RAPORT ESG
Grupy Kapitałowej ENEA
2022 rok

Zatrudnienie w GK ENEA

31 grudnia 2022 r. spółki GK ENEA zatrudniały na umowę o pracę łącznie
17 588 osób¹⁾, w tym ENEA S.A. – 421 osób.

¹⁾ Uwzględniono Pracowników czasowo zawieszonych w zatrudnieniu, tj. przebywających na urlopach wychowawczych bądź urlopach bezpłatnych powyżej 30 dni lub otrzymujących świadczenia rehabilitacyjne. Osoby przebywające na urlopie bezpłatnym w jednej spółce Grupy i w tym samym czasie zatrudnione na podstawie umowy o pracę w innej Spółce są w prezentowanych zestawieniach wykazywane podwójnie.

Charakter zatrudnienia Pracowników GK ENEA w 2022 r.

  • 2-7
  • 2-8
  • 401-1

2022
Łączna liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę 17 588
w tym zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy – kobiety 3 227
w tym zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy – mężczyźni 14 308
w tym zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy – kobiety 26
w tym zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy – mężczyźni 27
w tym zatrudnieni na umowę o pracę na czas nieokreślony – kobiety 2 890
w tym zatrudnieni na umowę o pracę na czas nieokreślony – mężczyźni 13 029
w tym zatrudnieni na pozostałe umowy (w tym: na okres próbny, czas określony, stażową i zastępstwa) – kobiety 363
w tym zatrudnieni na pozostałe umowy (w tym: na okres próbny, czas określony, stażową i zastępstwa) – mężczyźni 1 306

Różnorodność kadry GK ENEA ze względu na płeć

  • 405-1

Różnorodność grup stanowisk w podziale ze względu na płeć 2022
najwyższa kadra zarządzająca (tj. członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej) – kobiety1) 37
najwyższa kadra zarządzająca – mężczyźni1) 123
dyrektorzy – kobiety 41
dyrektorzy – mężczyźni 171
kierownicy niższego szczebla – kobiety2) 267
kierownicy niższego szczebla – mężczyźni2) 975
Pracownicy operacyjni – kobiety 299
Pracownicy operacyjni – mężczyźni 9 642
Pracownicy administracyjni – kobiety 2 646
Pracownicy administracyjni – mężczyźni 3 547
1) Uwzględniono także osoby zatrudnione na podstawie kontraktów oraz Pracowników powołanych do rad nadzorczych.
2) Włącznie z nadsztygarami i dyspozytorami p/z.

Zatrudnienie kobiet i mężczyzn na umowę o pracę w podziale na grupy wiekowe 2022
Pracownicy poniżej 30. roku życia – kobiety 400
Pracownicy poniżej 30. roku życia – mężczyźni 1 805
Pracownicy z przedziału wiekowego 30-50 lat – kobiety 2 024
Pracownicy z przedziału wiekowego 30-50 lat – mężczyźni 8 350
Pracownicy powyżej 50. roku życia – kobiety 829
Pracownicy powyżej 50. roku życia – mężczyźni 4 180

Rotacja Pracowników

  • 401-1
  • S-P3

Rekrutacja do firmy 2020 2021 2022
Łączna liczba nowych osób zatrudnionych na umowę o pracę1) 1 187 1 010 1 152
w tym kobiety 217 219 337
w tym mężczyźni 970 791 815
w tym osoby poniżej 30. roku życia 562 431 509
w tym osoby z przedziału wiekowego 30-50 lat 524 483 551
w tym osoby powyżej 50. roku życia 101 96 92
Wskaźnik zatrudnienia nowych Pracowników2) 6,8% 5,8% 6,5%
1)Liczba nowo przyjętych do spółek Grupy ENEA Pracowników, zarówno z rekrutacji zewnętrznej, jak i wewnętrznej.
2) Stosunek nowo zatrudnionych do wszystkich Pracowników.

Odejścia z firmy 2020 2021 2022
Łączna liczba odejść osób zatrudnionych na umowę o pracę1) 998 1 019 1 023
w tym kobiety 162 204 202
w tym mężczyźni 836 815 821
w tym osoby poniżej 30. roku życia 191 205 209
w tym osoby z przedziału wiekowego 30-50 lat 332 319 354
w tym osoby powyżej 50. roku życia 475 496 460
Wskaźnik rotacji2) 5,7% 5,8% 5,8%
1 ) Liczba odejść Pracowników w ciągu roku dotyczy rozwiązań umów o pracę pomiędzy spółkami Grupy ENEA a ich Pracownikami.
2) Stosunek liczby Pracowników, którzy odeszli, do wszystkich zatrudnionych.

Wyniki wyszukiwania