RAPORT ESG
Grupy Kapitałowej ENEA
2022 rok

Przeciwdziałanie mobbingowi, dyskryminacji i innym naruszeniom praw człowieka

 • 3-3
 • S-P5
 • S-P6
 • G-P4
 • 2-23
 • 2-24
 • 2-25

GK ENEA prowadzi działalność zgodnie z zasadami etycznymi, respektując prawa człowieka oraz przestrzegając obowiązujących przepisów prawa. Firma przyjęła jasne i przejrzyste ścieżki postępowania w zakresie:

- zgłaszania wszelkich potencjalnych naruszeń (również anonimowo),
- wyjaśniania zgłoszonych potencjalnych naruszeń,
- monitorowania i cyklicznego raportowania stwierdzonych naruszeń Zarządowi ENEA S.A.

W obszarze praw człowieka priorytety dla Grupy stanowią w szczególności:

 • bezwzględne przestrzeganie zasady równego traktowania bez względu na płeć, wiek, pochodzenie, status społeczny, stan zdrowia, orientację seksualną czy światopogląd (oznacza to m.in. stosowanie zasad rekrutacji na wolne stanowiska pracy zapewniających równe traktowanie kandydatów, bez jakiejkolwiek dyskryminacji, uprzedzeń i bez pozyskiwania informacji, które mogłyby naruszać prawa i godność osobistą kandydata, a także opieranie decyzji o awansie zawodowym na obiektywnej ocenie kwalifikacji, umiejętności i wyników pracy),
 • realizacja jednolitej polityki przeciwdziałania mobbingowi,
 • zapewnienie wszelkiego wsparcia Pracownikom, którzy uważają, iż są poddawani mobbingowi, w bezstronnym wyjaśnieniu sprawy, a w razie potwierdzenia się zarzutów zastosowanie środków naprawczych,
 • promowanie w organizacji właściwych postaw oraz wskazywanie zachowań niedopuszczalnych,
 • umożliwianie Pracownikom wyrażania swoich opinii oraz wpływania na ważne kwestie dotyczące organizacji i warunków pracy, zarządzania, kultury organizacyjnej, a także umożliwienie informowania o dostrzeżonych przestępstwach i oszustwach – z zapewnieniem zgłaszającym anonimowości i poufności,
 • ochrona dóbr osobistych (dane osobowe, dane wrażliwe) pracowników i Klientów,
 • poszanowanie zasady równowagi między życiem zawodowym i osobistym (work-life balance),
 • zapewnienie wolności zrzeszania się,
 • kształtowanie bezpiecznego środowiska pracy.

W procesie tworzenia wewnętrznych regulacji odnoszących się do praw człowieka Grupa czerpie z fundamentalnych zasad określonych w  Międzynarodowej Karcie Praw Człowieka oraz z dorobku organizacji międzynarodowych, m.in. Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowego Paktu Praw Osobistych i Politycznych ONZ oraz Konwencji Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych ONZ. Przestrzeganie praw człowieka w GK ENEA przejawia się zarówno w przepisach wewnętrznych i podejmowanych inicjatywach, jak i w codziennej praktyce.

Odniesienia do konieczności poszanowania praw człowieka zawarte są w:

 • Kodeksie Etyki Grupy ENEA, stanowiącym zbiór zasad postępowania i wartości etycznych, które stanowią podstawę budowania trwałych, przejrzystych relacji ze wszystkimi zainteresowanymi stronami. Wyznacza on fundamentalne wartości, którymi kieruje się GK ENEA w relacjach wewnętrznych oraz z otoczeniem. Precyzując wartości Grupy, Kodeks wskazuje zasady postępowania w sytuacjach, z którymi Pracownicy spotykają się na co dzień, a które nie zawsze regulowane są przepisami prawa powszechnie obowiązującego;
 • Kodeksie Etyki GK LW Bogdanka;
 • Polityce Compliance Grupy ENEA, która opisuje w szczególności standardy w zakresie przestrzegania prawa, opisuje pożądane zachowania Pracowników i najważniejsze normy etyczne uwzględniające interes Grupy i stanowiące istotny element jej kultury korporacyjnej. Polityka opisuje również możliwe sposoby zgłaszania zidentyfikowanych potencjalnych naruszeń;
 • Polityce przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz innym nieakceptowalnym zachowaniom, która wskazuje charakterystyki postępowań niedopuszczalnych, tryb ich zgłaszania i postępowania ze zgłoszeniami, a także działania prewencyjne w tej kwestii oraz obowiązki pracodawców i Pracowników;
 • Polityce zgłaszania naruszeń i ochrony sygnalistów w Grupie ENEA, która w sposób kompleksowy uregulowała kwestie związane ze zgłaszaniem potencjalnych naruszeń. Celem wprowadzonego systemu było zapewnienie, że sygnały dotyczące działań niezgodnych z obowiązującym prawem czy regulacjami wewnętrznymi lub też działań nieetycznych zostaną przyjęte, poddane wnikliwej analizie i właściwie zarządzone, a osoba zgłaszająca je w dobrej wierze (tzw. sygnalista) będzie chroniona.

