RAPORT ESG
Grupy Kapitałowej ENEA
2022 rok

Rozwój produkcji energii ze źródeł odnawialnych

  • WSKAŹNIK WŁASNY 24

Wzrost mocy zainstalowanej w OZE będzie się odbywać poprzez akwizycje, rozwój własnych projektów (zwłaszcza na terenach wiejskich), a także przy współudziale partnerów biznesowych. Będziemy także przyłączać do naszej sieci dystrybucyjnej tego rodzaju instalacje należące do innych podmiotów.

Produkcja energii z poszczególnych źródeł odnawialnych GK ENEA

Wyszczególnienie 2021 2022 Zmiana %
GK ENEA
Całkowite wytwarzanie energii elektrycznej (netto) [GWh]] 26 393 26 214 -0,7%
Produkcja netto ze źródeł konwencjonalnych [GWh] 23 978 24 265 1,2%
Produkcja z OZE [GWh] 2 415 1 949 -19,3%
ENEA Nowa Energia
Produkcja z OZE [GWh], w tym: 280 286 2,1%
elektrownie wodne 114 108 -5,3%
farmy wiatrowe 157 167 6,4%
Biogazownie 9 9
farma PV1) 3 100%
ENEA Elektrownia Połaniec
Całkowite wytwarzanie energii elektrycznej (netto) [GWh] 7 780 8 376 7,7%
Produkcja z OZE (spalanie biomasy – Zielony Blok) [GWh] 1 582 1 128 -28,7%
Produkcja z OZE (współspalanie biomasy) [GWh] 326 309 -5,2%
ENEA Ciepło
Całkowite wytwarzanie energii elektrycznej (netto) [GWh] 426 383 -10,1%
Produkcja z OZE – spalanie biomasy [GWh] 227 224 -1,3%
1) Od dnia 22 marca 2022 r. rozpoczęła się produkcja energii elektrycznej z farmy fotowoltaicznej Jastrowie o mocy 3 MW.

Łączna produkcja z OZE GK ENEA [GWh]

Inwestycje ENEA Nowa Energia

Nazwa inwestycji Wartość [mln zł]
Inwestycje zrealizowane w 2022 r.:
– PV Likowo – moc 1 MW, projekt samodzielny, realizacja budowy zlecana na zewnątrz 3,1
– PV Jastrowie I – 3 MW, projekt samodzielny, budowa realizowana przez ENEA Serwis 2,8
– Automatyzacja elektrowni, projekt modernizacyjny, monitoring technologiczny elektrowni 0,1
Inwestycje planowane do realizacji w 2023 r.:
– PV Dygowo I – moc 8 MW, projekt samodzielny, realizacja budowy zlecana na zewnątrz 27,6
– PV Krzęcin – moc 6,6 MW, projekt samodzielny, realizacja budowy zlecana na zewnątrz 23,5
– PV-FW Lubno I – 3 MW, projekt samodzielny, realizacja budowy zlecana na zewnątrz 7,4
– PV Darżyno – moc 2 MW, projekt samodzielny, realizacja budowy zlecana na zewnątrz 7,1
– PV Lubno I i II – 2x1MW, projekt samodzielny, realizacja budowy zlecana na zewnątrz 5,7
– PV Dobrzyca – moc 0,2 – 0,3 MW, projekt samodzielny, realizacja budowy zlecana na zewnątrz 1,0
– Automatyzacja elektrowni, projekt modernizacyjny, monitoring technologiczny elektrowni 0,2

ENEA S.A. uczestniczy w kilku procesach akwizycyjnych dotyczących farm fotowoltaicznych oraz farm wiatrowych na lądzie. Procesy te znajdują się na różnym poziomie zaawansowania. Jednocześnie ENEA Nowa Energia prowadzi wiele projektów (zarówno własnych, jak i akwizycyjnych) dotyczących: budowy/kupna farm wiatrowych na lądzie, budowy/kupna farm fotowoltaicznych, modernizacji biogazowni należących do GK ENEA.

W 2022 r. pracę rozpoczęły pierwsze w Grupie elektrownie fotowoltaiczne: w Jastrowiu (woj. wielkopolskie), Likowie (woj. zachodniopomorskie) oraz Lubnie (woj. lubuskie). Kolejne projekty PV osiągnęły gotowość do rozpoczęcia prac inwestycyjnych w 2023 r.

Na początku 2022 r. spółki celowe będące przedmiotem wspólnego przedsięwzięcia z PGE złożyły wnioski o wydanie PSZW, czyli pozwolenia (decyzji lokalizacyjnej) na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp. 3 sierpnia 2022 r. ENEA S.A. nabyła od PGE udziały w tych spółkach, tj. Elektrowni Wiatrowej Baltica-4, Elektrowni Wiatrowej Baltica-5 i Elektrowni Wiatrowej Baltica-6, stając się ich współwłaścicielem. W lutym 2023 r. Minister Infrastruktury opublikował ogłoszenie wyników jednego z postępowań rozstrzygających, zgodnie z którym Elektrownia Wiatrowa Baltica-5 uzyskała największą liczbę punktów, co zwiększa szanse na otrzymanie przez tę spółkę PSZW.

Energię ze źródeł odnawialnych produkujemy także na własne potrzeby.

Panele fotowoltaiczne są użytkowane m.in. w lokalizacjach ENEA Pomiary w Poznaniu i Maszewie.

W 2022 r. trwały prace projektowe, uzyskano wymagane pozwolenia i decyzję, a następnie ogłoszono postępowanie przetargowe na budowę farmy fotowoltaicznej na terenach LW „Bogdanka”. W grudniu 2022 r. został wyłoniony wykonawca. Końcowy termin realizacji przedmiotu umowy został wyznaczony na 30 lipca 2023 r.

Poza rozwojem własnych odnawialnych źródeł energii, włączamy się w transformację energetyczną kraju:

  • przyłączając OZE do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator,
  • wspierając merytorycznie przedsiębiorców posiadających OZE, m.in. w formie udostępniania im Portalu Wytwórcy – darmowego autorskiego narzędzia informatycznego, które ułatwia wywiązywanie się z obowiązków sprawozdawczych dotyczących wytwarzania i wprowadzania energii elektrycznej do sieci (zgodnie z Wytycznymi SOGL).

OZE przyłączone na terenie działania ENEA Operator w latach 2016-2022

W zestawieniu nie uwzględnia się źródeł wchodzących w skład elektrociepłowni oraz OZE przyłączonych w ramach taryf C1x oraz C2x.

W zestawieniu nie uwzględnia się źródeł wchodzących w skład elektrociepłowni oraz OZE przyłączonych w ramach taryf C1x oraz C2x.

W zestawieniu nie uwzględnia się źródeł wchodzących w skład elektrociepłowni oraz OZE przyłączonych w ramach taryf C1x oraz C2x.

W zestawieniu nie uwzględnia się źródeł wchodzących w skład elektrociepłowni oraz OZE przyłączonych w ramach taryf C1x oraz C2x.

Dodatkowe informacje na temat planowanego wzrostu mocy zainstalowanej w OZE, jak również na temat odchodzenia od spalania paliw kopalnych, można znaleźć w sekcjach Planowana ewolucja struktury wytwarzania energii w GK ENEA oraz Droga do neutralności klimatycznej. 

Wyniki wyszukiwania