami w zakresie przepływu danych” 
  • Instrukcja I-OŚ-11 „Przeprowadzanie korekt i działań naprawczych” 
  • Instrukcja I-OŚ-12 „Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym do monitorowania emisji CO2” 
  • Instrukcja I-OŚ-13 „Wewnętrzne przeglądy i walidacja danych” 
  • Instrukcja I-OŚ-14 „Ocena niepewności” 
  • Instrukcja I-OŚ-15 „Analiza ryzyka monitorowania emisji CO2” 
  • Instrukcja I-OŚ-16 „Analiza ryzyka planu metodyki monitorowania PMM” 
  • Instrukcja I-OŚ-17 „Monitorowanie danych podstawowych i działania kontrolne do wniosku o bezpłatny przydział uprawnień do emisji CO2” 
 • Polityka zakupu biomasy 
 • Księga Systemu Kryteriów Zrównoważonego Rozwoju (KZR
 • Polityka Systemu Zarządzania Środowiskowego, a także oparte o nią procedury: 
  • Nadzór nad dokumentacją (SZŚ), 
  • Nadzór nad zapisami (SZŚ), 
  • Monitorowanie procesu (SZŚ), 
  • Zarządzanie celami (SZŚ), 
  • Audity wewnętrzne (SZŚ), 
  • Postępowanie z niezgodnością – działania korygujące (SZŚ
  • Okresowa ocena zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi (SZŚ
  • Przegląd zarządzania (SZŚ
 • Procedura „Identyfikacja zagrożeń i ustalanie sposobów reakcji na awarie środowiskowe ENEA Ciepło sp. z o.o. – Oddział Elektrociepłownia Białystok”” 
 • Procedura „Zapobieganie i zmniejszanie wpływu sytuacji awaryjnych na środowisko ENEA Ciepło sp. z o.o. – Oddział Elektrociepłownia Białystok” 
 • Procedura „Działania w przypadku awarii środowiskowych Elektrociepłownia Białystok” 
 • Procedura „Monitorowanie emisji CO2 w Elektrociepłowni Białystok” 
 • Instrukcja organizacji działań ratowniczych na terenie ENEA Ciepło sp. z o.o. – Oddział Elektrociepłownia Białystok 
 • Instrukcja gospodarki substancjami i mieszaninami niebezpiecznymi i stwarzającymi zagrożenie 
 • Instrukcja postępowania z odpadami na terenie Elektrociepłowni Białystok 
 • Instrukcja „Postępowanie z odpadami” 
 • Procedury wymienione w planie monitorowania emisji CO
 • Procedury wymienione w planie metodyki monitorowania CO
 • Polityka środowiskowa
 • Program Zakładowy Bank Zanieczyszczeń Środowiska SOZAT 
 • Procedura ewidencjonowania urządzeń elektroenergetycznych zawierających gaz SF6 w ilości co najmniej 6 kg oraz czynności na nich wykonywanych 
 • Procedura prowadzenia gospodarki materiałami z demontażu i odpadami w ENEA Operator sp. z o.o.
 • Gospodarka odpadami w ENEA Oświetlenie sp. z o.o. 
 • Procedura identyfikacji i oceny aspektów środowiskowych  
 • Procedura monitorowania środowiska  
 • Program Zarządzania Środowiskowego
 • Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP oraz związane z nią procedury środowiskowe
Oddziaływania środowiskowe GK ENEA

Wszystkie oddziaływania Grupy na środowisko są monitorowane i minimalizowane przez jednostki spółek odpowiedzialne za jego ochronę. Ich ograniczaniu służą także działania wpisujące się w ideę gospodarki o obiegu zamkniętym, promującą optymalizację zużycia zasobów. Pomimo spełniania wszystkich wymagań prawnych i dochowywania należytej staranności, całkowite wyeliminowanie wpływu działalności wydobywczej i wytwórczej na otoczenie nie jest jednak możliwe, dlatego w razie potrzeby dokonywane są działania naprawcze i/lub wypłacane rekompensaty. Dodatkowo Grupa prowadzi szereg zróżnicowanych projektów społecznych adresowanych do środowisk lokalnych.