Za wdrażanie i nadzór nad realizacją powyższych regulacji odpowiadają:

 • w zakresie przeciwdziałania mobbingowi i przestrzegania zasad etycznych ujętych w Kodeksie Etyki Grupy ENEA – Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi Grupy Kapitałowej;
 • w zakresie realizacji Polityki Compliance Grupy ENEA, Polityki zgłaszania naruszeń i ochrony sygnalistów w Grupie ENEA – Departament Prawny i Zarządzania Organizacyjnego Grupy Kapitałowej, którego dyrektor pełni jednocześnie funkcję Compliance Oficera Grupy ENEA;
 • w zakresie Kodeksu Etyki GK LW Bogdanka – Rzecznik ds. Etyki, zajmujący się ponadto edukacją etyczną Pracowników, oraz Inspektor ds. CSR.
 • 2-26

Do monitorowania swojego otoczenia w kontekście obowiązujących norm są także zobligowani wszyscy Pracownicy. Na ogólnodostępnej stronie udostępnione zostały broszury informacyjne z zakresu Kodeksu Etyki Grupy ENEA oraz systemu Compliance Grupy, a ponadto formularz, który umożliwia dokonywanie zawiadomień o potencjalnych naruszeniach, także w sposób anonimowy oraz poufny.

Zgłoszenia w sprawie naruszeń rozpatruje Komisja Compliance Grupy ENEA. Jednocześnie w większości spółek Grupy funkcjonują specjalne zespoły opiniodawcze, rozpatrujące podejrzenia w sprawie nieakceptowalnych zachowań w miejscu pracy. Ich zadaniem jest rzetelne i bezstronne ustalanie wszystkich okoliczności zarzutów zgłaszanych przez Pracowników oraz wydawanie stosownych rekomendacji.

 • 406-1

0 potwierdzonych przypadków dyskryminacji w Grupie ENEA w 2022 r.

Wybrane działania na rzecz praw człowieka podejmowane w GK ENEA w 2022 r. zawarto w sekcji Wybrane działania zrealizowane w obszarze pracowniczym w 2022 r.

Równość płac

 • 405-2
 • S-P2
 • 3-3

W spółkach GK ENEA przestrzegana jest zasada równej płacy za taką samą pracę.

Stosunek średniego wynagrodzenia kobiet do mężczyzn (gender pay gap) zatrudnionych w wybranych spółkach Grupy w oparciu o umowę o pracę w podziale na kategorie Pracowników przedstawia się następująco:

Grupa Pracowników Stosunek średniego wynagrodzenia1) kobiet do mężczyzn
ENEA S.A. ENEA
Operator
ENEA
Wytwarzanie
ENEA
Elektrownia Połaniec
ENEA
Trading
Dyrektorzy
Pracownicy poniżej 30. roku życia Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Pracownicy z przedziału wiekowego 30-50 lat 111% 116% 104% Nie dotyczy Nie dotyczy
Pracownicy powyżej 50. roku życia 96% 139% Nie dotyczy Nie dotyczy 97%
Średnie wynagrodzenie kobiet/mężczyzn 107% 123% 96% Nie dotyczy 94%
Menedżerowie niższego szczebla, tj. kierownicy i ich odpowiednicy (w tym nadsztygarzy i dyspozytorzy p/z)
Pracownicy poniżej 30. roku życia 81% Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Pracownicy z przedziału wiekowego 30-50 lat 94% 94% 87% 93% 49%
Pracownicy powyżej 50. roku życia 93% 100% 106% 80% 88%
Średnie wynagrodzenie kobiet/mężczyzn 96% 97% 91% 89% 68%
Pracownicy administracyjni
Pracownicy poniżej 30. roku życia 86% 84% 69% 84% 60%
Pracownicy z przedziału wiekowego 30-50 lat 86% 83% 75% 90% 92%
Pracownicy powyżej 50. roku życia 89% 89% 74% 82% 69%
Średnie wynagrodzenie kobiet/mężczyzn 85% 88% 72% 84% 74%
Pracownicy operacyjni
Pracownicy poniżej 30. roku życia Nie dotyczy 82% 81% Nie dotyczy Nie dotyczy
Pracownicy z przedziału wiekowego 30-50 lat Nie dotyczy 78% 71% Nie dotyczy Nie dotyczy
Pracownicy powyżej 50. roku życia Nie dotyczy 80% 83% Nie dotyczy Nie dotyczy
Średnie wynagrodzenie kobiet/mężczyzn Nie dotyczy 79% 77% Nie dotyczy Nie dotyczy
1) Pensja podstawowa plus dodatkowe kwoty, takie jak wysługa lat, bonusy uwzględniające premie pieniężne i w postaci udziałów lub akcji, wypłaty w ramach świadczeń, nadgodziny, ekwiwalenty oraz wszelkie dodatkowe zwroty i zasiłki (np. za dojazd, na opiekę nad dzieckiem, zasiłek mieszkaniowy). Zaraportowane dane dotyczą wyłącznie wynagrodzeń osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Wyniki wyszukiwania