RAPORT ESG
Grupy Kapitałowej ENEA
2022 rok

Kluczowe dane operacyjne dla GK ENEA

Dane w formie interaktywnej

1) Zmiana prezentacyjna zgodnie ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za 2022 r.

J.m. 20211) 2022 Zmiana Zmiana %
Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody tys. zł 21 288 565 30 117 852 8 829 287 41,5%
EBITDA tys. zł 3 542 872 2 219 994 -1 322 878 -37,3%
EBIT tys. zł 1 973 462 578 240 -1 395 222 -70,7%
Zysk / (strata) netto okresu sprawozdawczego tys. zł 1 805 167 118 920 -1 686 247 -93,4%
Zysk / (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej tys. zł 1 690 874 45 304 -1 645 570 -97,3%
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej tys. zł 5 510 003 1 226 169 -4 283 834 -77,7%
CAPEX tys. zł 1 980 367 2 590 480 610 113 30,8%
Dług netto tys. zł 2 729 088 3 839 226 1 110 138 40,7%
Dług netto / EBITDA) 0,77 1,73 0,96 124,7%
Rentowność aktywów (ROA)) % 5,2% 0,3% -4,9 p.p.
Rentowność kapitału własnego (ROE) % 11,9% 0,7% -11,2 p.p.
Obrót
Sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym GWh 24 506 23 664 -842 -3,4%
Liczba odbiorców (Punkty Poboru Energii) tys. 2 615 2 681 66 2,5%
Dystrybucja
Sprzedaż usług dystrybucji odbiorcom końcowym GWh 20 336 20 313 -23 -0,1%
Liczba klientów (stan na koniec okresu sprawozdawczego) tys. 2 703 2 753 50 1,8%
Wytwarzanie
Całkowite wytwarzanie energii elektrycznej netto, w tym: GWh 26 393 26 214 -179 -0,7%
ze źródeł konwencjonalnych GWh 23 978 24 265 287 1,2%
z odnawialnych źródeł energii GWh 2 415 1 949 -466 -19,3%
Wytwarzanie ciepła brutto TJ 8 011 7 861 -150 -1,9%
Sprzedaż energii elektrycznej, w tym: GWh 30 745 29 463 -1 282 -4,2%
ze źródeł konwencjonalnych GWh 23 978 24 265 287 1,2%
z odnawialnych źródeł energii GWh 2 415 1 949 -466 -19,3%
z zakupu GWh 4 352 3 249 -1 103 -25,3%
Sprzedaż ciepła TJ 7 209 7 116 -93 -1,3%
Wydobycie
Produkcja netto tys. zł 9 935 8 401 -1 534 -15,4%
Sprzedaż węgla tys. zł 10 036 8 400 -1 636 -16,3%
Zapas na koniec okresu tys. zł 21 22 1 4,8%
Roboty chodnikowe km 23,2 32,8 9,6 41,4%
1) Zmiana prezentacyjna zgodnie ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za 2022 r.

Wyniki wyszukiwania