RAPORT ESG
Grupy Kapitałowej ENEA
2022 rok

Działania strategiczne w obszarze dystrybucji

Strategia rozwoju Grupy zakłada, że ENEA Operator będzie koncentrować się na następujących działaniach:

1.

Zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego na obszarze swojego działania, co stanowi realizację ustawowego obowiązku zapewnienia bieżącego i długookresowego bezpieczeństwa funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
i dystrybucyjnego.

2.

Zapewnieniu ciągłych i niezawodnych dostaw energii elektrycznej oraz jej odbioru o odpowiednich parametrach jakościowych, co również stanowi realizację ustawowego obowiązku zapewnienia ciągłych i niezawodnych dostaw energii elektrycznej o odpowiednich parametrach jakościowych.

3.

Rozwoju inteligentnej sieci dystrybucyjnej, obejmującym w szczególności pełnoskalowe wdrożenie inteligentnego opomiarowania, rozwój systemów SCADA, rozwój narzędzi wspierających procesy zarządzania siecią, w tym systemów łączności i transmisji danych, a także automatyzację sieci, z uwzględnieniem zasad cyberbezpieczeństwa.

4.

Zmianie modelu funkcjonowania OSD, wynikającej z dynamicznego wzrostu liczby i mocy źródeł rozproszonych, co prowadzi do poważnych zmian w funkcjonowaniu rynku energii i ról jego dotychczasowych uczestników. ENEA Operator jako OSD docelowo będzie aktywnym, neutralnym wsparciem rynku, umożliwiając użytkownikom sieci elektroenergetycznej korzystanie z wielu usług wykraczających poza dostawę energii. Aby to było możliwe, spółka w szczególności będzie dostosowywać sieć elektroenergetyczną do pracy w warunkach dużej niestabilności źródeł wytwórczych, w tym przekształcać ją z sieci pasywnej (jednokierunkowej) w sieć aktywną (dwukierunkową).

W 2022 r. ENEA Operator prowadziła szereg inwestycji wpisujących się we wskazane wyżej działania strategiczne, czyli mające na celu zapewnienie na obszarze jej działania ciągłych i niezawodnych dostaw energii elektrycznej o odpowiednich parametrach jakościowych (tutaj m.in. budowa i modernizacja linii wysokiego, średniego i niskiego napięcia oraz stacji elektroenergetycznych, a także automatyzacja sieci), osiągnięcie standardu smart grid (tutaj m.in. instalowanie u odbiorców końcowych nowoczesnych liczników zdalnego odczytu, zgodnie z wymogami Prawa energetycznego) oraz zmianę funkcjonowania jako OSD. Wspomnianą zmianę wymusza m.in. szybki wzrost liczby rozproszonych instalacji wytwórczych, nowe obowiązki w zakresie wspierania rozwoju lokalnych rynków energii oraz pojawienie się społeczności energetycznych (klastry i spółdzielnie energetyczne, lokalne obszary bilansowania, właściciele magazynów energii, pojazdów elektrycznych i stacji ich ładowania).

7 listopada 2022 r. ENEA Operator i czterech pozostałych największych dystrybutorów energii elektrycznej w Polsce podpisało, opracowaną pod przewodnictwem Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Kartę Efektywnej Transformacji Sieci Dystrybucyjnych Polskiej Energetyki. Celem dokumentu jest skuteczne przeprowadzenie realnej transformacji sektora dystrybucji energii w perspektywie 2030 r., co będzie kluczem do udanej transformacji całej energetyki i wymaga dodatkowych, znacznych nakładów finansowych oraz właściwego otoczenia regulacyjnego.

Wyniki wyszukiwania