 • 413-2

Działalność GK ENEA może narażać społeczności lokalne m.in. z uwagi na następujące czynniki:

 • ograniczenia w zakresie dostępu do wody,
 • zniszczenie różnorodności biologicznej w miejscach, gdzie zlokalizowane są jednostki wydobywcze i wytwórcze,
 • powstawanie odpadów paleniskowych (popioły, żużle),
 • powstawanie dużych ilości odpadów wydobywczych,
 • pobór zwrotny znaczących ilości wody z Wisły na cele chłodnicze,
 • osiadanie terenu w związku z eksploatacją węgla kamiennego metodą na zawał, co może prowadzić do degradacji użytków rolnych,
 • oddziaływanie działalności wydobywczej na stosunki wodne (m.in. zrzut zmineralizowanych wód dołowych do rzeki Świnki),
 • wpływ realizowanych inwestycji liniowych na krajobraz sąsiadujących terenów rolnych i leśnych,
 • zakłócenie ciągłości morfologicznej rzek poprzez stosowanie piętrzeń wody na potrzeby hydroelektrowni,
 • emisja zanieczyszczeń pyłowo-gazowych z instalacji spalania paliw (Elektrownia Kozienice, Elektrownia Połaniec, Elektrociepłownia Białystok),
 • oddziaływania związane z transportem (spaliny, hałas, kurz).

Podejmujemy wszelkie niezbędne działania ograniczające możliwość wystąpienia poważnej awarii elektrowni w Połańcu lub w Kozienicach, w tym przede wszystkim utrzymujemy we właściwym stanie infrastrukturę techniczną oraz przestrzegamy właściwych procedur. Szczególna ostrożność w tym zakresie wynika z faktu stosowania w tych zakładach substancji niebezpiecznych.

GK ENEA nie oddziałuje na otoczenie w formie większego niż przeciętne wykorzystania zasobów współdzielonych ze społecznościami lokalnymi lub wpływu na współdzielone zasoby.

Zgodność z regulacjami środowiskowymi

 • 307-1

Działalność spółek Grupy odbywa się w zgodzie z przyjętymi regulacjami wewnętrznymi, ale także ogólnie obowiązującymi przepisami prawa oraz treścią koniecznych zezwoleń i decyzji administracyjnych, m.in. takich jak uprawnienia do emisji zanieczyszczeń do powietrza, decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia czy pozwolenia wodnoprawne. 

0
istotnych kar oraz sankcji pozafinansowych nałożonych na spółki GK ENEA za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska w 2022 r.
 • 3-3
 • 2-23
 • 2-24
 • 2-25

Polityka klimatyczna i nadzór nad kwestiami związanymi z klimatem

Osobami odpowiadającymi w GK ENEA za zarządzanie kwestiami związanymi z wpływem na klimat są Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych Marcin Pawlicki oraz Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Rozwoju Lech Żak. Nie powołano komitetu, do zadań którego należałby monitoring i nadzór postępów w realizacji celów i zadań związanych z klimatem. Komórką monitorującą działania Grupy związane z klimatem jest Referat Transformacji Klimatycznej w Departamencie Zarządzania Strategią i Rozwojem Grupy Kapitałowej.

W 2022 r. trwały prace nad przygotowaniem kompleksowej, wspólnej dla całej Grupy Kapitałowej ENEA polityki klimatycznej. Wskaże ona kierunki, w jakich powinna rozwijać się Grupa, aby w jak największym stopniu zminimalizować zmiany klimatu. Zakończenie prac nad polityką zaplanowaliśmy na 2023 r.

Polityka klimatyczna Grupy Kapitałowej ENEA określi cele i wskaźniki ich realizacji oraz usystematyzuje realizowane dotychczas działania. Zostaną w niej określone role i zakres odpowiedzialności poszczególnych jednostek organizacyjnych i Pracowników Grupy w sferze zarządzania wpływem na klimat i adaptacji do jego zmian. Będzie ponadto narzędziem budującym świadomość klimatyczną oraz potwierdzającym zaangażowanie Grupy i naszych Pracowników w ochronę klimatu i ograniczenie skali globalnego ocieplenia.

Lech Żak, Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Rozwoju, ENEA S.A.

Sposoby zarządzania ryzykami i szansami związanymi z klimatem zostały zaprezentowane w rozdziale Zarządzanie ryzykami niefinansowymi.

Wyniki wyszukiwania